204/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.09.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

204
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 32 zákona č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky a v súlade s § 3 ods. 1 písm. j) zákona č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
výnos č. 2/1993 z 20. augusta 1993 na koordináciu hospodárskej mobilizácie.
Týmto výnosom sa ustanovujú opatrenia na koordináciu hospodárskej mobilizácie v čase mieru a na zabezpečenie nevyhnutných potrieb ozbrojených zložiek a obyvateľstva za brannej pohotovosti štátu.
Tento výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydá výnos vo forme samostatnej publikácie.
Do výnosu možno nazrieť na odbore krízového manažmentu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.