246/1993 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

246
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 28. septembra 1993
o zbraniach a strelive
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Úvodné ustanovenia
§ 1
Účel zákona
Tento zákon ustanovuje podmienky na držanie a nosenie zbraní a streliva z hľadiska zvýšenia bezpečnosti života a zdravia a ochrany majetku osôb, ako aj z hľadiska zamedzenia ich zneužitia proti záujmom chráneným právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä podmienky na nadobúdanie, vývoz, dovoz, prevoz, podnikanie a iné činnosti na úseku zbraní a streliva, povinnosti fyzických a právnických osôb, vykonávanie dozoru nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a sankcie za ich porušovanie.
Zbrane podliehajúce povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti
§ 2
Zbraňou podliehajúcou povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti (ďalej len „zbraň“) podľa tohto zákona sa rozumie
a)
strelná zbraň,
b)
poplašná a štartovacia zbraň a iný expanzný prístroj,
c)
nedovolená zbraň,
d)
funkčná napodobenina zbrane,
e)
mechanická zbraň.
§ 3
(1)
Strelnou zbraňou sa rozumie
a)
ručná palná zbraň nabíjaná jednotným nábojom, v ktorej sa strela uvádza do pohybu uvoľnením chemickej energie strelného prachu, nárazovej zlože alebo inej výmetovej náplne,
b)
plynová zbraň, v ktorej sa strela uvádza do pohybu tlakom vzduchu alebo iného plynu, ak kinetická energia strely dosahuje viac ako 10 joulov a jej počiatočná rýchlosť je vyššia ako 200 metrov za sekundu,
c)
zbraň konštruovaná alebo upravená na vystreľovanie chemických, dráždivých alebo paralyzujúcich látok a pyrotechnických zloží.
(2)
Poplašnou a štartovacou zbraňou a iným expanzným prístrojom sa rozumie zbraň, ktorá má výšľahový otvor v osi hlavne a v ktorej je zdrojom energie strelný prach alebo nárazová zlož.
(3)
Nedovolenou zbraňou sa rozumie
a)
zbraň, ktorá je upravená tak, že možno utajiť jej vzhľad, alebo zbraň, ktorej pôvodný charakter alebo podoba boli zmenené tak, aby sa jej použitím mohli spôsobiť ťažšie následky,
b)
zbraň s tlmičom zvuku,
c)
zbraň strieľajúca dávkou,
d)
strelné nástrahové zariadenie,
e)
zbraň po domácky vyrobená alebo upravená,
f)
zbraň, ktorá je vybavená zariadením na osvetlenie cieľa laserovým alebo obdobným zameriavačom; optickým zariadením môžu byť vybavené len zbrane určené na športové alebo poľovné účely.
(4)
Funkčnou napodobeninou zbrane sa rozumie zbraň, ktorá svojím vzhľadom a konštrukciou spĺňa podmienky strelnej zbrane uvedenej v odsekoch 1 až 3.
(5)
Mechanickou zbraňou sa rozumie zariadenie, ktoré využíva na uvedenie strely do pohybu mechanickú energiu, ak je jeho výmetová sila vyššia ako 200 newtonov.
§ 4
Strelivo
(1)
Strelivom podľa tohto zákona sa rozumie náboj určený alebo použiteľný do zbraní uvedených v § 3 ods. 1 písm. a), ktorý pozostáva z nábojnice, zápalky, prachovej náplne a strely.
(2)
Nedovoleným strelivom sa podľa tohto zákona rozumie strelivo
a)
so strelou konštruovanou alebo dodatočne upravenou tak, že sa ňou môžu spôsobiť ťažšie následky,
b)
so strelou prenášajúcou elektrický impulz, alebo
c)
s toxickou, biologickou, priebojnou, priebojnozápalnou alebo s výbušnou strelou.
PRVÁ HLAVA
DOKLADY NA DRŽANIE A NOSENIE ZBRANÍ A STRELIVA
§ 5
Zbrojný preukaz a hromadný zbrojný preukaz
(1)
Zbrojný preukaz je doklad, ktorým fyzická osoba preukazuje oprávnenie držať zbraň a strelivo alebo oprávnenie nosiť zbraň a strelivo.
(2)
Hromadný zbrojný preukaz je doklad, ktorým právnická osoba preukazuje oprávnenie držať zbraň a strelivo alebo oprávnenie nosiť zbraň a strelivo.
(3)
Zbrojný preukaz a hromadný zbrojný preukaz vydáva príslušný útvar Policajného zboru (ďalej len „policajný útvar“) podľa miesta pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby.
Zbrojný preukaz
§ 6
(1)
Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá
a)
písomne požiadala o jeho vydanie,
b)
dosiahla vek 21 rokov,
c)
je bezúhonná a spoľahlivá,
d)
lekárskym posudkom preukázala telesnú a zdravotnú spôsobilosť, psychologickým posudkom špeciálnu psychickú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
e)
preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou zloženou z príslušníkov policajného útvaru, prokurátora, lekára a zástupcu príslušného orgánu miestnej štátnej správy,
f)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g)
v žiadosti o vydanie zbrojného preukazu odôvodnila primeranosť potreby držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
h)
je plne spôsobilá na právne úkony.
i)
preukázala, že nepodala vyhlásenie o odmietnutí základnej (náhradnej) služby alebo vojenského cvičenia1a), ak podlieha brannej povinnosti.
(2)
Fyzickej osobe, ktorá je na území Slovenskej republiky prihlásená na iný než trvalý pobyt, možno vydať zbrojný preukaz iba na dobu, na ktorú je prihlásená na pobyt.
(3)
Náklady na vykonanie skúšky podľa odseku 1 písm. e) znáša žiadateľ.
§ 7
(1)
V žiadosti o vydanie zbrojného preukazu musí žiadateľ uviesť
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
adresu miesta trvalého alebo iného pobytu,
e)
číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti,
f)
odôvodnenie primeranosti potreby držať alebo nosiť zbraň a strelivo.
