208/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

208
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 10. septembra 1993
o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb. ustanovuje:
§ 1
Rozsah platnosti
(1)
Vyhláška sa vzťahuje na fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom,1) projektujú a navrhujú objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom (ďalej len „organizácia“).
(2)
Vyhláška ustanovuje požiadavky na kvalifikáciu a overovanie odbornej spôsobilosti vedúceho bane, vedúceho lomu, vedúceho pracovníka určeného organizáciou na zaistenie odborného a bezpečného riadenia inej banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, projektanta,2) vedúceho útvaru, prípadne pracovníka, ktorého organizácia určí na plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, a pracovníka určeného na riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd (havárií).3)
§ 2
Požiadavky na kvalifikáciu
(1)
Kvalifikáciou sa podľa tejto vyhlášky rozumie požadované školské vzdelanie a požadovaná prax v príslušnom odbore.
(2)
Kvalifikácia sa preukazuje dokladom o školskom vzdelaní a potvrdením o praxi vystaveným organizáciou, v ktorej sa prax vykonala.
(3)
Vedúci bane určený na zaistenie odborného a bezpečného riadenia banskej činnosti v bani, ktorá je vo výstavbe alebo sa v nej vykonáva dobývanie, úprava a zušľachťovanie vydobytých nerastov, zabezpečovanie alebo likvidácia banských diel, musí mať vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej päť rokov praxe v príslušnom odbore.
(4)
Vedúci lomu určený na zaistenie odborného a bezpečného riadenia banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom v lome, ktorý je vo výstavbe alebo sa v ňom vykonáva dobývanie, úprava a zušľachťovanie vydobytých nerastov, s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 ton vrátane zabezpečenia alebo likvidácie takéhoto lomu, musí mať vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej päť rokov praxe v príslušnom odbore; v lome s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej dva roky praxe v príslušnom odbore.
(5)
Vedúci pracovník určený na zaistenie odborného a bezpečného riadenia inej banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, než je uvedená v odsekoch 3 a 4, musí mať vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej dva roky praxe v príslušnom odbore alebo úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej štyri roky praxe v príslušnom odbore.
(6)
Pracovník, ktorý projektuje a navrhuje objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo ktorý vypracúva plány, prípadne dokumentáciu týkajúcu sa banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom (projektant), musí mať vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej dva roky praxe v príslušnom odbore alebo úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej štyri roky praxe v príslušnom odbore.
(7)
Vedúci útvaru, prípadne odborne spôsobilý pracovník, ktorého organizácia určí na plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, a pracovník určený na riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd (havárií) musia mať vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej dva roky praxe v príslušnom odbore alebo úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej štyri roky praxe v príslušnom odbore.
(8)
Vzdelaním príslušného smeru podľa odsekov 3 až 7 sa rozumie úspešné ukončenie školy uvedeného stupňa, v ktorej sa vyučujú technické predmety potrebné na vykonávanie banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom.
(9)
Praxou v príslušnom odbore podľa odsekov 3 až 7 sa rozumie vykonávanie činnosti na pracoviskách s banskou činnosťou alebo činnosťou vykonávanou banským spôsobom. Ak sa má funkcia vedúceho vykonávať v uhoľnej bani, plynujúcej bani alebo v bani s nebezpečenstvom prievalov, vyžaduje sa, aby aspoň polovica predpísanej praxe bola vykonaná v takejto bani.
(10)
O požiadavkách na kvalifikáciu ostatných pracovníkov, ktorí vykonávajú banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom, rozhoduje organizácia, pokiaľ osobitné predpisy4) neustanovujú inak.
§ 3
Odborná spôsobilosť
Odbornou spôsobilosťou podľa tejto vyhlášky sa rozumie
a)
súhrn teoretických vedomostí, ako aj znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ upravujú najmä:
1.
ochranu a využívanie ložísk nerastov,
2.
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť prevádzky, bezpečnosť technických zariadení a pracovné podmienky pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom,
3.
požiarnu ochranu v podzemí,
4.
zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom,
5.
používanie výbušnín na trhacie a ohňostrojné práce,
b)
schopnosť uplatnenia znalosti a praktických skúseností v rozsahu potrebnom na odborný a bezpečný výkon práce.
§ 4
Overovanie odbornej spôsobilosti
(1)
Odbornú spôsobilosť pracovníkov uvedených v § 2 ods. 3 až 7 overuje obvodný banský úrad skúškou.
