Predpis bol zrušený predpisom 321/2002 Z. z.

3/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1999 do 30.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

3
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 16. decembra 1992
o zriadení Armády Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Zriaďuje sa Armáda Slovenskej republiky (ďalej len „armáda“).
(2)
Na označenie armády sa používa skratka Armáda SR.
(3)
Armáda je rozhodujúcou súčasťou ozbrojených síl Slovenskej republiky.
(4)
Armádu riadi a jej výstavbu zabezpečuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“).
(5)
Armádu tvoria jednotlivé druhy vojsk, vojenské zväzky, vojenské základne, vojenské útvary, vojenské zariadenia, vojaci,1a) profesionálni vojaci vyčlenení na plnenie úloh podľa osobitného predpisu1c) a profesionálni vojaci vyčlenení na plnenie úloh na ministerstve obrany, jeho úradoch a zariadeniach a na vojenských súdoch a vojenských prokuratúrach.1d)
(6)
Hlavné druhy vojsk armády sú pozemné sily a vzdušné sily. Na ich riadenie sa zriaďujú veliteľstvá.
§ 2
(1)
Úlohou armády je brániť slobodu, nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť Slovenskej republiky, pomáhať pri predchádzaní živelným pohromám, katastrofám a haváriám ohrozujúcim ľudské životy alebo majetok vo veľkom rozsahu a pomáhať pri odstraňovaní ich následkov.
(2)
Okrem úloh uvedených v odseku 1 plní armáda aj úlohy v rámci mierových síl Organizácie Spojených národov, vojenských misií a iných medzinárodných organizácií.
(3)
Na plnení úloh a činnosti armády sa podieľajú aj vojenské školy, vojenské súdy, vojenské prokuratúry a vojenské správy.
(4)
Pri zabezpečovaní úloh armády koná za armádu vo vymedzenom rozsahu služobný orgán1e) určený hlavným veliteľom ozbrojených síl a ministrom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). V konaní pred súdmi armádu zastupuje ministerstvo obrany.
§ 2a
(1)
Početný stav armády schvaľuje vláda Slovenskej republiky v súlade s potrebami obrany a medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(2)
O zložení jednotlivých druhov vojsk armády a ich početnom stave rozhoduje Rada obrany štátu na návrh ministra obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
§ 2b
(1)
Armáda sa organizačne člení na vojenské zväzky, vojenské základne, vojenské útvary, vojenské jednotky a vojenské zariadenia.
(2)
Koordináciu činnosti a úloh armády, vojenských správ a vojenských zariadení zabezpečuje ministerstvo obrany.
(3)
Postavenie a úlohy Vojenskej polície a Vojenského spravodajstva upravujú osobitné zákony.1b)
(4)
Generálny štáb armády Slovenskej republiky (ďalej len „generálny štáb“)
a)
riadi činnosť armády,
b)
zabezpečuje koordináciu činnosti a úloh jednotlivých druhov vojsk a príslušných vojenských zariadení.
(5)
Na čele generálneho štábu je náčelník generálneho štábu, ktorý velí vojskám armády. Je podriadený ministrovi, ktorému zodpovedá za výkon svojej funkcie.
(6)
Náčelníka generálneho štábu vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh ministra.
§ 3
Štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a iné právnické osoby v pôsobnosti Federálneho ministerstva obrany na území Slovenskej republiky sa dňom zániku Československej armády považujú za zriadené Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.
§ 4
Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa obrany a armády1) používa názov Česká a Slovenská Federatívna Republika, Federálne zhromaždenie, prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Federálne ministerstvo zahraničných vecí, Federálne ministerstvo obrany, Federálne ministerstvo vnútra, Československá armáda, minister obrany Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a minister vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, rozumie sa tým Slovenská republika, Národná rada Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Armáda Slovenskej republiky, minister obrany Slovenskej republiky a minister vnútra Slovenskej republiky.
§ 5
(1)
Výkon vojenskej činnej služby na základe brannej povinnosti2) a podľa skôr uzatvorených služobných záväzkov3) sa vznikom armády neprerušuje.
(2)
Ak vojak z povolania alebo vojak v ďalšej službe požiada do jedného mesiaca od zriadenia armády o prepustenie zo služobného pomeru, bude prepustený na vlastnú žiadosť4).
§ 6
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov občianskych zamestnancov zaniknutej Československej armády a Federálneho ministerstva obrany, ktorí pôsobia vo vojenských zariadeniach na území Slovenskej republiky, prechádzajú na armádu.
§ 7
Vojenská prísaha zložená podľa doterajších predpisov pred 1. novembrom 1999 sa považuje za vojenskú prísahu zloženú podľa § 5 zákona č. 351/1997 Z. z. Branný zákon.
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.
1)
Napr.: Branný zákon č. 92/1949 Zb., úplné znenie č. 331/1992 Zb.; zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov, úplné znenie č. 361/1992 Zb.; zákon č. 480/1992 Zb. o hmotnom zabezpečení vojakov a žiakov škôl ozbrojených síl a ich zodpovednosti za škodu; zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch; zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákonov č. 110/1990 Zb., č. 180/1990 Zb., č. 1/1991 Zb., č. 46/1991 Zb. č. 246/1991 Zb., č. 306/1991 Zb., č.578/1991 Zb., č. 235/1992 Zb.
1a)
§ 2 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe.
1b)
Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
1e)
§ 4 ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z.
2)
Branný zákon č. 92/1949 Zb., úplné znenie č. 331/1992 Zb.
3)
Zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov, úplné znenie č. 361/1992 Zb.
4)
§ 26 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov, úplné znenie č. 361/1992 Zb.
5)
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov, úplné znenie č. 361/1992 Zb.