(2)
K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu je žiadateľ povinný pripojiť
a)
výpis z registra trestov,
b)
lekársky posudok o telesnej a zdravotnej spôsobilosti, psychologický posudok a špeciálnej psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo.
(3)
K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu je žiadateľ povinný ďalej pripojiť
a)
potvrdenie zamestnávateľa alebo overenú kópiu platnej koncesie, ak žiada o vydanie zbrojného preukazu na výkon povolania alebo zamestnania,
b)
vyjadrenie poľovníckej organizácie, v ktorej je registrovaný, ak žiada o vydanie zbrojného preukazu na zbrane používané na poľovné účely,
c)
vyjadrenie streleckej organizácie, ak žiada o vydanie zbrojného preukazu na športové účely.
§ 8
(1)
Zbrojný preukaz sa vydáva na obdobie piatich rokov a jeho platnosť možno predĺžiť vždy na ďalších päť rokov.
(2)
Žiadosť o predĺženie platnosti zbrojného preukazu sa podáva najneskôr dva mesiace pred uplynutím platnosti zbrojného preukazu. Žiadosť musí obsahovať údaje uvedené v § 7 ods. 1.
(3)
K žiadosti o predĺženie platnosti zbrojného preukazu je žiadateľ povinný pripojiť doklady uvedené v § 7 ods. 2 a v ustanovených prípadoch aj doklady uvedené v § 7 ods. 3.
§ 9
(1)
Za bezúhonnú osobu sa pre potreby tohto zákona nepovažuje ten, kto
a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný obzvlášť závažný trestný čin1),
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin spáchaný z nedbanlivosti so zbraňou (§ 2), ak toto odsúdenie nebolo zahladené.
(2)
Za spoľahlivú osobu pre potreby tohto zákona sa nepovažuje ten, kto
a)
preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje2),
b)
požíva omamné látky, psychotropné látky alebo iné chemické látky, ktorých požívanie môže vyvolať závislosť osôb od nich2),
c)
bol v posledných dvoch rokoch postihnutý za hrubé porušenie predpisov na úseku zbraní a streliva svedčiace o nedostatku disciplíny pre držanie alebo nosenie zbraní a streliva alebo mu bol z tohto dôvodu odňatý zbrojný preukaz,
d)
bol v posledných dvoch rokoch postihnutý za taký priestupok, z ktorého vyplýva, že nie je u neho záruka, že zbraň nezneužije,
e)
podľa iných skutočností zistených policajným útvarom nedáva záruku, že zbraň nezneužije.
§ 10
Policajný útvar rozhodne o odňatí zbrojného preukazu fyzickej osobe, ak u nej nastali zmeny v jej bezúhonnosti (§ 9 ods. 1), spoľahlivosti (§ 9 ods. 2), telesnej, zdravotnej, psychickej a odbornej spôsobilosti, zanikla potreba držať alebo nosiť zbraň a strelivo na športové alebo poľovné účely, alebo ak nastali zmeny v jej spôsobilosti na právne úkony. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
Hromadný zbrojný preukaz
§ 11
(1)
Hromadný zbrojný preukaz sa vydá právnickej osobe, ktorá
a)
písomne požiada o jeho vydanie,
b)
odôvodní potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
c)
má sídlo, podnik alebo organizačnú zložku (ďalej len „sídlo“) na území Slovenskej republiky.
(2)
Žiadosť o vydanie hromadného zbrojného preukazu musí obsahovať
a)
názov a sídlo právnickej osoby,
b)
druh a predpokladaný počet zbraní,
c)
odôvodnenie potreby držať zbrane a strelivo,
d)
miesto uloženia zbraní a streliva,
e)
údaje o osobe zodpovednej za manipuláciu so zbraňami a strelivom (ďalej len „zodpovedná osoba“) uvedené v § 7 ods. 1, číslo zbrojného preukazu zodpovednej osoby, druh oprávnenia a názov policajného útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal.
(3)
K žiadosti o vydanie hromadného zbrojného preukazu je žiadateľ povinný pripojiť overenú kópiu koncesnej listiny, licencie alebo obdobného dokladu oprávňujúceho právnickú osobu na podnikateľskú činnosť, ak dôvodom na vykonávanie podnikateľskej činnosti je vydanie hromadného zbrojného preukazu.
§ 12
(1)
Zodpovedná osoba musí byť držiteľom zbrojného preukazu s oprávnením zodpovedajúcim dôvodu, pre ktorý žiada právnická osoba o vydanie hromadného zbrojného preukazu.
(2)
Zbraň evidovanú v hromadnom zbrojnom preukaze môže držať a nosiť len zodpovedná osoba, pracovník alebo člen právnickej osoby, ak je držiteľom zbrojného preukazu s oprávnením zodpovedajúcim dôvodu, pre ktorý bol právnickej osobe vydaný hromadný zbrojný preukaz.
(3)
Ak osoba uvedená v odseku 2 nosí zbraň alebo ju prepravuje mimo objektu určeného v hromadnom zbrojnom preukaze, vystaví držiteľ hromadného zbrojného preukazu tejto osobe potvrdenie, ktoré ju oprávňuje s platným zbrojným preukazom mať pri sebe zverenú zbraň. Potvrdenie musí obsahovať
a)
meno a priezvisko osoby,
b)
číslo zbrojného preukazu,
c)
druh, značku, kaliber a výrobné číslo zverenej zbrane,
d)
názov držiteľa hromadného zbrojného preukazu,
e)
číslo hromadného zbrojného preukazu,
f)
dobu platnosti potvrdenia,
g)
odtlačok pečiatky právnickej osoby, dátum vydania a podpis zodpovedného pracovníka.
