181/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.08.1993 do 31.07.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

181
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. júla 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Úvodné ustanovenie
Tento zákon upravuje správne poplatky (ďalej len „poplatky“), ktoré vyrubujú a vyberajú orgány štátnej správy, zastupiteľské úrady Slovenskej republiky, obce a štátne archívy Slovenskej republiky1) (ďalej len „správny orgán“).“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:
„1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb.“.
3.
Za § 1 sa vkladá nový § 1a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠1a
Predmet poplatkov
Predmetom poplatkov sú:
a)
úkony spojené s činnosťou správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov,
b)
písomné podania, ktorých vybavenie si vyžaduje vydanie rozhodnutia v správnom alebo v daňovom konaní (ďalej len „úkon“) a sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len „sadzobník“). Sadzobník je uvedený v prílohe tohto zákona.“.
4.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťa slovo „spoplatňovaný“.
5.
V § 4 ods. 1 písm. a) znie:
a) orgány štátnej správy, obce, štátne fondy, Slovenský Červený kríž, poisťovne1a), nadácie a rozpočtové organizácie s výnimkou III. časti sadzobníka správnych poplatkov.“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
„1a)
§ 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia.“.
7.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike“ nahrádzajú slovami „v Slovenskej republike“.
8.
V § 4 sa vypúšťa odsek 2 a doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
9.
V § 4 doterajší odsek 3 znie:
„(3)
Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov o sociálnom zabezpečení, o zdravotnom, nemocenskom a dôchodkovom poistení, o zamestnanosti s výnimkou sprostredkovania zamestnania, o zmiernení následkov majetkových krívd 2) a priestupkoch 2a).“.
10.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2) sa dopĺňa na začiatku skratka „Napr.“.
11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:
„2a)
§ 79 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb. a vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch.“.
12.
V § 4 v doterajšom odseku 4 sa slová „Česká a Slovenská Federatívna Republika“ nahrádzajú slovami „Slovenská republika“.
13.
§ 5 ods. 1 znie:
„(1)
Základom poplatku ustanoveného percentuálnou sadzbou, ak je predmetom úkonu nehnuteľnosť, je cena zistená podľa osobitných predpisov3); ak je predmetom úkonu hnuteľná vec, základom poplatku je cena zvyčajná v mieste a čase vykonania úkonu.“.
14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:
„3)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 5 ods. 2 sa slovo „spoplatňovaného“ nahrádza slovom „predmetu“ a zároveň sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Ak poplatník cenu neuvedie ani po výzve, zistí ju správny orgán sám na náklady poplatníka.“.
16.
V § 5 sa vypúšťa odsek 3, doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
17.
V § 6 ods. 1 sa za slovo „určené“ vkladá slovo „v sadzobníku“ a na konci vety sa vypúšťajú slová „v sadzobníku poplatkov“ a nahrádzajú sa slovami „s výnimkou položky 89 písm. a) a b) sadzobníka.“.
18.
V § 7 ods. 1 znie:
„(1)
Poplatky vyrubované a vyberané správnymi orgánmi sa platia do sumy 5 000 Sk kolkovými známkami, zloženkou alebo v hotovosti. Nad sumu 5 000 Sk sa platia prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo zloženkou, prípadne v hotovosti na účet príslušného územného finančného orgánu.“.
19.
V § 7 ods. 3 sa slová „v česko-slovenských korunách“ nahrádzajú slovami „v slovenských korunách“.
20.
§ 7 ods. 4 znie:
„(4)
Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky vyrubujú a vyberajú poplatky, ktoré sú určené percentuálnou sadzbou v tej cudzej mene, v ktorej je vymeraný základ poplatku. Poplatky určené pevnou sumou vyberajú v mene toho štátu, v ktorom majú svoje sídlo, v prepočte slovenskej meny na cudziu menu. Podľa odseku 5 zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže prijať platenie aj v mene iného štátu, než v ktorom má svoje sídlo. Táto mena však musí byť uvedená v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska.“.
21.
