309/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1994 do 31.12.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

309
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 15. decembra 1993
o spotrebnej dani z vína
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)
Tento zákon upravuje podmienky zdaňovania vína spotrebnou daňou (ďalej len „daň“).
(2)
Víno sa podľa tohto zákona zdaňuje jednorazovo.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
hroznovým vínom nápoj vyrobený alkoholovým kvasením hroznového muštu, a to buď úplným, alebo čiastočným, bez ohľadu na to, či je dosýťovaný oxidom uhličitým. Za hroznové víno sa považuje aj nápoj vyrobený alkoholovým kvasením zo zriedeného hroznového muštu, výluhu matolín, prípadne zriedených kvasnicových kalov;
b)
šumivým vínom nápoj vyrobený z čerstvého hrozna, hroznového muštu alebo vína obsahujúci alkohol a oxid uhličitý, ktorý pri uzatvorenom obsahu pri teplote 20 stupňov C dosahuje pretlak najmenej 0,35 MPa. Za šumivé víno sa pri tuzemskej výrobe považujú aj ostatné nápoje obsahujúce alkohol a oxid uhličitý, ktoré sú naplnené vo fľašiach pre šumivé víno a uzatvorené ako šumivé víno, ak nie sú na etikete označené nápisom „Sýtené CO2" alebo „Perlivé“, s výškou písma najmenej 10 mm, ako aj nápoje obsiahnuté v iných nádobách označených ako šumivé víno;
c)
dezertným a dezertným koreneným vínom nápoj vyrobený z vína s prísadou rafinovaného cukru alebo zahusteného muštu, jemného rafinovaného liehu alebo vínneho destilátu, prípadne korenia;
d)
výrobou vína spracovanie hrozna na víno, jeho ošetrovanie, stabilizácia, ako aj použitie na výrobu iného druhu vína podľa spôsobu spracovania a stáčanie do obalov, v ktorých sa vyskladňuje na konečnú spotrebu. Výrobou vína je tiež riedenie alebo miešanie vína s inými nápojmi, ak sa takéto víno vyskladňuje v uzatvorených obaloch. Výrobou vína nie je manipulácia s vínom v uzatvorených obaloch;
e)
výrobným podnikom prevádzkové priestory zriadené na výrobu vína v rámci podnikateľskej činnosti.1) Patria k nim stavebne spolunáležiace priestory, v ktorých sa nachádzajú zariadenia na výrobu vína, skladové priestory pre vstupné suroviny, medziprodukty a hotové výrobky, ďalej priestory, plochy a pevne zabudované transportné zariadenia spájajúce tieto priestory a ohraničené plochy, ak sa používajú na podnikové účely;
f)
vinárom každá fyzická osoba, ktorá vyrába víno výlučne pre svoju spotrebu vo vlastnej domácnosti z vlastnej pestovateľskej činnosti;
g)
inou fyzickou osobou každá fyzická osoba, ktorá vyrába víno výlučne na svoju spotrebu vo vlastnej domácnosti z nakúpeného alebo iným spôsobom nadobudnutého hrozna, prípadne muštu;
h)
vyskladnením predaj alebo akýkoľvek iný odbyt vína v uzatvorených obaloch, pri ktorom dochádza k zmene vlastníckeho práva alebo prevodu správy. Vyskladnením je tiež výčap vína, t. j. predaj alebo akýkoľvek iný odbyt vína v otvorených nádobách na priamu spotrebu zákazníkmi.
§ 3
Predmet dane
Predmetom dane podľa tohto zákona sú hroznové vína, šumivé vína, dezertné a dezertné korenené vína (ďalej len „víno“) v tuzemsku vyrobené alebo do tuzemska dovezené.
§ 4
Platiteľ dane
Platiteľom dane (ďalej len „platiteľ“) je
a)
právnická alebo fyzická osoba, ktorá vyrába víno,
b)
právnická alebo fyzická osoba, ktorá víno do tuzemska dováža,
c)
vinár alebo iná fyzická osoba, ktorá vyrobí viac ako 1 000 litrov vína ročne. Platiteľom je tiež vinár alebo iná fyzická osoba, ktorá vyrobí menej ako 1 000 litrov vína ročne, ak dôjde k vzniku daňovej povinnosti podľa § 8 písm. c),
d)
právnická alebo fyzická osoba, ktorá víno vyváža v rámci podnikateľskej činnosti,1)
e)
právnická alebo fyzická osoba, u ktorej došlo ku vzniku daňovej povinnosti podľa § 8 písm. d) a f).