(4)
Potvrdenie uvedené v odsekoch 3 a 4 sa vydáva na dobu nevyhnutne potrebnú. Na toto potvrdenie nie je dovolené nakupovať strelivo.
§ 13
Policajný útvar rozhodne o odňatí hromadného zbrojného preukazu, ak u právnickej osoby zanikol dôvod, pre ktorý bol vydaný hromadný zbrojný preukaz, ak právnická osoba prestala mať sídlo, podnik alebo organizačnú zložku na území Slovenskej republiky alebo ak zodpovednej osobe bol odňatý zbrojný preukaz (§ 10) alebo ak prestala vykonávať svoju funkciu a právnická osoba do piatich dní neustanovila novú zodpovednú osobu. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
DRUHÁ HLAVA
DRŽANIE A NOSENIE ZBRANÍ A STRELIVA
§ 14
Držanie zbrane a streliva
(1)
Držaním zbrane a streliva sa rozumie oprávnenie prechovávať a mať u seba zbraň a strelivo v objektoch alebo miestach určených v zbrojnom preukaze alebo hromadnom zbrojnom preukaze.
(2)
Ten, komu bol vydaný zbrojný preukaz na držanie zbrane a streliva, môže prepravovať zbraň mimo určených objektov alebo miesta len v stave vylučujúcom jej okamžité použitie.
(3)
Prepravovať zbraň a strelivo podľa odseku 2 možno len na účely
a)
opravy, úpravy alebo znehodnotenia,
b)
overovania v skúšobni zbraní a streliva,
c)
výkonu povolania alebo oprávnenia,
d)
cvičnej alebo športovej streľby,
e)
vystavovania,
f)
prepravy medzi určenými objektmi alebo miestami,
g)
odovzdania do úschovy.
(4)
Prepravovať zbraň a strelivo v iných prípadoch možno len na základe písomného súhlasu policajného útvaru.
§ 15
Zberateľstvo zbraní a streliva
(1)
Držať zbrane a strelivo na zberateľské účely môže len fyzická alebo právnická osoba, ktorej bol vydaný zbrojný preukaz alebo hromadný zbrojný preukaz na držanie zbraní a streliva na tento účel.
(2)
Na zberateľské účely možno držať aj nedovolené zbrane [§ 3 ods. 3 písm. a)] a nedovolené strelivo (§ 4 ods. 2). Zbrane strieľajúce dávkou možno držať na tento účel, len ak sú znehodnotené.
(3)
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá drží zbrane a strelivo na zberateľské účely, je povinná viesť evidenciu zbraní a streliva v záznamovej knihe.
§ 16
Nosenie zbrane a streliva
Nosením zbrane a streliva sa rozumie oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo bez určenia objektu alebo miesta. Zbraň možno nosiť v stave umožňujúcom jej okamžité použitie.
Spoločné ustanovenia pre držanie a nosenie zbraní a streliva
§ 17
Policajný útvar môže výnimočne povoliť nadobudnutie zbrane strieľajúcej dávkou len právnickej osobe, ak to vyžaduje predmet jej činnosti.
§ 18
(1)
Kto má pri sebe zbraň a strelivo, je povinný na výzvu príslušníka Policajného zboru (ďalej len „policajt“) predložiť doklady na držanie a nosenie zbraní a streliva.
(2)
Bez zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu môže držať zbrane alebo strelivo fyzická alebo právnická osoba, ktorá so súhlasom príslušného orgánu štátnej správy zbrane a strelivo ako predmet svojej činnosti vyvíja, vyrába, opravuje, upravuje, znehodnocuje, preskúšava a overuje, nakupuje, predáva, vyváža, dováža alebo prepravuje (ďalej len „podnikateľ“), ak ide o zbrane a strelivo, ktoré sú predmetom činnosti podnikateľa.
(3)
Bez zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu môže držať zbrane a strelivo aj fyzická alebo právnická osoba zapísaná v zoznamoch znalcov v odbore zbraní a streliva, ak ide o zbrane, ktoré sú predmetom znaleckého skúmania.
TRETIA HLAVA
NADOBÚDANIE, EVIDOVANIE A ÚSCHOVA ZBRANÍ A STRELIVA
§ 19
Nadobúdanie zbraní a streliva
(1)
Nadobudnutie vlastníctva3) zbrane a streliva neoprávňuje vlastníka zbraň a strelivo držať alebo nosiť podľa tohto zákona.
(2)
Nadobudnúť zbraň a strelivo na účely ich držania alebo nosenia možno len na základe nákupného povolenia vydaného policajným útvarom, pokiaľ ďalej nie je ustanovené inak.
(3)
Nákupné povolenie možno vydať držiteľovi zbrojného preukazu, držiteľovi hromadného zbrojného preukazu alebo žiadateľovi o vývoz zbrane na základe písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať osobné údaje žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) až e), číslo zbrojného preukazu a názov policajného útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal.
(4)
Nákupné povolenie podľa odseku 2 netreba vydať, ak žiadateľ v žiadosti o vydanie nákupného povolenia uvedie, že chce nadobudnúť zbraň evidovanú policajným útvarom, na ktorom si podáva žiadosť.
(5)
Nákupné povolenie sa vydáva na dobu nevyhnutne potrebnú, najdlhšie však na dva mesiace, a jeho platnosť nemožno predĺžiť. Nevyužité nákupné povolenie je držiteľ povinný po uplynutí doby platnosti neodkladne vrátiť.
Evidovanie a úschova zbraní a streliva
§ 20
(1)
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla zbraň, je povinná do piatich dní od jej nadobudnutia predložiť zbraň policajnému útvaru na zaevidovanie alebo úschovu.
(2)
Policajný útvar zaeviduje zbraň fyzickej alebo právnickej osobe, ak je držiteľom zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu, preukáže oprávnenie užívať zbraň na základe vlastníctva alebo iných skutočností4) a odôvodní potrebu držať alebo nosiť zbraň podľa tohto zákona, ak takéto oprávnenie nevyplýva zo zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu.
