258/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

258
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 30. septembra 1993
o Železniciach Slovenskej republiky
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Zriaďujú sa Železnice Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave (ďalej len „železnice“). Železnice sú právnickou osobou a zapisujú sa do obchodného registra.
(2)
Železnice zabezpečujú prepravné a dopravné služby, ktoré zodpovedajú záujmom dopravnej politiky štátu a požiadavkám trhu vrátane súvisiacich činností.
§ 2
Predmet činnosti
(1)
Predmetom činnosti železníc je
a)
základný predmet činnosti
1.
prevádzkovanie železničných dráh a lanových dráh podľa osobitného predpisu,1)
2.
činnosti súvisiace s prevádzkovaním železničných dráh a lanových dráh:
2.1 zriaďovanie a prevádzkovanie železničných telekomunikačných a rádiových sietí,
2.2 výstavba, úpravy a údržba železničných dráh a lanových dráh1) vrátane zariadení ekologického charakteru,
2.3 údržba a opravy dopravných prostriedkov, výroba, údržba a opravy špeciálnych strojov, zariadení a materiálu vrátane revízií a diagnostiky,
2.4 poskytovanie služieb v reštauračných, ubytovacích a kultúrnych zariadeniach,
2.5 prenájom nehnuteľností,
2.6 automatizované spracovanie údajov a ich prenos,
2.7 metrologické výkony a defektoskopia, diagnostika a meranie fyzikálnych veličín, geodetická a kartografická činnosť,
2.8 zabezpečovanie činnosti vedúceho odborového normalizačného strediska v železničnej doprave,
2.9 výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia elektrických a elektronických zariadení vrátane revízií a diagnostiky,
2.10 prekládka tovarov, preväzovanie koľajových vozidiel a zmena prepravnej úpravy prepravovaných tovarov pri zmene rozchodu železníc,
2.11 zabezpečovanie osobitnej zdravotnej starostlivosti o pracovníkov vybraných profesií;
3.
prevádzkovanie dopravy na dráhe1) na účely
3.1 výstavby, úprav a údržby železničných dráh a lanových dráh,
3.2 poskytovania manipulačných služieb, obslužných dopravných služieb a obslužných prepravných služieb pre prevádzkovateľov dopravy na dráhe,
b)
ďalšie podnikateľské činnosti zapísané v obchodnom registri.
(2)
Prevádzkovaním železničných dráh sa na účely tohto zákona rozumejú činnosti, ktorými sa zabezpečuje a obsluhuje železničná infraštruktúra a servisné zariadenia určená na pohyb železničných koľajových vozidiel vrátane pevných železničných zariadení potrebných na zabezpečenie pohybu týchto vozidiel a zariadení slúžiacich na zabezpečenie bezpečnej železničnej prevádzky (ďalej len „železničná infraštruktúra a servisné zariadenia“).
DRUHÁ ČASŤ
VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA A ORGÁNY ŽELEZNÍC
Vnútorná organizácia
§ 3
(1)
Vnútornú organizáciu železníc upravuje štatút a organizačný poriadok.
(2)
Železnice môžu určiť, ktoré vnútorné organizačné zložky sa zapisujú do obchodného registra. Pri ich zriaďovaní a prevádzkovaní sa používa označenie zložené z názvu železníc a názvu vnútornej organizačnej zložky.
Orgány železníc
§ 4
(1)
Orgánmi železníc sú správna rada a generálny riaditeľ.
(2)
Funkcia generálneho riaditeľa je nezlučiteľná s funkciou člena správnej rady.
§ 5
Správna rada
(1)
Správna rada je najvyšší orgán železníc. Má päť členov. Štyria členovia správnej rady sú odborníci, najmä z odvetvia dopravy, financií a práva vymenovaní na základe výsledkov výberového konania, ktorého podmienky určí minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) a jeden je volený zástupca zamestnancov železníc.
(2)
Členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister; z nich jedného vymenúva a odvoláva na základe návrhu vychádzajúceho z volieb vykonaných kolektívom zamestnancov. Spôsob a podmienky voľby a odvolania ustanovuje volebný poriadok, ktorý schvaľuje kolektív zamestnancov.
(3)
Predsedu správnej rady z členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister.
