183/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.08.1993 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

183
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. júla 1993,
ktorým sa menia a dopĺňajú zákony o lesoch a ich obhospodarovaní
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona č. 229/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 v tretej vete sa vypúšťa slovo „socialistickej“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:
„1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.“.
3.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťa text na konci vety „a ak ide o lesné pozemky v odbornej správe, aj organizácii vykonávajúcej odbornú správu lesov.“ a čiarka pred týmto textom sa nahrádza bodkou.
4.
V § 3 ods. 2 znie:
„(2)
Užívateľ lesných pozemkov je povinný viesť vlastnú evidenciu lesných pozemkov a stavieb, ktoré užíva. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnejšie upraví spôsob vedenia evidencie.“;
odsek 3 sa vypúšťa.“.
5.
V § 4 ods. 7 znie:
„(7)
Ten, na žiadosť koho sa vynímajú lesné pozemky z lesného pôdneho fondu, je povinný zaplatiť odvod Štátnemu fondu zveľaďovania lesa.3a) Vláda nariadením ustanoví základné sadzby odvodov podľa kategórií lesov pri trvalom alebo dočasnom vyňatí, podmienky a rozsah zvýšenia alebo zníženia základných sadzieb, dodatočného predpísania odvodov a oslobodenia od odvodov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a) znie:
„3a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb. o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky.“.
6.
V § 10 ods. 5 znie:
„(5)
Ten, z prevádzky koho unikajú plynné, kvapalné alebo tuhé látky spôsobujúce škody na lesných pozemkoch alebo lesných porastoch, je povinný robiť opatrenia na zabránenie alebo zmiernenie ich úniku a na výzvu orgánu štátnej správy lesného hospodárstva z podnetu vlastníka, správcu alebo užívateľa lesa zúčastňovať sa na zisťovaní škodlivých účinkov týchto látok na lesné pozemky alebo lesné porasty.“.
7.
Označenie a nadpis nad § 11 znejú:
„ŠTVRTÁ ČASŤ
LESNÝ MAJETOK VO VLASTNÍCTVE ŠTÁTU“.
8.
Nadpis § 11 sa vypúšťa.
9.
V § 11 ods. 1 znie:
„(1)
Lesný fond, stavby a zariadenia slúžiace lesnému hospodárstvu, ktoré sú vo vlastníctve štátu (ďalej len „lesný majetok štátu“), spravujú štátne organizácie lesného hospodárstva založené ústredným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.“.
10.
V § 11 ods. 2 sa slová „Lesný národný majetok“ nahrádzajú slovami „Lesný majetok štátu“ a slová „riadené Federálnym ministerstvom národnej obrany“ sa nahrádzajú slovami „založené Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“)“.
11.
V § 11 ods. 3 sa slová „lesný národný majetok“ nahrádzajú slovami „lesný majetok štátu“.
12.
V § 11 ods. 4 sa za slová „Prevody správy“ vkladajú slová „a vlastníctva“, slová „lesného národného majetku“ sa nahrádzajú slovami „lesného majetku štátu“, bodka na konci vety sa nahrádza čiarkou a dopĺňa sa text „obdobne sa postupuje pri nájme.“.
13.
Nad § 20 sa vkladá označenie a nadpis, ktoré znejú:
„ŠTVRTÁ ČASŤ A
OSOBITNÉ OPRÁVNENIA PRI VYUŽÍVANÍ LESOV“.
14.
V § 21 ods. 2 sa vypúšťajú slovo „škody“ a bodka na konci vety a pripája sa text „za nevyhnutné užívanie; povinnosť náhrady škody tým nie je dotknutá.“.
15.
V § 22 sa vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.
16.
V § 24 ods. 2 sa bodka nahrádza čiarkou a pripája sa text „a to najmä v záujme ekologickej stability územia13a) oblasti lesov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a) znie:
„13a)
§ 4 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.“.
17.
V § 25 sa slová „Federálne ministerstvo národnej obrany“ v príslušnom páde nahrádzajú slovami „ministerstvo obrany“ v príslušnom páde.
18.
V § 26 ods. 1 sa slová „500 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „1 mil. Sk“.
19.
V § 26 ods. 1 sa slová „organizáciám", ktoré nahrádzajú slovami „tým, ktorí“, odseky 4 a 6 sa vypúšťajú a doterajšie odseky 5 a 7 sa označujú ako odseky 4 a 5. Zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 16).
