Predpis bol zrušený predpisom 190/2003 Z. z.

246/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

246
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 28. septembra 1993
o zbraniach a strelive
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Úvodné ustanovenia
§ 1
Účel zákona
Tento zákon ustanovuje podmienky na držanie a nosenie zbraní a streliva z hľadiska zvýšenia bezpečnosti života a zdravia a ochrany majetku osôb, ako aj z hľadiska zamedzenia ich zneužitia proti záujmom chráneným právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä podmienky na nadobúdanie, vývoz, dovoz, prevoz, podnikanie a iné činnosti na úseku zbraní a streliva, povinnosti fyzických a právnických osôb, vykonávanie dozoru nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a sankcie za ich porušovanie.
Zbrane podliehajúce povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti
§ 2
Zbraňou podliehajúcou povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti podľa tohto zákona (ďalej len „zbraň“) sa rozumie
a)
strelná zbraň,
b)
nedovolená zbraň.
§ 3
(1)
Strelnou zbraňou sa rozumie
a)
ručná palná zbraň nabíjaná zozadu, vyrobená po roku 1890, v ktorej sa strela uvádza do pohybu okamžitým uvoľnením chemickej energie, ak kinetická energia strely dosahuje viac ako 7,5 joula,
b)
plynová zbraň, v ktorej sa strela uvádza do pohybu tlakom vzduchu alebo iného plynu, ak kinetická energia strely dosahuje viac ako 10 joulov.
(2)
Nedovolenou zbraňou sa rozumie
a)
zbraň, ktorá je upravená tak, že možno utajiť jej vzhľad, alebo zbraň, ktorej pôvodný charakter bol zmenený tak, aby sa jej použitím mohli spôsobiť ťažšie následky,
b)
zbraň s tlmičom hluku výstrelu,
c)
zbraň strieľajúca dávkou,
d)
brokovnica s celkovou dĺžkou menšou než 900 mm alebo brokovnica, ktorej hlaveň je kratšia než 450 mm; celkovou dĺžkou brokovnice sa rozumie jej minimálna dĺžka pri sklopenej alebo zasunutej pažbe alebo opierke s pohyblivou pažbou alebo ramennou opierkou,
e)
strelné nástrahové zariadenie,
f)
zbraň vyrobená alebo upravená po domácky,
g)
zbraň vybavená zariadením na osvetlenie cieľa,
h)
zbraň so zariadením určeným na mierenú streľbu za znížených podmienok viditeľnosti,
i)
zbraň s laserovým, optickým alebo obdobným zameriavačom; optickým zameriavačom môžu byť vybavené len zbrane určené na športové alebo poľovné účely.
§ 4
Strelivo
(1)
Strelivom podľa tohto zákona sa rozumie
a)
náboj určený alebo použiteľný do zbrane uvedenej v § 3 ods. 1 písm. a), ktorý sa skladá z nábojnice, zápalky, výmetovej náplne a zo strely alebo v ktorom výmetová náplň nahrádza nábojnicu,
b)
strela určená do zbrane uvedenej v § 3 ods. 1 písm. b), ak má prídavný zdroj hnacej energie,
c)
samostatná zápalka a strelný prach pre zbraň.
(2)
Nedovoleným strelivom podľa tohto zákona sa rozumie strelivo
a)
so strelou dodatočne upravenou,
b)
s toxickou, biologickou, priebojnou, priebojno-zápalnou, zápalnou alebo výbušnou strelou,
c)
podkalibrové.
(3)
Strelivo so strelou skonštruovanou tak, že sa ňou môžu spôsobiť ťažšie následky, možno použiť len na poľovné účely.
PRVÁ HLAVA
DOKLADY NA DRŽANIE A NOSENIE ZBRANÍ A STRELIVA
§ 5
Zbrojný preukaz a hromadný zbrojný preukaz
(1)
Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorou fyzická osoba preukazuje oprávnenie na
a)
nosenie zbrane a streliva,
b)
držanie zbrane a streliva na ochranu osôb a majetku,
c)
držanie zbrane a streliva na výkon povolania, zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,1)
d)
držanie zbrane a streliva na poľovné účely,
e)
držanie zbrane a streliva na športové účely,
f)
držanie zbrane na zberateľské účely,
g)
držanie streliva na zberateľské účely.
(2)
Hromadný zbrojný preukaz je verejná listina, ktorou právnická osoba preukazuje oprávnenie na
a)
držanie zbrane a streliva na ochranu osôb a majetku,
b)
držanie zbrane a streliva na výkon povolania, zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,1)
c)
držanie zbrane a streliva na poľovné účely,
d)
držanie zbrane a streliva na športové účely,
e)
držanie zbrane na zberateľské účely,
f)
držanie streliva na zberateľské účely.
(3)
Zbrojný preukaz vydáva okresné riaditeľstvo Policajného zboru (ďalej len „policajný útvar“) podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby; hromadný zbrojný preukaz vydáva policajný útvar podľa miesta vykonávania činnosti právnickej osoby.
Zbrojný preukaz
§ 6
(1)
Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá
a)
písomne požiadala o jeho vydanie,
b)
dosiahla vek 21 rokov,
c)
je bezúhonná a spoľahlivá,
d)
lekárskym posudkom preukázala zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
e)
preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou zloženou z príslušníkov policajného útvaru, prokurátora, lekára a zástupcu príslušného orgánu miestnej štátnej správy,
f)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g)
v žiadosti o vydanie zbrojného preukazu odôvodnila primeranosť potreby držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
h)
je plne spôsobilá na právne úkony.
(2)
Ak fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 1 písm. c) až h) a dosiahla vek najmenej 18 rokov, písomne požiadala o vydanie zbrojného preukazu s oprávnením podľa § 5 ods. 1 písm. d) alebo e), vydá jej policajný útvar zbrojný preukaz na držanie zbrane a streliva na
a)
poľovné účely, ak je fyzická osoba držiteľom poľovného lístka, alebo
b)
športové účely, ak fyzická osoba získala najmenej III. výkonnostnú triedu v streleckej disciplíne.
(3)
Fyzickej osobe, ktorá je na území Slovenskej republiky prihlásená na iný než trvalý pobyt, možno vydať zbrojný preukaz iba na dobu, na ktorú je prihlásená na pobyt. Cudzincovi1a) sa vydanie zbrojného preukazu zapíše do cestovného dokladu, ak to charakter cestovného dokladu nevylučuje.
(4)
Skúšobná komisia podľa odseku 1 písm. e) koná a rozhoduje najmenej v trojčlennom zložení a uznáša sa väčšinou hlasov. Náklady, ktoré vzniknú žiadateľovi v súvislosti s prípravou na vykonanie skúšky a s vykonaním skúšky, znáša žiadateľ.
§ 7
(1)
V žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ uvedie
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
adresu miesta trvalého alebo iného pobytu,
e)
číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti,
f)
odôvodnenie primeranosti potreby držať alebo nosiť zbraň a strelivo.
(2)
K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ pripojí
a)
odpis registra trestov,
b)
lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo.
(3)
Žiadateľ, ktorý je v čase podania žiadosti profesionálnym vojakom, príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Slovenskej informačnej služby alebo colnej správy, predkladá namiesto odpisu registra trestov a lekárskeho posudku podľa odseku 2 písomné potvrdenie príslušného nadriadeného s personálnou právomocou (ďalej len „nadriadený“), ktorým sa osvedčuje bezúhonnosť žiadateľa a jeho zdravotná spôsobilosť používať služobnú zbraň v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon.