(3)
Policajný útvar zaeviduje zbraň, ktorá podlieha overovaniu, len vtedy, ak je označená slovenskou overovacou značkou alebo rovnocennou cudzozemskou značkou. Na účely tohto zákona sa za rovnocennú slovenskej overovacej značke považuje aj česko-slovenská overovacia značka.
(4)
Policajný útvar zoberie do úschovy zbraň predloženú podľa odseku 1, ak fyzická alebo právnická osoba nie je držiteľom zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu.
§ 21
(1)
Fyzická alebo právnická osoba, ktorej bol odňatý zbrojný preukaz (§ 10) alebo hromadný zbrojný preukaz (§ 13), je povinná do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o odňatí odovzdať do úschovy zbraň a strelivo policajnému útvaru.
(2)
Ak hrozí nebezpečenstvo zneužitia zbrane a streliva, je fyzická alebo právnická osoba povinná ihneď odovzdať zbraň a strelivo policajtovi, ktorý doručil rozhodnutie o odňatí zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu.
§ 22
Fyzická alebo právnická osoba je povinná do piatich dní od skončenia platnosti zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu odovzdať zbraň a strelivo do úschovy policajnému útvaru.
§ 23
(1)
Fyzická alebo právnická osoba, ktorej policajný útvar vzal do úschovy zbraň a strelivo, môže požiadať o vydanie alebo predĺženie platnosti zbrojného preukazu alebo o vydanie hromadného zbrojného preukazu, previesť túto zbraň alebo strelivo na inú oprávnenú osobu, požiadať o povolenie znehodnotiť zbraň alebo ponúknuť zbraň alebo strelivo podnikateľovi oprávnenému na obchodnú činnosť so zbraňami a strelivom.
(2)
Ak fyzická alebo právnická osoba ani po výzve policajného útvaru neoznámi do jedného roka odo dňa odovzdania zbrane a streliva do úschovy, ako sa má s nimi naložiť, zbraň a strelivo pripadnú podľa osobitných predpisov5) do vlastníctva štátu. Fyzická a právnická osoba môže požiadať o predĺženie tejto lehoty, ak vo veci nebolo do tej doby vydané právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu.
(3)
Orgány, ktoré v trestnom konaní alebo v konaní o priestupku rozhodnú o tom, ako sa má so zbraňou alebo strelivom naložiť, zašlú odpis týchto rozhodnutí označených doložkou právoplatnosti policajnému útvaru.
(4)
Súd, ktorý vedie konanie o dedičstve, oznámi policajnému útvaru, kto sa podľa výsledku dedičského konania stal vlastníkom zbraní alebo streliva.
(5)
Zbrane a strelivo, ktoré sa na základe rozhodnutia príslušných orgánov podľa odsekov 2 a 3 stanú vlastníctvom štátu, sa na základe požiadania Ministerstva vnútra Slovenskej republiky odovzdajú do kriminalistických zbierok. Ak Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nemá záujem o uvedené zbrane a strelivo, ponúknu sa štátnym múzeám alebo odpredajú iným záujemcom.
§ 24
(1)
V čase výnimočného stavu alebo v čase brannej pohotovosti štátu môže vláda na zachovanie alebo obnovenie vnútorného poriadku a bezpečnosti na území Slovenskej republiky alebo jeho časti nariadiť odovzdanie zbraní a streliva.
(2)
Kto prechováva alebo má u seba zbraň a strelivo, je povinný ich odovzdať v určenej lehote policajnému útvaru do úschovy.
(3)
Ak oprávnená osoba nepožiada do jedného roka po zrušení opatrenia uvedeného v odseku 1 ani po výzve policajného útvaru o vrátenie odovzdanej zbrane a streliva, pripadne zbraň a strelivo do vlastníctva štátu5).
§ 25
Vypožičanie a prenajatie zbrane a streliva
(1)
Zbraň a strelivo na ich držanie alebo nosenie možno vypožičať6) alebo prenajať7) len na základe nákupného povolenia vydaného policajným útvarom.
(2)
Na vydanie nákupného povolenia podľa odseku 1 a na zaevidovanie zbrane sa primerane vzťahujú ustanovenia § 19 ods. 3 až 5 a § 20.
(3)
Za vypožičanie alebo prenajatie podľa odseku 1 sa nepovažuje držanie alebo nosenie zbrane a streliva pracovníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je držiteľom hromadného zbrojného preukazu.
§ 26
Nákup streliva
(1)
Držiteľ zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu je oprávnený kupovať len strelivo, ktorého druh a kaliber zodpovedajú zbrani uvedenej v zbrojnom preukaze alebo v hromadnom zbrojnom preukaze.
(2)
Držiteľ zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu vydaného na zberateľstvo streliva je oprávnený kupovať strelivo akéhokoľvek druhu (§ 4).
(3)
Držiteľ zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu vydaného len na zberateľstvo zbraní nie je oprávnený kupovať strelivo (§ 4).
ŠTVRTÁ HLAVA
VÝVOZ, DOVOZ A PREVOZ ZBRANÍ A STRELIVA
§ 27
Zbrojný sprievodný list
(1)
Zbrojný sprievodný list je doklad, ktorý oprávňuje fyzickú osobu alebo právnickú osobu uskutočniť vývoz, dovoz alebo prevoz zbraní a streliva.
(2)
Zbrojný sprievodný list oprávňuje fyzickú alebo právnickú osobu držať zbraň a strelivo po dobu v ňom uvedenú na území Slovenskej republiky.
(3)
Zbrojný sprievodný list možno vydať len na základe písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať
a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresu miesta trvalého pobytu,
d)
dôvod žiadosti,
e)
druh, značku, kaliber a výrobné číslo zbrane a množstvo a kaliber streliva,
f)
dátum prekročenia štátnych hraníc Slovenskej republiky a názov hraničného priechodu,
g)
ak ide o vývoz zbrane a streliva, aj štát, do ktorého sa má zbraň a strelivo vyviezť.
