187/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

187
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 15. júla 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slovo „poľnohospodárskeho“ vkladajú slová „a lesného“.
2.
V § 2 písm. g) sa za slovo „poľnohospodárskej“ vkladajú slová „alebo lesnej“.
3.
§ 2 sa dopĺňa novým písmenom i), ktoré znie:
„i)
je to potrebné z dôvodov zmien v obhospodarovaní lesov.“.
4.
V § 3 ods. 2 sa na konci pripája veta:
„Obvod pozemkových úprav možno určiť aj s prihliadnutím na ucelené lesné časti, ktorými sú jednotky priestorového rozdelenia lesa podľa osobitného predpisu1a) (ďalej len „ucelená lesná časť“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
„1a)
§ 2a zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 8 ods. 3 v prvej vete a v celom texte zákona sa slová „poľnohospodárskym podnikom“ nahrádzajú slovami „poľnohospodársky a lesný podnik“ vo všetkých príslušných tvaroch.
6.
V § 9 ods. 1 písm. a) bod 1 sa za slovo „pozemkov“ vkladajú slová „a trvalých porastov“.
7.
V § 9 ods. 2 písm. c) sa za slová „využitia poľnohospodárskej“ vkladajú slová „a lesnej“.
8.
V § 9 ods. 2 písm. d) sa slovo „územného“ nahrádza slovom „miestneho“.
9.
V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Za všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa považujú aj schválené lesné hospodárske plány.6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a) znie:
„6a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
10.
V § 9 ods. 4 sa za slovo „pozemkov“ vkladajú slová „a trvalých porastov“.
11.
V § 9 ods. 4 sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „zmeny právnych vzťahov, ku ktorým došlo po tomto termíne, pozemkový úrad vyznačí v registri pôvodného stavu na základe údajov katastra nehnuteľností.6b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b) znie:
„6b)
§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike.
§ 17 a 19 vyhlášky Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra č. 594/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike.“.
12.
§ 9 sa dopĺňa novým odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Takto schválený register zapíše katastrálny úrad na základe návrhu a rozhodnutia pozemkového úradu do katastra nehnuteľností.6c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6c) znie:
„6c)
§ 17 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb.“.
13.
§ 13 ods. 7 znie:
„(3)
Účastník môže podať na súde žalobu na preskúmanie rozhodnutia o schválení projektu pozemkových úprav podľa osobitných predpisov.8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8) znie:
„8)
§ 247 až 250k Občianskeho súdneho poriadku.“.
14.
V § 14 ods. 4 písm. c) sa za slovo „poľnohospodárskej“ vkladajú slová „a lesnej“.
15.
V § 14 ods. 5 v prvej vete sa na konci pripájajú slová „a lesné hospodárske plány“.
16.
V § 15 ods. 2 v tretej vete sa za slovo „iné“ vkladá slovo „poľnohospodárske“.
17.
V § 15 ods. 2 sa za tretiu vetu vkladá nová veta, ktorá znie:
„Lesné pozemky sa vyčleňujú a odovzdávajú do užívania predovšetkým v ucelených lesných častiach (§ 3 ods. 2).“.
18.
V § 15 ods. 2 v poslednej vete sa slovo „predchádzajúcich“ nahrádza slovom „ostatných“.
19.
V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Na pozemkoch vyčlenených do bezplatného náhradného užívania podľa odseku 2 môžu ich užívatelia v súlade s osobitnými predpismi13a) vysádzať trvalé porasty a zriaďovať dočasné stavby slúžiace poľnohospodárskej výrobe.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a) znie:
„13a)
§ 58 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
20.
V § 16 ods. 3 písm. a), b), c) znejú:
„a)
predloží rozhodnutie o dedičstve alebo zmluvu, ktorou dokladá vlastnícke práva, doklad o zmluve alebo doklad o inom právnom úkone o nadobudnutí vlastníctva touto osobou alebo jej právnym predchodcom, ak nedošlo k právne účinnému prevodu len pre nedostatok zápisu do pozemkovej knihy,
b)
preukáže, že v skutočnosti došlo k deľbe užívania nehnuteľnosti medzi spoluvlastníkmi alebo k výmene pozemkov a k prevodu nedošlo len preto, že nebol zachovaný predpísaný úradný postup,
c)
preukáže, že sám alebo jeho právny predchodca mal pozemky, porasty alebo iný majetok v držbe a doklad o vlastníctve nemôže predložiť, pretože buď nebolo realizované zápisové konanie, alebo že došlo k strate alebo poškodeniu alebo zničeniu katastrálnych alebo pozemkových operátov.“.
21.
V § 31 sa vypúšťa druhá veta.
22.
V § 34 ods. 2 sa za slovo „poľnohospodárske“ vkladajú slová „a lesné“.
23.
V poznámke pod čiarou k odkazu 23) sa na začiatok vkladá slovo „Napr.“ a poznámka sa dopĺňa takto:
„Zákon č. 50/1976 Zb.
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.“.
24.
V § 34 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú slová „a hospodárenie v lesoch,“.
25.
V § 34 ods. 3 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktoré sú právoplatným rozhodnutím príslušných orgánov štátnej správy určené na výstavbu alebo ťažbu, prevádza do vlastníctva fyzických osôb alebo právnických osôb alebo prevádza právo správy k týmto nehnuteľnostiam.“.
26.
§ 34 sa dopĺňa novým odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak sa pri vyčleňovaní ucelených lesných častí podľa osobitného predpisu23a) zistia pozemky, ktorých vlastník nie je známy alebo ktorého pobyt nie je známy, alebo ak vlastník svoje právo neuplatnil, zastupuje týchto vlastníkov pozemkový fond.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a) znie:
„23a)
§ 22 a 22a zákona č. 229/1991 Zb.“.
27.
V poznámke pod čiarou k odkazu 30) sa za slová „§ 22“ vkladajú slová „a § 22a“ a poznámka sa dopĺňa takto:
„Zákon Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.“.
28.
V § 37 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
30.
Za § 42 sa vkladá nový § 42a, ktorý znie:
㤠42a
(1)
Právo oprávnených osôb uvedených v § 37 ods. 1 a 2 nezanikne, ak ho na pozemkovom úrade uplatnia v lehote do 31. decembra 1993. Lehoty na predkladanie písomných dôkazov o uplatnenom práve sa spravujú všeobecnými predpismi o správnom konaní; 18) dôkazy možno pozemkovému úradu predložiť najneskôr do 31. decembra 1995, inak právo zanikne.
(2)
Do vydania nehnuteľností podľa odseku 1 je doterajší vlastník povinný s týmito nehnuteľnosťami nakladať podľa osobitného predpisu.54) Ak oprávnená osoba nepredloží dôkazy podľa odseku 1 alebo ak sa nehnuteľnosti nevydajú z iného dôvodu, doterajšie vlastnícke právo zostáva zachované.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54) znie:
„54)
§ 5 ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb.“.
Čl. II
Zrušuje sa výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky z 30. januára 1992 o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri vydávaní lesných pozemkov, lesných porastov a ostatných zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu a ďalšieho majetku bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov (vyhlásený v čiastke 22/1992 Zb.).
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Čl. IV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, ako vyplýva z neskorších zákonov.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.