(4)
K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ ďalej pripojí
a)
potvrdenie zamestnávateľa alebo overenú kópiu platnej koncesie, ak žiada o vydanie zbrojného preukazu s oprávnením držať zbraň a strelivo na výkon povolania alebo zamestnania,
b)
potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy, ak žiada o vydanie zbrojného preukazu s oprávnením držať zbraň a strelivo na výkon oprávnenia podľa osobitného predpisu1),
c)
vyjadrenie poľovníckej organizácie, v ktorej je registrovaný, ak žiada o vydanie zbrojného preukazu s oprávnením držať zbraň a strelivo na poľovné účely,
d)
vyjadrenie streleckej organizácie, ak žiada o vydanie zbrojného preukazu s oprávnením držať zbraň a strelivo na športové účely, a ak ide o žiadateľa mladšieho ako 21 rokov [§ 6 ods. 2 písm. b)], aj potvrdenie o získaní najmenej III. výkonnostnej triedy v streleckej disciplíne.
(5)
Doklady uvedené v odsekoch 2 až 4 nesmú byť v čase podania žiadosti staršie ako tri mesiace.
(6)
Odpis registra trestov podľa odseku 2 písm. a) nepredkladajú osoby požívajúce diplomatické a konzulárne výsady a imunity.
§ 7a
Zdravotnú spôsobilosť žiadateľa držať alebo nosiť zbraň a strelivo zisťuje a lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti vydáva praktický lekár pre dospelých1b) na základe výsledku lekárskej prehliadky.
§ 8
(1)
Zbrojný preukaz sa vydáva na obdobie piatich rokov a jeho platnosť možno predĺžiť vždy na ďalších päť rokov. Na predĺženie platnosti zbrojného preukazu cudzincovi sa primerane vzťahuje ustanovenie § 6 ods. 3.
(2)
Žiadosť o predĺženie platnosti zbrojného preukazu sa podáva najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred skončením platnosti zbrojného preukazu. Žiadosť musí obsahovať údaje uvedené v § 7 ods. 1.
(3)
K žiadosti o predĺženie platnosti zbrojného preukazu žiadateľ pripojí doklady podľa § 7 ods. 2 až 5.
§ 9
(1)
Za bezúhonnú osobu sa pre potreby tohto zákona nepovažuje ten, kto
a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný obzvlášť závažný trestný čin,1c)
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody alebo bol odsúdený za trestný čin z nedbanlivosti so zbraňou a od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku neuplynulo desať rokov,
c)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za trestný čin opilstva a od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku neuplynulo päť rokov.
(2)
Za spoľahlivú osobu pre potreby tohto zákona sa nepovažuje ten, kto
a)
preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje2),
b)
požíva omamné látky, psychotropné látky alebo iné chemické látky, ktorých požívanie môže vyvolať závislosť osôb od nich2),
c)
bol v posledných dvoch rokoch postihnutý za hrubé porušenie predpisov na úseku zbraní a streliva svedčiace o nedostatku disciplíny pre držanie alebo nosenie zbraní a streliva alebo mu bol z tohto dôvodu odňatý zbrojný preukaz,
d)
bol v posledných dvoch rokoch postihnutý za taký priestupok, z ktorého vyplýva, že nie je u neho záruka, že zbraň nezneužije,
e)
podľa iných skutočností zistených policajným útvarom nedáva záruku, že zbraň nezneužije.
§ 10
(1)
Policajný útvar rozhodne o odňatí zbrojného preukazu fyzickej osobe, ak u nej nastali zmeny v jej bezúhonnosti (§ 9 ods. 1), spoľahlivosti (§ 9 ods. 2), zdravotnej spôsobilosti, odbornej spôsobilosti alebo v spôsobilosti na právne úkony, zanikla potreba držať zbraň a strelivo.
(2)
Policajný útvar rozhodne o odňatí len príslušného oprávnenia uvedeného v zbrojnom preukaze, ak u fyzickej osoby zanikla potreba držať zbraň a strelivo podľa § 5 ods. 1 písm. c), d) alebo e) a ak má fyzická osoba aj iné oprávnenie podľa § 5 ods. 1.
(3)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odsekov 1 a 2 nemá odkladný účinok.
(4)
Nadriadený (§ 7 ods. 3) je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému policajnému útvaru zmeny, ktoré majú za následok stratu bezúhonnosti alebo zdravotnej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu.
(5)
Ak praktický lekár zistí v zdravotnom stave držiteľa zbrojného preukazu zmeny, ktoré majú za následok stratu zdravotnej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, je povinný bezodkladne písomne oznámiť policajnému útvaru príslušnému podľa miesta pobytu držiteľa zbrojného preukazu stratu zdravotnej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu.
(6)
Policajný útvar zruší platnosť zbrojného preukazu alebo príslušného oprávnenia, ak o to písomne požiada jeho držiteľ.
Hromadný zbrojný preukaz
§ 11
(1)
Hromadný zbrojný preukaz sa vydá právnickej osobe, ktorá
a)
písomne požiada o jeho vydanie,
b)
odôvodní potrebu držať zbraň a strelivo,
c)
má sídlo, podnik alebo organizačnú zložku (ďalej len „sídlo“) na území Slovenskej republiky a bude vykonávať činnosť v mieste vydania hromadného zbrojného preukazu.
(2)
Žiadosť o vydanie hromadného zbrojného preukazu musí obsahovať
a)
názov a sídlo právnickej osoby,
b)
druh a predpokladaný počet zbraní,
c)
odôvodnenie potreby držať zbrane a strelivo,
d)
miesto uloženia zbraní a streliva,
e)
údaje o osobe zodpovednej za manipuláciu so zbraňami a strelivom (ďalej len „zodpovedná osoba“) uvedené v § 7 ods. 1, číslo zbrojného preukazu zodpovednej osoby, druh oprávnenia a názov policajného útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal.
(3)
K žiadosti o vydanie hromadného zbrojného preukazu žiadateľ pripojí overenú kópiu dokladu o zaregistrovaní právnickej osoby, ak dôvodom na vydanie hromadného zbrojného preukazu je vykonávanie podnikateľskej činnosti.
§ 11a
Právnická osoba, ktorej bol vydaný hromadný zbrojný preukaz, je povinná zabezpečiť a kontrolovať,
a)
aby sa držané zbrane nepoužívali na iné účely, ako na účely uvedené v hromadnom zbrojnom preukaze,
b)
aby zbrane nepoužívali osoby, ktoré nie sú držiteľmi zbrojného preukazu, alebo osoby, ktoré sú držiteľmi zbrojného preukazu s oprávnením nezodpovedajúcim dôvodu, z akého bol hromadný zbrojný preukaz vydaný.
§ 12
(1)
Zodpovedná osoba musí byť držiteľom zbrojného preukazu s oprávnením zodpovedajúcim dôvodu, pre ktorý žiada právnická osoba o vydanie hromadného zbrojného preukazu.
(2)
Zbraň evidovanú v hromadnom zbrojnom preukaze môže držať len zodpovedná osoba, pracovník alebo člen právnickej osoby, ak je držiteľom zbrojného preukazu s oprávnením zodpovedajúcim dôvodu, pre ktorý bol právnickej osobe vydaný hromadný zbrojný preukaz.
(3)
Ak osoba uvedená v odseku 2 drží zbraň alebo ju prepravuje mimo objektu určeného v hromadnom zbrojnom preukaze, vystaví držiteľ hromadného zbrojného preukazu tejto osobe potvrdenie, ktoré ju oprávňuje s platným zbrojným preukazom mať pri sebe zverenú zbraň. Potvrdenie musí obsahovať
a)
meno a priezvisko osoby,
b)
číslo zbrojného preukazu,
c)
druh, značku, kaliber a výrobné číslo zverenej zbrane,
d)
názov držiteľa hromadného zbrojného preukazu,
e)
číslo hromadného zbrojného preukazu,
f)
dobu platnosti potvrdenia,
g)
odtlačok pečiatky právnickej osoby, dátum vydania a podpis zodpovedného pracovníka.
