184/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.08.1993 do 30.11.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

184
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. júla 1993
o krmivách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Účelom tohto zákona je vytvoriť podmienky na zachovanie a zlepšovanie úžitkovosti chovaných zvierat, ich zdravia a akosti výrobkov z ich chovu používaním vhodných krmív, ako aj na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia pred zdravotnou závadnosťou a inými nepriaznivými účinkami používaných krmív.
(2)
Na dosiahnutie účelu uvedeného v odseku 1 tento zákon upravuje
a)
práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré krmivo uvádzajú do obehu (ďalej len „dodávateľ“),
b)
pravidlá výkonu štátnej odbornej kontroly krmív.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
krmivom
1.
kŕmne suroviny - všetky rastlinné a živočíšne produkty v prirodzenom alebo konzervovanom stave, ako aj produkty ich priemyselného spracovania a anorganické a organické látky, ktoré sú určené na kŕmenie zvierat,
2.
doplnkové látky - prípravky, ktoré dopĺňajú vlastnosti kŕmnych surovín a nie sú liečivami1),
3.
premixy - zmesi doplnkových látok s nosičmi (vehikulami), ktoré sú určené na výrobu kŕmnych zmesí,
4.
kŕmne zmesi - zmiešané kŕmne suroviny určené na kŕmenie zvierat,
b)
uvádzaním krmiva do obehu - výroba a spracúvanie krmív, ich dovoz, ponúkanie a skladovanie za účelom predaja, ako aj výroba a spracúvanie krmiva pre vlastný chov zvierat, ak sa výrobky z tohto chovu dodávajú na trh,
c)
hospodárskymi krmivami - najmä šťavnaté krmivá, siláže, senáže, seno, lúčny porast, slama, zemiaky, repa.
Registrácia
§ 3
Uvádzať do obehu možno len krmivo, ktoré bolo na základe overenia jeho akosti, výživnej hodnoty, zdravotnej nezávadnosti a použiteľnosti zapísané do registra krmív; to neplatí, ak ide o krmivo, ktoré registrácii nepodlieha (§ 4).
§ 4
(1)
Registrácii nepodliehajú
a)
hospodárske krmivá,
b)
všeobecne používané kŕmne suroviny na výrobu kŕmnych zmesí,
c)
krmivo vyrobené v rámci skúšobnej výroby (§ 11),
d)
krmivo určené na účely povoleného biologického overovania (§ 12),
e)
krmivo dovezené na územie republiky a určené na kŕmenie vlastných zvierat na výstavách, ak tieto zvieratá alebo výrobky z nich sa nebudú uvádzať do obehu.
(2)
Hospodárske krmivá a ich produkty po priemyselnom spracovaní a všeobecne používané kŕmne suroviny na výrobu kŕmnych zmesí, ktoré nepodliehajú registrácii, podrobnejšie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.
§ 5
(1)
Register krmív je zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje o krmivách a ich dodávateľoch ustanovené týmto zákonom.
(2)
Register krmív vedie ústav pre štátnu odbornú kontrolu krmív, ktorým je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“). Kontrolný ústav je právnickou osobou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(3)
Kontrolný ústav uverejňuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky najmenej raz ročne prehľad krmív a ich výrobcov a dovozcov zapísaných v registri krmív.
(4)
Do registra krmív môžu nahliadnuť a robiť si z neho výpisy orgány štátnej správy, ak to potrebujú na plnenie svojich úloh, alebo fyzické alebo právnické osoby, ktoré preukážu potrebu nahliadnuť do registra. Kontrolný ústav nesmie poskytnúť ani uverejniť také údaje, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitných predpisov2), alebo údaje označené dodávateľom za predmet obchodného tajomstva3), ak nejde o údaje verejne známe.
§ 6
(1)
Krmivo, ktoré svojím zložením a použiteľnosťou spĺňa požiadavky predpísané technickou normou4) alebo predpismi vydanými na vykonanie tohto zákona, sa zapíše do registra krmív na základe údajov uvedených v písomnom ohlásení podanom výrobcom alebo dovozcom krmiva (ďalej len „ohlasovateľ“).