§ 7 sa dopĺňa o nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Prepočet slovenskej meny na cudziu menu a naopak sa vykoná podľa kurzového lístka Národnej banky Slovenska platného v čase vyrubenia alebo oznámenia poplatku.
(6)
Poplatník, ktorý je devízovým cudzozemcom, môže platiť poplatok na colnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene3a).“.
22.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a) znie:
„3a)
Devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
23.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Splatnosť poplatkov
(1)
Poplatky uvedené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez vyrubenia a sú splatné pri podaní, pokiaľ v jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené, že poplatok sa platí až po vykonaní úkonu.
(2)
Ak nebol poplatok podľa odseku 1 zaplatený, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
(3)
Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa vyrubujú pred vykonaním úkonu a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia výzvy alebo platobného výmeru, ak v sadzobníku pri jednotlivých položkách nie je ustanovené inak.“.
24.
§ 10 sa dopĺňa o nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Podľa odseku 1 sa nepostupuje v konaní podľa osobitného predpisu3b).“.
25.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3b) znie:
„3b)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.“.
26.
V § 11 ods. 1 sa slová „rozhodne o vrátení zaplateného poplatku“ nahrádzajú slovami „vráti zaplatený poplatok“.
27.
V § 11 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Správny orgán, ktorý vyrubil alebo vybral poplatok, rozhodne na základe žiadosti poplatníka o vrátení sumy, o ktorú bol zaplatený poplatok dodatočne znížený alebo odpustený.
(3)
Ak nedošlo k vykonaniu úkonu z dôvodov na strane poplatníka, môže správny orgán, ktorý poplatok vyrubil alebo vybral, na základe žiadosti poplatníka vrátiť najviac 65 % zo sumy zaplatenej na poplatku.“.
28.
V § 11 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ak sa má vrátiť poplatok alebo preplatok poplatku, zašle správny orgán, ktorý úkon alebo konanie vykonal, odpis právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku daňovému úradu príslušnému podľa trvalého pobytu (sídla) poplatníka, ktorý uvedenú sumu vráti.
(5)
Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku sa nemožno odvolať.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 6 a 7 a zároveň sa v doterajšom odseku 4 suma „30 Kčs“ nahrádza sumou „100 Sk“.
29.
V § 14 poznámka pod čiarou k odkazu 6) znie:
„6)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.“.
30.
V § 15 sa vypúšťa odsek 2 a zároveň sa ruší číslovanie odsekov.
31.
V § 17 odsek 4 znie:
„(4)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným predpisom poplatky vyberané zastupiteľskými úradmi od devízových cudzozemcov.“.
32.
V § 19 v bode 2 sa na konci dopĺňajú slová „a v znení vyhlášky č. 411/1992 Zb.“.
Čl. II
Zmeny a doplnky v sadzobníku správnych poplatkov sú uvedené v prílohe tohto zákona.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1993 Z. z.
Zmeny a doplnky sadzobníka správnych poplatkov
1. Doterajší sadzobník správnych poplatkov sa označuje ako I. časť a dopĺňa sa o oslobodenie k I. časti, ktoré znie:
„Oslobodenie k I. časti:
Od poplatkov podľa tejto časti sadzobníka sú oslobodení vojaci z povolania, ktorí v súvislosti s rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a presťahovaním sa z Českej republiky do Slovenskej republiky nastúpia službu v Armáde Slovenskej republiky.“.
Zároveň sa doterajší sadzobník dopĺňa o II., III. a IV. časť.
2.
Ak sa v doterajšom sadzobníku používa skratka česko-slovenskej koruny „Kčs“, rozumie sa tým slovenská koruna v skratke „Sk“.
3.
Ak sa v doterajšom sadzobníku uvádza „Česká a Slovenská Federatívna Republika“, rozumie sa tým „Slovenská republika“.
4.
Ak sa v doterajšom sadzobníku používa pojem „česko-slovenský štátny občan“, rozumie sa tým „štátny občan Slovenskej republiky“.
5.