(4)
Zbraň evidovanú v hromadnom zbrojnom preukaze na poľovné účely môže použiť v poľovnom revíre pod dohľadom osoby uvedenej v odseku 2 aj osoba, ktorá nemá zbrojný preukaz, ak je držiteľom platného poľovného lístka. Potvrdenie podľa odseku 3 sa vydáva len osobe uvedenej v odseku 2, pričom potvrdenie musí obsahovať okrem údajov podľa odseku 3 aj označenie poľovného revíru, meno a priezvisko osoby, ktorá bude zbraň používať, a číslo dokladu jej totožnosti.
(5)
Potvrdenie uvedené v odsekoch 3 a 4 sa vydáva na dobu nevyhnutne potrebnú. Na toto potvrdenie nie je dovolené nakupovať strelivo.
§ 13
(1)
Policajný útvar rozhodne o odňatí hromadného zbrojného preukazu, ak u právnickej osoby zanikol dôvod, pre ktorý bol vydaný hromadný zbrojný preukaz, ak právnická osoba prestala mať sídlo na území Slovenskej republiky, prestala vykonávať činnosť v mieste vydania hromadného zbrojného preukazu alebo ak zodpovednej osobe bol odňatý zbrojný preukaz (§ 10) alebo ak prestala vykonávať svoju funkciu a právnická osoba do piatich dní neustanovila novú zodpovednú osobu. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
(2)
Policajný útvar zruší platnosť hromadného zbrojného preukazu, ak o to písomne požiada jeho držiteľ.
DRUHÁ HLAVA
DRŽANIE A NOSENIE ZBRANÍ A STRELIVA
§ 14
Držanie zbrane a streliva
(1)
Držaním zbrane a streliva sa rozumie oprávnenie prechovávať a mať u seba zbraň a strelivo v objektoch alebo miestach určených v zbrojnom preukaze alebo hromadnom zbrojnom preukaze. V určených objektoch alebo miestach možno mať zbraň v stave a polohe umožňujúcej jej okamžité použitie len v prípade, ak bolo oprávnenie na jej držanie vydané podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c). Ak bolo oprávnenie vydané podľa § 5 ods. 1 písm. d) a e), možno mať zbraň v stave a polohe umožňujúcej jej okamžité použitie podľa účelu jej určenia len v poľovných revíroch alebo na schválených strelniciach.
(2)
Ten, komu bol vydaný zbrojný preukaz na držanie zbrane a streliva, môže prepravovať zbraň mimo určených objektov alebo miesta len v stave vylučujúcom jej okamžité použitie.
(3)
Prepravovať zbraň a strelivo podľa odseku 2 možno len na účely
a)
opravy, úpravy alebo znehodnotenia,
b)
overovania v skúšobni zbraní a streliva,
c)
výkonu povolania alebo oprávnenia,
d)
cvičnej alebo športovej streľby,
e)
vystavovania,
f)
prepravy medzi určenými objektmi alebo miestami,
g)
odovzdania do úschovy.
(4)
Prepravovať zbraň a strelivo v iných prípadoch možno len na základe písomného súhlasu policajného útvaru.
(5)
Stavom vylučujúcim okamžité použitie zbrane podľa odseku 2 sa rozumie taký stav zbrane, pri ktorom nesmie byť strelivo v hlavni, v nábojovej komore hlavne, v nábojových komorách valca revolvera, v nábojovej schránke zbrane a v zásobníku zbrane, ak je zásobník v zbrani.
§ 15
Zberateľstvo zbraní a streliva
(1)
Držať zbrane a strelivo na zberateľské účely môže len fyzická alebo právnická osoba, ktorej bol vydaný zbrojný preukaz alebo hromadný zbrojný preukaz na držanie zbraní a streliva na tento účel.
(2)
Na zberateľské účely možno držať aj nedovolené zbrane [§ 3 ods. 2 písm. a)] a nedovolené strelivo (§ 4 ods. 2).
(3)
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá drží zbrane a strelivo na zberateľské účely, je povinná viesť evidenciu zbraní a streliva v záznamovej knihe.
(4)
Je zakázané strieľať zo zbraní, ktoré sa držia na zberateľské účely.
§ 16
Nosenie zbrane a streliva
Nosením zbrane a streliva sa rozumie oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo bez určenia objektu alebo miesta. Zbraň možno nosiť v stave umožňujúcom jej okamžité použitie, ak osobitný predpis neustanovuje inak2a).
Spoločné ustanovenia pre držanie a nosenie zbraní a streliva
§ 17
Policajný útvar môže výnimočne povoliť nadobudnutie zbrane strieľajúcej dávkou len právnickej osobe, ak to vyžaduje predmet jej činnosti.
§ 18
(1)
Kto má pri sebe zbraň a strelivo, je povinný na výzvu príslušníka Policajného zboru (ďalej len „policajt“) predložiť doklady na držanie a nosenie zbraní a streliva.
(2)
Bez zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu môže držať zbrane alebo strelivo fyzická alebo právnická osoba, ktorá so súhlasom príslušného orgánu štátnej správy zbrane a strelivo ako predmet svojej činnosti vyvíja, vyrába, opravuje, upravuje, znehodnocuje, preskúšava a overuje, nakupuje, predáva, vyváža, dováža alebo prepravuje (ďalej len „podnikateľ“), ak ide o zbrane a strelivo, ktoré sú predmetom činnosti podnikateľa.
(3)
Bez zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu môže držať zbrane a strelivo aj fyzická alebo právnická osoba zapísaná v zoznamoch znalcov v odbore zbraní a streliva, ak ide o zbrane, ktoré sú predmetom znaleckého skúmania.
TRETIA HLAVA
NADOBÚDANIE, EVIDOVANIE A ÚSCHOVA ZBRANÍ A STRELIVA
§ 19
Nadobúdanie zbraní a streliva
(1)
Nadobudnutie vlastníctva3) zbrane a streliva neoprávňuje vlastníka zbraň a strelivo držať alebo nosiť podľa tohto zákona.
(2)
Nadobudnúť zbraň a strelivo na účely ich držania alebo nosenia možno len na základe nákupného povolenia vydaného policajným útvarom, pokiaľ ďalej nie je ustanovené inak.
(3)
Nákupné povolenie možno vydať držiteľovi zbrojného preukazu, držiteľovi hromadného zbrojného preukazu alebo žiadateľovi o vývoz zbrane na základe písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať osobné údaje žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) až e), číslo zbrojného preukazu a názov policajného útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal.
(4)
Nákupné povolenie podľa odseku 2 netreba vydať, ak žiadateľ v žiadosti o vydanie nákupného povolenia uvedie, že chce nadobudnúť zbraň evidovanú policajným útvarom, na ktorom si podáva žiadosť.
(5)
Nákupné povolenie sa vydáva na dobu nevyhnutne potrebnú, najdlhšie však na dva mesiace, a jeho platnosť nemožno predĺžiť. Nevyužité nákupné povolenie je držiteľ povinný po uplynutí doby platnosti neodkladne vrátiť.
(6)
Nákupné povolenie pre cudzinca, ktorý požíva na území Slovenskej republiky diplomatické a konzulárne výsady a imunity, vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Evidovanie a úschova zbraní a streliva
§ 20
(1)
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla zbraň, je povinná do piatich dní od jej nadobudnutia predložiť zbraň policajnému útvaru na zaevidovanie alebo úschovu.
(2)
Policajný útvar zaeviduje zbraň fyzickej alebo právnickej osobe, ak je držiteľom zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu, preukáže oprávnenie užívať zbraň na základe vlastníctva alebo iných skutočností4) a odôvodní potrebu držať alebo nosiť zbraň podľa tohto zákona, ak takéto oprávnenie nevyplýva zo zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu.