(2)
Ohlásenie na zápis do registra krmív predkladá ohlasovateľ kontrolnému ústavu v štátnom jazyku5) na tlačivách kontrolného ústavu. Ohlásenie musí obsahovať
a)
obchodné meno (názov), sídlo (u fyzických osôb bydlisko), identifikačné číslo6) ohlasovateľa,
b)
účel používania krmiva,
c)
obchodný názov krmiva, prípadne slovné a obrazové vyjadrenie ochrannej známky,7) ak sa bude používať,
d)
obsah hlavných živín a doplnkových látok,
e)
zastúpenie jednotlivých zložiek krmiva v hmotnostných podieloch a vzorovú receptúru,
f)
kŕmny návod alebo návod na používanie,
g)
technický popis obalu alebo označenie technickej normy4), ak sa majú používať normalizované obaly, alebo druh dopravy, ak sa má krmivo dopravovať iným spôsobom ako v obale,
h)
vzor nálepky, štítku, visačky alebo iného spôsobu označenia, ktorý je v súlade s technickou normou4) alebo predpismi vydanými na základe tohto zákona,
i)
zoznam jednotlivých miest výroby alebo predaja krmiva dodávateľa.
(3)
K ohláseniu ohlasovateľ pripojí
a)
technickú normu4) vrátane metód skúšania jednotlivých akostných znakov alebo odkaz na technickú normu metód skúšania, podľa ktorej má byť znak ustanovený,
b)
rozbor výživnej hodnoty krmív, produkčnej účinnosti krmív,
c)
výsledky vyšetrovania zdravotnej nezávadnosti krmív,8)
d)
popis technologického postupu výroby a označenie technologického zariadenia, v prípade, že ide o nový doposiaľ nepoužívaný technologický postup alebo technologické zariadenie, aj údaj o osvedčení o jeho spôsobilosti (§ 11 ods. 6),
e)
vyjadrenie príslušných orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov 9).
(4)
Ak je to potrebné na overenie výživnej hodnoty, zdravotnej nezávadnosti alebo použiteľnosti krmiva, kontrolný ústav môže požadovať od ohlasovateľa v nevyhnutnom rozsahu ďalšie údaje alebo odborné posudky, prípadne biologické overovanie krmiva na zvieratách.
(5)
O zápise krmiva do registra krmív vydá kontrolný ústav ohlasovateľovi osvedčenie,10) inak ohlásenie rozhodnutím11) zamietne.
§ 7
(1)
Ak sa žiada zapísať do registra krmív krmivo, ktoré sa odchyľuje od použiteľnosti alebo ukazovateľov výživnej hodnoty či zdravotnej nezávadnosti ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom (ďalej len „doposiaľ nepoužívané krmivo“), vykoná sa overenie výživnej hodnoty, zdravotnej nezávadnosti a použiteľnosti doposiaľ nepoužívaného krmiva na základe vyhodnotenia výsledkov skúšobnej výroby (§ 11) alebo údajov o vlastnostiach a účinkoch krmiva zistených kontrolným ústavom alebo inou odborne spôsobilou právnickou alebo fyzickou osobou alebo, ak ide o krmivo z dovozu, oprávnenou zahraničnou osobou.
(2)
Žiadosť o zápis doposiaľ nepoužívaného krmiva do registra krmív podáva jeho výrobca alebo dovozca (ďalej len „žiadateľ“). V žiadosti zároveň požiada o povolenie skúšobnej výroby alebo navrhne iný spôsob overenia výživnej hodnoty, zdravotnej nezávadnosti a použiteľnosti krmiva podľa tohto zákona. O žiadosti platia ustanovenia § 6 ods. 2 a 3 obdobne.
(3)
Kontrolný ústav si môže vyžiadať za účelom overenia doposiaľ nepoužívaného krmiva ďalšie údaje a odborné posudky.
(4)
Ak sa overovaním doposiaľ nepoužívaného krmiva preukáže, že jeho vlastnosti a účinky neohrozujú účel uvedený v § 1 tohto zákona, kontrolný ústav vydá rozhodnutie11) o schválení krmiva a o zápise do registra krmív, inak rozhodnutím11) žiadosť zamietne.