(4)
Funkčné obdobie členov správnej rady je päť rokov, končí sa však až vymenovaním nových členov. Vymenovanie sa musí vykonať do 30 dní od uplynutia funkčného obdobia. Opakované vymenovanie člena je možné, najviac však na dve po sebe idúce funkčné obdobia.
(5)
Uvoľnené miesto sa doplní novým členom správnej rady do 30 dní odo dňa, keď doterajší člen oznámil, že sa vzdáva členstva, bol odvolaný alebo nastali iné skutočnosti, pre ktoré nemôže túto funkciu vykonávať.
(6)
Vymenovaním nevzniká členom správnej rady pracovný pomer. Členstvo v správnej rade je verejnou funkciou2) a za jej výkon prislúcha členom správnej rady primeraná odmena, ktorej výšku stanoví vláda. Vzťah medzi železnicami a členmi správnej rady sa primerane spravuje ustanoveniami osobitného zákona,2a) ak z dohôd uzatvorených medzi železnicami a členmi správnej rady alebo zo zákona nevyplývajú iné práva a povinnosti.
(7)
Členovia správnej rady sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa obchodných záujmov železníc. Táto povinnosť trvá aj po skončení členstva. Zbaviť povinnosti mlčanlivosti môže členov správnej rady na účely konania pred súdom a orgánom činným v trestnom konaní Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na žiadosť oprávneného orgánu, Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na zákonom uloženú povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu orgánom činným v trestnom konaní.
(8)
Správna rada prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov všetkých členov.
(9)
Podrobnosti o zvolávaní a organizácii zasadnutí, právach a povinnostiach jednotlivých členov, spôsobe rokovania a rozhodovania a o hlasovaní určí rokovací poriadok správnej rady.
(10)
Prvé zasadnutie správnej rady zvolá minister.
§ 6
Pôsobnosť správnej rady
(1)
Správna rada schvaľuje
a)
stratégiu rozvoja železníc, ročný podnikateľský plán železníc a návrh projektu reštrukturalizácie a organizácie železníc,
b)
ročnú, prípadne mimoriadnu účtovnú závierku a rozhoduje o rozdelení alebo vyrovnaní hospodárskeho výsledku,
c)
výročnú správu o hospodárení železníc, o stave majetku, s ktorým hospodária, o podnikateľskej činnosti a o použití prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
d)
financovanie hmotného a nehmotného majetku úverom, pokiaľ túto právomoc nepostúpi generálnemu riaditeľovi,
e)
tvorbu a spôsob použitia rezervného fondu, prípadne ďalších fondov,
f)
organizačný poriadok železníc,
g)
zriaďovanie vnútorných organizačných zložiek, ktoré sa zapisujú do obchodného registra,
h)
vnútorné predpisy upravujúce zásadné technologické postupy týkajúce sa základného predmetu činnosti železníc okrem tých, ktoré sa vydávajú podľa osobitných predpisov,3)
i)
koncepciu hospodárenia s majetkom štátu v správe železníc vrátane plánu ich postupného oddĺženia a plánu vyporiadania nevyporiadaného vlastníctva nehnuteľností užívaných železnicami, ktoré sú podľa osobitného predpisu4a) zaťažené vecným bremenom.
(2)
Správna rada predkladá ministerstvu
a)
návrh ceny za používanie dopravnej cesty,
b)
návrh na vymenovanie a odvolanie generálneho riaditeľa,
c)
návrh štatútu železníc a rokovacieho poriadku správnej rady,
d)
výročnú správu o hospodárení železníc, o stave majetku, s ktorým hospodária, o podnikateľskej činnosti a o použití prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
e)
správu o zriadení vnútorných organizačných zložiek, ktoré sa zapisujú do obchodného registra.
f)
ročnú správu o plnení plánu vyporiadania nevyporiadaného vlastníctva nehnuteľností užívaných železnicami, ktoré sú podľa osobitného predpisu4a) zaťažené vecným bremenom.
(3)
Správna rada dozerá na činnosť generálneho riaditeľa, na funkčnosť riadenia a na činnosť železníc a ich hospodárnosť. Na tento účel sú jej členovia oprávnení nazerať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti železníc a požadovať všetky informácie o tejto činnosti.
§ 7
Generálny riaditeľ
(1)
Na čele železníc je generálny riaditeľ, ktorý riadi ich činnosť a je za ňu a za jej výsledky zodpovedný správnej rade.
(2)
Generálneho riaditeľa na návrh správnej rady vymenúva a odvoláva minister.
