Predpis bol zrušený predpisom 104/2004 Z. z.

309/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

309
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 15. decembra 1993
o spotrebnej dani z vína
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)
Tento zákon upravuje zdaňovanie vína spotrebnou daňou (ďalej len „daň“).
(2)
Víno sa podľa tohto zákona zdaňuje jednorazovo.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona je
a)
vínom tiché víno, šumivé víno a medziprodukty,
b)
tichým vínom s výnimkou šumivého vína podľa písmena c)
1.
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a 2205 s obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
2.
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a 2205 s obsahom alkoholu viac ako 15 % objemu a najviac 18 % objemu, ktorý bol vyrobený bez obohatenia najmä pridaním cukru alebo zahusteného muštu (ďalej len „obohatenie“), ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
3.
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a 2205 neuvedený v bodoch 1 a 2 a tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2206 s obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 10 % objemu,
4.
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2206 s obsahom alkoholu viac ako 10 % objemu a najviac 15 % objemu, a ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
c)
šumivým vínom tovar naplnený vo fľašiach uzavretých zátkou v tvare hríbika zachytenou pomocou pridržiavacieho zariadenia alebo tovar, ktorého pretlak spôsobený uvoľneným oxidom uhličitým je 3 bary alebo viac a ktorý sa zatrieďuje do položiek kódu kombinovanej nomenklatúry
1.
2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 a 2205 s obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
2.
2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 a 2205 neuvedený v bode 1, ako aj 2206 00 31 a 2206 00 39 s obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 13 % objemu,
3.
2206 00 31 a 2206 00 39 s obsahom alkoholu viac ako 13 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
d)
medziproduktom tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204, 2205 a 2206 s výnimkou tichého vína a šumivého vína
1.
s obsahom alkoholu viac ako 10 % objemu a najviac 15 % objemu, do ktorého bol pridaný alkohol,
2.
s obsahom alkoholu viac ako 15 % objemu a najviac 18 % objemu, do ktorého bol buď pridaný alkohol, alebo alkohol v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením pri súčasnom obohatení,
3.
s obsahom alkoholu viac ako 18 % objemu a najviac 22 % objemu bez ohľadu na to, či alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením alebo bol doň pridaný, alebo vznikol výlučne kvasením pri súčasnom obohatení,
e)
výrobou vína spracovanie suroviny na víno, ošetrovanie vína, jeho stabilizácia, ako aj jeho použitie na výrobu vína uvedeného v písmenách c) a d) a stáčanie do obalov, v ktorých sa vyskladňuje na konečnú spotrebu; výrobou vína je aj riedenie alebo miešanie vína s inými nápojmi, ak sa takéto víno vyskladňuje v uzatvorených obaloch. Výrobou vína nie je manipulácia s vínom v uzatvorených obaloch,
f)
výrobným podnikom výrobné priestory určené na výrobu vína v rámci podnikateľskej činnosti1) a k nim patriace priestory, v ktorých sa nachádzajú zariadenia na výrobu vína, skladové priestory na vstupné suroviny, polotovary a hotové výrobky, ako aj priestory, plochy a pevne zabudované transportné zariadenia spájajúce tieto priestory a ohraničené plochy,
g)
vyskladnením predaj alebo akýkoľvek iný odbyt vína v uzatvorených obaloch, pri ktorom dochádza k zmene vlastníckeho práva alebo prevodu správy; vyskladnením je aj výčap vína, a to predaj alebo akýkoľvek iný odbyt vína v otvorených nádobách na priamu spotrebu zákazníkmi,
h)
kódom kombinovanej nomenklatúry číselný znak tovaru podľa colného sadzobníka.
§ 3
Predmet dane
Predmetom dane podľa tohto zákona je víno v tuzemsku vyrobené alebo do tuzemska dovezené.
§ 4
Platiteľ dane
Platiteľom dane (ďalej len „platiteľ“) je
a)
právnická alebo fyzická osoba, ktorá vyrába víno v rámci podnikateľskej činnosti,1)
b)
právnická alebo fyzická osoba, ktorá víno do tuzemska dováža,
c)
právnická alebo fyzická osoba, ktorá víno vyváža v rámci podnikateľskej činnosti,1)
d)
právnická alebo fyzická osoba, u ktorej došlo ku vzniku daňovej povinnosti podľa § 8 písm. c) a e).
