26/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 2. februára 1993
o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Dňom prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu sa zrušuje § 45 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.
1)
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.
2)
§ 45 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
3)
§ 1 ods.1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.
4)
§ 3 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
5)
§ 3 a nasl. zákona č. 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
6)
Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike v znení neskorších predpisov.
9)
§ 365 a nasl. Obchodného zákonníka.
§ 517 a nasl. Občianskeho zákonníka.
11)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 8/1988 Zb. o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1960.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 412/1990 Zb. o stiahnutí bankoviek po 100 Kčs vzoru 1989.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 413/1990 Zb. o stiahnutí bankoviek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatočnej výmene bankoviek po 10 Kčs vzoru 1960.