209/1993 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

209
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 10. septembra 1993
o vydaní bankoviek po 20 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 20 Kčs z obehu
Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:
§ 1
Dňom 30. septembra 1993 sa vydávajú do obehu bankovky po 20 Sk vzoru 1993 (ďalej len „bankovka“).
§ 2
(1)
Bankovka je 65 mm široká a 128 mm dlhá. Povolená horná a dolná odchýlka v jej šírke a dĺžke je 1,5 mm. Bankovka je vytlačená na prírodne sfarbenom papieri s lokálnym stupňovitým vodoznakom a ochranným polyesterovým prúžkom.
(2)
Stupňovitý vodoznak je umiestnený na 37 mm širokom nepotlačenom okraji bankovky (ďalej len „kupón“) a tvorí fiktívny portrét nitrianskeho kniežaťa Pribinu (ďalej len „portrét Pribinu“).
(3)
Ochranný polyesterový prúžok v šírke 0,9 mm je zapustený do papiera v smere rovnobežnom so šírkou bankovky vľavo od stredu bankovky po celej jej šírke. Na prúžku je umiestnený opakujúci sa mikrotext „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“.
(4)
Na líci bankovky v pravom hornom rohu tlačového obrazca a na rube bankovky v ľavom hornom rohu tlačového obrazca je v žltozelenom kosodĺžniku umiestnená ochranná sútlačová značka, vytlačená technikou tlače z plochy, ktorá pri pohľade na bankovku z lícnej strany proti svetlu vytvára v priehľade biele písmeno „S“ v žltozelenom poli.
§ 3
(1)
Na líci bankovky je v pravej časti tlačového obrazca portrét Pribinu, V pravom dolnom rohu je v smere zdola nahor rovnobežne so šírkou bankovky negatívne vyznačené malé hodnotové číslo „20“, za ktorým je umiestnený v rovnakom smere orientovaný skrytý obrazec, ktorý pri určitom uhle dopadu svetla vytvára tmavé alebo svetlé vyobrazenie skratky názvu meny Slovenskej republiky „Sk“. Na pravom okraji tlačového obrazca je 5 mm široký biely okraj potlačený v hornej a dolnej časti ochrannou líniovou štruktúrou. V nepotlačenej strednej časti je v smere zdola nahor umiestnená drobným písmom skratka mena a priezviska autora výtvarného návrhu bankovky „J.BUBÁK DEL“.“ (nakreslil), názov emisnej banky „© NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“ a skratka mena a priezviska autora ryteckého prepisu portrétu „R. BECKERS SC.“ (vyryl). Skratky mien, priezviská autorov a názov emisnej banky sú vytlačené technikou tlače z plochy sýtozelenou farbou.
(2)
Na líci bankovky v ľavej hornej časti tlačového obrazca je vytlačené technikou tlače z hĺbky tmavosivou farbou veľké číslo „20“ označujúce nominálnu hodnotu bankovky. Plocha číslic je vyplnená drobným rastrom. Pod veľkým hodnotovým číslom je v smere zdola nahor rovnobežne s ľavou stranou tlačového obrazca umiestnený v dvoch riadkoch text slovne označujúci nominálnu hodnotu bankovky „DVADSAŤ SLOVENSKÝCH KORÚN“, pod ním je vytlačený mikrotextový riadok viacnásobne sa opakujúceho textu „20 Sk“. Vľavo od portrétu Pribinu je v dolnej časti bankovky umiestnené meno osobnosti zobrazenej na bankovke „PRIBINA“. Texty sú vytlačené technikou tlače z hĺbky tmavozelenou farbou. V ľavom hornom rohu tlačového obrazca je cez prevažnú časť veľkého hodnotového čísla umiestnená obdĺžniková ochranná striebrolesklá metalická plocha prerušovaná zvislým lineárnym rastrom. Obdobná menšia metalická plocha sa nachádza v ľavom dolnom rohu tlačového obrazca. Farebný geometrický svetelný pruh, tvorený modelovým lineárnym rastrom, smeruje z ľavej dolnej časti tlačového obrazca šikmo nahor a prechádza tvárovou časťou portrétu Pribinu, Farebný geometrický svetelný pruh vľavo od tváre Pribinu plynule prechádza zo žltej do jasnozelenej farby. Pozadie v kombinácii farieb žltej, viacerých odtieňov sivej, sivohnedej a zelenej je vytvorené drobnými rastrami v podtlači, z ktorých dominujúce sú zvislé linky. Striebrolesklá metalická plocha, farebný geometrický svetelný pruh a podtlače v pozadí sú vytlačené technikou tlače z plochy.