20.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15) znie:
„15)
Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší).“.
21.
§ 27 a 28 sa vypúšťajú.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťajú slová „aby sa zabezpečila čo najvyššia produkcia akostnej drevnej hmoty,“ a slovo „ostatné“.
2.
V § 2 ods. 3 písm. a) znie:
„a)
záväzné údaje, ktorými pre jednotky priestorového rozdelenia lesa sú hospodársky spôsob a jeho forma, horná hranica objemu obnovnej úmyselnej ťažby, horná hranica objemu výchovnej úmyselnej ťažby v porastoch s vekom nad 50 rokov, dolná hranica objemu výchovnej úmyselnej ťažby v porastoch s vekom do 50 rokov, plocha prerezávky a výchovnej ťažby, obnovné zastúpenie hlavných drevín,“.
3.
V § 2 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „formy hospodárskeho spôsobu,“.
4.
V § 2 ods. 4 sa slová „výšky ťažieb dreva“ nahrádzajú slovom „údajov“.
5.
Za § 2 sa vkladá nový § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠2a
Priestorové rozdelenie lesa
(1)
Na účely hospodárskej úpravy lesov sa lesy členia na jednotky priestorového rozdelenia, ktorými sú najmä
a)
lesné hospodárske celky,
b)
časti lesov podľa ich užívania,
c)
dielce, porasty, prípadne čiastkové plochy a porastové skupiny.
(2)
Lesné hospodárske celky určuje Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), pričom prihliada na prírodné a hospodárske podmienky, a ak je to možné, aj na vlastnícke a užívacie vzťahy.
(3)
Časti lesov podľa ich užívania určí na návrh správcu, vlastníka, užívateľa alebo z vlastného podnetu orgán štátnej správy lesného hospodárstva.
(4)
Dielce, porasty, prípadne čiastkové plochy a porastové skupiny schvaľuje na návrh vyhotovovateľa lesného hospodárskeho plánu orgán štátnej správy lesného hospodárstva pri schvaľovaní lesného hospodárskeho plánu.“.
6.
V § 3 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
Lesné hospodárske plány sa vyhotovujú podľa zásad schválených orgánom štátnej správy lesného hospodárstva na základe komplexného zisťovania stavu a sledovania vývoja lesov v lesných hospodárskych celkoch a z hľadiska dlhodobých cieľov hospodárenia a ochrany lesov.
(2)
Lesné hospodárske plány sa vyhotovujú pre časti lesov podľa ich užívania spravidla na obdobie desiatich rokov. Ak je to odôvodnené potrebami hospodárenia v lese, môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva povoliť alebo určiť vypracovanie lesného hospodárskeho plánu na iné obdobie.“.
7.
V § 3 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Najmenšia výmera, pre ktorú sa vyhotovuje lesný hospodársky plán, je 50 ha. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže určiť (§ 2 ods. 3) aj nižšiu výmeru, pre ktorú sa vyhotoví zjednodušený lesný hospodársky plán, ak si to vyžaduje racionálne obhospodarovanie a ochrana lesov.
(4)
Návrhy lesných hospodárskych plánov vyhotovujú fyzické osoby a právnické osoby na základe osvedčenia o odbornej a technickej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“) vydaného ministerstvom. Právnická osoba môže lesné hospodárske plány vyhotovovať len pracovníkmi, ktorí sú držiteľmi osvedčenia.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.
8.
V § 3 sa za odsek 6 pripája nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Na konanie o schvaľovaní návrhov lesných hospodárskych plánov podľa § 2 ods. 3 písm. a) a o povoľovaní zmien platných lesných hospodárskych plánov a na konanie o určení častí lesa podľa ich užívania (§ 2a ods. 3) sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1a) Účastník konania sa môže proti rozhodnutiu o schválení lesného hospodárskeho plánu alebo povolení jeho zmeny odvolať len v tej časti, ktorá sa ho týka; platnosť rozhodnutia voči ostatným účastníkom konania tým nie je dotknutá.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
„1a)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.
9.