(3)
Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom železníc. Zastupuje ich navonok a koná v ich mene vo všetkých veciach, pokiaľ nie sú vo výlučnej pôsobnosti správnej rady a ministerstva.
(4)
Generálny riaditeľ vydáva vnútorné predpisy železníc, vykonáva funkciu vedúceho organizácie v pracovnoprávnych a ostatných právnych vzťahoch a vzťahoch k príslušným odborovým orgánom železníc.
(5)
Generálny riaditeľ má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach správnej rady, predkladať jej svoje návrhy, vyjadrenia a stanoviská.
§ 8
(1)
Členovia správnej rady a generálny riaditeľ nesmú vykonávať takú činnosť, ktorá konkuruje predmetu činnosti železníc, a to:
a)
vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať zmluvné záväzky, ktoré súvisia s predmetom činnosti železníc,
b)
sprostredkúvať pre iné osoby uzatváranie zmluvných záväzkov týkajúcich sa predmetu činnosti železníc,
c)
vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania s výnimkou spoločností, na ktorých podnikaní sa zúčastňujú železnice, a spoločnosti založenej podľa osobitného predpisu.4a)
(2)
Železnice sú oprávnené požadovať, aby osoba, ktorá poruší povinnosti uvedené v odseku 1, vydala prospech zo zmluvného záväzku, ktorým porušila svoju povinnosť, alebo previedla na železnice tomu zodpovedajúce práva. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa osobitných predpisov.
(3)
Práva železníc podľa odseku 2 zanikajú, ak sa neuplatnili u zodpovednej osoby do troch mesiacov odo dňa, keď sa železnice o tejto skutočnosti dozvedeli, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa osobitných predpisov.
Vzťah ministerstva k železniciam
§ 9
Ministerstvo
a)
kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu železniciam na údržbu, opravy, modernizáciu a rozvoj železničnej infraštruktúry a servisných zariadení, dozerá na plnenie záväzkov vo verejnom záujme a na presadzovanie zásad štátnej dopravnej politiky,
b)
určuje tarify cestovného zamestnancom železníc a organizácií podieľajúcich sa na činnosti železníc, požívateľom dôchodkov, ako aj ich rodinným príslušníkom,
c)
v prípade všeobecného ohrozenia má nariaďovaciu právomoc voči orgánom a vedúcim pracovníkom železníc,
d)
v prípade mimoriadnych okolností zvoláva správnu radu,
e)
schvaľuje štatút železníc a rokovací poriadok správnej rady.
TRETIA ČASŤ
MAJETKOVÉ A FINANČNÉ POSTAVENIE A FINANČNÉ HOSPODÁRENIE ŽELEZNÍC
Majetkové a finančné postavenie železníc
§ 10
(1)
Železnice majú správu majetku, majetkovými právami a záväzkami, ku ktorým mali už do svojho zániku právo hospodárenia Železnice Slovenskej republiky, š. p., ako aj s majetkom nadobudnutým v priebehu ich podnikania.
(2)
Železnice nemôžu vstupovať do úverových vzťahov tretích osôb ako ručitelia, ani založiť záložné právo v prospech tretích osôb na majetok uvedený v odseku 1.
(3)
Železnice sú priamym subjektom vzťahov k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a rozpočtom obcí.6)
(4)
Ročná účtovná závierka, prípadne mimoriadna účtovná závierka musí byť overená audítorom podľa osobitného predpisu.4)
§ 11
Železnice svoje potreby a náklady uhrádzajú z príjmov získaných predovšetkým zo svojej činnosti, ako aj ďalších zdrojov.
Finančné hospodárenie železníc
§ 12
Vlastné finančné zdroje
Vlastnými finančnými zdrojmi železníc sú:
a)
základné imanie,
b)
zisk vytvorený z ich činnosti,
c)
rezervný fond,
d)
ďalšie fondy železníc na financovanie ich potreby vytvárané zo zisku.
e)
príjmy za použitie dopravnej cesty,6a)
f)
úhrada straty za výkony vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dráhy za podmienok ustanovených osobitným predpisom.6b)
§ 13
Základné imanie
(1)
Základné imanie je dlhodobý vlastný finančný zdroj na krytie majetku, s ktorým majú železnice právo hospodárenia.