§ 5
Základ dane
Základom dane je množstvo vína vyjadrené v hektolitroch.
§ 6
Sadzby dane
(1)
Sadzby dane sa určujú takto:
a) tiché víno 0 Sk/hl,
b) šumivé víno s výnimkou šumivého vína podľa písmena c) 2 400 Sk/hl,
c) šumivé víno s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % objemu 1 700 Sk/hl,
d) medziprodukty 2 400 Sk/hl.
(2)
Ak bol medziprodukt vyrobený v tuzemsku a súčet spotrebnej dane z liehu a dane podľa tohto zákona, ktoré sa už uplatnili na lieh a víno použité na výrobu medziproduktu, je nižší ako sadzba dane pripadajúca na medziprodukt podľa odseku 1 písm. d), uplatní sa na medziprodukt daň, ktorá je rozdielom medzi sadzbou dane pripadajúcou na medziprodukt a súčtom daní pripadajúcich na lieh a víno, ktoré boli použité na výrobu medziproduktu.
§ 7
Výpočet dane
(1)
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane podľa § 6.
(2)
Daň z vyskladneného vína je platiteľ povinný sám si vypočítať. Daň z dovezeného vína vypočíta správca dane.
§ 8
Vznik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká
a)
vyskladnením vína z výrobného podniku dňom vyskladnenia alebo spotrebovaním vína vo výrobnom podniku dňom prevzatia na spotrebu alebo dňom výčapu, ak sa uskutočňuje vo výrobnom podniku;
b)
pri dovoze vína dňom vzniku colného dlhu;2)
c)
dňom nadobudnutia alebo dňom zistenia právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá nadobudne víno bez dane alebo ktorá nevie nákup alebo iný spôsob nadobudnutia vína doložiť daňovým dokladom;
d)
dňom nadobudnutia vlastníctva alebo prevodu práva hospodárenia pri predaji alebo nájme výrobného podniku z vína, ktoré tvorí jeho obchodný majetok.3) Daňová povinnosť nevznikne, ak sa kupujúci zaregistruje ako platiteľ, a to pred dňom nadobudnutia vlastníctva alebo prevodu práva hospodárenia;
e)
každej právnickej alebo fyzickej osobe dňom použitia vína oslobodeného od dane podľa § 10 písm. e) na iné účely;
f)
správcovi dane dňom uvedenia nezdaneného vína do obehu,4)
g)
dňom odcudzenia nezdaneného vína platiteľovi.
§ 9
Vyhotovenie daňových dokladov
(1)
Platiteľ je povinný pri tuzemskej výrobe vyhotoviť daňový doklad v deň vyskladnenia vína v prospech každého odberateľa.
(2)
Daňový doklad musí obsahovať
a)
poradové číslo daňového dokladu a dátum jeho vystavenia,
b)
obchodné meno alebo meno, sídlo alebo trvalý pobyt a daňové identifikačné číslo platiteľa,
c)
obchodné meno alebo meno, sídlo alebo trvalý pobyt a daňové identifikačné číslo odberateľa, ak bolo pridelené,
d)
množstvo vína v merných jednotkách, jeho obchodné označenie a kód kombinovanej nomenklatúry,
e)
sadzbu dane a výšku dane celkom zaokrúhlenú na celé koruny smerom nahor.
(3)
Správca dane uzná na účely správneho zatriedenia vína do číselného kódu podľa odseku 2 písm. d) záväznú informáciu o sadzobnom zaradení vína colnými orgánmi.
(4)
Ak vystaví daňový doklad osoba, ktorá nie je zaregistrovaná ako platiteľ dane, je povinná oznámiť a zaplatiť daň uvedenú na daňovom doklade najneskôr do 15 dní od konca mesiaca, v ktorom doklad vystavila.
(5)
Daňovým dokladom pri dovoze vína a daňovým dokladom preukazujúcim uskutočnenie vývozu vína je písomné colné vyhlásenie. Na účely tohto zákona je vývoz vína uskutočnený, ak je víno prepustené v režime vývozu potvrdeného pohraničným colným úradom v odseku C písomného colného vyhlásenia.