§ 5 znie:
㤠5
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví
a)
podrobnosti o určovaní priestorového rozdelenia lesa,
b)
podrobnosti o vykonávaní hospodárskej úpravy lesov, o vyhotovovaní, schvaľovaní, zmenách a kontrole lesných hospodárskych plánov,
c)
podmienky na získanie odbornej a technickej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov,
d)
podrobnosti o prehľadoch výsledkov hospodárenia podľa lesných hospodárskych plánov.“.
10.
V § 6 ods. 1 znie:
„(1)
Lesy osobitného určenia z dôvodu vplyvov imisií a ochranné lesy vyhlasuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh vyhotovovateľa lesného hospodárskeho plánu, ostatné lesy osobitného určenia vyhlasuje tento orgán z podnetu vlastníka, správcu alebo užívateľa lesného pozemku, alebo na návrh iných orgánov štátnej správy, alebo z vlastného podnetu. Na konanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1a)“.
11.
§ 7 sa dopĺňa novými odsekmi 2 až 6, ktoré znejú:
„(2)
Pri obnove lesov sa použijú podrastový, výberkový a holorubný hospodársky spôsob. Za odôvodnené podmienky zákon ustanovuje lokality, v ktorých nie je možné dosiahnuť prirodzené zmladenie, v prevodoch a premenách, imisie a kalamity.
(3)
V hospodárskych lesoch je prevažujúcim spôsobom podrastový hospodársky spôsob. Podľa prírodných podmienok sa uplatňuje výberkový hospodársky spôsob. S prihliadnutím na prírodné podmienky sa v nevyhnutnej miere môže použiť holorubný hospodársky spôsob.
(4)
V ochranných lesoch sa určí hospodársky spôsob s prihliadnutím na prírodné podmienky.
(5)
V lesoch osobitného určenia sa určí hospodársky spôsob so zreteľom na ich osobitné poslanie.
(6)
Podrobnosti o určovaní hospodárskeho tvaru lesa, o hospodárskych spôsoboch a ich formách ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
12.
V § 8 sa vypúšťa odsek 2 a doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
13.
V § 10 ods. 1 písm. b) sa za slová „pôdneho fondu“ vkladajú slová „a pri odlesňovaní lesných pozemkov pre potreby lesného hospodárstva“.
14.
V § 11 ods. 3 znie:
„(3)
Prepravca dreva je povinný na požiadanie príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky, orgánov štátnej správy lesného hospodárstva alebo lesnej stráže preukázať pôvod prepravovaného dreva dokladom od vlastníka alebo užívateľa lesa.“.
15.
V § 12 sa vypúšťa odsek 3.
16.
Označenie a nadpis nad § 13 znejú:
„DRUHÁ ČASŤ
ODBORNÉ OBHOSPODAROVANIE LESOV“.
17.
§ 13 znie:
㤠13
(1)
Hospodárenie v lesoch podľa § 1 sú vlastníci a užívatelia lesov povinní zabezpečiť odborným lesným hospodárom (§ 14 a 14a).
(2)
Odborný lesný hospodár môže svoju činnosť spravidla vykonávať spolu na výmere lesov do 2 000 ha, vyššiu výmeru orgán štátnej správy lesného hospodárstva spravidla povolí v prípade uceleného užívania lesov jedným subjektom alebo združením.
(3)
Ak vlastníci alebo užívatelia lesov nespĺňajú kritériá podľa § 14 ods. 1, zabezpečia činnosť odborného lesného hospodára zmluvou, v ktorej dohodnú aj jej úhradu.3a)
(4)
Ak vlastník alebo užívateľ lesa nezabezpečí odborné obhospodarovanie lesov, určí mu odborného lesného hospodára s povinnosťou úhrady jeho činnosti orgán štátnej správy lesného hospodárstva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a) znie:
„3a)
Zákonník práce.
Obchodný zákonník.
Občiansky zákonník.“.
18.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Odborný lesný hospodár
(1)
Odborným lesným hospodárom môže byť fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania a päťročnú prax v lesníckych činnostiach alebo stredoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania a desaťročnú prax v lesníckych činnostiach a preukáže svoju odbornú spôsobilosť skúškou.
(2)
Odborný lesný hospodár môže vykonávať svoju činnosť po zapísaní do evidencie odborných lesných hospodárov a po vydaní osvedčenia4a) orgánom štátnej správy lesného hospodárstva. Odobrať osvedčenie možno za opakované alebo hrubé porušenie povinností ustanovených v § 14a.
