31/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.02.1993 do 31.08.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

31
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 28. januára 1993
o odmenách a náhradách notárov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a podľa § 374a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 263/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, ustanovuje:
PRVÝ DIEL
Odmena notára za notársku činnosť1), poskytovanie právnych rád, vykonávanie správy majetku a spisovanie iných listín2)
Prvý oddiel
Odmena notára za notársku činnosť
§ 1
Notár vykonáva notársku činnosť za odmenu, ktorej výšku a spôsob určenia upravuje táto vyhláška.
§ 2
(1)
Výška odmeny za úkony v notárskej činnosti (ďalej len „notársky úkon“) je uvedená v prílohe, ktorá je súčasťou tejto vyhlášky.
(2)
Za notárske úkony, ktoré nie sú uvedené v prílohe, a za notárske úkony, pri ktorých nemožno určiť odmenu podľa odseku 1, pretože nemožno určiť cenu notárskeho úkonu, alebo ju možno určiť len s neprimeranými ťažkosťami, patrí notárovi hodinová odmena.
§ 3
Ak je za notársky úkon určená odmena podľa ceny, základom odmeny je cena predmetu notárskeho úkonu. Ak je cena predmetu notárskeho úkonu nižšia než cena zistená podľa cenových predpisov, základom odmeny je takto zistená cena.
§ 4
(1)
Ak ide o zmluvu o výmene vecí, základom odmeny je cena veci, ktorá je najvyššia. Obdobne tu platí § 3 druhá veta.
(2)
Ak je predmetom notárskeho úkonu opakujúce sa plnenie, základom odmeny je súčet cien všetkých opakujúcich sa plnení. Ak ide o plnenie na neurčitý čas, na čas dlhší ako päť rokov alebo na čas života, za jeho cenu sa považuje päťnásobok ceny ročného plnenia. Obdobne sa posudzuje cena práv, ktoré možno vykonávať opätovne.
§ 5
(1)
Sadzby odmeny notára podľa § 2 ods. 1 sú určené pevnými sumami alebo percentom z ceny predmetu notárskeho úkonu, a to za jednotlivé notárske úkony, alebo za súhrn notárskych úkonov.
(2)
Základná sadzba odmeny notára podľa § 2 ods. 2 je 200 Kčs. Pri poskytovaní jednoduchej právnej rady možno dohodnúť základnú sadzbu hodinovej odmeny delenú na začaté štvrťhodiny.
§ 6
(1)
Pri notárskych úkonoch mimoriadne obťažných (použitie cudzieho práva alebo jazyka) alebo časovo náročných môže notár požadovať odmenu primerane zvýšenú, najviac však o 100 %.
(2)
Pri notárskych úkonoch, ktoré notár vykonáva na žiadosť účastníka alebo z nevyhnutných dôvodov v čase od 18.00 h do 8.00 h alebo v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, patrí notárovi odmena zvýšená o 50 %.
(3)
Odmenu určenú podľa odseku 1 a odmenu určenú podľa odseku 2 možno zlučovať.
(4)
Odmena vypočítaná podľa tohto paragrafu nesmie presiahnuť hornú hranicu určenú v Sadzobníku.
§ 7
Notárovi patrí pomerná časť odmeny za notársky úkon, ak zostal nedokončený bez jeho zavinenia alebo ak nedokončený úkon priniesol účastníkovi prospech.
§ 8
(1)
Notárovi nepatrí odmena za notársky úkon, ktorý má jeho zavinením neodstrániteľné vady, ak tieto vady majú za následok neplatnosť právneho úkonu. Odmena nepatrí ani za právny úkon, ktorý nemá predpísanú formu.
(2)
Notárovi nepatrí odmena za notársky úkon, ktorým odstránil ním zavinené vady notárskeho úkonu.
§ 9
(1)
Notár má popri nároku na odmenu aj nárok na
a)
náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonaním notárskeho úkonu (najmä cestovné a telekomunikačné výdavky, zaplatená odmena za znalecký posudok, preklad, odpis a iné),
b)
náhradu za stratu času.
(2)
Notár sa môže vopred dohodnúť so žiadateľom na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s vykonaním notárskeho úkonu.
(3)
Ak sa náhrada cestovných výdavkov nedohodla podľa odseku 2, určí sa podľa osobitných predpisov.3)
Druhý oddiel
Odmena za poskytovanie právnych rád, vykonávanie správy majetku a spisovanie iných listín
§ 10
Pri určovaní odmeny notára a jej výšky za poskytovanie právnych rád, vykonávanie správy majetku a spisovanie iných listín, ako aj náhrady hotových výdavkov s tým spojených sa postupuje podľa osobitného predpisu4) vrátane možnosti zmluvnej odmeny. Právomoc tu vykonáva Prezídium Notárskej komory Slovenskej republiky.
