238/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1993 do 31.05.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

238
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. septembra 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 23 ods. 3 znie:
„(3)
Vodohospodársky orgán môže v mimoriadnych prípadoch (§ 16) na odôvodnenú žiadosť toho, kto vypúšťa odpadové alebo zvláštne vody do povrchových vôd, upraviť vypúšťanie týchto vôd výnimočne nad rámec ukazovateľov uvedených v osobitnom predpise na vopred určený čas, najdlhšie však na 12 mesiacov.“.
2.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
V mimoriadnych prípadoch, ak to vyžaduje dôležitý záujem spoločnosti, môže vodohospodársky orgán povoliť vypúšťanie odpadových a zvláštnych vôd do podzemných vôd; vypúšťané vody musia byť vyčistené alebo upravené tak, aby neohrozili ani nezhoršili akosť podzemných vôd.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1982 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 128/1991 Zb. sa dopĺňa takto:
Za § 26 sa vkladajú nové § 26a a 26b, ktoré znejú:
㤠26a
(1)
Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona vypúšťajú odpadové alebo zvláštne vody do povrchových alebo podzemných vôd, sú povinné oznámiť do 31. decembra 1993 príslušnému vodohospodárskemu orgánu množstvo, akosť a spôsob vypúšťania týchto vôd. Zároveň mu predložia povolenie na vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd na účely jeho preskúmania.
(2)
Ak vodohospodársky orgán zistí, že doterajšie vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd do povrchových alebo podzemných vôd nie je v rozpore s ustanovenými ukazovateľmi prípustného stupňa znečistenia vôd, ponechá v platnosti doterajšie povolenie, prípadne ho upraví podľa skutočného znečistenia odpadových alebo zvláštnych vôd vypúšťaných do povrchových alebo podzemných vôd.
(3)
V prípadoch, v ktorých doterajšie vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd do povrchových alebo podzemných vôd prekračuje ustanovené ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd, je potrebné ho uviesť s nimi do súladu; vodohospodársky orgán rozhodne, či, v akom rozsahu a za akých podmienok povoľuje ich vypúšťanie. V povolení súčasne určí prípustný stupeň akosti vypúšťaných odpadových alebo zvláštnych vôd podľa ustanovených ukazovateľov a lehotu, v ktorej sa musí dosiahnuť.
§ 26b
Vodohospodársky orgán rozhodne v prípadoch oznámených podľa § 26a ods. 1 najneskôr do 30. septembra 1994. V povolení podľa § 26a ods. 3 nemožno určiť dlhšiu lehotu ako 30. september 2002.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1993.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.