259/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

259
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 5. októbra 1993
o Slovenskej lesníckej komore
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účelom tohto zákona je pripraviť vznik, postavenie a pôsobnosť Slovenskej lesníckej komory.
§ 2
(1)
Zriaďuje sa Slovenská lesnícka komora (ďalej len „Komora“) so sídlom vo Zvolene.
(2)
Komora je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia. Jej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
(3)
Komora je právnická osoba.
(4)
Na plnenie svojich úloh môže Komora nadobúdať majetok.
§ 3
(1)
Členom Komory môže byť
a)
fyzická osoba, ktorá nadobudla vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské vzdelanie lesníckeho smeru,
b)
vlastník lesa, správca lesa alebo nájomca lesa,
c)
iná právnická osoba vykonávajúca vzdelávacie, výskumné, projekčné alebo ochranárske činnosti v oblasti lesníctva.
(2)
Členstvo v Komore osobám uvedeným v odseku 1 vzniká dňom schválenia písomnej prihlášky predstavenstvom (§ 9 ods. 1). Členstvo v Komore sa zapisuje do zoznamu členov Komory.
DRUHÁ ČASŤ
ÚLOHA KOMORY
§ 4
(1)
Komora pri plnení svojho poslania spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä
a)
poskytujú si navzájom potrebné informácie a odporúčania, predkladajú návrhy a odborné stanoviská týkajúce sa lesníctva,
b)
spolupracujú na tvorbe a uskutočňovaní hospodárskej a sociálnej politiky v lesníctve, pri príprave a tvorbe koncepcií, všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení na ich vykonávanie,
c)
štátne orgány ustanovujú členov Komory do svojich poradných orgánov. Ich zástupcovia majú právo zúčastňovať sa na rokovaniach Komory,
d)
poskytuje poradenstvo v oblasti lesníctva.
(2)
Komora vo svojej činnosti spolupracuje s inými komorami a obdobnými inštitúciami v Slovenskej republike a zahraničí a uzatvára s nimi dohody (o spolupráci). Spolupracuje s vedeckými inštitúciami a školami.
§ 5
(1)
Komora svojim členom najmä
a)
poskytuje informačné a poradenské služby v súvislosti s výkonom povolania, právne rady a v prípade súdnych sporov sprostredkuje zastupovanie pred súdom,
b)
organizuje a zabezpečuje vzdelávaciu činnosť a skúšky odbornej spôsobilosti,
c)
na požiadanie sa vyjadruje k odbornej spôsobilosti členov a vydáva im osvedčenia o skutočnostiach dôležitých v právnych vzťahoch,
d)
presadzuje spoločné záujmy svojich členov a dbá o ich ochranu,
e)
vedie zoznam osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie a vykonali skúšku odbornej spôsobilosti1) v oblasti lesníctva.
(2)
Komora v oblasti odborného vzdelávania a prípravy plní úlohy podľa osobitného predpisu.2)
TRETIA ČASŤ
ORGÁNY A ORGANIZÁCIA KOMORY
§ 6
Činnosť Komory riadia jej orgány, ktorými sú
a)
valné zhromaždenie,
b)
predstavenstvo,
c)
predseda,
d)
dozorná rada.
§ 7
(1)
V územných častiach určených stanovami pôsobia oblastné lesnícke komory (ďalej len „oblastné komory“), ktoré tvoria členovia Komory so sídlom (bydliskom) v jej územnom obvode.
(2)
Oblastná komora vzniká rozhodnutím ustanovujúceho valného zhromaždenia o jej založení a zvolením orgánov.
(3)
Ustanovenia o orgánoch Komory platia obdobne i pre oblastné komory.
(4)
Oblastná komora plní úlohy uvedené v § 4 a 5 vo vzťahu k dotknutým orgánom štátnej správy a obcí v rozsahu určenom stanovami.
(5)
V záujme presadzovania odbornosti môže Komora zakladať profesné kluby a sekcie.
§ 8
(1)
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Komory, ktorý
a)
schvaľuje stanovy, volebný poriadok a rokovací poriadok Komory a ich zmeny,
b)
volí predsedu a podpredsedov Komory na funkčné obdobie štyroch rokov najviac dvakrát po sebe a odvoláva ich z funkcie,
c)
volí členov predstavenstva a dozornej rady z členov Komory a odvoláva ich z funkcie,
d)
určuje hlavné smery činnosti Komory,
e)
schvaľuje rozpočet Komory a ročnú účtovnú uzávierku,
f)
určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov.
(2)
Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodnutie o záležitostiach, ktoré patria do pôsobnosti iných orgánov Komory.
(3)
Valné zhromaždenie sa skladá z delegátov zvolených na valných zhromaždeniach oblastných komôr. Počet delegátov určujú stanovy, spôsob ich voľby a spôsob hlasovania určuje volebný poriadok.
