283/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.07.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

283
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 9. novembra 1993,
ktorou sa upravujú podrobnosti výkonu služby vojakov pri plnení úloh Policajného zboru
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore ustanovuje:
§ 1
Vojaci v činnej službe vyčlenení do podriadenosti Policajného zboru1) (ďalej len „vojaci“) počas výkonu policajnej služby podliehajú organizátorskej, riadiacej a kontrolnej činnosti príslušného služobného orgánu Policajného zboru2) podľa miesta služobného zaradenia vojaka.
§ 2
(1)
Vojaci musia byť pred zaradením do výkonu policajnej služby vyškolení a poučení o oprávneniach a povinnostiach zodpovedajúcich účelu vyčlenenia.
(2)
Za vyškolenie a poučenie vojakov podľa odseku 1 zodpovedá príslušný služobný orgán Policajného zboru2) podľa miesta služobného zaradenia vojaka.
§ 3
(1)
Vojaci pri zabezpečovaní ochrany štátnych hraníc a strážených objektov môžu vykonávať službu samostatne.
(2)
Vojaci pri zabezpečovaní verejného poriadku vykonávajú službu len v hliadke, ktorej veliteľom je príslušník Policajného zboru.
§ 4
Vonkajšie označenie „POLÍCIA“3) vojakov tvorí rukávová páska bielej farby, široká 10 cm, s nápisom „POLÍCIA“ z čiernych písmen veľkosti 4,5 cm. Rukávová páska sa nosí na zálaktí ľavej ruky.
§ 4a
Ustanovenia § 1 až 4 sa vzťahujú aj na ozbrojených príslušníkov finančnej správy a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže vyčlenených do podriadenosti Policajného zboru.1)
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Jozef Tuchyňa v. r.
1)
§ 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.
2)
§ 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3)
§ 71 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.