DRUHÝ DIEL
Odmena notára za ďalšiu činnosť a odmena správcu dedičstva
Prvý oddiel
Odmena notára za ďalšiu činnosť
Odmena notára ako súdneho komisára
§ 11
Odmena notára ako súdneho komisára (ďalej len „súdny komisár“) za úkony vykonané v konaní o dedičstve, ktoré bolo zastavené pre nedostatok podmienok konania, pretože poručiteľ nezanechal majetok alebo súd vydal majetok nepatrnej hodnoty tomu, kto sa postaral o pohreb, je 400 Kčs.
§ 12
(1)
Základom odmeny súdneho komisára za iné úkony vykonané v konaní o dedičstve, ako sú uvedené v § 11, je všeobecná cena majetku poručiteľa,5) ktorý sa stal predmetom konania o dedičstve.
(2)
Ak je predmetom konania o dedičstve majetok poručiteľa, ktorý sa objavil po právoplatnosti uznesenia, ktorým bolo konanie o dedičstve skončené, základom odmeny súdneho komisára za úkony vykonané v tomto konaní je všeobecná cena tohto majetku.
(3)
Ustanovenie § 4 ods. 2 platí obdobne.
§ 13
Odmena uvedená v § 12 ods. 1 je:
z prvých 100 000 Kčs základu.............. 1,5%
z presahujúcej sumy až do 500 000 Kčs základu.............. 1 %
z presahujúcej sumy až do 1 000 000 Kčs základu........... 0,7 %
z ďalšej presahujúcej sumy 0,4, %
najmenej však 500 Kčs a najviac 20 000 Kčs.
§ 14
(1)
Odmenu určenú podľa § 11 alebo vypočítanú podľa § 13 môže súd primerane zvýšiť, najviac však o 100 %, ak úkony notára boli mimoriadne obťažné alebo časovo náročné.
(2)
Ak bolo v dedičskom konaní činných viac notárov alebo ak notár vykonal len niektoré úkony, patrí mu podiel odmeny určenej podľa § 11 alebo vypočítanej podľa § 13, prípadne zvýšenej podľa odseku 1, ktorý zodpovedá rozsahu jeho činnosti.
Druhý oddiel
Odmena správcu dedičstva
§ 15
Ak je správcom dedičstva notár (ďalej len „správca dedičstva“), základom odmeny je všeobecná cena poručiteľovho majetku, na správu ktorého bol správca dedičstva ustanovený. Ustanovenie § 4 ods. 2 platí obdobne.
§ 16
Ak správca dedičstva vykonáva správu poručiteľovho majetku alebo jeho časti štyri mesiace, patrí mu odmena vo výške vypočítanej podľa § 13; ak vykonáva správu kratší alebo dlhší čas, odmena sa mu pomerne zníži alebo zvýši.
§ 17
Odmenu vypočítanú podľa § 16 môže súd primerane zvýšiť, najviac však o 100 % ak úkony správcu dedičstva pri správe dedičstva boli mimoriadne obťažné alebo časovo náročné.
Tretí oddiel
Náhrada niektorých hotových výdavkov súdneho komisára a správcu dedičstva
§ 18
(1)
Súdny komisár a správca dedičstva majú popri nároku na odmenu aj nárok na
a)
náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára a správcu dedičstva (najmä cestovné a telekomunikačné výdavky, zaplatená odmena za znalecký posudok, preklad, odpis a iné),
b)
náhradu za stratu času.
(2)
Súdny komisár a správca dedičstva sa môžu so žiadateľom vopred dohodnúť na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára a správcu dedičstva.
(3)
Ak sa náhrada cestovných výdavkov nedohodla podľa odseku 2, určí sa podľa osobitných predpisov.3)
TRETÍ DIEL
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 19
(1)
Náhrada za stratu času patrí notárovi pri úkonoch vykonávaných mimo jeho sídla alebo mimo miesta konania jeho úradných dní za čas strávený cestou do tohto miesta a späť.
(2)
Náhrada podľa odseku 1 je 20 Kčs za každú, aj začatú polhodinu.
§ 20
V odmene notára je zahrnutá aj náhrada za administratívne a iné práce vykonané v súvislosti s notárskymi úkonmi, úkonmi notára v konaní o dedičstve a v súvislosti s úkonmi správcu dedičstva pri správe dedičstva.
