Predpis bol zrušený predpisom 387/2008 Z. z.

223/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.1993 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

223
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 27. septembra 1993
o vydaní mincí po 10 halieroch vzoru 1993 do obehu a o stiahnutí mincí po 10 halieroch vzoru 1974 a 1991 z obehu
Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:
§ 1
Dňom 29. októbra 1993 sa vydávajú do obehu mince po 10 halieroch vzoru 1993 (ďalej len „desaťhaliernik“).
§ 2
(1)
Desaťhaliernik sa razí zo zliatiny hliníka a horčíka v zložení 98 dielov hliníka a 2 diely horčíka. Hmotnosť desaťhaliernika je 0,72 g. Priemer desaťhaliernika je 17 mm, jeho hrana je hladká.
(2)
Pri razbe desaťhaliernika je povolená horná a dolná odchýlka v priemere mince 0,1 mm, v hmotnosti 0,05 g a v obsahu horčíka 5/1000.
(3)
Na líci desaťhaliernika je v strede hornej polovice mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený v dvoch riadkoch pod štátnym znakom, v ďalšom riadku je uvedený letopočet razby a pod ním značka Štátnej mincovne v Kremnici „MK“ medzi dvoma razidlami. Iniciálka priezviska autora návrhu desaťhaliernika Drahomíra Zobeka „Z“ je umiestnená pri spodnom okraji mince pod značkou mincovne.
(4)
Na rube desaťhaliernika v ľavej polovici mincového poľa je zobrazená osemhranná drevená zvonica zo začiatku 19. storočia zo zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach. V pravej časti mincového poľa je v dvoch riadkoch označenie hodnoty mince „10 h“. Iniciálka priezviska autora návrhu desaťhaliernika „Z“ je umiestnená pri pravom spodnom okraji zvonice.
§ 3
(1)
Dňom 31. decembra 1993 sa na území Slovenskej republiky sťahujú z obehu mince vydané Štátnou bankou česko-slovenskou po 10 halieroch vzoru 19741) so štátnym znakom Československej socialistickej republiky a s názvom štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a vzoru 19912) so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a so skratkou štátu „ČSFR“ na lícnej strane.
(2)
Mince uvedené v odseku 1 prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Slovenskej republiky 31. decembrom 1993.
(3)
Národná banka Slovenska a banky3) so sídlom v Slovenskej republike vymieňajú mince uvedené v odseku 1 za zákonné peniaze od 1. januára 1994 do 28. februára 1994.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbrom 1993.
Vladimír Masár v. r.
1)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 82/1974 Zb. o vydaní mincí po 10 halieroch vzoru 1974.
2)
Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 60/1991 Zb. o vydávaní mincí po 1 halieri, 5 halieroch, 10 halieroch, 20 halieroch, 50 halieroch, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
3)
§ 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.