(3)
Na líci bankovky v ľavej časti kupónu je v smere zdola nahor rovnobežne so šírkou bankovky umiestnený názov emisnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“. V pravej dolnej časti kupónu je hmatová značka pre nevidiacich, ktorú tvoria dva body s priemerom 1,5 mm umiestnené vedľa seba vo vzdialenosti 2 mm. Uvedený text aj hmatové značky pre nevidiacich sú vytlačené technikou tlače z hĺbky tmavozelenou farbou. Kupón je v hornej a dolnej časti potlačený ochrannou líniovou štruktúrou, ktorá nadväzuje na metalickú plochu v tlačovom obrazci. Ochranná líniová štruktúra je vytlačená technikou tlače z plochy a plynule prechádza zo svetlohnedej do sivej farby.
(4)
Označenie série bankovky veľkým písmenom abecedy a poradovým číslom bankovky na líci je vytlačené vo vodorovnom smere vpravo dole pod portrétom Pribinu čiernou farbou a v zvislom smere zhora nadol v pravom hornom rohu kupónu tmavozelenou farbou. Obidve vyobrazenia poradového čísla sú vytlačené technikou tlače z výšky. Číslice vodorovne situovaného poradového čísla bankovky sa smerom zľava doprava postupne zväčšujú v nepravidelnom intervale.
§ 4
(1)
Na rube bankovky je zobrazený Nitriansky hrad, ktorým sa prelína zobrazenie časti korálikového náhrdelníka s mesiačikovým bronzovým príveskom z 9.storočia z archeologického nálezu v Nitre-Lupke. Z ľavej hornej časti tlačového obrazca do strednej časti bankovky smeruje farebný geometrický svetelný pruh prechádzajúci z tmavozelenej do svetlozelenej a žltej farby. Kresba tlačového obrazca v zelenom pruhu je svetlozelená a mimo pruhu čierna a je vytlačená tlačou z plochy. V ľavom dolnom rohu je v zelenej geometrickej ploche, tvorenej modelovaným rastrom, negatívne malé hodnotové číslo „20“. V pravom dolnom rohu tlačového obrazca je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je v smere zhora nadol rovnobežne s kratšou stranou bankovky umiestnené veľké hodnotové číslo „20“ označujúce nominálnu hodnotu bankovky. Plocha jeho číslic je vyplnená mikrotextom s opakujúcim sa nápisom „NBS:“, ktorý sa smerom k dolnej časti číslic postupne stráca. Podtlač bankovky na pozadí tlačového obrazca je vytvorená drobnými rastrami, medzi ktorými dominujú zvislé linky. Podtlač v kombinácii zelenosivej, sivohnedej a žltej farby je vytlačená tlačou z plochy. Na ľavom okraji tlačového obrazca je 5 mm široký biely okrej v hornej a dolnej časti potlačený svetlohnedou farbou, na ktorom je viacriadkový negatívny, mnohonásobne sa opakujúci mikrotext „NBS 20“. V nepotlačenej strednej časti je v smere zhora nadol drobným písmom vytlačená skratka mena a priezviska autora výtvarného návrhu rubovej strany bankovky „J. BUBÁK DEL.“ a názov tlačiarne, ktorá vytlačila bankovky „BA BANKNOTE“. Obidva texty sú vytlačené technikou tlače z plochy zelenou farbou.
(2)
Na rube bankovky v pravej časti kupónu je rovnobežne so šírkou bankovky v smere zhora nadol umiestnený nápis „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“, v ľavej časti kupónu v rovnakom smere orientovaný drobným písmom tlačený text „V BRATISLAVE, 1.SEPTEMBRA 1993“ a faksimile podpisov členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska M. Tkáča a J. Mathesa. Texty na kupóne sú vytlačené zelenou farbou a faksimile podpisov čiernou farbou technikou tlače z plochy. Horná a dolná časť kupónu je potlačená negatívnym opakujúcim sa mikrotextom „NBS 20“ vo viacerých riadkoch technikou tlače z plochy a jej farba prechádza zo svetlej sivomodrej do svetlej sivohnedej farby.
§ 5
(1)
Okolkované bankovky po 20 Kčs1) prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Slovenskej republiky 30. novembrom 1993.
(2)
Národná banka Slovenska a banky2) so sídlom v Slovenskej republike vymieňajú bankovky uvedené v odseku 1 za zákonné peniaze od 1. decembra 1993 do 31. marca 1994.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 28. septembrom 1993.
Vladimír Masár v. r.
1)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 122/1988 Zb. o vydaní bankoviek po 20 Kčs.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona.
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 28/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona.
2)
§ 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.