(6)
Platiteľ je povinný okrem dokladov uvedených v odsekoch 1, 3 a 5 mať doklady preukazujúce uplatnené nároky na vrátenie dane podľa § 11 ods. 1.
(7)
Platiteľ je povinný uchovávať všetky doklady rozhodné na určenie dane počas piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
§ 10
Oslobodenie od dane
Od dane je oslobodené víno
a)
spotrebované vo výrobnom podniku na nevyhnutné prevádzkové a technologické skúšky alebo odobrané správcami dane na daňové účely;
b)
odovzdané ako vzorky na vykonanie kvalitatívnej skúšky z vlastného podnetu platiteľa oprávnenému orgánu7) alebo odobrané z podnetu tohto orgánu. Od dane je tiež oslobodené víno vyskladnené v množstve podľa propozícií súťaže alebo výstavy vín;
c)
zničené pred vznikom daňovej povinnosti neodvrátiteľnou udalosťou s výnimkou odcudzenia nezdaneného vína;8)
d)
zničené na podnet oprávneného orgánu ako nespôsobilé na pitie a priemyselné spracovanie;
e)
vyskladnené na priemyselné spracovanie na výrobok, ktorý nepodlieha dani podľa tohto zákona;
f)
vyvážané jeho výrobcom bez prostredníctva nepriameho zástupcu10a). Uskutočnený vývoz musí byť doložený písomným colným vyhlásením potvrdeným pohraničným colným úradom, v ktorom ako vývozca je uvedený výrobca vyvážajúci víno a úhrada od zahraničného odberateľa je poukázaná na účet výrobcu, ktorý víno vyváža;
g)
dovážané v drobných zásielkach neobchodného charakteru a dovážané cestujúcim ako tovar neobchodného charakteru v množstve stanovenom osobitným predpisom10b).
§ 11
Nárok na vrátenie dane
(1)
Registrovanému platiteľovi (§ 14) nárok na vrátenie dane vzniká odo dňa
a)
vývozu vína v rámci podnikateľskej činnosti,1)
b)
prevzatia vína na výrobu iného druhu vína podľa spôsobu spracovania a na stáčanie vína do obalov, v ktorých sa vyskladňuje na konečnú spotrebu,
c)
preukázateľného prevzatia vína vráteného odberateľom,
d)
nesprávneho výpočtu dane v neprospech odberateľa.
(2)
Platiteľ má nárok na vrátenie dane podľa odseku 1 len vtedy, ak
a)
daň zaplatil svojmu dodávateľovi, ktorý je platiteľom, alebo správcovi dane, a to do konca zdaňovacieho obdobia, za ktoré nárok na vrátenie dane uplatnil,
b)
má daňový doklad podľa § 9 a doklad o zaplatení dane,
c)
v prípadoch podľa odseku 1 písm. c) a d) má aj dobropis.
(3)
Platiteľ môže uplatniť nárok na vrátenie dane na príslušnom daňovom úrade v daňovom priznaní najskôr za mesiac, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, najneskôr však do dňa, keď zanikne právo vyrubiť daň.
§ 12
Daňové priznanie
(1)
Platiteľ, ktorému vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane, je povinný predložiť daňové priznanie daňovému úradu.
(2)
Daňové priznanie predkladá platiteľ mesačne, a to najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane. Daňové priznanie je platiteľ povinný predložiť aj v prípade, ak mu nevznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane.
(3)
Pokiaľ platiteľ zistí, že daňové priznanie, ktoré predložil, je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok
a)
zvýšenie daňovej povinnosti, je povinný bez meškania predložiť správcovi dane dodatočné daňové priznanie s uvedením obdobia, ktorého sa týka;
b)
zníženie daňovej povinnosti, môže spolu so žiadosťou predložiť dodatočné daňové priznanie odo dňa splatnosti dane. V žiadosti uvedie zdaňovacie obdobie, ktorého sa nárok na vrátenie týka.
§ 13
Zdaňovacie obdobie a splatnosť dane
(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac.
(2)
Daň je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla.
(3)
Pri dovoze vína je daň splatná podľa osobitného predpisu.11)
(4)
Splatnosť nároku na vrátenie dane je do 10 dní po lehote na predloženie daňového priznania alebo do 10 dní od dátumu skutočného predloženia daňového priznania, pokiaľ platiteľ daňové priznanie nepredloží včas.