(3)
Činnosť odborného lesného hospodára nesmú vykonávať pracovníci orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ak nejde o správu ich vlastného majetku nachádzajúceho sa mimo územia obvodu ich úradnej pôsobnosti.
(4)
Podrobnosti o skúške, vydávaní a odobratí osvedčenia, o evidovaní a odplate za činnosť odborného lesného hospodára podľa § 13 ods. 3 ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(5)
Odborný lesný hospodár vykonáva svoju činnosť vlastným menom, na vlastný účet a zodpovednosť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:
„4a)
§ 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.“.
19.
Za § 14 sa vkladá nový § 14a, ktorý znie:
㤠14a
(1)
Odborný lesný hospodár je povinný najmä
a)
pripravovať podklady a zúčastňovať sa na vyhotovovaní a schvaľovaní lesného hospodárskeho plánu a kontrole plnenia jeho predpisov, spracúvať návrhy na zmeny v prípadoch, kde to vyžaduje stav a vývoj lesných porastov,
b)
usmerňovať realizáciu lesného hospodárskeho plánu a opatrení uložených na ochranu lesov a zvyšovanie stability lesných ekosystémov,
c)
dohliadať na vhodnosť osiva a sadeníc lesných drevín na obnovu lesa,
d)
kontrolovať a evidovať práce vykonané v lese a viesť príslušné evidenčné výkazy o lesnej hospodárskej evidencii,
e)
predkladať údaje potrebné na sledovanie stavu a vývoja lesov príslušným orgánom štátnej správy a organizácii, ktorú touto činnosťou poverilo ministerstvo,
f)
sledovať stav a vývoj škodlivých činiteľov v lesoch a predkladať o nich hlásenia organizácii poverenej ochranárskou kontrolou,
g)
zabezpečovať opatrenia na záchranu a reprodukciu genofondu hlavných lesných drevín,
h)
navrhovať ekologicky vhodné technológie pri činnostiach súvisiacich s obhospodarovaním lesov,
i)
upozorňovať vlastníka alebo užívateľa lesov a následne orgán štátnej správy lesného hospodárstva na každú činnosť, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi.
(2)
Výkon zákonom určených povinností odborným lesným hospodárom nemôže byť dôvodom na zrušenie zmluvy uzavretej podľa § 13 ods. 3.“.
20.
§ 15 a 16 sa vypúšťajú.
21.
V § 17 ods. 1 sa za slovo „zbierať“ vkladajú slová „pre vlastnú potrebu“.
22.
V § 17 ods. 2 sa za slovo „hospodárstva“ vkladajú slová „alebo s jeho súhlasom užívateľ“. Za prvú vetu sa vkladá nová veta, ktorá znie:
„Tieto zákazy a obmedzenia sa určujú na obmedzený čas a musia sa vhodným spôsobom zverejniť.“.
23.
V § 19 ods. 1 písm. i) znie:
„i)
vyrúbavať stromy, kry a vykonávať zber semena,“.
24.
V § 19 ods. 1 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
vyberať semenáčiky prirodzeného zmladenia lesných drevín.“.
25.
V § 19 ods. 2 sa slová „až i)“ nahrádzajú slovami „až j)“ a pred slovo „užívatelia“ sa vkladajú slová „vlastníci a“.
26.
V § 20 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
V prípade, ak sa zistí opakované alebo hrubé porušovanie povinností ustanovených v odseku 2 písm. b) až d), môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva zabezpečiť vykonanie nevyhnutných opatrení do dosiahnutia účelu na náklad vlastníka alebo užívateľa lesa. Ak sa pri výkone opatrení dosiahne výnos, patrí vlastníkovi alebo užívateľovi po odpočítaní nákladov na výkon opatrení. Na konanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní;1a) odvolanie nemá odkladný účinok.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
27.
V § 23 v prvej vete sa vypúšťajú slová „ako aj odbornú správu lesov“ a čiarky pred týmito slovami a za nimi.
28.
V § 24 ods. 2 písm. b) poznámka pod čiarou k odkazu 14) znie:
„14)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb.“.
29.
V § 24 ods. 8 poznámka pod čiarou k odkazu 15) znie:
„15)
Zákon č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive v znení zákona č. 49/1990 Zb.“.