§ 5
Základ dane
Základom dane je množstvo vína, pri ktorom vznikla daňová povinnosť, vyjadrené v litroch.
§ 6
Sadzba dane
Sadzba dane je určená takto:
Číselný kód
colného
sadzobníka
Názov tovaru Sadzba dane
2204 hroznové vína 5,00 Sk/l
tokajské vína 0,00 Sk/l
šumivé vína 23,30 Sk/l
2205 dezertné a dezertné korenené vína 16,30 Sk/l
§ 7
Výpočet dane
(1)
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane podľa § 6.
(2)
Daň z vyskladneného vína je platiteľ povinný sám si vypočítať. Daň z dovezeného vína vypočíta správca dane.
§ 8
Vznik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká
a)
vyskladnením vína z výrobného podniku dňom vyskladnenia alebo spotrebovaním vína vo výrobnom podniku dňom prevzatia na spotrebu alebo dňom výčapu, ak sa uskutočňuje vo výrobnom podniku;
b)
pri dovoze vína dňom vzniku colného dlhu;2)
c)
dňom vyskladnenia alebo dňom výčapu vína uskutočneným vinárom alebo inou fyzickou osobou;
d)
dňom nadobudnutia alebo dňom zistenia právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá nadobudne víno bez dane alebo ktorá nevie nákup alebo iný spôsob nadobudnutia vína doložiť daňovým dokladom;
e)
dňom nadobudnutia vlastníctva alebo prevodu práva hospodárenia pri predaji výrobného podniku z vína, ktoré tvorí jeho obchodný majetok.3) Daňová povinnosť nevznikne, ak sa kupujúci zaregistruje ako platiteľ, a to pred dňom nadobudnutia vlastníctva alebo prevodu práva hospodárenia;
f)
každej právnickej alebo fyzickej osobe dňom použitia vína oslobodeného od dane podľa § 10 písm. e) na iné účely;
g)
správcovi dane dňom uvedenia nezdaneného vína do obehu,4)
h)
dňom odcudzenia nezdaneného vína platiteľovi.
§ 9
Vyhotovenie daňových dokladov
(1)
Platiteľ je povinný pri tuzemskej výrobe vyhotoviť daňový doklad v deň vyskladnenia vína v prospech každého odberateľa.
(2)
Daňový doklad musí obsahovať
a)
poradové číslo daňového dokladu a dátum jeho vystavenia,
b)
obchodné meno alebo len meno, sídlo, prípadne bydlisko a daňové identifikačné číslo platiteľa,
c)
obchodné meno alebo len meno, sídlo, prípadne bydlisko a daňové identifikačné číslo odberateľa, ak bolo pridelené,
d)
množstvo vína v merných jednotkách, jeho obchodné označenie a číselný kód harmonizovaného systému,5)
e)
sadzbu dane a výšku dane celkom zaokrúhlenú na desaťhaliere do 0,05 Sk smerom nadol a od 0,05 Sk vrátane smerom nahor.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá obchoduje s vínom na základe živnostenského oprávnenia6), je povinná pri predaji vína v uzatvorených obaloch v množstve viac ako dvadsať litrov vyhotoviť v prospech každého kupujúceho osobitný doklad o predaji vína, ktorý musí obsahovať údaje podľa odseku 2 písm. a), b), c), d) a cenu predaného vína.
(4)
Pri vyskladnení vína oslobodeného od dane podľa § 10 písm. e) je platiteľ povinný vyhotoviť doklad o preprave, ktorý musí obsahovať údaje podľa odseku 2 písm. a), b), c), d) a výšku dane pripadajúcu na vyskladnené víno. Vinár alebo iná fyzická osoba, ktorých miesto uskladnenia vína nie je totožné s miestom bydliska, sú povinní mať pri preprave vína v množstve viac ako dvadsať litrov doklad o preprave vína podľa prvej vety s dátumom dňa prepravy. V tomto prípade sa neuplatnia ustanovenia osobitného predpisu vydaného podľa § 17 tohto zákona6a).
(5)
Víno prepravované v množstve viac ako dvadsať litrov bez dokladov podľa ods. 2, 3) alebo 4) sa považuje za víno, z ktorého nebola zaplatená daň.