(3)
Policajný útvar zaeviduje zbraň, ktorá podlieha overovaniu, len vtedy, ak je opatrená výrobným číslom a označená slovenskou overovacou značkou alebo rovnocennou cudzozemskou značkou. To neplatí pre zbrane držané na zberateľské účely. Na účely tohto zákona sa za rovnocennú slovenskej overovacej značke považuje aj česko-slovenská overovacia značka.
(4)
Ak zbraň z akéhokoľvek dôvodu nemá výrobné číslo, autorizovaná osoba4a) môže na základe požiadavky majiteľa zbrane a odporúčania policajného útvaru prideliť zbrani evidenčné číslo, ktoré na účely tohto zákona nahrádza výrobné číslo. Policajný útvar vyzve držiteľa zbrane na overenie vždy, ak od posledného overenia uplynula lehota 10 rokov pre krátke guľové strelné zbrane, 15 rokov pre brokové strelné zbrane a 20 rokov pre dlhé guľové strelné zbrane a kombinované strelné zbrane. Autorizovaná osoba vedie evidenciu pridelených čísel, ktorej odpis priebežne zasiela policajnému útvaru.
(5)
Policajný útvar môže držiteľa zbrane vyzvať, aby predložil zbraň na overenie autorizovanej osobe, ak pri zaevidovaní zbrane alebo pri jej kontrole vznikne podozrenie zo zlého technického stavu zbrane, ktorej použitím by došlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb alebo majetku. Výzve policajného útvaru je držiteľ zbrane povinný vyhovieť do 15 dní odo dňa doručenia výzvy.
(6)
Ustanovenie odseku 4 neplatí pre zbrane držané na zberateľské účely (§ 15).
(7)
Policajný útvar zoberie do úschovy zbraň predloženú podľa odseku 1, ak fyzická alebo právnická osoba nie je držiteľom zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu.
§ 21
(1)
Fyzická alebo právnická osoba, ktorej bol odňatý zbrojný preukaz (§ 10) alebo hromadný zbrojný preukaz (§ 13), je povinná do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o odňatí odovzdať do úschovy zbraň a strelivo policajnému útvaru.
(2)
Ak hrozí nebezpečenstvo zneužitia zbrane a streliva, je fyzická alebo právnická osoba povinná ihneď odovzdať zbraň a strelivo policajtovi, ktorý doručil rozhodnutie o odňatí zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu.
§ 22
Fyzická alebo právnická osoba je povinná do piatich dní od skončenia platnosti zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu odovzdať zbraň a strelivo do úschovy policajnému útvaru.
§ 23
(1)
Fyzická alebo právnická osoba, ktorej policajný útvar vzal do úschovy zbraň a strelivo, môže požiadať o vydanie alebo predĺženie platnosti zbrojného preukazu alebo o vydanie hromadného zbrojného preukazu, previesť túto zbraň alebo strelivo na inú oprávnenú osobu, požiadať o povolenie znehodnotiť zbraň alebo ponúknuť zbraň alebo strelivo podnikateľovi oprávnenému na obchodnú činnosť so zbraňami a strelivom.
(2)
Ak fyzická alebo právnická osoba ani po výzve policajného útvaru neoznámi do jedného roka odo dňa odovzdania zbrane a streliva do úschovy, ako sa má s nimi naložiť, zbraň a strelivo pripadnú podľa osobitných predpisov5) do vlastníctva štátu. Fyzická a právnická osoba môže požiadať o predĺženie tejto lehoty, ak vo veci nebolo do tej doby vydané právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu.
(3)
Orgány, ktoré v trestnom konaní alebo v konaní o priestupku rozhodnú o tom, ako sa má so zbraňou alebo strelivom naložiť, zašlú odpis týchto rozhodnutí označených doložkou právoplatnosti policajnému útvaru.
(4)
Súd, ktorý vedie konanie o dedičstve, oznámi policajnému útvaru, kto sa podľa výsledku dedičského konania stal vlastníkom zbraní alebo streliva.
(5)
Zbrane a strelivo, ktoré sa na základe rozhodnutia príslušných orgánov podľa odseku 2 a 3 stanú vlastníctvom štátu, spravuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky5a).
§ 24
(1)
V čase výnimočného stavu alebo v čase brannej pohotovosti štátu môže vláda na zachovanie alebo obnovenie vnútorného poriadku a bezpečnosti na území Slovenskej republiky alebo jeho časti nariadiť odovzdanie zbraní a streliva.
(2)
Kto prechováva alebo má u seba zbraň a strelivo, je povinný ich odovzdať v určenej lehote policajnému útvaru do úschovy.
(3)
Ak oprávnená osoba nepožiada do jedného roka po zrušení opatrenia uvedeného v odseku 1 ani po výzve policajného útvaru o vrátenie odovzdanej zbrane a streliva, pripadne zbraň a strelivo do vlastníctva štátu5).
§ 25
Vypožičanie a prenajatie zbrane a streliva
(1)
Zbraň a strelivo na ich držanie alebo nosenie možno vypožičať6) alebo prenajať7) len na základe nákupného povolenia vydaného policajným útvarom.
(2)
Na vydanie nákupného povolenia podľa odseku 1 a na zaevidovanie zbrane sa primerane vzťahujú ustanovenia § 19 ods. 3 až 5 a § 20.
(3)
Za vypožičanie alebo prenajatie podľa odseku 1 sa nepovažuje držanie zbrane a streliva pracovníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je držiteľom hromadného zbrojného preukazu, alebo držanie a používanie zbrane podľa § 12 ods. 4 a § 38 ods. 2.
§ 26
Nákup streliva
(1)
Držiteľ zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu je oprávnený kupovať len strelivo, ktorého druh a kaliber zodpovedajú zbrani uvedenej v zbrojnom preukaze alebo v hromadnom zbrojnom preukaze.
(2)
Držiteľ zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu vydaného na zberateľstvo streliva je oprávnený kupovať strelivo akéhokoľvek druhu (§ 4).
(3)
Držiteľ zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu vydaného len na zberateľstvo zbraní nie je oprávnený kupovať strelivo (§ 4).
ŠTVRTÁ HLAVA
VÝVOZ, DOVOZ A PREVOZ ZBRANÍ A STRELIVA
§ 27
Zbrojný sprievodný list
(1)
Zbrojný sprievodný list je verejná listina, ktorá oprávňuje fyzickú osobu alebo právnickú osobu uskutočniť vývoz, dovoz alebo prevoz zbrane a streliva. Zbrojný sprievodný list sa vydáva na dobu nevyhnutne potrebnú, najdlhšie však na dva mesiace; jeho platnosť nemožno predĺžiť. Nevyužitý zbrojný sprievodný list je jeho držiteľ povinný po uplynutí doby platnosti neodkladne vrátiť tomu orgánu, ktorý ho vydal, alebo Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
(2)
Fyzická osoba alebo právnická osoba je oprávnená na území Slovenskej republiky prechovávať a prepravovať zbraň v stave vylučujúcom jej okamžité použitie (§ 14 ods. 5) a strelivo
a)
do doby prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, ak jej bol vydaný zbrojný sprievodný list na osobný vývoz zbrane a streliva (§ 28 ods. 3 a 4); to neplatí, ak fyzická osoba alebo právnická osoba je oprávnená vyvážanú zbraň a strelivo nosiť (§ 16),
b)
do doby predloženia zbrane policajnému útvaru na zaevidovanie alebo úschovu (§ 30 ods. 3) najneskôr do piatich dní od vstupu na územie Slovenskej republiky, ak jej bol vydaný zbrojný sprievodný list na dovoz zbrane a streliva s cieľom ich nadobudnúť (§ 19 ods. 2),
c)
po dobu nevyhnutne potrebnú na uskutočnenie prevozu zbrane a streliva cez územie Slovenskej republiky, ak jej bol vydaný zbrojný sprievodný list na prevoz zbrane a streliva,
d)
po dobu nevyhnutne potrebnú na výkon práva poľovníctva na území Slovenskej republiky, ak jej bol vydaný zbrojný sprievodný list na dovoz a opätovný vývoz zbrane a streliva na účely výkonu práva poľovníctva a platný poľovný lístok; zbraň môže byť v stave umožňujúcom jej okamžité použitie len v poľovnom revíre, na ktorý je vystavená povolenka na poľovačku,
e)
po dobu nevyhnutne potrebnú na uskutočnenie podujatia, ktorého súčasťou je športová streľba, ak jej bol vydaný zbrojný sprievodný list na dovoz a opätovný vývoz zbrane a streliva s cieľom zúčastniť sa na podujatí, ktorého súčasťou je športová streľba; zbraň môže byť v stave umožňujúcom jej okamžité použitie len na strelnici alebo na iných miestach, na ktorých bola povolená streľba (§ 38),
f)
po dobu potrebnú na vykonanie ozbrojeného sprievodu osôb, ktorým sa podľa medzinárodných zmlúv a dohôd poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana (ďalej len „chránené osoby“) alebo po dobu plnenia bezpečnostných úloh v rámci spolupráce ozbrojených zborov iných štátov s ozbrojenými zbormi Slovenskej republiky, ak jej bol vydaný zbrojný sprievodný list na dovoz a opätovný vývoz zbrane a streliva na účely ozbrojeného sprievodu chránených osôb alebo na účely plnenia bezpečnostných úloh; zbraň môže byť v stave umožňujúcom jej okamžité použitie len počas ozbrojeného sprievodu chránených osôb alebo počas plnenia bezpečnostných úloh.