(5)
V rozhodnutí o schválení krmiva a o zápise do registra krmív kontrolný ústav určí aj podmienky na uvádzanie krmiva do obehu a na jeho používanie.
(6)
Kontrolný ústav po právoplatnosti rozhodnutia vykoná zápis do registra krmív a bez zbytočného odkladu písomne oznámi žiadateľovi evidenčné číslo krmiva a žiadateľa v registri krmív.
§ 8
(1)
Údaje o krmive zapísané do registra krmív obsahujú evidenčné číslo krmiva v poradí podľa dátumu ohlásenia (§ 6) alebo právoplatnosti rozhodnutia o schválení krmiva a o zápise krmiva do registra krmív (§ 7) doposiaľ nepoužívaného krmiva, názov krmiva a účel jeho používania.
(2)
O krmive zapísanom v registri krmív vedie kontrolný ústav evidenčný list, ktorý obsahuje
a)
obchodný názov krmiva,
b)
znak a evidenčné číslo krmiva, pod ktorým je zapísané v registri krmív,
c)
účel používania krmiva,
d)
obchodný názov (meno a priezvisko) a sídlo (bydlisko) dodávateľa,
e)
označenie platnej technickej normy,4)
f)
údaje o zložení krmiva a jeho výživných hodnotách,
g)
údaje o obaloch,
h)
označovanie krmiva,
i)
dobu použiteľnosti,
j)
popis technologického postupu výroby,
k)
označenie technologického zariadenia,
l)
podmienky na uvádzanie krmiva do obehu a na jeho používanie,
m)
dátum doručenia žiadosti o zápis do registra krmív alebo ohlásenia podľa § 6, dátum vydania rozhodnutia o schválení krmiva a o zápise do registra krmív alebo osvedčenia podľa § 6 a dátum jeho právoplatnosti.
§ 9
(1)
Kontrolný ústav spolu so zápisom krmiva podľa § 6 alebo § 7 zapíše do registra krmív i výrobcu alebo dovozcu krmiva.
(2)
Iný ako v odseku 1 uvedený výrobca alebo dovozca krmív zapísaných do registra krmív a fyzická alebo právnická osoba, ktorá mieni krmivo zapísaní do registra krmív inak uvádzať do obehu, je povinná to ohlásiť kontrolnému ústavu.
(3)
V ohlásení sa uvedú údaje uvedené v § 6 ods. 2 písm. a) a c) a zoznam výrobní a predajní. Kontrolný ústav túto skutočnosť zapíše do registra a vydá o tom osobe uvedenej v odsekoch 1 a 2 osvedčenie.10)
§ 10
(1)
Dodávateľ je povinný každú zmenu údajov zapísaných v registri krmív oznámiť kontrolnému ústavu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď ku zmene došlo. Ak zmena spočíva v zhoršení akostných znakov, ukazovateľov zdravotnej a hygienickej nezávadnosti, v technologickom postupe alebo ak ide o zmenu názvu krmiva, dodávateľ môže krmivo uvádzať do obehu až po zápise zmeny do registra krmív.
(2)
Do registra krmív a do evidenčného listu sa bez zbytočného odkladu zapisujú všetky zmeny alebo zánik zapísaných skutočností.
(3)
Kontrolný ústav zruší zápis v registri krmív
a)
na návrh dodávateľa,
b)
ak sa zistí, že dodávateľ porušil podmienky určené v rozhodnutí o schválení krmiva a o zápise do registra krmív.
§ 11
Skúšobná výroba
(1)
Skúšobnou výrobou sa overujú
a)
výživná hodnota, zdravotná nezávadnosť a použiteľnosť doposiaľ nepoužívaného krmiva,
b)
nové, doposiaľ nepoužívané technologické zariadenia a technologické postupy na výrobu krmiva.
Pri skúšobnej výrobe podľa písmena a) sa získavajú aj podklady pre tvorbu technickej normy4) a metódy skúšania krmiva.