(6)
Správca dane uzná na účely správneho zatriedenia vína do číselného kódu podľa ods. 2 písm. d) záväznú informáciu o sadzobnom zaradení vína colnými orgánmi.
(7)
Ak vystaví daňový doklad osoba, ktorá nie je zaregistrovaná ako platiteľ dane, je povinná oznámiť a zaplatiť daň uvedenú na daňovom doklade najneskôr do 15 dní od konca mesiaca, v ktorom doklad vystavila.
(8)
Daňovým dokladom pri dovoze vína a daňovým dokladom preukazujúcim uskutočnenie vývozu vína je písomné colné vyhlásenie. Na účely tohto zákona je vývoz vína uskutočnený, ak je víno prepustené v režime vývozu potvrdeného pohraničným colným úradom v odseku C písomného colného vyhlásenia.
(9)
Pri výčape vína podľa § 8 písm. a) a c) platiteľ nie je povinný vystaviť doklad podľa odseku 1. Daňovým dokladom je v tomto prípade evidencia, ktorá musí obsahovať údaje uvedené v odseku 2 písm. d) a e).
(10)
Platiteľ je povinný okrem uvedených dokladov mať doklady preukazujúce uplatnené nároky na vrátenie dane podľa § 11 ods. 1 písm. b) až d).
(11)
Platiteľ, ktorý vyrába víno, je povinný viesť evidenciu
a)
množstva dopestovaného, nakúpeného alebo iným spôsobom nadobudnutého hrozna,
b)
nákupu a spotreby rafinovaného cukru na cukrenie muštov,
c)
výroby, nákupu, spotreby a predaja neprekvasených muštov,
d)
množstva vyrobeného vína,
e)
nákupu, predaja a vlastnej spotreby vína,
f)
nákupu ostatných surovín použitých na výrobu vína,
g)
vína vráteného odberateľmi,
h)
vína odobraného na skúšky podľa § 10 písm. a) a b),
i)
vyskladneného vína podľa § 10 písm. e).
(12)
Platiteľ je povinný uchovávať všetky doklady rozhodné na určenie dane po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
§ 10
Oslobodenie od dane
Od dane je oslobodené víno
a)
spotrebované vo výrobnom podniku na nevyhnutné prevádzkové a technologické skúšky alebo odobrané správcami dane na daňové účely;
b)
odovzdané ako vzorky na vykonanie kvalitatívnej skúšky z vlastného podnetu platiteľa oprávnenému orgánu7) alebo odobrané z podnetu tohto orgánu. Od dane je tiež oslobodené víno vyskladnené v množstve podľa propozícií súťaže alebo výstavy vín;
c)
zničené pred vznikom daňovej povinnosti neodvrátiteľnou udalosťou s výnimkou odcudzenia nezdaneného vína;8)
d)
zničené na podnet oprávneného orgánu ako nespôsobilé na pitie a priemyselné spracovanie;
e)
vyskladnené na priemyselné spracovanie na výrobok, ktorý nepodlieha dani podľa tohto zákona;
f)
v najvyššom množstve 1 000 litrov ročne, vyrobené vinárom alebo inou fyzickou osobou na spotrebu vo vlastnej domácnosti9) a na spotrebu blízkych osôb10). V prípade výroby vína osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti a blízkymi osobami sa uvedený limit vzťahuje iba na jednu z týchto osôb určenú po vzájomnej dohode so správcom dane, ak je víno vyrobené týmito osobami uložené na spoločnom mieste. Od dane nie je oslobodené víno vyrobené platiteľom pre vinára alebo pre inú fyzickú osobu;
g)
vyvážané jeho výrobcom bez prostredníctva nepriameho zástupcu10a). Uskutočnený vývoz musí byť doložený písomným colným vyhlásením potvrdeným pohraničným colným úradom, v ktorom ako vývozca je uvedený výrobca vyvážajúci víno a úhrada od zahraničného odberateľa je poukázaná na účet výrobcu, ktorý víno vyváža;
h)
dovážané v drobných zásielkach neobchodného charakteru a dovážané cestujúcim ako tovar neobchodného charakteru v množstve stanovenom osobitným predpisom10b).