(2)
Pri zriadení železníc je výška ich základného imania rovnaká ako výška kmeňového imania Železníc Slovenskej republiky, š. p., ktoré mali ku dňu účinnosti tohto zákona.
(3)
Základné imanie možno podľa § 15 ku koncu roka zvýšiť z rezervného fondu alebo znížiť.
§ 14
Použitie zisku
Železnice používajú zisk
a)
na úhradu daní a odvodov štátu, daní platených v cudzine a na úhradu iných povinností,
b)
na prídel do rezervného fondu, do ostatných fondov vytváraných železnicami a na úhradu výdavkov podľa rozhodnutia správnej rady, ktoré nemožno z odvodových (daňových) dôvodov zahŕňať do nákladov (ostatné použitie zisku),
c)
na prevody nerozdeleného zisku do ďalšieho roka.
§ 15
Rezervný fond
(1)
Železnice povinne zriaďujú rezervný fond.
(2)
Rezervný fond vytvárajú železnice prídelom zo zisku ako dlhodobý vlastný finančný zdroj na krytie strát alebo prekročenie rozdelenia zisku, na krytie prírastku majetku nekrytého cudzími dlhodobými zdrojmi alebo pri znižovaní účasti cudzích dlhodobých zdrojov.
(3)
Pri zriadení železníc je výška ich rezervného fondu rovnaká ako výška rezervného fondu Železníc Slovenskej republiky, š. p., ktorý mali ku dňu účinnosti tohto zákona. Rezervný fond nesmie byť tvorený súčasťami železničnej infraštruktúry a servisných zariadení podľa § 24 tohto zákona.
(4)
Rezervný fond sa ročne dopĺňa sumou vo výške minimálne 5 % zo zisku, ktorý zostal po uhradení daní a odvodov štátu, a to až do výšky 5 % z hodnoty majetku, s ktorým majú železnice právo hospodárenia, okrem hodnoty železničnej infraštruktúry a servisných zariadení.
(5)
Zostatok rezervného fondu prevyšujúci výšku rezervného fondu podľa odseku 4 môžu železnice použiť na zvýšenie základného imania.
(6)
Pri strate prekračujúcej zostatok rezervného fondu, ktorá nie je krytá iným spôsobom (konsolidačným úverom a pod.), sa základné imanie zníži o hodnotu prekročenia. Strata sa uhrádza prednostne z tej časti základného imania, ktorá netvorí železničnú infraštruktúru a servisné zariadenia.
§ 16
Ďalšie fondy železníc
(1)
Železnice môžu zriaďovať ďalšie fondy vytvárané prídelom zo zisku. Prostriedky týchto fondov železnice použijú podľa rozhodnutia správnej rady.
(2)
Prostriedky jednotlivých fondov podľa odseku 1 sú navzájom prevoditeľné. možno ich použiť aj na doplnenie prídelu do rezervného fondu a na doplnenie zisku na jeho rozdelenie.
(3)
Železnice prevedú zostatky fondov Železníc Slovenskej republiky, š. p., takto:
a)
zostatok rezervného fondu do rezervného fondu železníc,
b)
prípadný zostatok fondu kultúrnych a sociálnych potrieb do sociálneho fondu železníc.
§ 17
(1)
Železnice sú povinné hospodáriť v okruhu železničnej infraštruktúry a servisných zariadení účtovne a finančne oddelenom od okruhu prepravných a ostatných výkonov.
(2)
Prostriedky okruhu železničnej infraštruktúry a servisných zariadení nemožno prevádzať do okruhu prepravných a ostatných výkonov.
(3)
Železničná infraštruktúra a servisné zariadenia nesmie byť predmetom záložného práva.
§ 18
(1)
Finančné prostriedky na údržbu, opravy, modernizáciu a rozvoj železničnej infraštruktúry a servisných zariadení, potrebné na zabezpečenie cieľov koncepcie dopravy, medzinárodných záväzkov a na plnenie dôležitých záujmov štátu, sa kryjú predovšetkým úhradami za používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení a výnosmi z ostatnej podnikateľskej činnosti. Na modernizáciu a rozvoj železničnej infraštruktúry a servisných zariadení poskytuje štát dotácie7) v rozsahu schválenom zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok.
(2)
Železnice po prerokovaní s ministerstvom predložia vláde návrh sanačných opatrení.
