3/1993 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

3
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 16. decembra 1992
o zriadení Armády Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Zriaďuje sa Armáda Slovenskej republiky (ďalej len „armáda“).
(2)
Na označenie armády sa používa skratka „Armáda SR“.
(3)
Armádu tvoria vojenské útvary a zariadenia umiestnené na území Slovenskej republiky.
§ 2
Úlohou armády je brániť slobodu, nezávislosť, suverenitu, územnú celistvosť Slovenskej republiky a pomáhať pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm a katastrof ohrozujúcich ľudské životy alebo majetok vo veľkom rozsahu.
§ 3
Štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a iné právnické osoby v pôsobnosti Federálneho ministerstva obrany na území Slovenskej republiky sa dňom zániku Československej armády považujú za zriadené Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.
§ 4
Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa obrany a armády1) používa názov „Česká a Slovenská Federatívna Republika“, „Federálne ministerstvo obrany“ a „Československá armáda“, rozumie sa tým „Slovenská republika“, „Ministerstvo obrany Slovenskej republiky“ a „Armáda Slovenskej republiky“.
§ 5
(1)
Výkon vojenskej činnej služby na základe brannej povinnosti2) a podľa skôr uzatvorených služobných záväzkov3) sa vznikom armády neprerušuje.
(2)
Ak vojak z povolania alebo vojak v ďalšej službe požiada do jedného mesiaca od zriadenia armády o prepustenie zo služobného pomeru, bude prepustený na vlastnú žiadosť4).
§ 6
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov občianskych zamestnancov zaniknutej Československej armády a Federálneho ministerstva obrany, ktorí pôsobia vo vojenských zariadeniach na území Slovenskej republiky, prechádzajú na armádu.
§ 7
(1)
Vojaci sú povinní zložiť vojenskú prísahu:
„Ja, vojak Armády Slovenskej republiky, slávnostne vyhlasujem, že budem verný Slovenskej republike. Budem vojakom čestným, statočným a disciplinovaným. Budem sa riadiť ústavou, ústavnými zákonmi a zákonmi, budem dodržiavať ustanovenia vojenských poriadkov. Som pripravený brániť slobodu, nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť Slovenskej republiky. Na to som pripravený vynaložiť všetky sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život. Tak prisahám!“
(2)
Vojaci v činnej službe sú povinní zložiť vojenskú prísahu do 31. januára 1993.
(3)
Odmietnutie zloženia vojenskej prísahy má za následok prepustenie zo služobného pomeru.5)
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.
1)
Napr.: Branný zákon č. 92/1949 Zb., úplné znenie č. 331/1992 Zb.; zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov, úplné znenie č. 361/1992 Zb.; zákon č. 480/1992 Zb. o hmotnom zabezpečení vojakov a žiakov škôl ozbrojených síl a ich zodpovednosti za škodu; zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch; zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákonov č. 110/1990 Zb., č. 180/1990 Zb., č. 1/1991 Zb., č. 46/1991 Zb. č. 246/1991 Zb., č. 306/1991 Zb., č.578/1991 Zb., č. 235/1992 Zb.
2)
Branný zákon č. 92/1949 Zb., úplné znenie č. 331/1992 Zb.
3)
Zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov, úplné znenie č. 361/1992 Zb.
4)
§ 26 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov, úplné znenie č. 361/1992 Zb.
5)
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov, úplné znenie č. 361/1992 Zb.