§ 11
Nárok na vrátenie dane
(1)
Registrovaný platiteľ má nárok na vrátenie iba zaplatenej dane na základe predloženého dokladu potvrdzujúceho jej zaplatenie, a to v prípade
a)
vývozu zdaneného vína v rámci podnikateľskej činnosti,1)
b)
prevzatie vína na výrobu iného druhu vína podľa spôsobu spracovania a na stáčanie do obalov, v ktorých sa vyskladňuje na konečnú spotrebu,
c)
preukázateľného prevzatia vína vráteného odberateľom,
d)
nesprávneho výpočtu dane v neprospech odberateľa na základe vystaveného dobropisu.
(2)
Platiteľ nemá nárok na vrátenie dane, ak nevie doložiť nárok na vrátenie dane daňovým dokladom, prípadne dobropisom.
(3)
Nárok na vrátenie dane môže platiteľ uplatniť iba na príslušnom daňovom úrade v daňovom priznaní za mesiac, v ktorom nárok na vrátenie vznikol, najneskôr do dňa premlčania dane.
§ 12
Daňové priznanie
(1)
Platiteľ, ktorému vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane, je povinný predložiť daňové priznanie daňovému úradu.
(2)
Daňové priznanie predkladá platiteľ mesačne, a to najneskôr do 15 dní nasledujúcich po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť alebo vznikol nárok na vrátenie dane. Pokiaľ nevznikne v zdaňovacom období daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane, daňové priznanie sa nepredkladá. Daňové priznanie je povinný predkladať mesačne po dobu 12 mesiacov od dátumu registrácie každý platiteľ, ktorý nesplnil registračnú povinnosť podľa § 14 a bol zaregistrovaný až na základe zistenia správcom dane.
(3)
Pokiaľ platiteľ zistí, že daňové priznanie, ktoré predložil, je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok
a)
zvýšenie daňovej povinnosti, je povinný bez meškania predložiť správcovi dane dodatočné daňové priznanie s uvedením obdobia, ktorého sa týka;
b)
zníženie daňovej povinnosti, môže spolu so žiadosťou predložiť dodatočné daňové priznanie odo dňa splatnosti dane. V žiadosti uvedie zdaňovacie obdobie, ktorého sa nárok na vrátenie týka.
§ 13
Zdaňovacie obdobie a splatnosť dane
(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac.
(2)
Daň je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla.
(3)
Pri dovoze vína je daň splatná podľa osobitného predpisu.11)
(4)
Splatnosť nároku na vrátenie dane je do 10 dní po lehote na predloženie daňového priznania alebo do 10 dní od dátumu skutočného predloženia daňového priznania, pokiaľ platiteľ daňové priznanie nepredloží včas.
§ 14
Registrácia a oznamovacia povinnosť
(1)
Platiteľ je povinný registrovať sa na miestne príslušnom daňovom úrade najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni vzniku prvej daňovej povinnosti a najneskôr pred vznikom prvého nároku na vrátenie dane.
(2)
Registrovať sa je povinný vinár alebo fyzická osoba, ktorej vznikla daňová povinnosť podľa § 8 písm. c), ako aj každá právnická alebo fyzická osoba, ktorej vznikla daňová povinnosť podľa § 8 písm. d).
(3)
Vinár alebo iná fyzická osoba je povinná pri registrácii uviesť miesto výroby a uskladnenia vyrobeného vína, súpis a objem nádob, v ktorých je víno uskladnené, a miesto predaja alebo výčapu vína. Miesto predaja alebo výčapu musí byť označené nápisom „Predaj vína“ a údajom podľa § 9 ods. 2 písm. b) viditeľným z verejného priestranstva. Pri výčape vína bez živnostenského oprávnenia12) je predaj liehovín, piva, tabakových výrobkov a pokrmov neprípustný s výnimkou sódových a minerálnych vôd.
(4)
Prevádzkovateľ verejného trhoviska je povinný denne vyhotoviť zoznam všetkých osôb uskutočňujúcich predaj alebo výčap vína na trhovisku a na požiadanie predložiť tento zoznam miestne príslušnému správcovi dane.
(5)
Platiteľ je povinný správcovi dane oznámiť
a)
do 31. augusta stav zásob vína z predchádzajúceho roku,
b)
do 5. decembra množstvo hrozna z vlastnej úrody a množstvo nakúpeného alebo iným spôsobom nadobudnutého hrozna, prípadne muštu,
c)
do 31. decembra celkový stav zásob vína.