(4)
Zbrojný sprievodný list sa nevydáva na vývoz alebo dovoz streliva na zberateľskú výmenu, ak nejde o množstvo presahujúce najmenšie dostupné spotrebiteľské balenie streliva toho istého druhu, značky a kalibru. Na takýto vývoz alebo dovoz oprávňuje zbrojný preukaz vydaný na držanie streliva na zberateľské účely.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na podnikateľa, ktorý zbrane a strelivo vyváža, dováža alebo preváža ako predmet svojej činnosti podľa osobitných predpisov.
Vývoz zbraní a streliva
§ 28
(1)
Zbrojný sprievodný list na vývoz zbrane a streliva môže vydať policajný útvar. K žiadosti je žiadateľ povinný predložiť doklad o nadobudnutí zbrane a streliva.
(2)
Ak žiadateľ nemá miesto pobytu alebo sídlo na území Slovenskej republiky, môže vydať zbrojný sprievodný list podľa odseku 1 policajný útvar podľa miesta pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, od ktorých boli zbraň a strelivo nadobudnuté na účely vývozu.
(3)
Policajný útvar môže povoliť osobný vývoz zbrane držiteľovi zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu.
(4)
Policajný útvar len výnimočne povolí osobný vývoz zbrane žiadateľovi, ktorý nie je držiteľom zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu. Žiadateľovi zásadne zasiela zbraň do cudziny na určenú adresu fyzická alebo právnická osoba, od ktorej nadobudol žiadateľ zbraň na účely vývozu.
(5)
Vydanie zbrojného sprievodného listu zapíše policajný útvar do cestovného dokladu osoby, ktorá bude zbraň a strelivo vyvážať.
§ 29
Kto chce vyviezť zbraň zaevidovanú na držiteľa zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu, ktorá sa nedovezie naspäť, je povinný túto zbraň odovzdať policajnému útvaru na kriminalistickú expertízu na zistenie, či touto zbraňou nebol spáchaný trestný čin.
§ 30
Dovoz a prevoz zbraní a streliva
(1)
Zbrojný sprievodný list na dovoz a prevoz zbraní a streliva môže vydať na základe písomnej žiadosti policajný útvar, zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, ak o jeho vydanie bolo požiadané v cudzine, alebo policajný útvar vykonávajúci kontrolu cestovných dokladov, ak bolo o jeho vydanie požiadané pri prechode štátnych hraníc.
(2)
Vydanie zbrojného sprievodného listu sa zapisuje do cestovného dokladu žiadateľa.
(3)
Kto dovezie zbraň, je povinný do piatich dní od vstupu na územie Slovenskej republiky predložiť zbraň policajnému útvaru na zaevidovanie alebo úschovu. takúto povinnosť nemá ten, komu bol vydaný zbrojný sprievodný list na dovoz a opätovný vývoz zbraní a streliva, prípadne na ich prevoz.
(4)
Kto dovezie na územie Slovenskej republiky plynové zbrane a mechanické zbrane, je povinný mať doklad o ich technických vlastnostiach. Ak takýto doklad nemá, policajný útvar je oprávnený nechať posúdiť zbraň znalcom na náklady dovozcu.
PIATA HLAVA
POVOĽOVANIE PODNIKANIA A INÝCH ČINNOSTÍ NA ÚSEKU ZBRANÍ A STRELIVA
§ 31
Podnikanie na úseku zbraní a streliva
(1)
Podnikať na úseku zbraní a streliva, najmä vyvíjať, vyrábať, opravovať, upravovať, znehodnocovať, nakupovať, predávať, vyvážať, dovážať alebo prevážať zbrane a strelivo môže podnikateľ len na základe povolenia vydaného živnostenským úradom po predchádzajúcom súhlasnom vyjadrení policajného útvaru.
(2)
Pre prepravu zbraní a streliva dopravcom platia osobitné predpisy8).
Znehodnocovanie zbraní
§ 32
(1)
Znehodnotením zbrane a streliva v zmysle tohto zákona sa rozumie vykonanie takých úprav, ktoré znamenajú trvalú nespôsobilosť zbrane a streliva na streľbu.
(2)
Znehodnotiť zbraň možno len na základe povolenia vydaného policajným útvarom. Na znehodnotenie streliva nie je potrebné povolenie.
(3)
Znehodnocovať zbrane a strelivo môže len podnikateľ uvedený v § 31 ods. 1.
§ 33
(1)
Pred znehodnotením zbrane je žiadateľ povinný zbraň odovzdať policajnému útvaru na kriminalistickú expertízu na zistenie, či touto zbraňou nebol spáchaný trestný čin.
(2)
Na základe výsledkov kriminalistickej expertízy podľa odseku 1 môže policajný útvar, u ktorého je zbraň zaevidovaná, vydať povolenie na znehodnotenie zbrane. Podnikateľ môže zbraň znehodnotiť len po predložení takéhoto povolenia.
(3)
Podnikateľ, ktorý znehodnotil zbraň, je povinný vydať potvrdenie o znehodnotení zbrane.
(4)
Potvrdenie o znehodnotení zbrane uvedené v odseku 3 a zbrojný preukaz alebo hromadný zbrojný preukaz je žiadateľ povinný predložiť do piatich dní odo dňa vydania potvrdenia policajnému útvaru, ktorý znehodnotenie povolil, na odhlásenie zbrane z evidencie.
§ 34
Zbrane používané na osobitné účely
(1)
Zbrane, ktoré sa majú používať na vyvolávanie zvukových alebo svetelných efektov pri divadelných predstaveniach, filmovej tvorbe, televíznych programoch, varietných vystúpeniach, výcviku psov alebo na iné účely obdobného charakteru, môže fyzická alebo právnická osoba držať na základe zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu, len ak sú upravené na streľbu vylučujúcu použitie streliva uvedeného v § 4.
