229/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.07.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

229
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. novembra 1992 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku.
So zmluvou vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval.
Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačnej listiny 1. júla 1993 na základe ustanovenia čl. 10 ods. 2.