224/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

224
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 27. septembra 1993
o stiahnutí mincí po 2 Kčs vzoru 1972 a 1991 a mincí po 5 Kčs vzoru 1966 a 1991 z obehu
Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:
§ 1
(1)
Dňom 30. novembra 1993 sa na území Slovenskej republiky sťahujú z obehu mince vydané Štátnou bankou česko-slovenskou
a)
po 2 Kčs vzoru 19721) so štátnym znakom Československej socialistickej republiky a s názvom štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a vzoru 19912) so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a so skratkou názvu štátu „ČSFR“ na lícnej strane,
b)
po 5 Kčs vzoru 19663) so štátnym znakom Československej socialistickej republiky a s názvom štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a vzoru 19912) so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a so skratkou názvu štátu „ČSFR“ na lícnej strane.
(2)
Mince uvedené v odseku 1 prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Slovenskej republiky 30. novembrom 1993.
§ 2
Národná banka Slovenska a banky4) so sídlom v Slovenskej republike vymieňajú mince uvedené v § 1 ods. 1 za zákonné peniaze od 1. decembra 1993 do 28. februára 1994.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbrom 1993.
Vladimír Masár v. r.
1)
Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky č. 62/1972 Zb. o vydaní mincí po 20 halieroch a 2 Kčs.
2)
Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 60/1991 Zb. o vydávaní mincí po 1 halieri, 5 halieroch, 10 halieroch, 20 halieroch, 50 halieroch, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
3)
Vyhláška ministra financií č. 61/1966 Zb. o vydaní mincí po 5 Kčs a o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok „VEĽKÁ MORAVA - 1100 LET“.
4)
§ 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.