(2)
Zbrane upravené podľa odseku 1 môže používať na účely uvedené v odseku 1 aj osoba, ktorá nie je držiteľom zbrojného preukazu.
Vystavovanie zbraní a streliva
§ 35
(1)
Zbrane možno vystavovať iba na základe povolenia vydaného policajným útvarom. Povolenie sa vydáva na základe písomnej žiadosti.
(2)
Vystavovateľ je povinný viesť zoznamy týchto zbraní, a to podľa ich druhu a kalibru. Jedno vyhotovenie zoznamu predkladá policajnému útvaru, ktorému oznamuje aj všetky zmeny v počte, druhu a kalibri vystavovaných zbraní.
(3)
Strelivo možno vystavovať bez povolenia. Vystavovateľ je pritom povinný viesť zoznam streliva.
(4)
Vystavované zbrane a strelivo musia byť náležite zabezpečené proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu.
§ 36
(1)
Písomná žiadosť o povolenie vystavovať zbrane sa podáva policajnému útvaru podľa miesta, kde sa majú zbrane vystavovať.
(2)
Žiadateľ o vydanie povolenia je povinný neodkladne hlásiť zmeny údajov uvedených v písomnej žiadosti policajnému útvaru.
§ 37
Prebíjanie nábojov pre vlastnú potrebu
(1)
Poľovné brokové náboje môže pre vlastnú potrebu vyrábať a poľovné guľové náboje prebíjať bez povolenia držiteľ zbrojného preukazu vydaného na poľovné účely.
(2)
Náboje môže pre vlastnú potrebu bez povolenia prebíjať držiteľ zbrojného preukazu vydaného na športové účely.
Cvičná streľba
§ 38
(1)
Cvičnú streľbu možno vykonávať len na schválenej strelnici. Na miestach mimo schválenej strelnice možno strieľať na základe povolenia vydaného policajným útvarom.
(2)
Osoby, ktoré nie sú držiteľmi zbrojného preukazu, môžu strieľať len na schválenej strelnici pod dohľadom odborného inštruktora staršieho ako 21 rokov.
(3)
Zakazuje sa predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie na schválených strelniciach alebo iných miestach, na ktorých bola povolená cvičná streľba podľa odseku 1.
§ 39
(1)
Zriadiť a mať v prevádzke strelnicu možno len po vyjadrení policajného útvaru. K žiadosti o vyjadrenie sa musí pripojiť
a)
rozhodnutie stavebného úradu o umiestnení stavby,
b)
posudok súdneho znalca z odboru balistiky,
c)
prevádzkový poriadok.
(2)
Zrušenie strelnice je prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť policajnému útvaru.
ŠIESTA HLAVA
POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB
Oznamovacia povinnosť
§ 40
Držiteľ zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu je povinný do piatich dní oznámiť policajnému útvaru zmenu skutočností, ktoré sú zapísané v uvedených dokladoch.
§ 41
Stratu, odcudzenie alebo zničenie zbrane, zbrojného preukazu, hromadného zbrojného preukazu, nákupného povolenia alebo zbrojného sprievodného listu je ich držiteľ povinný neodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru.
§ 42
Záznamová kniha
(1)
Kto vykonáva činnosť podľa § 18 ods. 2 a 3, je povinný viesť evidenciu zbraní a streliva v záznamovej knihe.
(2)
Pri ukončení činnosti uvedenej v § 18 ods. 2 a 3 musia záznamové knihy uzavrieť a protokolárne odovzdať policajnému útvaru.
§ 43
Všeobecné povinnosti
(1)
Kto má oprávnenie držať alebo nosiť zbraň a strelivo, je povinný
a)
dbať o zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s nimi,
b)
riadne ich zabezpečiť proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu,
c)
dbať, aby zbrane a strelivo boli zverené a odovzdané len tomu, kto je na ich držanie alebo nosenie oprávnený,
d)
poskytnúť potrebnú súčinnosť policajnému útvaru pri vykonávaní dozoru nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona,
(2)
Právnická osoba alebo podnikateľ sú povinní riadne zabezpečiť sklady alebo iné miestnosti, v ktorých sú zbrane a strelivo uložené, napríklad oplechovať dvere, vybaviť okná pevne zabudovanými mrežami alebo vnútornými okenicami, uložiť zbrane a strelivo v trezoroch, plechových skriniach alebo debnách vybavených dvojitým uzáverom.
Povinnosti iných osôb
§ 44
Ak držiteľ zbrojného preukazu bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, jeho zákonný zástupca je povinný do desiatich dní odo dňa, keď rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnosť, odovzdať zbraň, strelivo a zbrojný preukaz do úschovy policajnému útvaru.
§ 45
Pri úmrtí držiteľa zbrane a streliva podliehajúcich povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti je povinný ten, kto so zomretým žil v spoločnej domácnosti, odovzdať do desiatich dní odo dňa úmrtia uvedené zbrane a strelivo do úschovy policajnému útvaru, ak s nimi prišiel do styku; v prípade, že zomretý žil sám, má povinnosť bezodkladne odovzdať tieto zbrane a strelivo ten, kto s nimi prvý prišiel do styku.
§ 46
(1)
Každý, kto nájde zbraň alebo strelivo, je povinný nález bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru, prípadne ho odovzdať tomuto útvaru.
(2)
Každý, kto nájde doklady oprávňujúce držať alebo nosiť zbraň a strelivo, je povinný ich odovzdať najbližšiemu policajnému útvaru.
