Predpis bol zrušený predpisom 387/2008 Z. z.

190/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1993 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

190
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 12. augusta 1993
o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 100 Sk k vzniku Slovenskej republiky
Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:
§ 1
(1)
Pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 100 Sk (ďalej len „stokorunák“).
(2)
Stokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi. Jeho hmotnosť je 13 g, priemer 29 mm. Hrana mince je vrúbkovaná. Pri razbe stokorunáka je dovolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000.
§ 2
(1)
Na líci stokorunáka je v strede hornej polovice mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený v dvoch riadkoch pod štátnym znakom. Označenie hodnoty „100 Sk“ je uvedené pod názvom štátu. Pod označením hodnoty je uvedený letopočet razby „1993“ a v ďalšom riadku pri spodnom okraji mince je umiestnená značka Štátnej mincovne Kremnica „MK“ medzi dvoma razidlami a iniciálka priezviska autora návrhu stokorunáka Štefana Novotného „N“.
(2)
Na rube stokorunáka uprostred mincového poľa je zobrazený tvar územia Slovenskej republiky, na ktorom je umiestnený na trojvrší dvojramenný kríž. V dolnej a v pravej časti mincového poľa sú zobrazené v poloblúku tri letiace tatranské orly prinášajúce v zobákoch pučiace lipové prúty. V opise zľava je umiestnený text „ZLOŽME ROZTRATENÉ PRÚTY SVÄTOPLUKOVE V PEVNÝ ZVÄZOK V SRDCI EURÓPY“. V hornej časti mincového poľa je uvedený dátum vzniku Slovenskej republiky „1. 1. 1993“.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1993.
Vladimír Masár v. r.