30.
V § 25 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta; § 25 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Predpokladom na výkon niektorých funkcií v lesných úradoch a v oblastných lesných úradoch je vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti.“.
31.
V § 26 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa zákona o správnom konaní“.
32.
V § 26 ods. 1 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:
„g)
o určení odborného lesného hospodára podľa § 13 ods. 2,
h)
o opatreniach podľa § 20 ods. 3,“.
Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená i) až m) a v písmene l) sa slová „a podľa § 3“ nahrádzajú slovami „a podľa § 34“.
33.
V § 26 ods. 2 sa dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
vedie evidenciu lesov podľa vlastníkov a užívateľov lesov a podľa pôsobnosti odborných lesných hospodárov,“.
k)
overuje spôsobilosť, vedie evidenciu a vydáva a odoberá osvedčenia podľa § 34a.“.
34.
V § 27 ods. 1 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) až e), ktoré znejú:
„c)
určuje časti lesov podľa užívania podľa § 2a ods. 3,
d)
povoľuje alebo určuje vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu na kratší čas ako desať rokov podľa § 3 ods. 2,
e)
schvaľuje zásady na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov podľa § 3 ods. 1.“.
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená f) až i).
35.
V § 27 ods. 1 písm. i) znie:
„i)
vedie evidenciu odborných lesných hospodárov, vydáva osvedčenia na výkon ich činností a rozhoduje o odobratí osvedčenia.“.
36.
V § 28 písm. c) znie:
„c)
určuje lesné hospodárske celky podľa § 2a ods. 2,“.
37.
V § 28 písm. d) znie:
„d)
organizuje a riadi skúšky odborných lesných hospodárov,“.
38.
§ 28 sa dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
organizuje a riadi skúšky odbornej spôsobilosti pracovníkov lesných úradov a pracovníkov oblastných lesných úradov podľa § 25 ods. 3,
j)
vydáva osvedčenie spôsobilosti na vypracúvanie lesných hospodárskych plánov podľa § 3 ods. 4.“.
39.
Za § 34 sa vkladajú nové § 34a a 34b, ktoré znejú:
㤠34a
(1)
Do 31. decembra 1995 môžu činnosť odborného lesného hospodára vykonávať osoby, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené v § 14, bez skúšky.
(2)
Užívatelia lesov sú povinní oznámiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva svojho odborného lesného hospodára do 60 dní od účinnosti tohto zákona, zmeny sú povinní ohlásiť do 14 dní.
(3)
Skúšky vykonané podľa vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 17/1961 Zb. sa pokladajú za vykonanie skúšky odborného lesného hospodára.
§ 34b
Kde sa v zákone používajú slová „Federálne ministerstvo národnej obrany“ a „Zbor národnej bezpečnosti“, rozumie sa tým „Ministerstvo obrany Slovenskej republiky“ a „Policajný zbor Slovenskej republiky“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb. o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:
„1)
§ 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.“.
2.
V § 3 písm. a) znie:
„a)
odvody za trvalé alebo dočasné vyňatie pozemkov z lesného pôdneho fondu podľa osobitného predpisu,2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:
„2a)
§ 4 ods. 7 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.“.
3.
V § 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „s výnimkou pokút uložených Federálnym ministerstvom národnej obrany,4)“.
4.
V § 3 písm. d) znie:
„d)
dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,“.
5.
V § 4 ods. 1 písm. f) až i) znejú:
„f)
podporu spoločného obhospodarovania lesov,
g)
úhradu nákladov užívateľom lesov, ktorí obhospodarujú lesy neznámych vlastníkov, vlastníkov, ktorí neuplatnili nárok na obnovenie užívacích práv k lesom, a v prípadoch vykonania opatrení na predchádzanie škodám, ak sa nedosiahne výnos,
h)
úhradu nákladov za činnosť odborného lesného hospodára určeného orgánom štátnej správy lesného hospodárstva,4a)
i)
ďalšie účely súvisiace so zabezpečovaním reprodukcie lesa s predchádzajúcim súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:
„4a)
§ 13 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 4 ods. 2 sa za slovo „vzťahy“ vkladá bodka a zvyšný text sa vypúšťa.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Čl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 61/1977 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb., ako to vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných neskoršími zákonmi a týmto zákonom.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.