Opatrenia na ochranu verejného poriadku
§ 47
Je zakázané predávať alebo iným spôsobom previesť na osobu mladšiu ako 18 rokov
a)
vzduchovky, alebo plynovky, ktoré nemajú charakter zbrane podľa § 3 ods. 1 písm. b), a poplašné, štartovacie a iné expanzné prístroje, ktoré nemajú charakter zbrane podľa § 3 ods. 2, ako aj strely a nábojky do nich určené,
b)
znehodnotené zbrane podľa § 32,
c)
elektrické paralyzátory,
d)
rozprašovače so slzotvorným alebo paralyzujúcim účinkom,
e)
mechanické zbrane s výmetovou silou do 200 newtonov.
§ 48
(1)
Je zakázané nosiť na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šable, okrem prípadov, keď sú súčasťou rovnošaty, historického alebo národného kroja, výstroja a výzbroje ozbrojených síl a ozbrojených zborov, alebo na športovú činnosť, výkon práva poľovníctva, rybárskeho práva, povolania alebo zamestnania, ako aj iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, ak možno z okolností prípadu alebo správania osoby usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu násilím.
(2)
Je zakázané nosiť na miestach prístupných verejnosti znehodnotené zbrane (§ 32).
SIEDMA HLAVA
DOZOR NAD DODRŽIAVANÍM PREDPISOV O ZBRANIACH A STRELIVE
Oprávnenia policajného útvaru
§ 49
(1)
Dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie vykonáva policajný útvar.
(2)
Policajný útvar je oprávnený najmä
a)
požadovať predloženie zbrane, streliva a príslušných dokladov a kontrolovať ich,
b)
rozhodovať o odňatí zbrojného preukazu, hromadného zbrojného preukazu, zbrane a streliva, ak pominú dôvody alebo sa zmenia podmienky alebo ak fyzická alebo právnická osoba nespĺňa podmienky, za ktorých bol zbrojný preukaz alebo hromadný zbrojný preukaz vydaný,
c)
vykonávať kontrolu dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom u podnikateľa, znalca a držiteľa hromadného zbrojného preukazu,
d)
vykonávať kontrolu na strelniciach.
§ 50
(1)
Policajný útvar pri zistení závažného porušenia predpisov na úseku zbraní a streliva môže rozhodnúť o pozastavení činnosti alebo odňatí príslušného oprávnenia alebo povolenia, ktoré vydal.
(2)
Ak policajný útvar zistí, že niekto má zbraň alebo strelivo bez príslušného povolenia alebo oprávnenia, odoberie ich a uloží do úschovy do rozhodnutia príslušných orgánov.
(3)
Ak sú pre to vážne dôvody, policajný útvar je oprávnený požadovať opätovné predloženie lekárskeho a psychologického posudku podľa § 6 ods. 1 písm. d) v určenej lehote. Ak fyzická osoba túto povinnosť nesplní, policajný útvar jej môže zbraň odobrať a vydať o tom rozhodnutie.
(4)
Ak z konania držiteľa zbrojného preukazu vyplýva, že nemá dostatok vedomostí o držaní alebo nosení zbraní a streliva, policajný útvar je oprávnený vykonať preskúšanie jeho odbornej spôsobilosti.
(5)
Policajný útvar je oprávnený uložiť podnikateľovi, znalcovi alebo držiteľovi hromadného zbrojného preukazu, aby v určenej lehote odstránil zistené nedostatky a v určenej lehote predložil písomnú správu o opatreniach vykonaných na odstránenie týchto nedostatkov. Ak podnikateľ neodstráni zistené nedostatky v určenej lehote, policajný útvar je oprávnený navrhnúť príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie alebo zrušenie živnostenského oprávnenia.9)
(6)
Ak policajný útvar zistí, že prevádzkou strelnice je bezprostredne ohrozený život a zdravie osôb alebo majetok, je oprávnený rozhodnúť o zastavení vykonávania streľby; odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
ÔSMA HLAVA
POSTIH ZA PORUŠENIE PREDPISOV NA ÚSEKU ZBRANÍ A STRELIVA
§ 51
Sankcie právnickým osobám a podnikateľom
(1)
Policajný útvar môže uložiť právnickej osobe alebo podnikateľovi pokutu do
b)
100 000 Sk, ak poruší povinnosti ustanovené v § 12 ods. 2, § 15 ods. 1 a 2, § 19 ods. 2, § 25 ods. 1, § 29, § 32 ods. 2, § 34 ods. 1, § 38 ods. 1 a 3, § 43;
c)
200 000 Sk, ak poruší povinnosti ustanovené v § 24 ods. 2, § 32 ods. 3, § 42, § 55 a § 56 ods. 1.
(2)
Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odseku 1, a právnická osoba alebo podnikateľ nesplnili v určenej lehote pokyny na zabezpečenie nápravy určenej policajným útvarom podľa tohto zákona, policajný útvar môže uložiť pokutu až do dvojnásobku súm uvedených v odseku 1.
(3)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď policajný útvar zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri určení výšky pokuty prihliada policajný útvar najmä na závažnosť porušenia povinnosti.
(4)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu republiky.
§ 52
Priestupky
(1)
Priestupku na úseku zbraní a streliva, ak nejde o trestný čin, sa dopustí ten, kto
a)
nedovlolene drží alebo nosí zbraň podliehajúcu povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti,
b)
poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 10 000 Sk. Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) možno uložiť pokutu do 6 000 Sk.
(3)
Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na priestupky podľa odsekov 1 a 2 osobitné predpisy10).
DEVIATA HLAVA
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 53
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní11). Ak správny orgán v konaní žiadateľovi vyhovie, nevydáva rozhodnutie.
(2)
Proti rozhodnutiu podľa § 6, § 8 ods. 1, § 10, § 11, § 13, § 19 ods. 2 a § 51 možno podať opravný prostriedok na súde12).
§ 54
(1)
Povoľovacie konanie a evidenčná povinnosť podľa tohto zákona sa vzťahujú aj na hlavné časti zbraní.