§ 13a
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane platiteľa v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní
(1)
Ak je na platiteľa vyhlásený konkurz alebo ak je platiteľovi povolené vyrovnanie, končí sa prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa dňom, ktorý predchádza dňu vyhlásenia konkurzu, alebo dňom, ktorý predchádza dňu povolenia vyrovnania. Ďalšie zdaňovacie obdobie platiteľa sa začína dňom vyhlásenia konkurzu alebo dňom povolenia vyrovnania a končí sa posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie; ďalej je zdaňovacím obdobím platiteľa kalendárny mesiac.
(2)
Dňom zrušenia konkurzu sa končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa. Ďalšie zdaňovacie obdobie platiteľa sa začína dňom nasledujúcim po dni zrušenia konkurzu a končí sa posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bol konkurz zrušený.
(3)
Daňové priznania za zdaňovacie obdobia uvedené v odsekoch 1 a 2 je platiteľ povinný predložiť do 15 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.
(4)
Daň za zdaňovacie obdobia uvedené v odsekoch 1 a 2 je splatná do 25 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla.
§ 14
Registrácia a oznamovacia povinnosť
(1)
Platiteľ je povinný registrovať sa na miestne príslušnom daňovom úrade najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni vzniku prvej daňovej povinnosti a najneskôr pred vznikom prvého nároku na vrátenie dane.
(2)
Platiteľ je povinný oznámiť správcovi dane najneskoršie nasledujúci pracovný deň po dni zistenia zničenia vína, ak k nemu došlo pred vznikom daňovej povinnosti.
(3)
O zrušenie registrácie môže platiteľ požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov odo dňa registrácie, ak mu v tomto období nevznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane, s výnimkou podľa odseku 4.
(4)
Platiteľ je povinný písomne požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie do piatich pracovných dní odo dňa zrušenia právnickej osoby alebo odo dňa, v ktorom mu zaniklo oprávnenie na podnikanie, alebo odo dňa, v ktorom skončil činnosť, na ktorej základe sa stal platiteľom.
(5)
Daňový úrad zruší registráciu, ak zistí, že platiteľ nespĺňa podmienky na registráciu.
(6)
Daňový úrad pred zrušením registrácie vykoná daňovú kontrolu, určí platiteľovi posledné zdaňovacie obdobie a vyzve platiteľa na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie. Po vykonaní daňovej kontroly daňový úrad rozhodne o zrušení registrácie. Daňový úrad o zrušení registrácie vydá rozhodnutie.
§ 14a
Osobitná úprava postupu pri nútenom predaji podliehajúcom dani
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonala predaj vína platiteľa podľa osobitného predpisu13) na dražbe alebo iným spôsobom a z výťažku predaja uspokojuje svoju pohľadávku alebo pohľadávku inej osoby, je povinná tento predaj oznámiť daňovému úradu platiteľa najneskôr do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom víno predala, a v tej istej lehote je povinná tomuto daňovému úradu zaplatiť daň.
(2)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba vykonala predaj vína podľa odseku 1 osobe, ktorá je platiteľom, vyhotoví doklad o predaji, ktorý sa považuje za daňový doklad podľa § 9. V tomto doklade okrem náležitostí daňového dokladu podľa § 9 uvedie svoje obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt a právny dôvod núteného predaja vína. Kópiu tohto dokladu odovzdá platiteľovi, ktorého víno sa predalo.
(3)
Platiteľ, ktorého víno sa predalo spôsobom podľa odseku 1, uvedie daň, ktorá sa viaže k tejto skutočnosti, v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť vznikla, a svoju výslednú daň upraví o sumu dane, ktorú je povinná zaplatiť právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1.
(4)
Ak sa víno predalo podľa odseku 1 osobe, ktorá je platiteľom, zaplatenie dane týmto platiteľom právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vykonala predaj vína, sa považuje za zaplatenie dane platiteľovi, ktorého víno sa predalo, a za splnenie podmienky na účely nároku na vrátenie dane podľa § 11.