§ 21
Ak nejde o úkony vykonávané na základe poverenia súdu, notár je povinný vydať účastníkovi potvrdenku o zaplatení notárskej odmeny a hotových výdavkov.
§ 22
Základ odmeny podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľuje na celé stokoruny nahor a vypočítaná odmena na celé desaťkoruny nahor.
§ 23
Ak návrh na začatie konania o dedičstve alebo oznámenie o úmrtí poručiteľa došlo na štátne notárstvo do 31. decembra 1992, odmena notára uvedená v § 13 sa znižuje o 40 %.
§ 24
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Katarína Tóthová v. r.
Príloha vyhlášky MS SR č. 31/1993 Z. z.
Sadzobník na výpočet odmeny notára za notársku činnosť
Položka A:
Za spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania osvedčenia odpisu notárskej zápisnice:
1.
Ak ide o jednostranný právny úkon s výnimkou bodu 2,
z prvých 100 000 Kčs základu ..................... 1 %
z presahujúcej sumy až do 500 000 Kčs základu ............................ 0,5 %
z presahujúcej sumy až do 1 000 000 Kčs základu ........... 0,3 %
a z ďalšej presahujúcej sumy ....................... 0,1 %,
najmenej 200 Kčs
najviac 20 000 Kčs.
2.
Ak ide o závet alebo listinu o vydedení alebo o odvolanie týchto úkonov ......................... 500 Kčs.
3.
Ak ide o zmluvu alebo osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a schôdzí právnických osôb alebo o osvedčenie iných skutkových dejov alebo osvedčení o vyhlásení (okrem položky J),
z prvých 100 000 Kčs základu ..................... 2 %
z presahujúcej sumy až do 500 000 Kčs základu ......... 1 %
z presahujúcej sumy až do 1 000 000 Kčs základu .............. 0,5 %
a z ďalšej presahujúcej sumy ...................... 0,2 %.
najmenej 400 Kčs
najviac 30 000 Kčs.
4.
Ak ide o osvedčenie o predložení listiny alebo osvedčenie, že je niekto nažive ............ 400 Kčs.
5.
Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje ....... 40 Kčs.
Položka B:
Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici ........... 200 Kčs.
Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcom úkone za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje,.............. 40 Kčs.
Položka C:
1.
Za overenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa overuje,........... 20 Kčs.
2.
Ak ide o overenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, ktorá sa má použiť v cudzine, za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa overuje,.......................... 50 Kčs.
3.
Za overenie pravosti podpisu jednej osoby na tej istej listine ................................ 30 Kčs.
Položka D:
1.
Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rubopisom prevoditeľného cenného papiera, za každý protestovaný papier z prvých 100 000 Kčs základu ........................ 1 %
z presahujúcej sumy až do 500 000 Kčs základu ............. 0,5 %
z presahujúcej sumy až do 1 000 000 Kčs základu ........ 0,3 %
a z ďalšej presahujúcej sumy ...................... 0,1 %.
najmenej 200 Kčs
najviac 10 000 Kčs.
2.
Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z protestovanej listiny alebo z knihy protestov .......................................... 200 Kčs.
Položka E:
Za prijatie do úschovy:
1.
Ak ide o listinu,.................................... 400 Kčs
2.
Ak ide o cenný papier alebo o peniaze,
z prvých 100 000 Kčs základu ........................ 1 %
z presahujúcej sumy až do 500 000 Kčs základu .......... 0,5 %
z presahujúcej sumy až do 1 000 000 Kčs základu ......... 0,3 %
a z ďalšej presahujúcej sumy ...................... 0,1 %.
najmenej 200 Kčs
najviac 20 000 Kčs.
Položka F:
1.
Za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami6) za každú, aj začatú hodinu .......................... 30 Kčs.
2.
Za zaslanie spisu inému notárovi, aby žiadateľ do neho nahliadol,.................................... 100 Kčs.
Položka G:
Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo ďalšieho osvedčeného odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu ...................... 100 Kčs.
Položka H:
Za vydanie odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu ...................... 100 Kčs.
Položka I:
Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych zo spisov za každú, aj začatú stranu vydaného textu .................. 100 Kčs.
Položka J:
Za spísanie osvedčenia podľa osobitného predpisu7) ........... 600 Kčs.
1)
§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
2)
§ 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb.
3)
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.
4)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci.
5)
§ 175 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 263/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok.
6)
§ 82 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb.
7)
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.