26/1993 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 2. februára 1993
o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu
§ 1
Odo dňa, ktorý ustanoví vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) nariadením ako deň prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu, zákonnými peniazmi na území Slovenskej republiky sú okolkované bankovky, ďalej bankovky, ktoré nepodliehajú kolkovaniu, mince a pamätné mince vydané Štátnou bankou česko-slovenskou a bankovky, mince a pamätné mince vydané Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu.1)
§ 2
(1)
Kolkovaniu podliehajú druhy bankoviek ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom [§ 18 ods. 3 písm. a)], vydané Štátnou bankou česko-slovenskou, ktoré sú zákonnými peniazmi na území Slovenskej republiky2) ku dňu účinnosti tohto zákona.
(2)
Kolkovanie bankoviek zabezpečí Národná banka Slovenska v súčinnosti s bankami.3)
(3)
Všetkým osobám ustanoveným týmto zákonom sa zaručuje výmena bankoviek predložených v ustanovenom čase [§ 18 ods.1 písm. b)] za bankovky podľa § 1 v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, a to v pomere jedna k jednej.
§ 3
Nominálna hodnota záväzkov a pohľadávok vyjadrená v česko-slovenských korunách sa ku dňu prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu prepočíta na slovenské koruny v pomere jedna k jednej.
§ 4
(1)
Fyzickým osobám,ktoré majú v dňoch výmeny bankoviek trvalý pobyt4) alebo povolenie na pobyt5) na území Slovenskej republiky (ďalej len „fyzická osoba“), bankovky vymieňajú organizačné jednotky Slovenskej pošty, š.p., pobočky Slovenskej štátnej sporiteľne a pobočky Všeobecnej úverovej banky, a.s. (ďalej len „výmenné miesto“), za bankovky podľa § 1, a to v ustanovenom čase [§ 18 ods.1 písm. b)].
(2)
Výmena bankoviek sa vykoná na základe predloženia občianskeho preukazu alebo povolenia na pobyt 5) alebo dokladu nahrádzajúceho občiansky preukaz (ďalej len „preukaz totožnosti“) jednorazovo do sumy 4 000 Kčs.
(3)
Za fyzickú osobu môže bankovky vymeniť iná fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ak predloží svoj preukaz totožnosti a preukaz totožnosti fyzickej osoby, za ktorú vykonáva výmenu bankoviek.
(4)
Okresné úrady, obvodné úrady, ako aj orgány územnej samosprávy, prevádzkovatelia nemocníc, liečebných zariadení, ústavov sociálnej starostlivosti, zariadení Zboru väzenskej a justičnej stráže a iných obdobných zariadení utvoria podmienky na to, aby sa výmena bankoviek vykonala aj osobám, ktorých fyzický alebo duševný stav alebo iné prekážky neumožňujú, aby výmenu uskutočnili samy, a nemôžu ju urobiť ani prostredníctvom inej osoby. Postup výmeny bankoviek podľa tohto odseku upravia vedúci príslušných ústredných orgánov štátnej správy.
(5)
Výmenu bankoviek vyznačí výmenné miesto v preukaze totožnosti.
(6)
Na vykonanie výmeny bankoviek môžu výmenné miesta zriaďovať oddelené pracoviská.
§ 5
(1)
Národná banka Slovenska vymení spôsobom a v rozsahu podľa § 4 ods. 2 fyzickým osobám bankovky, ktoré nemohli byť vymenené zo závažných dôvodov v dňoch výmeny bankoviek, počas šiestich mesiacov odo dňa prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu v pomere jedna k jednej.
(2)
Národná banka Slovenska môže z hodnoverne preukázaných závažných dôvodov a v lehote podľa odseku 1 vymeniť fyzickým osobám aj bankovky presahujúce sumu podľa § 4 ods. 2 tohto zákona.
§ 6
Fyzickým osobám, ktoré sú občanmi cudzích štátov, s výnimkou fyzických osôb majúcich trvalý pobyt4) na území Českej republiky a fyzických osôb majúcich povolenie na pobyt5) na území Slovenskej republiky, výmenu bankoviek vykonávajú pobočky Všeobecnej úverovej banky, a. s., do výšky zákonne nadobudnutej sumy česko-slovenskej meny, a to po predložení dokladu, spravidla pasu, ktorým osvedčia svoju totožnosť. Výmena bankoviek sa vyznačí v doklade o zákonnom nadobudnutí česko-slovenskej meny.
§ 7
(1)
Výmenu bankoviek právnickým osobám so sídlom na území Slovenskej republiky, s výnimkou bánk, vykonávajú banky, v ktorých majú tieto právnické osoby účty.
(2)
Výmena bankoviek podľa odseku 1 sa vykonáva do výšky pokladničného zostatku, ktorý je ku dňu výmeny bankoviek preukázateľný zápisom v pokladničnom denníku, v ktorom sa výmena bankoviek vyznačí.
