21/1993 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

21
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 18. januára 1993,
ktorou sa ustanovuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1992 Zb. ustanovuje:
Rozsah platnosti
§ 1
Táto vyhláška upravuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov vytváraných poisťovňou, zaisťovňou alebo organizačnou zložkou zahraničnej poisťovne (ďalej len „poisťovňa“).1)
Základný rezervný fond
§ 2
Základný rezervný fond ako technická rezerva neživotného poistenia je dlhodobý zdroj krytia záväzkov vyplývajúcich z výkyvov v rizikových neživotných poisteniach a v zaisťovacej činnosti.
§ 3
Základný rezervný fond sa tvorí z
a)
rozdielu medzi kalkulovanými a skutočnými výplatami poistných plnení z poistných udalostí z jednotlivých druhov neživotného poistenia alebo zaistenia, ak sú skutočné náhrady nižšie ako kalkulované,
b)
výnosov štátnych dlhopisov a iných cenných papierov nadobudnutých z prostriedkov fondu a z výnosov úverov poskytnutých z prostriedkov fondu,
c)
ostatných výnosov prostriedkov fondu, najmenej vo výške 85 %,
d)
čistého zisku.
§ 4
(1)
Základný rezervný fond sa používa na
a)
krytie rozdielu medzi skutočným a kalkulovaným poistným plnením z jednotlivých druhov neživotného poistenia, ak sú skutočné náhrady vyššie ako kalkulované,
b)
úhradu zaistenia jednotlivých druhov neživotného poistenia,
c)
zúčtovanie zliav na poistnom za priaznivý škodový priebeh poskytovaných poisťovňami podľa zmluvne dohodnutých poistných podmienok,
d)
nákup štátnych dlhopisov a iných cenných papierov do výšky 30 % priemerného stavu prostriedkov fondu.
(2)
Najmenej 70 % finančných prostriedkov priemerného stavu základného rezervného fondu musí byť uložených v tuzemskom peňažnom ústave.
Fond zábrany škôd
§ 5
Fond zábrany škôd je určený na krytie nákladov na predchádzanie a znižovanie škôd a na propagáciu tejto činnosti (ďalej len „zábranné opatrenia“).
§ 6
Fond zábrany škôd sa tvorí z
a)
prijatého poistného za neživotné poistenie, a to vo výške normatívu ustanoveného poisťovňou, najviac však do výšky 2 % prijatého poistného,
b)
vrátených príspevkov poskytnutých poisťovňou na zábranné opatrenia,
c)
úrokových výnosov prostriedkov fondu uložených v tuzemskom peňažnom ústave,
d)
finančných prostriedkov poskytnutých poisťovni inými subjektmi na úhradu nákladov na realizáciu zábranných opatrení,
e)
výnosov úverov poskytnutých z prostriedkov fondu,
f)
čistého zisku.
§ 7
Fond zábrany škôd sa používa na financovanie
a)
zábranných opatrení, realizáciou ktorých sa odstraňujú príčiny vzniku poistných udalostí alebo sa znižujú ich následky,
b)
akcií zameraných na znižovanie škôd,
c)
osvetovo-výchovných, vzdelávacích a propagačných akcií zameraných na znižovanie škôd.
Fond rezerv poistného
§ 8
Fond rezerv poistného ako technická rezerva životného poistenia je dlhodobý zdroj krytia záväzkov vyplývajúcich z jednotlivých druhov životného poistenia, ktoré sú splatné v budúcom období.
§ 9
Fond rezerv poistného sa tvorí z
a)
prijatého poistného z jednotlivých druhov životného poistenia vo výške určenej poisťovňou v kalkulácii výšky poistného a zo zaisťovania životných poistení,
b)
výnosov štátnych dlhopisov a iných cenných papierov nadobudnutých z prostriedkov fondu a z výnosov úverov poskytnutých z prostriedkov fondu,
c)
výnosov nehnuteľností nadobudnutých z prostriedkov fondu,
d)
ostatných výnosov prostriedkov fondu, najmenej vo výške 85 %,
e)
čistého zisku.
§ 10
(1)
Fond rezerv poistného sa používa na
a)
úhradu záväzkov vyplývajúcich zo spravovaných životných poistení,
b)
úhradu osobitných prémií poskytovaných poisťovňou v životnom poistení,
c)
zúčtovanie poistného v prípadoch, v ktorých poisťovňa na základe zmluvy poskytuje poistnú ochranu bez platenia poistného,
d)
nadobudnutie nehnuteľností, štátnych dlhopisov a ostatných cenných papierov s tým, že nákupy iných cenných papierov ako štátnych dlhopisov nesmú prevýšiť 30 % priemerného stavu fondu,
e)
úhradu zaisťovania jednotlivých druhov životného poistenia.
(2)
Najmenej 40 % finančných prostriedkov priemerného stavu fondu musí byť uložených v tuzemskom peňažnom ústave.
Devízový rezervný fond
§ 11
Devízový rezervný fond ako technická rezerva je dlhodobý zdroj krytia záväzkov vyplývajúcich z poisťovacej alebo zaisťovacej činnosti, z ktorej vyplýva povinnosť poskytovať poistné plnenie v zahraničnej mene.
§ 12
Devízový rezervný fond sa tvorí z devízových príjmov z poisťovacej a zaisťovacej činnosti vykonávanej na základe devízového povolenia príslušného devízového orgánu2).
§ 13
Devízový rezervný fond sa používa na krytie rozdielu medzi devízovými príjmami a výdavkami v bežnom roku, ktoré súvisia s poisťovacou alebo zaisťovacou činnosťou.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 14
(1)
Pri likvidácii poisťovne jej iné záväzky môžu byť uhradené z prostriedkov účelových poistných fondov až po splnení pohľadávok poistných subjektov.
(2)
Na prevod nehnuteľností nadobudnutých z účelových poistných fondov sa vyžaduje predchádzajúci súhlas orgánu dozoru nad poisťovníctvom.3)
§ 15
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 68/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov.
§ 16
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
J. Tóth v. r.
1)
§ 13 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
2)
Devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb.
3)
§ 17 zákona SNR č. 24/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.