(2)
Hlavnými časťami zbraní sa rozumejú hlavne, uzávery, rámy krátkych zbraní a nábojové komory, ak nie sú súčasťou hlavne.
§ 55
Ak tento zákon neustanovuje inak, je zakázané
a)
držať a nosiť nedovolené zbrane a nedovolené strelivo,
b)
predávať alebo iným spôsobom prevádzať zbrane a strelivo na neoprávnené fyzické alebo právnické osoby.
§ 56
(1)
Je zakázané držať a nosiť zbrane a strelivo, ktoré boli alebo sú určené len na vojenské a bezpečnostné účely, ak nepodliehajú povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti podľa tohto zákona.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na činnosti uvedené v § 18 ods. 2 a 3.
(3)
Ak nie je ustanovené inak, na zbrane a strelivo, ktoré sú vo výzbroji armády, ozbrojených zborov a Slovenskej informačnej služby, sa ustanovenia tohto zákona nevzťahujú; to isté platí pre vystavovanie zbraní a streliva a pre strelnice v ich pôsobnosti.
§ 57
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na osoby požívajúce diplomatické a konzulárne výsady a imunity, ak medzinárodné dohody neustanovujú inak.
§ 58
Cudzozemskú overovaciu značku (§ 20 ods. 3) uznáva za rovnocennú slovenskej overovacej značke Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo.
Splnomocňovacie ustanovenia
§ 59
Na vykonanie tohto zákona vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom podrobnejšie upraví
a)
rozsah a spôsob vykonania skúšky odbornej spôsobilosti a určí, čo možno započítať namiesto jej vykonania,
b)
spôsob a rozsah evidencií zbraní a streliva vedených fyzickou alebo právnickou osobou,
c)
technické podmienky zabezpečenia zbraní a streliva proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu.
§ 60
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom postup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva.
§ 61
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom vnútra Slovenskej repubiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o podnikateľskej činnosti na úseku zbraní a streliva a technický postup pri znehodnocovaní zbraní.
§ 62
Prechodné ustanovenia
(1)
Orgán, ktorý pred účinnosťou tohto zákona viedol evidenciu poľovných brokových zbraní a ich držiteľov, odovzdá evidenčné materiály príslušnému policajnému útvaru do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona.
(2)
Hromadné zbrojné preukazy a hromadné povolenia na držanie poľovných brokových zbraní vydané pred účinnosťou tohto zákona strácajú platnosť uplynutím jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ich držitelia sú povinní najneskôr dva mesiace pred skončením platnosti povolení na držanie a nosenie zbraní a streliva požiadať o vydanie nového hromadného zbrojného preukazu.
(3)
Povolenia na držanie a nosenie súkromných guľových zbraní a streliva vydané pred účinnosťou tohto zákona príslušníkom ozbrojených síl a ozbrojených zborov strácajú platnosť uplynutím šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona. Ich držitelia sú povinní najneskôr dva mesiace pred skončením platnosti povolení na držanie a nosenie zbraní a streliva požiadať o vydanie nového zbrojného preukazu.
(4)
Orgán, ktorý viedol podľa doterajších právnych predpisov evidenciu držiteľov súkromných guľových zbraní príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov a evidencie ich súkromných guľových zbraní, odovzdá do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona evidenčné materiály policajnému útvaru.
(5)
Zbrojné preukazy vydané pred účinnosťou tohto zákona platia po dobu šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona, ak v nich nie je uvedená dlhšia doba platnosti. Ich držitelia sú povinní najneskôr dva mesiace pred skončením takto ustanovenej doby platnosti zbrojného preukazu požiadať o vydanie nového zbrojného preukazu.
(6)
Oprávnenie držať a nosiť poľovnú brokovú zbraň zapísanú v poľovnom lístku platí po dobu šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona, ak nie je v poľovnom lístku uvedená dlhšia doba jeho platnosti. Držitelia poľovných lístkov sú povinní najneskôr dva mesiace pred skončením takto ustanovenej doby platnosti oprávnenia držať a nosiť poľovnú brokovú zbraň alebo pred skončením platnosti poľovného lístka požiadať o vydanie nového zbrojného preukazu.
(7)
Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu musí obsahovať náležitosti ustanovené v § 7. Žiadateľ je povinný preukázať odbornú spôsobilosť na držanie alebo nosenie zbrane vykonaním skúšky na policajnom útvare [§ 6 ods. 1 psím. e)].
(8)
Ten, kto ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona drží bez povolenia zbraň, ktorá podlieha povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti (§ 2), je povinný do tridsiatich dní predložiť zbraň policajnému útvaru na zaevidovanie alebo úschovu (§ 20).
(9)
Nevybavené žiadosti o vydanie povolenia na držanie a nosenie zbraní a streliva podané pred účinnosťou tohto zákona sa posudzujú podľa ustanovení tohto zákona; lehota na ich vybavenie začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(10)
Konanie o odvolaniach proti rozhodnutiam vo veciach zbraní a streliva, ktoré boli začaté a nedokončené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, dokončia príslušné orgány podľa doterajších predpisov.
§ 63
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive v znení zákona č. 49/1990 Zb.;
2.
vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 10/1984 Zb., ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o zbraniach a strelive, v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 264/1990 Zb.;
3.
úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 6/1986 Ú. v., ktorou sa vydávajú vzorové smernice pre zaobchádzanie so zbraňami držanými na hromadný zbrojný preukaz (registrované v čiastke 14/1986 Zb.);
4.
§ 20 ods. 1 vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve.
§ 64
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 41 ods. 2 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
2)
§ 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami.
3)
§ 132 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4)
Napr. § 132 Občianskeho zákonníka.
§ 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
8)
Napr. vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 17/1966 Zb. o leteckom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 15/1971 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 3/1977 Zb. o prepravnom poriadku lanových dráh v znení vyhlášky č. 35/1985 Zb.
9)
§ 58 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.
10)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).