(3)
Výmenu bankoviek organizáciám s medzinárodným prvkom6) so sídlom na území Slovenskej republiky vykonávajú banky, v ktorých majú tieto subjekty účty, a to do výšky pokladničného zostatku, ktorý je ku dňu výmeny bankoviek.
(4)
Ak technické možnosti banky neumožnia vykonať výmenu bankoviek naraz, výmena sa vykoná postupne.
(5)
Výmenu bankoviek zastupiteľských úradov cudzích štátov vykonávajú Národná banka Slovenska a banky, v ktorých majú tieto úrady účty, v plnej výške pokladničného zostatku, ktorý je ku dňu výmeny bankoviek.
(6)
Bankám určí spôsob výmeny bankoviek po prerokovaní s nimi Národná banka Slovenska.
§ 8
Výmena bankoviek fyzickým osobám - podnikateľom7) s trvalým pobytom4) na území Slovenskej republiky, ktoré majú účet v banke, sa vykoná spôsobom uvedeným v § 7 ods.1, 2 a 4.
§ 9
(1)
Právnické osoby uvedené v § 7 a fyzické osoby - podnikatelia uvedené v § 8 sú povinné prijímať bankovky podliehajúce kolkovaniu do dňa prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu ustanoveného nariadením vlády.
(2)
Bankovky, ktoré prijali právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia podľa odseku 1 až po výmene bankoviek podľa § 7 ods. 2, uložia na svoj účet v deň prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu do výšky pokladničnej hotovosti, preukázateľne prijatej po uvedenej výmene bankoviek.
(3)
Neokolkované bankovky, ktoré prijali banky, sú povinné odviesť Národnej banke Slovenska do jedného týždňa odo dňa prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu v sume zostatku pokladničnej hotovosti ku dňu prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu.
§ 10
Dňom prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu môžu organizačné zložky právnických osôb so sídlom v Českej republike disponovať prostriedkami na účtoch v bankách len po tom, čo preukážu oprávnenie podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov.8)
§ 11
Pri pohľadávkach splatných v dňoch výmeny bankoviek, ktoré nemožno uhradiť bezhotovostne, sa lehoty s nimi spojené predlžujú o 14 dní odo dňa ich splatnosti.
§ 12
(1)
V súvislosti s výmenou bankoviek môže byť obmedzený výber hotovosti z účtov v bankách a z vkladných knižiek, obmedzené platenie v hotovosti a obmedzený platobný styk v prípadoch, v ktorých platiteľ alebo príjemca platby má sídlo alebo pobyt v Českej republike. Čas obmedzenia výberu hotovostí z účtov v bankách a z vkladných knižiek, čas a rozsah obmedzenia platenia v hotovosti a čas obmedzenia platobného styku v prípadoch, v ktorých platiteľ alebo príjemca platby má sídlo alebo pobyt v Českej republike, ustanoví vláda nariadením [§ 18 ods. 2 písm. a) a b)].
(2)
Čas omeškania spôsobený obmedzením platobného styku podľa odseku 1 sa nezapočítava do času omeškania s plnením pohľadávky podľa osobitných predpisov.9)
§ 13
(1)
Výplatné termíny miezd, iných obdobných príjmov a dávok sociálneho zabezpečenia, okrem dávok dôchodkového zabezpečenia, pripadajúce na dni výmeny bankoviek sa odkladajú o štyri dni.
(2)
Dávky dôchodkového zabezpečenia, ktorých výplatné termíny pripadajú na dni výmeny bankoviek, sa vyplácajú v peniazoch, ktoré budú zákonnými peniazmi podľa § 1 tohto zákona.
§ 14
Falšovanie kolkov vydaných na základe tohto zákona sa posudzuje ako trestný čin falšovania a pozmeňovania peňazí podľa osobitného zákona.10)
§ 15
(1)
Pri kolkovaní a výmene bankoviek sa banky a výmenné miesta spravujú pokynmi guvernéra Národnej banky Slovenska.
(2)
Za účelom operatívneho riadenia výmeny bankoviek sa zriaďujú komisie s územnou pôsobnosťou. Členmi komisie sú zástupcovia okresného úradu, okresného veliteľstva policajného zboru, pobočky Všeobecnej úverovej banky, a. s., pobočky Slovenskej štátnej sporiteľne a pobočky organizačnej jednotky Slovenskej pošty, š. p. Predsedu komisie vymenúva guvernér Národnej banky Slovenska.
§ 16
(1)
Pri plnení úloh, ktoré vyplývajú z tohto zákona, sú starostovia obcí, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starostovia mestských častí, vedúci orgánov štátnej správy, velitelia útvarov policajného zboru a velitelia vojenských posádok povinní spolupracovať s Národnou bankou Slovenska.
