240/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1993 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

240
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 30. septembra 1993
o zmenách súvisiacich so zabezpečovaním sociálnej starostlivosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona č. 7/1993 Z. z., zákona č. 14/1993 Z. z., zákona č. 59/1993 Z. z. a zákona č. 97/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 52 sa vypúšťa odsek 3.
2.
V § 54 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.
3.
V § 70 sa vypúšťa odsek 4.
4.
V § 73 ods. 3 sa slová „so spoločenskými a inými organizáciami“ nahrádzajú slovami „s obcami, s občianskymi združeniami, s cirkevnými, charitatívnymi a inými organizáciami“.
5.
V § 73a ods. 1 sa slová „organizácie a občania“ nahrádzajú slovami „právnické a fyzické osoby“.
6.
V § 73a ods. 2 sa slová „Štát môže organizáciám a občanom“ nahrádzajú slovami „Príslušné štátne orgány a obce môžu právnickým a fyzickým osobám“ a za slová „príslušné orgány sociálneho zabezpečenia“ sa vkladajú slová „a obce“.
7.
V § 74 ods. 1 sa za slová „štátne orgány“ vkladajú slová „a obce“.
8.
V § 74 ods. 2 v prvej vete sa za slová „štátne orgány“ vkladajú slová „a obce“.
9.
V § 74 ods. 2 v druhej vete sa slová „zriaďujú tiež manželské a predmanželské poradne,“ nahrádzajú slovami „môžu zriaďovať špecializované poradenské pracoviská,“.
10.
V § 74 sa vypúšťa odsek 3.
11.
§ 86 a § 87 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12a) znejú:
㤠86
(1)
Občanom ťažko zdravotne postihnutým a starým občanom poskytujú príslušné štátne orgány a obce služby, vecné a peňažné dávky na zmiernenie alebo prekonanie následkov ich postihnutia a uspokojovanie potrieb odôvodnených starnutím.
(2)
Služby sociálnej starostlivosti sa poskytujú v domácnostiach alebo v zariadeniach sociálnej starostlivosti.
(3)
Občanom s ťažkým telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, ktoré podstatne obmedzuje ich pohybovú alebo orientačnú schopnosť, sa poskytujú mimoriadne výhody podľa druhu a stupňa postihnutia, najmä v doprave alebo pri potrebe sprievodcu.
(4)
Štát je povinný osobám uvedeným v odseku 3 vytvárať podmienky na ich začlenenie do spoločenského a verejného života vrátane vhodného pracovného zaradenia a uplatnenia.
§ 87
(1)
Ústavy sociálnej starostlivosti poskytujú ťažko zdravotne postihnutým občanom a starým občanom tieto nevyhnutné služby: stravovanie, bývanie a zaopatrenie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,12a) v prípade potreby osobné vybavenie, rehabilitáciu, kultúrnu a rekreačnú starostlivosť, výchovnú a poradenskú starostlivosť; zabezpečujú tiež poskytovanie zdravotníckej starostlivosti a umožňujú im účasť na verejnom a spoločenskom živote, pracovné uplatnenie alebo pracovnú činnosť.
(2)
Ťažko zdravotne postihnutým deťom a mládeži poskytujú ústavy sociálnej starostlivosti okrem nevyhnutných služieb, uvedených v odseku 1, aj vzdelávanie a prípravu na povolanie.
(3)
Ústavná sociálna starostlivosť sa poskytuje formou celoročného, týždenného, denného alebo prechodného pobytu.
12a)
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 111/1992 Zb. o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch - penziónoch pre dôchodcov.“.
12.
§ 88 a § 89 sa vypúšťajú.
13.
§ 90 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12b) znie:
㤠90
(1)
Občanom, ktorých životné potreby nie sú zabezpečené vlastnými príjmami preto, že nie sú v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, ani nevykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť, ani sa nepripravujú na budúce povolanie a sú vedení na príslušnom úrade práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ktorý im nemôže zabezpečiť vhodné zamestnanie, a sú sociálne odkázaní,12b) poskytujú obvodné úrady a obce služby, vecné a peňažné dávky.
