253/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

253
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. októbra 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení zákona č. 595/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 40 sa vkladá nový § 40a, ktorý znie:
㤠40a
Ministerstvo financií Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
vydanie ochranných známok,
b)
spôsob odberu ochranných kontrolných známok,
c)
spôsob označovania tabakových výrobkov ochrannými kontrolnými známkami.“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994 okrem čl. I bod 64, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.