(3)
K žiadosti o vydanie zbrojného sprievodného listu žiadateľ ďalej pripojí,
a)
ak ide o žiadateľa uvedeného v odseku 2 písm. d), aj úradne overené písomné pozvanie vlastníka alebo užívateľa poľovného revíru, alebo predložiť na nahliadnutie platný poľovný lístok,
b)
ak ide o žiadateľa uvedeného v odseku 2 písm. e), aj úradne overené písomné pozvanie organizátora podujatia, ktorého súčasťou je športová streľba.
(4)
Zbrojný sprievodný list možno vydať len na základe písomnej žiadosti. Žiadosť obsahuje
a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresu miesta trvalého pobytu,
d)
dôvod žiadosti,
e)
druh, značku, kaliber a výrobné číslo zbrane a množstvo a kaliber streliva,
f)
dátum prekročenia štátnych hraníc Slovenskej republiky a názov hraničného priechodu,
g)
ak ide o vývoz zbrane a streliva, aj štát, do ktorého sa má zbraň a strelivo vyviezť.
(5)
Zbrojný sprievodný list sa nevydáva na vývoz alebo dovoz streliva na zberateľskú výmenu, ak nejde o množstvo presahujúce najmenšie dostupné spotrebiteľské balenie streliva toho istého druhu, značky a kalibru. Na takýto vývoz alebo dovoz oprávňuje zbrojný preukaz vydaný na držanie streliva na zberateľské účely.
(6)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bol vydaný zbrojný sprievodný list na vývoz, dovoz alebo prevoz zbrane a streliva, je povinná zbrojný sprievodný list predložiť pri prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky útvaru Policajného zboru vykonávajúcemu kontrolu cestovných dokladov.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na podnikateľa, ktorý zbrane a strelivo vyváža, dováža alebo preváža ako predmet svojej činnosti podľa osobitných predpisov.
Vývoz zbraní a streliva
§ 28
(1)
Zbrojný sprievodný list na vývoz zbrane a streliva môže vydať policajný útvar. K žiadosti žiadateľ predloží doklad o nadobudnutí zbrane a streliva.
(2)
Ak žiadateľ nemá miesto pobytu alebo sídlo na území Slovenskej republiky, môže vydať zbrojný sprievodný list podľa odseku 1 policajný útvar podľa miesta pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, od ktorých boli zbraň a strelivo nadobudnuté na účely vývozu.
(3)
Policajný útvar môže povoliť osobný vývoz zbrane držiteľovi zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu.
(4)
Policajný útvar len výnimočne povolí osobný vývoz zbrane žiadateľovi, ktorý nie je držiteľom zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu. Žiadateľovi zásadne zasiela zbraň do cudziny na určenú adresu fyzická alebo právnická osoba, od ktorej nadobudol žiadateľ zbraň na účely vývozu.
(5)
Vydanie zbrojného sprievodného listu zapíše policajný útvar do cestovného dokladu osoby, ktorá bude zbraň a strelivo vyvážať.
(6)
Fyzickej osobe s miestom trvalého pobytu na území Slovenskej republiky a právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky sa vydá zbrojný sprievodný list na trvalý vývoz zbrane a streliva, ak predloží overený preklad písomného súhlasu v štátnom jazyku Slovenskej republiky vydaného príslušným štátnym orgánom krajiny, v ktorej má miesto pobytu alebo sídlo osoba, na ktorú sa má previesť vlastníctvo k zbrani alebo strelivu.
(7)
Fyzickej osobe, ktorá nemá trvalý alebo iný pobyt na území Slovenskej republiky, a právnickej osobe, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky, sa vydá zbrojný sprievodný list na trvalý vývoz zbrane a streliva, ak predloží overený preklad písomného súhlasu v štátnom jazyku Slovenskej republiky vydaného príslušným štátnym orgánom krajiny, v ktorej má žiadateľ o vydanie zbrojného sprievodného listu miesto pobytu alebo sídlo, že môže nadobudnúť vlastníctvo k zbrani a strelivu na území Slovenskej republiky.
§ 29
Kto chce vyviezť zbraň, ktorá bola alebo je zaevidovaná na držiteľa zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu, ktorá sa nedovezie naspäť, je povinný túto zbraň odovzdať policajnému útvaru na kriminalistickú expertízu na zistenie, či touto zbraňou nebol spáchaný trestný čin.
§ 30
Dovoz a prevoz zbraní a streliva
(1)
Zbrojný sprievodný list na dovoz a prevoz zbraní a streliva podľa § 27 ods. 2 písm. b) až e) môže vydať na základe písomnej žiadosti policajný útvar, zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, ak o jeho vydanie bolo požiadané v cudzine, alebo policajný útvar vykonávajúci kontrolu cestovných dokladov, ak bolo o jeho vydanie požiadané pri prechode štátnych hraníc. Zbrojný sprievodný list na dovoz a opätovný vývoz zbraní a streliva podľa § 27 ods. 2 písm. f) môže vydať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
(2)
Vydanie zbrojného sprievodného listu sa zapisuje do cestovného dokladu žiadateľa.
(3)
Kto dovezie zbraň, je povinný do piatich dní od vstupu na územie Slovenskej republiky predložiť zbraň policajnému útvaru na zaevidovanie alebo úschovu. takúto povinnosť nemá ten, komu bol vydaný zbrojný sprievodný list na dovoz a opätovný vývoz zbraní a streliva, prípadne na ich prevoz.
(4)
Kto dovezie na územie Slovenskej republiky plynovú zbraň, je povinný predložiť policajnému útvaru doklad o jej technických vlastnostiach, ktorý osvedčuje najmä kinetickú energiu a rýchlosť strely, v overenom preklade do slovenského jazyka. Ak taký doklad nemá, policajný útvar je oprávnený dať posúdiť zbraň štátnej skúšobni zbraní4a) alebo znalcovi na náklady toho, kto plynovú zbraň doviezol.
PIATA HLAVA
POVOĽOVANIE PODNIKANIA A INÝCH ČINNOSTÍ NA ÚSEKU ZBRANÍ A STRELIVA
§ 31
Podnikanie na úseku zbraní a streliva
(1)
Podnikať na úseku zbraní a streliva, najmä vyvíjať, vyrábať, opravovať, upravovať, znehodnocovať, nakupovať, predávať, požičiavať alebo prepravovať zbrane a strelivo a zriaďovať a prevádzkovať strelnicu môže podnikateľ na základe živnostenského oprávnenia vydaného živnostenským úradom s predchádzajúcim súhlasom policajného útvaru. Odpis koncesnej listiny, ako aj odpis rozhodnutia o zmenách, pozastavení alebo zrušení živnostenského oprávnenia zasiela živnostenský úrad policajnému útvaru.
