248/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.10.1993 do 31.03.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

248
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. októbra 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 111 ods. 3 Zákonníka práce a § 4 ods. 4 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa suma „12 Kčs“ nahrádza sumou „13,30 Sk“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa suma „2 200 Kčs“ nahrádza sumou „2 450 Sk“.
3.
V § 2 ods. 2 sa za slová „pracovného času“ vkladá poznámka č. 1).
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:
„1)
§ 83 ods. 3 až 5 Zákonníka práce.“.
5.
V § 2 ods. 3 sa vypúšťa slovo „(odmenou)“ a poznámka pod čiarou č. 1 sa označuje ako poznámka č. 1 a).
6.
V § 3 ods. 1 znie:
„(1)
Ak mzda2) zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi dosiahnutou mzdou a výškou minimálnej mzdy podľa § 2.“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2) sa na konci pripájajú tieto slová:
„§ 3 ods. 2 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.“.
8.
V § 3 ods. 2 znie:
„(2)
Zamestnancovi, ktorého mzda je splatná za dlhšie než mesačné obdobie, sa doplatok poskytuje ako preddavok 3) a zúčtuje sa pri výplate uvedenej mzdy alebo jej časti za obdobie predchádzajúce dňu tejto výplaty. Obdobie predchádzajúce dňu tejto výplaty, prípadne bližšie podmienky zúčtovania doplatku dohodne zamestnávateľ v kolektívnej zmluve alebo upraví vo vnútornom predpise vydanom po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom; u členov družstiev možno takú úpravu ustanoviť uznesením členskej schôdze4).“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu3) sa na konci pripájajú tieto slová:
„§ 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Zb.“.
10.
§ 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu6) znie:
㤠5
Do mzdy podľa § 3 ods. 1 sa nezahŕňa mzda za prácu nadčas6).
6)
Napr. § 5 zákona č. 1/1992 Zb.
§ 10 zákona č. 143/1992 Zb.“.
Čl. II
Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií v znení vyhlášky č. 274/1991 Zb., vyhlášky č. 359/1991 Zb., vyhlášky č. 470/1991 Zb., vyhlášky č. 532/1991 Zb. a vyhlášky č. 221/1992 Zb.
Čl. III
Doplatok do výšky minimálnej mzdy podľa tohto nariadenia sa poskytne po prvý raz za mesiac október 1993.
Čl. IV
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Mečiar v. r.