(2)
Občanom, ktorí sa prechodne ocitli v mimoriadne ťažkých pomeroch alebo ktorí v nich žijú, sa poskytuje výchovná a poradenská starostlivosť, služby, vecné a peňažné dávky, prípadne bezúročné pôžičky, aby mohli tieto pomery prekonať, ak tak nemôžu urobiť vlastným pričinením.
12b)
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 105/1992 Zb. o sociálnej odkázanosti.“.
14.
V § 91 ods. 1 v prvej vete sa slová „Príslušné štátne orgány v spolupráci s ostatnými štátnymi orgánmi, spoločenskými a inými organizáciami“ nahrádzajú slovami „Príslušné štátne orgány a obce v spolupráci s ostatnými štátnymi orgánmi, občianskymi združeniami, cirkevnými, charitatívnymi a inými organizáciami“.
15.
V § 92 ods. 1 v druhej vete sa za slovo „orgán“ vkladajú slová „alebo obec“.
16.
§ 93 znie:
㤠93
(1)
Občania platia úhradu za služby v ústavoch sociálnej starostlivosti poskytované podľa § 87. V prípade pobytu v ústave sociálnej starostlivosti platia úhradu za pobyt. Rozsah a druh poskytovaných služieb vrátane ich poskytovania v rámci pobytu sa upraví dohodou s výnimkou nariadenej ochrannej alebo ústavnej výchovy.
(2)
Výšku úhrady, spôsob jej určenia a platenia a prípady, v ktorých občania úhradu neplatia alebo ju platia len čiastočne, podmienky a výšku vreckového ustanoví Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhláškou.“.
17.
Za § 96 sa vkladá nový § 96a, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12c) znie:
㤠96a
(1)
Dávka sociálnej starostlivosti sa poskytne zálohovo, ak sa začalo konanie o poskytnutie dávky nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia alebo štátnej sociálnej dávky, konanie o určenie otcovstva, konanie o určenie výživného alebo konanie o nárokoch z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu vrátane mzdových nárokov. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného v takomto konaní zúčtuje príslušný orgán12c) poskytnutú dávku sociálnej starostlivosti s prihliadnutím na výšku priznanej dávky nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia alebo štátnej sociálnej dávky, výšku výživného alebo výšku mzdových nárokov.
(2)
Dávka sociálnej starostlivosti sa zníži alebo odníme, ak sa nevyužíva na účel, na ktorý bola poskytnutá. Tým nie je dotknutá povinnosť zabezpečiť výživu a základné osobné potreby nezaopatrených detí.
12c)
§ 20 písm. a) body 6 a 7, § 21 písm. a) body 6 a 7, § 22 písm. e), § 23 písm. a) bod 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov.“.
18.
§ 99 sa vypúšťa.
19.
V § 102 ods. 2 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie:
„c)
právnická osoba určená rozhodnutím príslušného štátneho orgánu.“.
20.
V § 102 sa dopĺňa odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ak je dávka vyplácaná osobitnému príjemcovi podľa odseku 2 písm. c), môže sa vyplatiť bezhotovostným prevodom z účtu príslušného štátneho orgánu alebo obce na účet osobitného príjemcu.“.
21.
V § 103 ods. 4 sa slová „Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“.
22.
V § 105 ods. 3 v druhej vete sa za slová „v ústave sociálnej starostlivosti“ vkladá čiarka a slová „ktorého zriaďovateľom je štát alebo obec,“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 21 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
uzatvára s občanom dohodu o rozsahu a druhu služieb poskytovaných v ústave sociálnej starostlivosti, ktorý spravuje,“.
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).
2.
§ 25 sa dopĺňa písmenami ch) a i), ktoré znejú:
„ch) uzatvára s občanom dohodu o rozsahu a druhu služieb poskytovaných v ústave sociálnej starostlivosti, ktorý spravuje,
i)
poskytuje príspevky na úhradu nákladov na sociálne služby právnickým a fyzickým osobám, kontroluje hospodárenie s nimi, požaduje ich vyúčtovanie a vrátenie v prípade, ak boli použité v rozpore s účelom, na ktorý sa poskytli.27a)“.
3.
V § 30 ods. 3 sa na konci prvej a druhej vety pripájajú slová „alebo uzatváraním dohôd s občanmi o rozsahu a druhu služieb poskytovaných v ústave.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1993.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.