(2)
Prihlášku na skúšku podáva organizácia miestne príslušnému obvodnému banskému úradu. Miestne príslušný je obvodný banský úrad, v obvode pôsobnosti ktorého sa banská činnosť alebo činnosť vykonávaná banským spôsobom vykonáva. Ak sa taká činnosť vykonáva na miestach, ktoré patria do obvodov pôsobnosti viacerých obvodných banských úradov, príslušný je ten obvodný banský úrad, v obvode pôsobnosti ktorého má sídlo organizácia, ktorá túto činnosť vykonáva. Pre organizáciu, ktorá má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, je miestne príslušný obvodný banský úrad, v obvode pôsobnosti ktorého je organizácia registrovaná.
(3)
V prihláške na skúšku sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko uchádzača a funkcia, ktorú má vykonávať. K prihláške sa prikladajú overené doklady o jeho školskom vzdelaní a potvrdenie o vykonanej odbornej praxi.
(4)
Obvodný banský úrad oznámi uchádzačovi dátum a miesto konania skúšky a okruh predpisov, z ktorých bude skúšaný, najneskôr jeden mesiac pred jej konaním.
(5)
Skúška sa koná pred skúšobnou komisiou, ktorej predsedu a členov vymenúva predseda obvodného banského úradu. Komisia koná a rozhoduje najmenej v trojčlennom zložení a uznáša sa väčšinou hlasov prítomných členov skúšobnej komisie.
(6)
Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom vyhovel alebo nevyhovel. O skúške sa vyhotoví záznam, v ktorom sa uvedú otázky, hodnotenie odpovedí a výsledok skúšky. Výsledok skúšky sa oznámi skúšanému bezprostredne po jej vykonaní.
(7)
Pri nevyhovujúcom výsledku sa môže skúška opakovať najviac dvakrát v termíne určenom skúšobnou komisiou, nie však skôr ako tri mesiace od predchádzajúcej skúšky.
(8)
Odbornú spôsobilosť pracovníkov, na ktorých sa nevzťahuje § 2 ods. 3 až 7, overuje organizácia, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.4)
§ 5
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
(1)
Po úspešne vykonanej skúške podľa § 4 vydá obvodný banský úrad osvedčenie o odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“). Vzor osvedčenia je uvedený v prílohe tejto vyhlášky.
(2)
Osvedčenie platí desať rokov odo dňa jeho vystavenia. Obvodný banský úrad môže predĺžiť platnosť osvedčenia na ďalších päť rokov na základe úspešného opätovného vykonania skúšky podľa § 4. Pri opakovaných skúškach sa nepredkladajú doklady o školskom vzdelaní ani potvrdenie o vykonanej odbornej praxi.
(3)
Osvedčenie stráca platnosť, ak jeho držiteľ počas troch rokov nevykonáva funkciu v odbore, na vykonávanie ktorej bolo osvedčenie vydané.
§ 6
Výnimky
Obvodný banský úrad môže povoliť výnimky zo vzdelania a dĺžky praxe požadovaných na vykonávanie funkcií podľa § 2 ods. 3 až 7.
§ 7
Prechodné ustanovenie
Pracovníci, ktorí vykonávajú funkcie uvedené v § 2 ods. 3 až 7 podľa doterajších predpisov, môžu tieto funkcie vykonávať naďalej vtedy, ak do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky úspešne vykonajú skúšku, ktorou sa overí ich odborná spôsobilosť podľa tejto vyhlášky.
§ 8
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Slovenského banského úradu č. 104/1989 Zb. o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.
§ 9
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1993.
Jaroslav Kubečka v. r.
Príloha vyhlášky
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z.
1)
§ 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
2)
§ 5 ods. 2 a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
3)
§ 6 ods. 4 a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.
4)
Napríklad úprava Slovenského banského úradu z 3. januára 1983 č. 5/1983 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri zvislej doprave a chôdzi v organizáciách podliehajúcich dozoru štátnej banskej správy (reg. v čiastke 7/1983 Zb.) v znení úpravy Slovenského banského úradu zo 7. júla 1986 č. 55/1986 (reg. v čiastke 20/1986 Zb.) a výnosu Slovenského banského úradu z 12. septembra 1990 č. 2681/1990 (oznámeného pod č. 399/1990 Zb.), vyhláška Slovenského banského úradu č. 71/1988 Zb. o výbušninách v znení vyhlášky Slovenského banského úradu č. 534/1991 Zb., vyhláška Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky v podzemí, vyhláška Slovenského banského úradu č. 29/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu, vyhláška Slovenského geologického úradu č. 415/1992 Zb. o udeľovaní povolení na vykonávanie geologických prác a o spôsobe overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov, výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 20. júla 1993 č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom (oznámený pod č. 203/1993 Z. z.).