239/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1993 do 31.12.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

239
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 30. septembra 1993
o niektorých zmenách v poskytovaní štátnych sociálnych dávok
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 117/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 v druhej vete sa slová „osvojené dieťa, dieťa, ktoré bolo prevzaté do tejto starostlivosti“ nahrádzajú slovami „osvojené dieťa a dieťa, ktoré bolo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov“.
2.
§ 4 ods. 1 písm. a) vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 2a) a 2b) znie:
„a)
jeho príjem zo zárobkovej činnosti bez odpočítania dane z príjmu2a) (preddavku na daň z príjmu) nepresahuje polovicu určenej minimálnej mzdy,2b) ktorá patrí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom rodič vykonáva zárobkovú činnosť, alebo
2a)
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
2b)
§ 2 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 4 ods. 3 druhá veta znie:
„Za umiestnenie dieťaťa v jasliach (materskej škole), prípadne v obdobnom zariadení sa nepovažuje pravidelná návšteva liečebno-rehabilitačných zariadení a u dieťaťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnutého ani pravidelná návšteva predškolských zariadení, ktorá neprevyšuje 4 hodiny denne.“.
4.
§ 7 ods. 1 a 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3a) znejú:
„(1)
Výška príspevku za mesiac sa rovná výške sumy potrebnej na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb rodiča podľa osobitného predpisu.3a)
(2)
Ak príspevok patrí len po časť kalendárneho mesiaca, patrí rodičovi jedna tridsatina sumy uvedenej v odseku 1 za kalendárny deň. Výsledná suma za kalendárny mesiac sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
3a)
§ 3 ods. 2 písm. e) zákona č. 463/1991 Zb. o životnom minime.“.
5.
V § 8 ods. 1 písm. c) a § 14 ods. 1 sa slová „Zboru národnej bezpečnosti a zborov nápravnej výchovy“ nahrádzajú slovami „Policajného zboru Slovenskej republiky a Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky“.
6.
§ 15 sa vypúšťa.
Čl. II
Zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 58/1984 Zb. a zákona č. 118/1992 Zb. (úplné znenie č. 452/1992 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 5 ods. 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1a) znie:
„e)
je vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie a nemá nárok na hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie,1a)
1a)
§ 12 a nasl. zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona č. 305/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 231/1992 Zb.“.
2.
V § 5 ods. 3 sa slová „v predchádzajúcom odseku“ nahrádzajú slovami „v odseku 2 písm. a) až d)“ a slová „do 26. roku jeho veku“ sa nahrádzajú slovami „do dosiahnutia 25 rokov jeho veku“ a na konci sa pripája táto veta: „Nárok na príspevok však nie je, ak dieťa po ukončení vysokoškolského štúdia pokračuje v ďalšom štúdiu, aj keď nedosiahlo 25 rokov jeho veku.“.
3.
§ 6 ods. 1 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1a) znie:
„(1)
Výška príspevku sa rovná výške sumy potrebnej na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb dieťaťa určenej osobitným predpisom.1b)
1b)
§ 3 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 463/1991 Zb. o životnom minime.“.
4.
V § 7 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „príslušnej republiky“.
5.
§ 9 ods. 1 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1c) znie:
„(1)
Výška odmeny pestúna za každé zverené dieťa, ktoré má nárok na príspevok na úhradu potrieb dieťaťa, je polovica sumy potrebnej na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb občana určenej osobitným predpisom.1c)
1c)
§ 3 ods. 2 písm. e) zákona č. 463/1991 Zb.“.
6.
§ 16 ods. 1 znie:
„(1)
O príspevku a o odmene rozhoduje na žiadosť oprávneného príslušný orgán miestne príslušný podľa miesta trvalého pobytu pestúna alebo občana, ktorý má záujem stať sa pestúnom a spĺňa podmienky ustanovené v § 3. Tento orgán príspevok a odmenu tiež vypláca.“.
7.
§ 21 sa vypúšťa.
8.
V § 22 v prvej vete sa slová „Ministerstvá práce a sociálnych vecí republík môžu po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a s ostatnými“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky môže po dohode so“ a v druhej vete sa slovo „môžu“ nahrádza slovom „môže“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1993.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.