(2)
Bezpečnosť výmenných miest a prepravy peňazí zabezpečujú útvary policajného zboru.
§ 17
(1)
Vláda môže povolať vojakov v činnej službe na zabezpečenie ochrany štátnych hraníc, verejného poriadku, ochrany objektov osobitného významu a výmenných miest, ak sily a prostriedky policajného zboru nebudú stačiť na plnenie úloh súvisiacich s prechodom česko-slovenskej meny na slovenskú menu.
(2)
Vojaci povolaní na plnenie úloh podľa odseku 1 majú pri plnení úloh rovnaké práva a povinnosti ako policajti policajného zboru.
(3)
Vojaci povolaní na plnenie úloh policajného zboru preukazujú svoju príslušnosť pri plnení uvedených úloh rovnošatou s vonkajším označením „POLÍCIA“.
§ 18
(1)
Vláda nariadením ustanoví
a)
deň prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu,
b)
čas, v ktorom sa vykoná výmena bankoviek.
(2)
Vláda môže nariadením ustanoviť
a)
obmedzenie výberu hotovosti z účtov v bankách a z vkladných knižiek, čas a rozsah obmedzenia platenia v hotovosti, avšak najviac na čas 15 dní odo dňa prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu,
b)
obmedzenie platobného styku v prípadoch, v ktorých platiteľ alebo príjemca platby má sídlo alebo pobyt v Českej republike, avšak najviac na čas 60 dní odo dňa prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu.
(3)
Národná banka Slovenska ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
druhy bankoviek podliehajúce kolkovaniu,
b)
druhy kolkov a ich opis,
c)
postup pri výmene bankoviek podľa tohto zákona.
§ 19
Okolkované bankovky a bankovky, ktoré nepodliehajú kolkovaniu, vydané Štátnou bankou česko-slovenskou, sú zákonnými peniazmi podľa § 1 najdlhšie počas jedného roka odo dňa prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu.
§ 20
Možnosť výmeny neplatných bankoviek Štátnej banky česko-slovenskej, ustanovená osobitnými predpismi,11) sa skončí dňom prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu.
Čl. II
Devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Vykonávací predpis môže ustanoviť, v ktorých prípadoch má devízový tuzemec - právnická osoba pri vývoze tovaru a služieb povinnosť urobiť všetky úkony potrebné na to, aby bola platba za dodanie tovaru a služieb uskutočnená v mene štátu, v ktorom sa nachádza miesto konečného určenia tovaru a služieb, alebo v mene, ktorá je za ňu voľne zameniteľná.“.
2.
V § 17 ods.1 písm. a) znie:
„a)
uložiť na devízový účet alebo na vkladnú knižku znejúcu na cudziu menu v devízovej banke alebo“.
3.
V § 22 ods.1 znie:
„(1)
Devízová banka je povinná prijať vklad v cudzej mene od devízového tuzemca - fyzickej osoby na jej žiadosť formou zriadenia úročeného devízového účtu na uloženie devízových prostriedkov v dohodnutej cudzej mene alebo zriadiť vkladnú knižku znejúcu na cudziu menu. Na postup devízovej banky v takomto prípade sa nevzťahuje osobitný predpis.6c) Anonymita vlastníka devízového účtu, ako aj anonymita vlastníka vkladnej knižky znejúcej na cudziu menu sa zaručuje.“.
Poznámka pod čiarou6c) znie:
„6c)
§ 37 druhá a tretia veta zákona č. 21/1992 Zb.“.
4.
V § 23 ods.1 písm. a) znie:
„a)
devízové prostriedky uložené na devízovom účte alebo na vkladnej knižke znejúcej na cudziu menu v devízovej banke,“.
5.
V § 35 ods.1 znie:
„(1)
Devízová banka je na žiadosť devízového cudzozemca povinná zriadiť mu úročený účet v slovenskej alebo v dohodnutej cudzej mene (ďalej len „cudzozemský účet“). Na postup devízovej banky v takomto prípade sa nevzťahuje osobitný predpis.6c) Anonymita vlastníka cudzozemského účtu sa zaručuje.“.
Čl. III
Dňom prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu sa zrušuje § 45 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.
1)
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.
2)
§ 45 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
3)
§ 1 ods.1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.
4)
§ 3 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
5)
§ 3 a nasl. zákona č. 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
6)
Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike v znení neskorších predpisov.
9)
§ 365 a nasl. Obchodného zákonníka.
§ 517 a nasl. Občianskeho zákonníka.
11)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 8/1988 Zb. o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1960.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 412/1990 Zb. o stiahnutí bankoviek po 100 Kčs vzoru 1989.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 413/1990 Zb. o stiahnutí bankoviek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatočnej výmene bankoviek po 10 Kčs vzoru 1960.