(4)
Funkcie v orgánoch Komory sú čestné. Za ich vykonávanie poskytne Komora náhradu za stratu času a náhradu preukázateľných, hospodárne vynaložených výdavkov.
(5)
Valné zhromaždenie sa schádza raz za rok. Zíde sa aj vtedy, ak o to požiada jedna tretina oblastných komôr alebo jedna tretina členov v územnom obvode oblastnej komory, ak ide o jej valné zhromaždenie.
(6)
Valné zhromaždenie sa môže uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov alebo delegátov. Na prijatie platného uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných.
(7)
Valné zhromaždenie môže na plnenie úloh Komory zriaďovať sekcie pre jednotlivé oblasti svojej činnosti.
(8)
Rozhodnutia valného zhromaždenia v organizačnej oblasti sú pre všetkých členov Komory záväzné.
§ 9
(1)
Predstavenstvo je výkonným orgánom Komory, ktorý riadi jej činnosť medzi zasadaniami valného zhromaždenia. Pripravuje a zvoláva zasadanie valného zhromaždenia a zabezpečuje plnenie jeho uznesení. Schvaľuje alebo zamieta prihlášky osôb uvedených v § 3 ods. 1 za členov Komory a vedie zoznam členov Komory.
(2)
Predstavenstvo zvoláva predseda Komory raz za tri mesiace. Funkčné obdobie predstavenstva je štyri roky.
§ 10
(1)
Predseda je na čele Komory a predstavenstva, dozerá na činnosť úradu Komory a vykonáva ďalšie činnosti, ktoré mu určujú stanovy, uznesenia valného predstavenstva.
(2)
Predseda je štatutárnym orgánom Komory.
§ 11
(1)
Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Komory, ktorý kontroluje celú činnosť Komory. Jej funkčné obdobie je štyri roky.
(2)
Dozorná rada volí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu. Ich funkčné obdobie je štyri roky, pričom sa nevylučuje možnosť opätovného zvolenia.
(3)
Dozornú radu zvoláva jej predseda raz za tri mesiace.
(4)
Členmi dozornej rady nemôžu byť členovia predstavenstva a zamestnanci Komory.
§ 12
(1)
Komora zriaďuje na zabezpečenie svojej činnosti úrad Komory, ktorý najmä pripravuje odborné a administratívne podklady na rokovanie orgánov Komory, vykonáva ich uznesenia a vedie evidenciu členov Komory.
(2)
Činnosť úradu Komory riadi a za jeho hospodárenie zodpovedá riaditeľ, ktorý je zamestnancom Komory. Zúčastňuje sa na rokovaniach predstavenstva a valného zhromaždenia.
(3)
Riaditeľa úradu Komory vymenúva a odvoláva predstavenstvo.
(4)
Organizáciu úradu Komory a podrobnosti o jej úlohách určuje organizačný poriadok, ktorý schvaľuje predstavenstvo.
(5)
Oblastná komora môže zriadiť úrad oblastnej komory, pre ktorý primerane platia ustanovenia o úrade Komory. Viaceré oblastné komory môžu na základe dohody zriadiť spoločný úrad.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 13
(1)
Činnosť Komory sa financuje najmä z členských príspevkov.
(2)
Každý člen Komory je povinný platiť členské príspevky.
§ 14
(1)
Podrobnosti o činnosti Komory upravujú stanovy Komory.
(2)
Stanovy musia obsahovať najmä
a)
podrobnosti o vzniku a zániku členstva,
b)
práva a povinnosti členov,
c)
dôsledky porušenia členských povinností,
d)
bližšie vymedzenie úloh Komory (§ 4 ods. 1) a spôsob ich zabezpečenia,
e)
bližšie ustanovenia o organizácii a orgánoch Komory.
§ 15
(1)
Vláda Slovenskej republiky vymenuje prípravný výbor Komory. Návrh na zloženie prípravného výboru predloží vláde po dohode so Slovenskou lesníckou spoločnosťou minister pôdohospodárstva.
(2)
Prípravný výbor Komory zabezpečí zvolanie ustanovujúcich valných zhromaždení oblastných komôr, prípravu návrhu stanov a zvolanie ustanovujúceho valného zhromaždenia Komory. Delegáti na ustanovujúcu schôdzu valného zhromaždenia Komory sa určia na územnom princípe, a to po desať delegátov z každého okresu a dvadsať delegátov určí prípravný výbor.
(3)
Ustanovujúce valné zhromaždenie sa uskutoční najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(4)
Uznesenie ustanovujúceho valného zhromaždenia oblastnej komory je platné vtedy, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.
(5)
O ustanovujúcom valnom zhromaždení, prijatí stanov a o zvolení orgánov sa vyhotoví notárska zápisnica.
§ 16
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Napríklad § 14 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov, § 24 ods. 1 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov.
2)
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.