(2)
Na vývoz a dovoz zbraní a streliva podnikateľmi platia osobitné predpisy8).
Znehodnocovanie zbraní
§ 32
(1)
Znehodnotením zbrane a streliva v zmysle tohto zákona sa rozumie vykonanie takých úprav, ktoré znamenajú trvalú nespôsobilosť zbrane a streliva na streľbu.
(2)
Znehodnotiť zbraň možno len na základe povolenia vydaného policajným útvarom. Na znehodnotenie streliva nie je potrebné povolenie.
(3)
Znehodnocovať zbrane a strelivo môže len podnikateľ uvedený v § 31 ods. 1.
§ 33
(1)
Pred znehodnotením zbrane je žiadateľ povinný zbraň odovzdať policajnému útvaru na kriminalistickú expertízu na zistenie, či touto zbraňou nebol spáchaný trestný čin.
(2)
Na základe výsledkov kriminalistickej expertízy podľa odseku 1 môže policajný útvar, u ktorého je zbraň zaevidovaná, vydať povolenie na znehodnotenie zbrane. Podnikateľ môže zbraň znehodnotiť len po predložení takéhoto povolenia.
(3)
Podnikateľ, ktorý znehodnotil zbraň, je povinný vydať potvrdenie o znehodnotení zbrane.
(4)
Potvrdenie o znehodnotení zbrane uvedené v odseku 3 a zbrojný preukaz alebo hromadný zbrojný preukaz je žiadateľ povinný predložiť do piatich dní odo dňa vydania potvrdenia policajnému útvaru, ktorý znehodnotenie povolil, na odhlásenie zbrane z evidencie.
§ 34
Zbrane používané na osobitné účely
(1)
Zbrane, ktoré sa majú používať na vyvolávanie zvukových alebo svetelných efektov pri divadelných predstaveniach, filmovej tvorbe, televíznych programoch, varietných vystúpeniach, výcviku psov alebo na iné účely obdobného charakteru, môže fyzická alebo právnická osoba držať na základe zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu, len ak sú upravené na streľbu vylučujúcu použitie streliva uvedeného v § 4.
(2)
Zbrane upravené podľa odseku 1 môže používať na účely uvedené v odseku 1 aj osoba, ktorá nie je držiteľom zbrojného preukazu.
Vystavovanie zbraní a streliva
§ 35
(1)
Zbrane možno vystavovať iba na základe povolenia vydaného policajným útvarom. Povolenie sa vydáva na základe písomnej žiadosti.
(2)
Organizátor výstavy je povinný viesť zoznamy týchto zbraní, a to podľa ich druhu a kalibru. Jedno vyhotovenie zoznamu predkladá policajnému útvaru, ktorému oznamuje aj všetky zmeny v počte, druhu a kalibri vystavovaných zbraní.
(3)
Strelivo možno vystavovať bez povolenia. Vystavovateľ je pritom povinný viesť zoznam streliva.
(4)
Vystavované zbrane a strelivo musia byť náležite zabezpečené proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu.
§ 36
(1)
Písomná žiadosť o povolenie vystavovať zbrane sa podáva policajnému útvaru podľa miesta, kde sa majú zbrane vystavovať.
(2)
Žiadateľ o vydanie povolenia je povinný neodkladne hlásiť zmeny údajov uvedených v písomnej žiadosti policajnému útvaru.
§ 37
Prebíjanie nábojov pre vlastnú potrebu
(1)
Poľovné brokové náboje môže pre vlastnú potrebu vyrábať a poľovné guľové náboje prebíjať bez povolenia držiteľ zbrojného preukazu vydaného na poľovné účely.
(2)
Náboje môže pre vlastnú potrebu bez povolenia prebíjať držiteľ zbrojného preukazu vydaného na športové účely.
Cvičná streľba
§ 38
(1)
Cvičnú streľbu možno vykonávať len na schválenej strelnici. Na miestach mimo schválenej strelnice možno strieľať na základe povolenia vydaného policajným útvarom s cieľom uskutočniť jednorazové podujatie. K žiadosti o vydanie povolenia na streľbu mimo schválenej strelnice žiadateľ pripojí posudok znalca z odboru strelných zbraní a výbušnín, z odvetvia posudzovania strelníc.
(2)
Osoby, ktoré nie sú držiteľmi zbrojného preukazu, môžu strieľať len na schválenej strelnici pod dohľadom odborného inštruktora staršieho ako 21 rokov.
(3)
Zakazuje sa predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie na schválených strelniciach alebo iných miestach, na ktorých bola povolená cvičná streľba podľa odseku 1.
§ 39
(1)
Zriadenie a prevádzkovanie strelnice na účely podnikania (§ 31) povoľuje živnostenský úrad po vyjadrení policajného útvaru; na iné účely povoľuje zriadenie a prevádzkovanie strelnice policajný útvar. K žiadosti o povolenie sa musí pripojiť
a)
rozhodnutie stavebného úradu o umiestnení stavby,
b)
posudok súdneho znalca z odboru strelných zbraní a výbušnín, z odvetvia posudzovania strelníc,
c)
prevádzkový poriadok.
(2)
Zrušenie strelnice je prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť policajnému útvaru.
ŠIESTA HLAVA
POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB
Oznamovacia povinnosť
§ 40
Držiteľ zbrojného preukazu alebo hromadného zbrojného preukazu je povinný do piatich dní oznámiť policajnému útvaru zmenu skutočností, ktoré sú zapísané v uvedených dokladoch.
§ 41
Stratu, odcudzenie alebo zničenie zbrane, zbrojného preukazu, hromadného zbrojného preukazu, nákupného povolenia alebo zbrojného sprievodného listu je ich držiteľ povinný neodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru.
§ 42
Záznamová kniha
(1)
Právnická osoba, ktorej bol vydaný hromadný zbrojný preukaz podľa § 11, a osoba, ktorá drží zbrane a strelivo podľa § 18 ods. 2 a 3, sú povinné viesť evidenciu zbraní a streliva v záznamovej knihe.
(2)
Pri odňatí alebo zrušení hromadného zbrojného preukazu podľa § 13 alebo po ukončení činnosti uvedenej v § 18 ods. 2 a 3 sa musí záznamová kniha uzavrieť a protokolárne odovzdať policajnému útvaru.
§ 43
Všeobecné povinnosti
(1)
Kto má oprávnenie držať alebo nosiť zbraň a strelivo, je povinný
a)
dbať o zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s nimi,
b)
riadne ich zabezpečiť proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu,
c)
dbať, aby zbrane a strelivo boli zverené a odovzdané len tomu, kto je na ich držanie alebo nosenie oprávnený,
d)
poskytnúť potrebnú súčinnosť policajnému útvaru pri vykonávaní dozoru nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona,
e)
zdržať sa akejkoľvek manipulácie so zbraňou a strelivom po požití alkoholických nápojov alebo iných návykových látok.8a)
(2)
Kto má znehodnotenú zbraň (§ 32), je povinný na požiadanie predložiť policajtovi potvrdenie o znehodnotení zbrane (§ 33 ods. 3) alebo posudok štátnej skúšobne, alebo posudok znalca o tom, že zbraň je znehodnotená. Ak držiteľ znehodnotenej zbrane potvrdenie alebo posudok nepredloží v lehote určenej policajným útvarom, policajný útvar je oprávnený zaslať znehodnotenú zbraň na posúdenie štátnej skúšobni zbraní alebo znalcovi na náklady držiteľa zbrane.
