219/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

219
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 3. septembra 1993,
ktorou sa zrušuje vyhláška Slovenského banského úradu č. 388/1990 Zb. o banskomeračskej dokumentácii pri niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. a § 20 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Zrušuje sa vyhláška Slovenského banského úradu č. 388/1990 Zb. o banskomeračskej dokumentácii pri niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1993.
Jaroslav Kubečka v. r.