241/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021 do 31.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

241
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. októbra 1993
o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Štátne sviatky
Štátnymi sviatkami sú:
a) 1. január - Deň vzniku Slovenskej republiky,
b) 5. júl - sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda,
c) 29. august - výročie Slovenského národného povstania,
d) 1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky,
e) 28. október - Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu,
f) 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu.
§ 2
Dni pracovného pokoja
(1)
Štátne sviatky sú dni pracovného pokoja,1) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ďalšie dni pracovného pokoja okrem nedieľ sú tieto sviatky:
a) 6. január - Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov),
b) Veľký piatok,
c) Veľkonočný pondelok,
d) 1. máj - Sviatok práce,
e) 15. september - Sedembolestná Panna Mária,
f) 1. november - sviatok Všetkých svätých,
g) 24. december - Štedrý deň,
h) 25. december - prvý sviatok vianočný,
i) 26. december - druhý sviatok vianočný,
j)  8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom.
(3)
Štátny sviatok podľa § 1 písm. e) nie je dňom pracovného pokoja podľa odseku 1 ani sviatkom podľa osobitného predpisu.1a)
§ 3
Pamätné dni
Pamätnými dňami Slovenskej republiky sú:
a) 25. marec - Deň zápasu za ľudské práva,
b) 13. apríl - Deň nespravodlivo stíhaných,
c) 1. máj - Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii,
d) 4. máj - výročie úmrtia M. R Štefánika,
f) 7. jún - výročie Memoranda národa slovenského,
g) 21. jún - Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991,
h) 24. jún - Deň pamiatky obetí komunistického režimu,
i) 5. júl - Deň Slovákov žijúcich v zahraničí,
j) 17. júl - výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky,
k) 4. august - Deň Matice slovenskej,
l) 10. august - Deň obetí banských nešťastí,
m) 21. august - Deň obetí okupácie Česko-Slovenska v roku 1968,
n) 9. september - Deň obetí holokaustu a rasového násilia,
o) 19. september - Deň vzniku Slovenskej národnej rady,
p) 6. október - Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie,
r) 12. október - Deň samizdatu,
s) 27. október - Deň černovskej tragédie,
t) 29. október - Deň narodenia Ľudovíta Štúra,
u) 30. október - výročie Deklarácie slovenského národa,
v) 31. október - Deň reformácie,
w) 30. december - Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu.
§ 4
Prechodné ustanovenia
Doterajší štátny sviatok 28. október podľa osobitných predpisov2) sa v roku 1993 mení na deň pracovného pokoja3).
§ 4a
Prechodné ustanovenie
V roku 2018 je 30. október – výročie Deklarácie slovenského národa štátnym sviatkom; § 3 písm. r) sa v roku 2018 neuplatňuje.
§ 5
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení zákona č. 65/1965 Zb., zákona č. 56/1975 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 141/1988 Zb., zákona č. 167/1990 Zb. a zákona č. 218/1991 Zb.,
2.
zákon Slovenskej národnej rady č. 348/1990 Zb. o vyhlásení 1. novembra 1990 za Deň zmierenia (Pamiatka obetiam politického násilia),
3.
zákon Slovenskej národnej rady č. 422/1991 Zb. o vyhlásení 19. septembra za pamätný deň Slovenskej republiky,
4.
zákon Slovenskej národnej rady č. 489/1992 Zb. o vyhlásení 29. augusta za štátny sviatok Slovenskej republiky,
5.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1993 Z. z. o vyhlásení 25. marca za pamätný deň Slovenskej republiky.
§ 6
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994 okrem § 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 94 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení zákona č. 326/2020 Z. z.
1a)
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 326/2020 Z. z.
2)
§ 1 zákona č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 zákona č. 93/1951 Zb. v znení neskorších predpisov.