ŠTVRTÁ ČASŤ
VYUŽÍVANIE ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY A SERVISNÝCH ZARIADENÍ
§ 19
(1)
Železnice sú povinné umožniť využívanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení iným osobám (žiadateľom), ktoré pred uzavretím zmluvy preukážu spôsobilosť podľa osobitného predpisu7a) a technickú spôsobilosť dráhových vozidiel8) na zabezpečenie bezpečnej a plynulej železničnej prevádzky, a to za podmienok ustanovených osobitnými predpismi9) a dohodnutých v zmluve medzi zúčastnenými stranami.
(2)
Využívanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení sa vykonáva za úhradu10). Železnice vykonávajú túto úhradu do okruhu železničnej infraštruktúry a servisných zariadení z okruhu prepravných a ostatných výkonov.
PIATA ČASŤ
ZMLUVA O VÝKONOCH VO VEREJNOM ZÁUJME
§ 20
Za podmienok ustanovených osobitným predpisom6b) majú železnice právo na poskytnutie úhrady preukázateľnej straty z prevádzkovania dráhy vo verejnom záujme na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dráhy.
§ 23
Výkony, prevádzkové náklady a tržby spojené s realizáciou záväzkov z jednotlivých zmlúv o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dráhy vykazujú železnice oddelene od ostatných výkonov, prevádzkových nákladov a tržieb.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 24
(1)
Železničnú infraštruktúru tvorí cesta určená na dopravu železničnými koľajovými vozidlami zahŕňajúca pevné železničné zariadenia potrebné na zabezpečenie pohybu železničných koľajových vozidiel a zariadenia slúžiace na zabezpečenie bezpečnej železničnej prevádzky.
(2)
Železničnú infraštruktúru podľa odseku 1 tvoria súčasti uvedené v osobitnom predpise.11) Servisné zariadenia sú uvedené v osobitnom predpise.12)
(3)
Železničnú infraštruktúru netvoria koľaje v zariadeniach na opravu vozidiel, spojovacie koľaje k týmto zariadeniam a vlečky.
§ 25
Na vytvorenie podmienok bezpečnej a plynulej prevádzky celoštátnych dráh sú železnice oprávnené zriaďovať a využívať bez povolenia telekomunikačnú sieť a telekomunikačné zariadenia.15)
§ 26
(1)
Železnice sú právnym nástupcom Železníc Slovenskej republiky, š. p.
(2)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov k Železniciam Slovenskej republiky, š. p., prechádzajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona na železnice.
§ 27
(1)
Železnice Slovenskej republiky, š. p., sa zrušujú bez likvidácie dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Návrh na výmaz Železníc Slovenskej republiky, š. p., a návrh na zápis železníc do obchodného registra podá ministerstvo do 15 dní odo dňa účinnosti tohto zákona.
§ 28
(1)
Na prevod majetku, ku ktorému majú železnice právo hospodárenia, na iné osoby sa vzťahujú predpisy o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby,16) s výnimkou postupu podľa osobitného predpisu.4a)
(2)
Práva a povinnosti zakladateľa pri prevode majetku štátu, s ktorým hospodária železnice, na iné osoby má ministerstvo.
(3)
Nehnuteľný majetok štátu, ktorý tvorí mobilizačné rezervy17) a ktorý je ku dňu 1. augusta 2001 v správe železníc, prevedú železnice bezodplatne do správy Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.18)
§ 28a
Prechodné ustanovenie
(1)
Do vzniku Železničnej spoločnosti, a. s., sa postavenie a právne pomery železníc spravujú zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z.
(2)
Železnice sú povinné do jedného roka od 1. augusta 2001 uviesť do súladu zápis o predmete svojej činnosti v obchodnom registri s § 2 tohto zákona.
§ 28b
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. novembra 2011
Funkčné obdobie doterajších členov správnej rady sa končí 1. novembra 2011. Účinky skončenia funkčného obdobia doterajších členov správnej rady nastávajú dňom vymenovania nových členov správnej rady.
§ 29
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou ustanovenia § 17 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení neskorších predpisov.
4)
§ 19 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
4a)
Zákon č. 259/2001 Z. z. o Železničnej spoločnosti, a. s., a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.
6a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č.196/2000 Z. z.
7)
§ 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb.
10)
Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.
11)
Príloha č. 12a k zákonu č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2015 Z. z.
13)
Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.
Vyhláška č. 580/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb., o cenách
15)
§ 6 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.