31/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2025

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

31
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 28. januára 1993
o odmenách a náhradách notárov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ustanovuje:
PRVÝ DIEL
Odmena notára za notársku činnosť
§ 1
Notár vykonáva notársku činnosť za odmenu, ktorej výšku a spôsob určenia upravuje táto vyhláška.
§ 2
Výška odmeny za úkony v notárskej činnosti (ďalej len „notársky úkon“) je uvedená v prílohe, ktorá je súčasťou tejto vyhlášky.
§ 3
Ak je za notársky úkon určená odmena podľa ceny, základom odmeny je cena predmetu notárskeho úkonu. Ak je cena predmetu notárskeho úkonu nižšia než cena zistená podľa cenových predpisov, základom odmeny je takto zistená cena.
§ 4
(1)
Ak ide o zmluvu o výmene vecí, základom odmeny je cena veci, ktorá je najvyššia. Obdobne tu platí § 3 druhá veta.
(2)
Ak je predmetom notárskeho úkonu opakujúce sa plnenie, základom odmeny je súčet cien všetkých opakujúcich sa plnení. Ak ide o plnenie na neurčitý čas, na čas dlhší ako päť rokov alebo na čas života, za jeho cenu sa považuje päťnásobok ceny ročného plnenia. Obdobne sa posudzuje cena práv, ktoré možno vykonávať opätovne.
§ 5
Sadzby odmeny notára podľa § 2 ods. 1 sú určené pevnými sumami alebo percentom z ceny predmetu notárskeho úkonu, a to za jednotlivé notárske úkony, alebo za súhrn notárskych úkonov.
§ 6
(1)
Ak ide o notárske úkony časovo náročné, mimoriadne obťažné, väčšieho rozsahu, vyžadujúce si rozsiahle výpočty, použitie cudzieho práva alebo jazyka, o úkony za nepriaznivých okolností, najmä v ťažko prístupných priestoroch, a o úkony, pri ktorých treba zachovať mimoriadnu pozornosť, ak žiadateľ nalieha na okamžité vykonanie úkonu, môže notár po predchádzajúcom upozornení žiadateľa požadovať odmenu primerane zvýšenú, najviac však o 50 %.
(2)
Pri notárskych úkonoch, ktoré notár vykonáva na žiadosť účastníka alebo z nevyhnutných dôvodov v čase od 18.00 h do 8.00 h, patrí notárovi odmena zvýšená o 25 %. Pri notárskych úkonoch, ktoré notár vykonáva na žiadosť účastníka alebo z nevyhnutných dôvodov počas soboty, nedele a ostatných dní pracovného pokoja, patrí notárovi odmena zvýšená o 50 %.
(3)
Odmenu určenú podľa odseku 1 a odmenu určenú podľa odseku 2 možno zlučovať.
§ 7
Notárovi patrí pomerná časť odmeny za notársky úkon, ak zostal nedokončený bez jeho zavinenia alebo ak nedokončený úkon priniesol účastníkovi prospech.
§ 8
(1)
Notárovi nepatrí odmena za notársky úkon, ktorý má jeho zavinením neodstrániteľné vady, ak tieto vady majú za následok neplatnosť právneho úkonu. Odmena nepatrí ani za právny úkon, ktorý nemá predpísanú formu.
(2)
Notárovi nepatrí odmena za notársky úkon, ktorým odstránil ním zavinené vady notárskeho úkonu.
§ 9
(1)
Notár má popri nároku na odmenu aj nárok na
a)
náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonaním notárskeho úkonu (najmä cestovné a telekomunikačné výdavky, zaplatená odmena za znalecký posudok, preklad, odpis, odmena a náhrada hotových výdavkov uhradená Notárskej komore Slovenskej republiky za prístup do Centrálneho informačného systému a iné),
b)
náhradu za stratu času.
(2)
Notár sa môže vopred dohodnúť so žiadateľom na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s vykonaním notárskeho úkonu.
(3)
Ak sa náhrada cestovných výdavkov nedohodla podľa odseku 2, určí sa podľa osobitných predpisov.3)
DRUHÝ DIEL
Odmena notára za ďalšiu činnosť, odmena správcu dedičstva a odmena za poskytovanie právnych rád a spisovanie iných listín v súvislosti s výkonom notárskej činnosti
Prvý oddiel
Odmena notára za ďalšiu činnosť
Odmena notára ako súdneho komisára
§ 11
Odmena notára ako súdneho komisára (ďalej len „súdny komisár“) za úkony vykonané v konaní o dedičstve, ktoré bolo zastavené alebo v ktorom bolo odmietnuté podanie vo veci samej, je 13 eur.
§ 12
(1)
Základom odmeny súdneho komisára za iné úkony vykonané v konaní o dedičstve, ako sú uvedené v § 11, je všeobecná hodnota majetku4) poručiteľa, ktorý sa stal predmetom konania o dedičstve.
(2)
Ak je predmetom konania o dedičstve majetok poručiteľa, ktorý sa objavil po právoplatnosti uznesenia, ktorým bolo konanie o dedičstve skončené, základom odmeny súdneho komisára za úkony vykonané v tomto konaní je všeobecná hodnota tohto majetku.4)
(3)
Základom odmeny súdneho komisára za úkony vykonané v konaní o umorenie listiny je peňažná suma uvedená v návrhu na umorenie listiny.
(4)
Ustanovenie § 4 ods. 2 platí obdobne.
§ 13
(1)
Odmena uvedená v § 12 ods. 1 a 2 je
z prvých 3 300 eur základu .......................................................................... 2 %,
z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu ..................................... 1 %,
z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu ..................................... 0,7 %,
z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu ..................................... 0,4 %,
z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu ................................... 0,2 %,
najmenej 23 eur.
Suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava.