(2)
Skúšobnú výrobu povoľuje kontrolný ústav na žiadosť dodávateľa alebo na žiadosť výrobcu technologického zariadenia na výrobu krmiva.
(3)
Doba skúšobnej výroby nesmie prekročiť šesť prevádzkových mesiacov od začiatku výroby krmiva alebo používania nového, doposiaľ nepoužívaného technologického zariadenia, ak charakter biologického overovania (§ 12) nevyžaduje predĺženie tejto doby. Rozsah skúšobnej výroby nesmie prekročiť 20 percent predpokladanej ročnej produkcie.
(4)
V rámci skúšobnej výroby je dodávateľ alebo výrobca technologického zariadenia na výrobu krmív povinný
a)
vopred oznámiť odberateľovi, že ide o dodávky krmiva zo skúšobnej výroby,
b)
označovať krmivo na obaloch a v dodacom liste výrazným údajom „skúšobná výroba“.
(5)
Výsledky skúšobnej výroby podľa odseku 1 písm. a) sa pripájajú k žiadosti o zápis krmiva do registra krmív.
(6)
Ak nové, doposiaľ nepoužívané technologické zariadenie alebo nový, doposiaľ nepoužívaný technologický postup výroby krmiva na základe výsledkov skúšobnej výroby neohrozuje záujmy uvedené v § 1 tohto zákona, kontrolný ústav vydá osvedčenie o ich overení.
(7)
Technologické zariadenia alebo technologické postupy, ktoré sa neoverujú podľa odseku 1 písm. b), ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.
§ 12
Biologické overovanie
(1)
Ak je to potrebné na účely overovania výživnej hodnoty, zdravotnej nezávadnosti a použiteľnosti krmiva, kontrolný ústav môže v rámci skúšobnej výroby alebo v prípadoch, keď ide o krmivo z dovozu, nariadiť vykonanie biologického overovania krmiva na zvieratách, ktoré sa vykonáva formou pokusov a biologických skúšok.
(2)
Biologické overovanie krmiva vykonáva kontrolný ústav v súčinnosti s orgánmi veterinárnej správy12) alebo iná odborne spôsobilá fyzická alebo právnická osoba poverená kontrolným ústavom.
(3)
Krmivo sa pri biologickom overovaní skrmuje podľa kŕmneho návodu dodávateľa. Ten, kto vykonáva biologické overovanie krmiva, nie je oprávnený vykonávať dodatočné úpravy kŕmneho návodu, aj keď zistí pred biologickým overovaním alebo počas neho jeho nedostatky.
(4)
Termín vykonania biologického overovania krmiva oznámi kontrolný ústav jeho dodávateľovi. Schvaľovací postup a biologické overovanie nesmú prekročiť dobu 12 mesiacov s výnimkou tých prípadov, keď biologické overovanie vyžaduje dlhšiu dobu.
(5)
Bližšie podmienky biologického overovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.
Štátna odborná kontrola krmív
§ 13
(1)
Štátnu odbornú kontrolu krmív (ďalej len „kontrola“) vykonáva kontrolný ústav. Kontrolný ústav kontroluje dodržiavanie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a z predpisov vydaných na jeho základe pri výrobe, spracúvaní, skladovaní, preprave, predaji a skrmovaní krmiva. Pôsobnosť ostatných orgánov vyplývajúca z osobitných právnych predpisov týmto nie je dotknutá.12)
(2)
Pri vykonávaní kontroly postupujú pracovníci kontrolného ústavu podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti13) a sú oprávnení najmä
a)
vstupovať do priestorov, v ktorých sa krmivá vyrábajú, skladujú a prepravujú, do priestorov, v ktorých sa s nimi obchoduje, a do priestorov, v ktorých sa skrmujú,
b)
vyžadovať od fyzických alebo právnických osôb potrebné doklady a poskytnutie bezodplatného odberu vzorky krmív.
(3)
Fyzické alebo právnické osoby, u ktorých sa kontrola vykonáva, sú povinné umožniť pracovníkom kontrolného ústavu pri vykonávaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku a orgánom veterinárnej správy v rámci veterinárneho dozoru14) plniť úlohy súvisiace s výkonom kontroly a umožniť odber vzoriek potrebných na vykonanie kontroly akosti krmiva a zdravotnej nezávadnosti krmiva.
