3/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.1994 do 10.08.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

3
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 16. decembra 1992
o zriadení Armády Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Zriaďuje sa Armáda Slovenskej republiky (ďalej len „armáda“).
(2)
Na označenie armády sa používa skratka „Armáda SR“.
(3)
Armáda je rozhodujúcou súčasťou ozbrojených síl Slovenskej republiky.
(4)
Armádu tvoria jednotlivé druhy vojsk, Vojenská polícia, Vojenské spravodajstvo, vojenské správy a vojenské zariadenia umiestnené na území Slovenskej republiky.
(5)
Základné druhy vojsk armády sú pozemné vojsko, letectvo a protivzdušná obrana.
§ 2
(1)
Úlohou armády je brániť slobodu, nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť Slovenskej republiky, pomáhať pri predchádzaní živelným pohromám, katastrofám a haváriám ohrozujúcim ľudské životy alebo majetok vo veľkom rozsahu a pomáhať pri odstraňovaní ich následkov.
(2)
Okrem úloh uvedených v odseku 1 plní armáda aj úlohy v rámci mierových síl Organizácie Spojených národov, vojenských misií a iných medzinárodných organizácií.
(3)
Na plnení úloh a činnosti armády sa podieľajú aj vojenské vysoké školy, vojenské súdy a vojenská prokuratúra.
§ 2a
(1)
Početný stav armády schvaľuje vláda Slovenskej republiky v súlade s potrebami obrany a medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(2)
Počet jednotlivých zložiek armády podľa § 1 ods. 4, ich úlohy a vzájomné vzťahy určuje Generálny štáb Armády Slovenskej republiky (ďalej len „generálny štáb“).
(3)
Generálny štáb navrhuje vláde Slovenskej republiky spôsob koordinácie činnosti ozbrojených síl Slovenskej republiky.
§ 2b
(1)
Armáda sa organizačne člení na generálny štáb a ostatné orgány velenia, vojenské zväzky, útvary a zariadenia.
(2)
Generálny štáb je najvyšším orgánom velenia armády.
(3)
Na čele generálneho štábu je náčelník generálneho štábu, ktorý riadi armádu, velí jej vojskám a je zodpovedný ministrovi obrany.
(4)
Náčelníka generálneho štábu vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh ministra obrany.
§ 3
Štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a iné právnické osoby v pôsobnosti Federálneho ministerstva obrany na území Slovenskej republiky sa dňom zániku Československej armády považujú za zriadené Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.
§ 4
Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa obrany a armády1) používa názov „Česká a Slovenská Federatívna Republika“, „Federálne ministerstvo obrany“ a „Československá armáda“, rozumie sa tým „Slovenská republika“, „Ministerstvo obrany Slovenskej republiky“ a „Armáda Slovenskej republiky“.
§ 5
(1)
Výkon vojenskej činnej služby na základe brannej povinnosti2) a podľa skôr uzatvorených služobných záväzkov3) sa vznikom armády neprerušuje.
(2)
Ak vojak z povolania alebo vojak v ďalšej službe požiada do jedného mesiaca od zriadenia armády o prepustenie zo služobného pomeru, bude prepustený na vlastnú žiadosť4).
§ 6
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov občianskych zamestnancov zaniknutej Československej armády a Federálneho ministerstva obrany, ktorí pôsobia vo vojenských zariadeniach na území Slovenskej republiky, prechádzajú na armádu.
§ 7
(1)
Vojaci sú povinní zložiť vojenskú prísahu:
„Ja, vojak Armády Slovenskej republiky, slávnostne vyhlasujem, že budem verný Slovenskej republike. Budem vojakom čestným, statočným a disciplinovaným. Budem sa riadiť ústavou, ústavnými zákonmi a zákonmi, budem dodržiavať ustanovenia vojenských poriadkov. Som pripravený brániť slobodu, nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť Slovenskej republiky. Na to som pripravený vynaložiť všetky sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život. Tak prisahám!“
(2)
Vojaci v činnej službe sú povinní zložiť vojenskú prísahu do 31. januára 1993.
(3)
Odmietnutie zloženia vojenskej prísahy má za následok prepustenie zo služobného pomeru.5)
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.
1)
Napr.: Branný zákon č. 92/1949 Zb., úplné znenie č. 331/1992 Zb.; zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov, úplné znenie č. 361/1992 Zb.; zákon č. 480/1992 Zb. o hmotnom zabezpečení vojakov a žiakov škôl ozbrojených síl a ich zodpovednosti za škodu; zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch; zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákonov č. 110/1990 Zb., č. 180/1990 Zb., č. 1/1991 Zb., č. 46/1991 Zb. č. 246/1991 Zb., č. 306/1991 Zb., č.578/1991 Zb., č. 235/1992 Zb.
2)
Branný zákon č. 92/1949 Zb., úplné znenie č. 331/1992 Zb.
3)
Zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov, úplné znenie č. 361/1992 Zb.
4)
§ 26 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov, úplné znenie č. 361/1992 Zb.
5)
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov, úplné znenie č. 361/1992 Zb.