(2)
Odmena súdneho komisára za úkony v konaní o umorenie listiny je 1 % z peňažnej sumy uvedenej v návrhu na umorenie listiny, najmenej 33,19 eura, najviac 663,50 eura.
§ 14
(1)
Odmenu určenú podľa § 11 alebo vypočítanú podľa § 13 môže súdny komisár primerane zvýšiť, najviac však o 50 %, ak úkony notára boli mimoriadne obťažné alebo časovo náročné.
(2)
Ak bolo v dedičskom konaní alebo v konaní o umorenie listiny činných viac notárov alebo ak notár vykonal len niektoré úkony, patrí mu podiel odmeny určenej podľa § 11 alebo vypočítanej podľa § 13, prípadne zvýšenej podľa odseku 1, ktorý zodpovedá rozsahu jeho činnosti.
§ 14a
Za vydanie alebo zmenu európskeho osvedčenia o dedičstve4c) patrí notárovi odmena vo výške 66 eur. Za vydanie osvedčeného odpisu európskeho osvedčenia o dedičstve4c) patrí notárovi odmena vo výške 3 eurá za každú, aj začatú stranu vydaného textu.
§ 14b
Odmena notára ako registrátora
(1)
Odmena notára ako registrátora je 38 eur, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Odmena notára ako registrátora pri prvom zápise akciovej spoločnosti do obchodného registra je 263 eur.
Druhý oddiel
Odmena správcu dedičstva
§ 15
Ak je správcom dedičstva notár (ďalej len „správca dedičstva“), základom odmeny je všeobecná hodnota poručiteľovho majetku, na správu ktorého bol správca dedičstva ustanovený. Ustanovenie § 4 ods. 2 platí obdobne.
§ 16
Ak správca dedičstva vykonáva správu poručiteľovho majetku alebo jeho časti štyri mesiace, patrí mu odmena vo výške vypočítanej podľa § 13; ak vykonáva správu kratší alebo dlhší čas, odmena sa mu pomerne zníži alebo zvýši.
§ 17
Odmenu vypočítanú podľa § 16 môže súdny komisár primerane zvýšiť, najviac však o 50 % ak úkony správcu dedičstva pri správe dedičstva boli mimoriadne obťažné alebo časovo náročné.
Tretí oddiel
Náhrada niektorých hotových výdavkov súdneho komisára a správcu dedičstva
§ 18
(1)
Ak ďalej nie je uvedené inak, súdny komisár a správca dedičstva majú popri nároku na odmenu aj nárok na
a)
náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára a správcu dedičstva (najmä cestovné a telekomunikačné výdavky, zaplatená odmena za znalecký posudok, preklad, odpis, odmena a náhrada hotových výdavkov Notárskej komory Slovenskej republiky za prístup do Centrálneho informačného systému a iné),
b)
náhradu za stratu času.
(2)
Súdny komisár a správca dedičstva sa môžu so žiadateľom vopred dohodnúť na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára a správcu dedičstva.
(3)
Ak sa náhrada cestovných výdavkov nedohodla podľa odseku 2, určí sa podľa osobitných predpisov.3)
(4)
Súdny komisár má nárok na úhradu administratívnych nákladov a vecných nákladov za úkony vyhotovenia rovnopisov, odpisov, prepisov, výpisov alebo kópií zo súdneho spisu vedeného súdnym komisárom v konaní o dedičstve voči tomu, v prospech koho sa taký úkon robí; nárok na úhradu nákladov je splatný pred vykonaním úkonu.
Štvrtý oddiel
Odmena notára za poskytovanie právnych rád a spisovanie iných listín v súvislosti s výkonom notárskej činnosti
§ 18a
Odmena za poskytovanie právnych rád4a) a spisovanie iných listín4b) v súvislosti s výkonom notárskej činnostije za každú skončenú polhodinu 25 eur, najmenej 15 eur.
TRETÍ DIEL
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 19
(1)
Náhrada za stratu času patrí notárovi pri úkonoch vykonávaných mimo jeho sídla alebo mimo miesta konania jeho úradných dní za čas strávený cestou do tohto miesta a späť.
(2)
Náhrada podľa odseku 1 je 10 eur za každú, aj začatú polhodinu.
§ 20
V odmene notára je zahrnutá aj náhrada za administratívne a iné práce vykonané v súvislosti s notárskymi úkonmi, úkonmi notára v konaní o dedičstve, v konaní o umorenie listiny a v súvislosti s úkonmi správcu dedičstva pri správe dedičstva.
§ 21
Ak nejde o úkony vykonávané na základe poverenia súdu, notár je povinný vydať účastníkovi potvrdenku o zaplatení notárskej odmeny a hotových výdavkov.
§ 22
Základ odmeny podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor a vypočítaná odmena na najbližších 50 eurocentov nahor. Celková platba platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok nezaokrúhlenej odmeny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej odmeny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor.
§ 23
Ak návrh na začatie konania o dedičstve alebo oznámenie o úmrtí poručiteľa došlo na štátne notárstvo do 31. decembra 1992, odmena notára uvedená v § 13 sa znižuje o 40 %.
§ 23a
(1)
Za notárske úkony vykonané pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí notárovi odmena podľa doterajších predpisov.
(2)
Za úkony notára ako súdneho komisára vykonané v konaní o dedičstve podľa § 12 začatom pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí notárovi odmena podľa doterajších predpisov.
§ 23b
Ak je notár platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa odmena a náhrady určené podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty, ktorú je notár povinný platiť podľa osobitného predpisu.5)
§ 24
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Katarína Tóthová v. r.
Príloha k vyhláške č. 31/1993 Z. z.
1)
§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
2)
§ 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb.
3)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
4)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007.
5)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
5a)
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 319/2007 Z. z. o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra.
5b)
§ 7 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.