185/1993 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

185
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 15. júla 1993
o zriadení Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, o zmene názvu Vysokej vojenskej leteckej školy Slovenského národného povstania v Košiciach a o vojenskom školstve Armády Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Vysoká vojenská technická škola v Liptovskom Mikuláši a Vysoká vojenská pedagogická škola v Bratislave sa zlučujú.
(2)
Zlúčením vojenských vysokých škôl podľa odseku 1 sa zriaďuje vojenská vysoká škola s názvom Vojenská akadémia.
(3)
Sídlom Vojenskej akadémie je Liptovský Mikuláš.
(4)
Vojenská akadémia sa člení na fakulty
a)
pozemného vojska,
b)
protivzdušnej obrany,
c)
logistiky,
d)
zabezpečenia velenia.
§ 2
(1)
Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši je rozpočtová organizácia.
(2)
Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši je právnym nástupcom Vysokej vojenskej technickej školy v Liptovskom Mikuláši a Vysokej vojenskej pedagogickej školy v Bratislave.
§ 3
(1)
Názov Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania v Košiciach sa mení a znie Vysoká vojenská škola letectva generála Milana Rastislava Štefánika.
(2)
Sídlom Vysokej vojenskej školy letectva generála Milana Rastislava Štefánika sú Košice.
§ 4
(1)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky môže pri Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši a Vysokej vojenskej škole letectva generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach zriaďovať účelové vzdelávacie zariadenia.
(2)
Účelové vzdelávacie zariadenia zabezpečujú pomaturitnú a zdokonaľovaciu prípravu vojakov v činnej službe a ďalších občanov pre profesionálnu službu v Armáde Slovenskej Republiky (ďalej len „armáda“).
(3)
Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši, Vysoká vojenská škola letectva generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach a pri nich zriadené účelové vzdelávacie zariadenia tvoria sústavu vojenského školstva Armády Slovenskej republiky (ďalej len „vojenské školstvo“).
(4)
Pod pojmom vojenské školstvo sa rozumie sústava vzdelávacích a vedeckých ustanovizní na integrovanú prípravu vojakov v činnej službe a ďalších občanov ako odborníkov na výkon funkcií v armáde a pre vojakov po skončení činnej služby i v civilnom živote.
§ 5
(1)
Študenti, ktorí pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona začali štúdium na Vysokej vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši a na Vysokej vojenskej pedagogickej škole v Bratislave, sa stávajú študentmi Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši.
(2)
Študenti, príslušníci Armády Slovenskej republiky, ktorí pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona začali štúdium na Vojenskej akadémii v Brne a na Vysokej vojenskej škole pozemného vojska vo Vyškove, sa stávajú študentmi Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši.
§ 6
Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany č. 87/1983 Zb., ktorou sa vyhlasuje Rozkaz prezidenta Česko-slovenskej socialistickej republiky z 15. júla 1980 na vykonanie zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách na vojenských vysokých školách v znení Rozkazov prezidenta Česko-slovenskej socialistickej republiky zo 14. júna 1982 a z 12.júla 1983.
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1993.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.