(6)
Vinár alebo iná fyzická osoba je povinná písomne oznámiť miestne príslušnému daňovému úradu výrobu vína do 3 dní od začatia zberu hrozna, jeho nákupu alebo nadobudnutia iným spôsobom. To platí aj v prípade nákupu alebo iného spôsobu nadobudnutia muštu. V oznámení uvedie aj ostatné suroviny a ich množstvo použité na výrobu vína, ako aj predpokladaný termín ukončenia výroby a predpokladané množstvo vyrobeného vína.
(7)
Platiteľ je povinný oznámiť správcovi dane najneskoršie, nasledujúci pracovný deň po dni zistenia zničenia vína, ak k nemu došlo pred vznikom daňovej povinnosti.
(8)
O zrušenie registrácie môže platiteľ požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov odo dňa registrácie, ak mu v tomto období nevznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie.
§ 15
Zvýšenie dane, penále a pokuty
(1)
Z rozdielu medzi daňovou povinnosťou platiteľa uvedenou v daňovom priznaní a skutočnou daňovou povinnosťou platiteľa určí zvýšenie dane vo výške 100 % z nedoplatku dane správca dane; pokiaľ platiteľ daňové priznanie nepredloží, i keď bol povinný tak vykonať, pozerá sa na túto skutočnosť rovnako, ako keby na daňovom priznaní bola uvedená nulová daňová povinnosť. Pokiaľ túto skutočnosť zistí platiteľ sám a ak o tom bez meškania upovedomí správcu dane spôsobom uvedeným v § 12 ods. 3 písm. a), predpíše správca dane zvýšenie dane vo výške 20 % z dlžnej dane.
(2)
Ak daň nebola zaplatená včas a v správnej výške, je platiteľ povinný zaplatiť nedoplatok dane a penále vo výške 0,1 písm % z nedoplatku dane za každý deň omeškania. To platí aj v prípade, ak platiteľ nezaplatil včas a v správnej výške zvýšenie dane podľa odseku 1 a penále podľa prvej vety.
(3)
Pokiaľ platiteľ nepredloží daňové priznanie včas, správca dane mu uloží pokutu až do výšky 10 % z daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie, ktorého sa toto daňové priznanie týka, najmenej však 1 000 Sk.
(4)
Pokiaľ platiteľ nesplní riadne a včas povinnosť registrácie alebo oznamovaciu povinnosť podľa § 14, správca dane mu uloží pokutu až do výšky 1 000 000 Sk, najmenej však 5 000 Sk. Pokiaľ nesplní oznamovaciu povinnosť správca verejného trhoviska, správca dane mu uloží pokutu až do výšky 10 000 Sk, najmenej však 1 000 Sk.
(5)
Ak ide o osobu, na ktorú sa vzťahuje ustanovenie § 9 ods. 7, uloží jej správca dane pokutu vo výške dane uvedenej v daňovom doklade, najmenej však 5 000 Sk.
(6)
Zvýšenie dane, penále a pokuta sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia daňového úradu.
§ 16
Správca dane
Správcom dane je príslušný daňový úrad, pri dovoze vína colný úrad.
Splnomocňovacie, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 17
Ministerstvo financií Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob použitia dokladov a vedenie evidencií podľa § 9.
§ 18
(1)
Daň podľa tohto zákona sa uplatní už na víno vyrobené v roku 1993 a skôr.
(2)
Podľa doterajších predpisov sa až do svojho uplynutia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ako aj na ne nadväzujúce lehoty na uplatnenie práv.
§ 19
Zrušujú sa § 34 až 37 zákona č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení zákona č. 595/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., ako aj prvá časť a tretia časť zákona, ak sa týkajú zdaňovania vína spotrebnou daňou.
§ 20
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2)
§ 194 a nasl. zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon.
3)
§ 476 a nasl. Obchodného zákonníka.
4)
§ 251 a nasl. Colného zákonníka, § 124 zákona č. 392/1992 Zb. Trestný zákon a § 72 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
5)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 82/1993 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky.
6)
§ 33 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.
6a)
§ 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 186/1994 Z. z. o spôsobe použitia dokladov a vedení evidencií spojených s výrobou a obehom vína.
7)
Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona č. 84/1987 Zb.).
8)
§ 420 zákona č. 47/1992 Zb. Občiansky zákonník.
11)
§ 226 a nasl. Colného zákona.
12)
§ 33 zákona č. 455/1991 Zb.