§ 43a
Povinnosti určených osôb
(1)
Právnická osoba alebo podnikateľ sú povinní riadne zabezpečiť sklady alebo iné miestnosti, v ktorých sú zbrane a strelivo uložené.
(2)
Podnikateľ, ktorý predáva zbrane, je povinný vyplniť predtlač nákupného povolenia, jeden diel nákupného povolenia odovzdať kupujúcemu a ďalší diel zaslať do piatich dní od uskutočnenia predaja policajnému útvaru, ktorý nákupné povolenie vydal.
(3)
Podnikateľ, ktorý predáva plynové zbrane [§ 3 ods. 1 písm. b)], je povinný k predávanej zbrani priložiť doklad osvedčujúci jej technické vlastnosti, najmä kinetickú energiu a rýchlosť strely, v slovenskom jazyku.
Povinnosti iných osôb
§ 44
Ak držiteľ zbrojného preukazu bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, jeho zákonný zástupca je povinný do desiatich dní odo dňa, keď rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnosť, odovzdať zbraň, strelivo a zbrojný preukaz do úschovy policajnému útvaru.
§ 45
Pri úmrtí držiteľa zbrane a streliva podliehajúcich povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti je povinný ten, kto so zomretým žil v spoločnej domácnosti, odovzdať do desiatich dní odo dňa úmrtia uvedené zbrane a strelivo do úschovy policajnému útvaru, ak s nimi prišiel do styku; v prípade, že zomretý žil sám, má povinnosť bezodkladne odovzdať tieto zbrane a strelivo ten, kto s nimi prvý prišiel do styku.
§ 46
(1)
Každý, kto nájde zbraň alebo strelivo, je povinný nález bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru, prípadne ho odovzdať tomuto útvaru.
(2)
Každý, kto nájde doklady oprávňujúce držať alebo nosiť zbraň a strelivo, je povinný ich odovzdať najbližšiemu policajnému útvaru.
Opatrenia na ochranu verejného poriadku
§ 47
Je zakázané predávať alebo iným spôsobom previesť na osobu mladšiu ako 18 rokov
a)
vzduchovky, vetrovky alebo plynovky, ktoré nemajú charakter zbrane podľa § 3 ods. 1 písm. b), a poplašné, štartovacie a iné expanzné prístroje, ktoré nemajú charakter zbrane podľa § 3 ods. 2, ako aj strely a nábojky do nich určené,
b)
znehodnotené zbrane podľa § 32,
c)
elektrické paralyzátory,
d)
rozprašovače so slzotvorným alebo paralyzujúcim účinkom,
e)
mechanické zbrane s výmetovou silou vyššou ako 100 newtonov.
§ 48
(1)
Je zakázané nosiť na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šable, okrem prípadov, keď sú súčasťou rovnošaty, historického alebo národného kroja, výstroja a výzbroje ozbrojených síl a ozbrojených zborov, alebo na športovú činnosť, výkon práva poľovníctva, rybárskeho práva, povolania alebo zamestnania, ako aj iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, ak možno z okolností prípadu alebo správania osoby usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu násilím.
(2)
Je zakázané nosiť na miestach prístupných verejnosti znehodnotené zbrane (§ 32).
(3)
Je zakázané ponechať zbraň a strelivo v dopravnom prostriedku.8b)
SIEDMA HLAVA
DOZOR NAD DODRŽIAVANÍM PREDPISOV O ZBRANIACH A STRELIVE
Dozor
§ 49
(1)
Dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie vykonáva policajný útvar.
(2)
Policajný útvar je oprávnený najmä
a)
požadovať predloženie zbrane, streliva a príslušných dokladov a kontrolovať ich,
b)
rozhodovať o odňatí zbrojného preukazu, hromadného zbrojného preukazu, zbrane a streliva, ak pominú dôvody alebo sa zmenia podmienky alebo ak fyzická alebo právnická osoba nespĺňa podmienky, za ktorých bol zbrojný preukaz alebo hromadný zbrojný preukaz vydaný,
c)
vykonávať kontrolu dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom u podnikateľa, znalca a držiteľa hromadného zbrojného preukazu,
d)
vykonávať kontrolu na strelniciach.
§ 50
(1)
Policajný útvar pri zistení závažného porušenia predpisov na úseku zbraní a streliva môže rozhodnúť o pozastavení činnosti alebo odňatí príslušného oprávnenia alebo povolenia, ktoré vydal.
(2)
Ak policajný útvar zistí, že niekto má zbraň alebo strelivo bez príslušného povolenia alebo oprávnenia, odoberie ich a uloží do úschovy do rozhodnutia príslušných orgánov.
(3)
Ak vznikne odôvodnená pochybnosť o zdravotnej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu, policajný útvar je oprávnený požadovať od neho v určenej lehote predloženie lekárskeho posudku podľa § 6 ods. 1 písm. d). Ak držiteľ zbrojného preukazu túto povinnosť nesplní, policajný útvar môže rozhodnúť o odňatí zbrojného preukazu. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
(4)
Ak z konania držiteľa zbrojného preukazu vyplýva, že nemá dostatok vedomostí o držaní alebo nosení zbraní a streliva, policajný útvar je oprávnený vykonať preskúšanie jeho odbornej spôsobilosti.
(5)
Policajný útvar je oprávnený uložiť podnikateľovi, znalcovi alebo držiteľovi hromadného zbrojného preukazu, aby v určenej lehote odstránil zistené nedostatky a v určenej lehote predložil písomnú správu o opatreniach vykonaných na odstránenie týchto nedostatkov. Ak podnikateľ neodstráni zistené nedostatky v určenej lehote, policajný útvar je oprávnený navrhnúť príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie alebo zrušenie živnostenského oprávnenia.9)
(6)
Ak policajný útvar zistí, že prevádzkou strelnice je bezprostredne ohrozený život a zdravie osôb alebo majetok, je oprávnený rozhodnúť o zastavení vykonávania streľby; odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
§ 50a
Hlavný dozor
(1)
Hlavný dozor nad dodržiavaním tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
(2)
Pri výkone hlavného dozoru podľa odseku 1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je oprávnené
a)
b)
kontrolovať organizovanie a vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo [§ 6 ods. 1 písm. e)].
ÔSMA HLAVA
POSTIH ZA PORUŠENIE PREDPISOV NA ÚSEKU ZBRANÍ A STRELIVA
§ 51
Sankcie právnickým osobám a podnikateľom
(1)
Policajný útvar môže uložiť právnickej osobe alebo podnikateľovi pokutu do
a)
20 000 Sk, ak poruší iné povinnosti ustanovené týmto zákonom, neuvedené v písmenách b) až d);
c)
100 000 Sk, ak poruší povinnosti ustanovené v § 12 ods. 2, § 15 ods. 1 a 2, § 19 ods. 2, § 25 ods. 1, § 29, § 32 ods. 2, § 34 ods. 1, § 38 ods. 1 a 3, § 43;
d)
200 000 Sk, ak poruší povinnosti ustanovené v § 24 ods. 2, § 32 ods. 3, § 42, § 55 a § 56 ods. 1.
(2)
Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odseku 1, a právnická osoba alebo podnikateľ nesplnili v určenej lehote pokyny na zabezpečenie nápravy určenej policajným útvarom podľa tohto zákona, policajný útvar môže uložiť pokutu až do dvojnásobku súm uvedených v odseku 1.
(3)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď policajný útvar zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri určení výšky pokuty prihliada policajný útvar najmä na závažnosť porušenia povinnosti.
(4)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu republiky.
§ 52
Priestupky
(1)
Priestupku na úseku zbraní a streliva, ak nejde o trestný čin, sa dopustí ten, kto
a)
bez povolenia vyrobí alebo zadováži sebe alebo inému zbraň a strelivo podliehajúce povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti, alebo ich prechováva alebo vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné povolenie policajného útvaru,
b)
poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 10 000 Sk. Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) možno uložiť pokutu do 6 000 Sk.