(5)
Ak sa predalo víno platiteľa pri výkone daňovej exekúcie,14) uhradí daň daňový úrad a o úhrade upovedomí platiteľa. Platiteľ dane uvedie daň, ktorá sa viaže k tejto skutočnosti, v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť vznikla, a svoju výslednú daň upraví o sumu dane, ktorú uhradil daňový úrad. Ak daňový úrad vykonal predaj vína osobe, ktorá je platiteľom, považuje sa doklad o predaji vína, ktorý vyhotovil daňový úrad, za daňový doklad podľa § 9. Zaplatenie dane daňovému úradu sa považuje za zaplatenie dane platiteľovi, ktorého víno sa predalo, a za splnenie podmienky na účely nároku na vrátenie dane podľa § 11.
§ 15
Zvýšenie dane, penále a pokuty
(1)
Z rozdielu medzi daňovou povinnosťou platiteľa uvedenou v daňovom priznaní a skutočnou daňovou povinnosťou platiteľa určí zvýšenie dane vo výške 100 % z nedoplatku dane správca dane; pokiaľ platiteľ daňové priznanie nepredloží, i keď bol povinný tak vykonať, pozerá sa na túto skutočnosť rovnako, ako keby na daňovom priznaní bola uvedená nulová daňová povinnosť. Pokiaľ túto skutočnosť zistí platiteľ sám a ak o tom bez meškania upovedomí správcu dane spôsobom uvedeným v § 12 ods. 3 písm. a), predpíše správca dane zvýšenie dane vo výške 20 % z dlžnej dane.
(2)
Ak daň nebola zaplatená včas a v správnej výške, je platiteľ povinný zaplatiť nedoplatok dane a penále vo výške 0,1 % z nedoplatku dane za každý deň omeškania.
(3)
Pokiaľ platiteľ nepredloží daňové priznanie včas, správca dane mu uloží pokutu až do výšky 10 % z daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie, ktorého sa toto daňové priznanie týka, najmenej však 1 000 Sk.
(4)
Pokiaľ platiteľ nesplní riadne a včas povinnosť registrácie alebo oznamovaciu povinnosť podľa § 14, správca dane mu uloží pokutu až do výšky 1 000 000 Sk, najmenej však 5 000 Sk.
(5)
Ak ide o osobu, na ktorú sa vzťahuje ustanovenie § 9 ods. 4, uloží jej správca dane pokutu vo výške dane uvedenej v daňovom doklade, najmenej však 5 000 Sk.
(6)
Zvýšenie dane, penále a pokuta sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia správcu dane.
§ 16
Správca dane
Správcom dane je príslušný daňový úrad, pri dovoze vína colný úrad.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 18
(1)
Daň podľa tohto zákona sa uplatní už na víno vyrobené v roku 1993 a skôr.
(2)
Podľa doterajších predpisov sa až do svojho uplynutia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ako aj na ne nadväzujúce lehoty na uplatnenie práv.
§ 18a
Daňový úrad ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona zruší registráciu platiteľov uvedených v § 4 písm. c) platnom do 31. októbra 2001. V tomto prípade sa neuplatnia ustanovenia § 14 ods. 6. Daňový úrad oznámi platiteľom uvedeným v prvej vete zrušenie registrácie písomne.
§ 19
Zrušujú sa § 34 až 37 zákona č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení zákona č. 595/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., ako aj prvá časť a tretia časť zákona, ak sa týkajú zdaňovania vína spotrebnou daňou.
§ 19a
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 186/1994 Z. z. o spôsobe použitia dokladov a vedení evidencií spojených s výrobou a obehom vína.
§ 20
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2)
§ 194 a nasl. zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon.
3)
§ 476 a nasl. Obchodného zákonníka.
4)
§ 251 a nasl. Colného zákonníka, § 124 zákona č. 392/1992 Zb. Trestný zákon a § 72 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
5)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 82/1993 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky.
6)
§ 33 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.
6a)
§ 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 186/1994 Z. z. o spôsobe použitia dokladov a vedení evidencií spojených s výrobou a obehom vína.
7)
Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona č. 84/1987 Zb.).
8)
§ 420 zákona č. 47/1992 Zb. Občiansky zákonník.
11)
§ 226 a nasl. Colného zákona.
13)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.§ 299 Obchodného zákonníka.
Občiansky súdny poriadok.
14)
§ 73 až 93 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.