(4)
Kontrolný ústav môže na účely kontroly využiť aj zistenia odborne spôsobilých fyzických alebo právnických osôb.
§ 14
Dodávateľ je povinný na žiadosť kontrolného ústavu a v lehote ním určenej oznámiť dátum výroby alebo dátum expedície krmiva zapísaného v registri krmív.
§ 15
(1)
Na základe výsledkov vykonanej kontroly a podľa závažnosti zistených nedostatkov kontrolný ústav môže
a)
vydať posudok10) o zníženej akosti krmiva,
b)
rozhodnutím11) zakázať výrobu krmiva alebo uvádzanie krmiva do obehu alebo jeho používanie,
c)
rozhodnutím11) zrušiť zápis v registri krmív.
(2)
Posudok o zníženej akosti krmiva možno vydať na základe náhodnej kontroly, ak z odobratých 23 vzoriek päť z nich nevyhovuje hodnoteným ukazovateľom alebo ak pri opakovanej kontrole z 15 vzoriek štyri vzorky nevyhovujú hodnoteným ukazovateľom. Dodávateľ je povinný na základe vydaného posudku o zníženej akosti krmiva označovať toto krmivo pri uvádzaní do obehu výrazným údajom „znížená akosť“ až dovtedy, kým sa opakovanou kontrolou zistí, že krmivo spĺňa určené požiadavky.
(3)
Opakovanú kontrolu vykoná kontrolný ústav do 15 dní po tom, čo dodávateľ písomne preukáže, že odstránil príčiny zníženej akosti krmiva.
(4)
Opakovaná kontrola sa pri tom istom krmive môže robiť najviac dvakrát. Ak sa počet nevyhovujúcich vzoriek zhoduje s počtom vzoriek, na základe ktorých možno rozhodnúť podľa odseku 2, nemusia sa robiť ďalšie rozbory.
(5)
Ak sa kontrolou zistili nedostatky v oblasti zdravotnej nezávadnosti krmiva, kontrolný ústav oznámi svoje zistenia príslušnému orgánu veterinárnej správy.12) Do opatrenia orgánov veterinárnej správy14) dodávateľ nesmie krmivo, ktorého sa zistenie týka, uvádzať do obehu.
(6)
Ak krmivo vyhovuje požadovaným podmienkam, kontrolný ústav vydá o tom osvedčenie.10)
§ 16
Pokuty
(1)
Za porušenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom a predpismi vydanými na jeho základe môže ministerstvo na návrh kontrolného ústavu uložiť dodávateľovi pokutu až do výšky 500 000 Sk.
(2)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa kontrolný ústav o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(3)
V prípade, ak sa v lehote do jedného roka odo dňa, keď bola dodávateľovi právoplatne uložená pokuta, zistí, že dodávateľ opätovne porušil povinnosti vyplývajúce z tohto zákona, môže mu ministerstvo na návrh kontrolného ústavu uložiť pokutu až do 1 mil. Sk.
(4)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, dobu trvania a následky protiprávneho konania.
(5)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.15)
(6)
Uložením pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 17
(1)
Skúšobná výroba a biologické overovanie krmív sa vykonáva na náklady dodávateľa alebo na náklady výrobcu technologického zariadenia.
(2)
Náklady na rozbor vzoriek odoberaných v rámci kontroly, ktoré boli vyhodnotené ako nevyhovujúce, a náklady na opakovaný rozbor hradí dodávateľ.
(3)
Posudky, rozbory a osvedčenia vydané kontrolným ústavom sú záväzné.
§ 18
(1)
Ak nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na vydávanie rozhodnutia kontrolného ústavu a na konanie ministerstva podľa tohto zákona, s výnimkou § 20, predpisy o správnom konaní16).
(2)
O odvolaní proti rozhodnutiu kontrolného ústavu rozhoduje ministerstvo.