(3)
Priestupky podľa odsekov 1 a 2 prejednáva policajný útvar. Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na priestupky podľa odsekov 1 a 2 osobitné predpisy10).
DEVIATA HLAVA
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 53
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní11). Ak správny orgán v konaní žiadateľovi vyhovie, nevydáva rozhodnutie.
(2)
Proti rozhodnutiu podľa § 6, § 8 ods. 1, § 10, § 11, § 13, § 19 ods. 2 a § 51 možno podať opravný prostriedok na súde12).
§ 54
(1)
Povoľovacie konanie a evidenčná povinnosť podľa tohto zákona sa vzťahujú aj na hlavné časti zbraní.
(2)
Hlavnými časťami zbraní sa rozumejú hlavne, závery, rámy krátkych zbraní a nábojové komory, ak nie sú súčasťou hlavne.
§ 55
Ak tento zákon neustanovuje inak, je zakázané
a)
držať a nosiť nedovolené zbrane a nedovolené strelivo,
b)
predávať alebo iným spôsobom prevádzať zbrane a strelivo na neoprávnené fyzické alebo právnické osoby.
§ 56
(1)
Je zakázané držať a nosiť zbrane a strelivo, ktoré boli alebo sú určené len na vojenské a bezpečnostné účely, ak nepodliehajú povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti podľa tohto zákona.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na činnosti uvedené v § 18 ods. 2 a 3.
(3)
Ak nie je ustanovené inak, na zbrane a strelivo, ktoré sú vo výzbroji ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, ozbrojených síl a Slovenskej informačnej služby, sa ustanovenia tohto zákona nevzťahujú; to isté platí pre vystavovanie zbraní a streliva a pre strelnice v ich pôsobnosti.
§ 57
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na osoby požívajúce diplomatické a konzulárne výsady a imunity, ak medzinárodné dohody neustanovujú inak.
§ 58
Cudzozemskú overovaciu značku (§ 20 ods. 3) uznáva za rovnocennú slovenskej overovacej značke Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo.
Splnomocňovacie ustanovenia
§ 59
Na vykonanie tohto zákona vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom podrobnejšie upraví
a)
rozsah a spôsob vykonania skúšky odbornej spôsobilosti a určí, čo možno započítať namiesto jej vykonania,
b)
spôsob a rozsah evidencií zbraní a streliva vedených fyzickou alebo právnickou osobou,
c)
technické podmienky zabezpečenia zbraní a streliva proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu.
§ 60
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom postup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva.
§ 61
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
overovacie a kontrolné značky na označovanie zbraní a streliva a ich súčiastok,
b)
podmienky udeľovania overovacích a kontrolných značiek,
c)
technický postup na znehodnocovanie zbraní a streliva.
§ 62
Prechodné ustanovenia
(1)
Orgán, ktorý pred účinnosťou tohto zákona viedol evidenciu poľovných brokových zbraní a ich držiteľov, odovzdá evidenčné materiály príslušnému policajnému útvaru do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona.
(2)
Hromadné zbrojné preukazy a hromadné povolenia na držanie poľovných brokových zbraní vydané pred účinnosťou tohto zákona strácajú platnosť uplynutím jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ich držitelia sú povinní najneskôr dva mesiace pred skončením platnosti povolení na držanie a nosenie zbraní a streliva požiadať o vydanie nového hromadného zbrojného preukazu.
(3)
Povolenia na držanie a nosenie súkromných guľových zbraní a streliva vydané pred účinnosťou tohto zákona príslušníkom ozbrojených síl a ozbrojených zborov strácajú platnosť uplynutím šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona. Ich držitelia sú povinní najneskôr dva mesiace pred skončením platnosti povolení na držanie a nosenie zbraní a streliva požiadať o vydanie nového zbrojného preukazu.
(4)
Orgán, ktorý viedol podľa doterajších právnych predpisov evidenciu držiteľov súkromných guľových zbraní príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov a evidencie ich súkromných guľových zbraní, odovzdá do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona evidenčné materiály policajnému útvaru.
(5)
Zbrojné preukazy vydané pred účinnosťou tohto zákona platia po dobu šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona, ak v nich nie je uvedená dlhšia doba platnosti. Ich držitelia sú povinní najneskôr dva mesiace pred skončením takto ustanovenej doby platnosti zbrojného preukazu požiadať o vydanie nového zbrojného preukazu.
(6)
Oprávnenie držať a nosiť poľovnú brokovú zbraň zapísanú v poľovnom lístku platí po dobu šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona, ak nie je v poľovnom lístku uvedená dlhšia doba jeho platnosti. Držitelia poľovných lístkov sú povinní najneskôr dva mesiace pred skončením takto ustanovenej doby platnosti oprávnenia držať a nosiť poľovnú brokovú zbraň alebo pred skončením platnosti poľovného lístka požiadať o vydanie nového zbrojného preukazu.
(7)
Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu musí obsahovať náležitosti ustanovené v § 7. Žiadateľ je povinný preukázať odbornú spôsobilosť na držanie alebo nosenie zbrane vykonaním skúšky na policajnom útvare [§ 6 ods. 1 psím. e)].
(8)
Ten, kto ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona drží bez povolenia zbraň, ktorá podlieha povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti (§ 2), je povinný do tridsiatich dní predložiť zbraň policajnému útvaru na zaevidovanie alebo úschovu (§ 20).
(9)
Nevybavené žiadosti o vydanie povolenia na držanie a nosenie zbraní a streliva podané pred účinnosťou tohto zákona sa posudzujú podľa ustanovení tohto zákona; lehota na ich vybavenie začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(10)
Konanie o odvolaniach proti rozhodnutiam vo veciach zbraní a streliva, ktoré boli začaté a nedokončené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, dokončia príslušné orgány podľa doterajších predpisov.
§ 62a
Držiteľ hromadného zbrojného preukazu s oprávnením nosiť zbraň a strelivo podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov je povinný požiadať do 90 dní od účinnosti tohto zákona o vykonanie zmeny oprávnenia v hromadnom zbrojnom preukaze. Bez vykonania zmeny v tejto lehote je hromadný zbrojný preukaz neplatný.
§ 63
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive v znení zákona č. 49/1990 Zb.;
2.
vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 10/1984 Zb., ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o zbraniach a strelive, v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 264/1990 Zb.;
3.
úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 6/1986 Ú. v., ktorou sa vydávajú vzorové smernice pre zaobchádzanie so zbraňami držanými na hromadný zbrojný preukaz (registrované v čiastke 14/1986 Zb.);
4.
§ 20 ods. 1 vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve.
§ 64
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.
Čl. II
1.
Na držiteľov platných zbrojných preukazov vydaných pred účinnosťou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive (§ 62 ods. 5) sa obdobne vzťahujú ustanovenia § 10 a § 50 ods. 3 a 4.
2.
Na držiteľov platných poľovných lístkov (§ 62 ods. 6) sa obdobne vzťahujú ustanovenia § 50 ods. 3 a 4. Ak u držiteľa poľovného lístka vzniknú okolnosti odôvodňujúce postup policajného útvaru podľa § 10, môže policajný útvar odobrať držiteľovi poľovného lístka poľovnú brokovú zbraň a vydá o tom rozhodnutie. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1c)
Napr. zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
1a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
2)
§ 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
2a)
Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach, vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva dopravy č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva dopravy č. 17/1966 Zb. o leteckom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 3/1977 Zb. o prepravnom poriadku lanových dráh v znení neskorších predpisov.
3)
§ 132 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4)
Napr. § 132 Občianskeho zákonníka.
§ 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4a)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.
7a)
Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov.
8a)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
8b)
Napríklad § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
9)
§ 58 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.
10)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).