Predpis bol zrušený predpisom 387/2008 Z. z.

302/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.1993 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

302
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 8. decembra 1993
o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Jána Kollára
Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:
§ 1
(1)
Pri príležitosti 200. výročia narodenia Jána Kollára sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).
(2)
Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi. Jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm. Na hrane mince je nápis do hĺbky „SLÁVME SLÁVNE SLÁVU SLÁVOV SLÁVNYCH“. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000.
§ 2
(1)
Na líci dvestokorunáka je v strede mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Vedľa štátneho znaku v rozdelenom riadku je označenie hodnoty „200 Sk“. Pod štátnym znakom je v dvoch riadkoch umiestnený názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Letopočet razby „1993“ je pri spodnom okraji mince.
(2)
Na rube dvestokorunáka je vyobrazenie metaforického portrétu Míny ako symbolu celoživotného osobného a básnického ideálu Jána Kollára. Meno a priezvisko „JÁN KOLLÁR“ a letopočet jeho narodenia a úmrtia „1793.1852“ sú umiestené v dvoch riadkoch pod portrétom Míny. Značka Štátnej mincovne Kremnica „MK“ medzi dvoma razidlami je umiestnená pod letopočtami. Iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka akademického sochára Vojtecha Pohanku „VP“ sú umiestnené pri okraji mince vpravo od portrétu Míny.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. decembrom 1993.
Vladimír Masár v. r.