§ 19
(1)
Požiadavky na výrobu a zloženie krmív (kŕmnych zmesí) sa spravujú do vydania predpisov na vykonanie tohto zákona doterajšími predpismi.
(2)
Zápis v evidencii krmív vykonaný podľa doterajších predpisov sa považuje za zápis vykonaný podľa tohto zákona, ak dodávateľ v lehote do dvoch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona písomne potvrdí kontrolnému ústavu údaje uvedené v evidencii krmív.
(3)
Dodávateľ, ktorého sídlo (bydlisko) alebo výrobné alebo predajné jednotky sa nachádzajú mimo územia Slovenskej republiky, je povinný krmivo registrovať podľa tohto zákona.
(4)
Ustanovenia veterinárnych predpisov o zdravotnej nezávadnosti krmív zostávajú nedotknuté.
§ 20
(1)
Ministerstvo môže v prípadoch, ak by zásobovanie zvierat krmivami a živočíšna produkcia boli vážne ohrozené v dôsledku mimoriadnych udalostí (napr. neúroda, živelná pohroma), povoliť výnimku z ustanovení tohto zákona a právnych predpisov vydaných na jeho základe.
(2)
Výnimka povolená podľa odseku 1 zanikne, ak pominú dôvody, na základe ktorých bola povolená, alebo ak uplynie lehota, na ktorú bola povolená, alebo uplynutím šiestich mesiacov odo dňa, keď bola udelená.
§ 21
(1)
Minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) zriaďuje pri ministerstve odbornú komisiu pre krmivá.
(2)
Predsedu komisie a jej členov vymenúva minister z popredných odborníkov Slovenskej republiky v oblasti krmív na návrh Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, zástupcov vedeckovýskumnej základne, vysokých škôl, chovateľských zväzov, združení výrobcov krmív a príslušných orgánov štátnej správy.
(3)
Tajomníkom komisie je pracovník kontrolného ústavu poverený viesť register krmív. Po organizačnej stránke činnosť komisie zabezpečuje kontrolný ústav.
(4)
Komisia najmä posudzuje ukazovatele a kritériá výživnej hodnoty a použiteľnosti krmív, metodické postupy a systémy hodnotenia a skúšania krmív pre potreby prípravy predpisov na vykonanie tohto zákona. Komisia prerokúva výsledky overovania doposiaľ nepoužívaných krmív pred vydaním rozhodnutia kontrolného ústavu a návrh na povolenie výnimky podľa § 20.
§ 22
Ministerstvo
a)
vydá všeobecne záväzný predpis na vykonanie ustanovení § 4 ods. 2, § 7 ods. 1, § 11 ods. 7 a § 12 ods. 5,
b)
všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví ukazovatele výživnej hodnoty krmív a použiteľnosti krmív, bližšie podmienky na úradný odber vzoriek krmív, laboratórne skúšanie a hodnotenie krmív, ako aj bližšie podmienky na uvádzanie krmív do obehu, označovanie, balenie, na prepravu, skladovanie, dovoz a používanie krmiva.
§ 23
Zrušujú sa
1.
§ 31 písm. f) a písm. g), § 32 písm. e) a § 39 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby.
2.
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky č. 181/1992 Zb. o krmivách.
§ 24
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 20 ods. 2, § 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 72/1987 Zb. o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov.
Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb.
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 188/1989 Zb. o povoľovaní výroby, dovozu, overovania a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov.
2)
Napr. zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch.
3)
§ 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
4)
Zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení zákona č. 632/1992 Zb.
5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 428/1990 Zb. o úradnom jazyku v Slovenskej republike.
6)
Napr. zákon č. 513/1991 Zb.
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
7)
Zákon č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach.
8)
§ 15 ods. 3 zákona č. 87/1987 Zb. v znení zákona č. 239/1991 Zb.
9)
Zákon č. 87/1987 Zb. v znení zákona č. 239/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb. o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky.
10)
§ 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
12)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb.
13)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole.
14)
§ 22 zákona č. 87/1987 Zb. v znení zákona č. 239/1991 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.
16)
Zákon č. 71/1967 Zb.