Ak sa v doterajšom sadzobníku používa pojem „Česko-slovenský zastupiteľský úrad“, rozumie sa tým „zastupiteľský úrad Slovenskej republiky“.
6.
Položka 1 vrátane poznámok znie:
„“.
Položka 1
Podanie žiadosti:
a) na ústredných orgánoch štátnej správy, ak si vybavenie vyžaduje rozhodnutie správneho orgánu v správnom alebo daňovom konaní a ak nejde o úkon uvedený v ostatných položkách sadzobníka správnych poplatkov 200 Sk
b) na okresných, obecných úradoch a iných než ústredných orgánoch štátnej správy, ak si vybavenie vyžaduje rozhodnutie správneho orgánu v správnom alebo daňovom konaní a ak nejde o úkon uvedený v ostatných položkách sadzobníka 100 Sk
c) o nahliadnutie do matrík 20 Sk
za každý zväzok matriky
Poznámky:
1. Poplatku nepodliehajú podania v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a vyhlášky č. 150/1958 Ú. v. o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich.
2. Poplatok podľa písmena c) sa vyberie len v prípade, ak sa nahliadnutie povolí.“.
7.
V položke 2 písm. a) sa suma „Kčs 200“ nahrádza sumou „300 Sk“.
8.
V položke 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo českom“.
9.
Položka 2 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
Nostrifikácia dokladov o vzdelaní
100 Sk“.
10.
Poznámka k položke 2 sa vypúšťa.
11.
V položke 6 písm. b) sa slová „za každú i začatú hodinu“ nahrádzajú slovami „za každú aj začatú stranu“.
12.
V položke 7 sa dopĺňajú písmená e) a f), ktoré znejú:
„e)
Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami a na zaobchádzanie alebo manipuláciu so zdravotníckymi alebo veterinárnymi pomôckami alebo potrebami podľa osobitného predpisu
1. pre fyzické osoby
2 000 Sk“.
2.
pre právnické osoby
3 000 Sk
f)
Vydanie povolenia na sprostredkovanie zamestnania právnickej alebo fyzickej osobe
500 Sk“.
13.
Splnomocnenie k položke 7 znie:
„Splnomocnenie:“.
1.
Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena b) a c) tejto položky vo výške 50 % určenej sadzby, ak ide o rozšírenie predmetu podnikania a počtu prevádzkární. Ak ide o zmenu trvalého pobytu (sídla) podnikateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, zmenu priezviska podnikateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, zmenu doby, na ktorú sa živnostenský list vydal, a zrušenie živnostenského oprávnenia, vyberie správny orgán poplatok vo výške 10 % určenej sadzby. Pri iných vyššie neuvedených zmenách živnostenského listu alebo koncesnej listiny správny orgán vyberie poplatok vo výške 25 % určenej sadzby. Obdobne postupuje správny orgán aj pri zmenách v súvislosti s vydaním povolenia podľa písmena d).
2.
Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu samostatne hospodáriaceho roľníka vyberie správny orgán poplatok vo výške 20 Sk.“.
14.
Za položku 7 sa dopĺňa poznámka, ktorá znie:
„Poznámka:
Poplatok podľa písmena a), d) a e) tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.“.
15.
V položke 8 písm. a) sa vypúšťa čiarka a slová „a tým aj o štátnom občianstve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“. Zároveň sa suma „Kčs 30“ nahrádza sumou „50 Sk“.
16.
V položke 8 písm. b) sa suma „Kčs 100“ nahrádza sumou „300 Sk“.
17.
Vypúšťa sa oslobodenie k položke 8.
18.
V položke 9 sa vypúšťa čiarka a slová „a tým aj Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“.
19.
V poznámke č. 1 k položke 9 sa číslovka „15“ nahrádza číslovkou „18“.
20.
V položke 10 sa vypúšťa čiarka a slová „a tým aj Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“.
21.
Oslobodenie a splnomocnenie k položke 10 sa vypúšťajú.
22.
V poznámke č. 1 k položke 10 sa číslovka „15“ nahrádza číslovkou „18“.
23.
V poznámke č. 2 k položke 10 sa číslovka „15“ nahrádza číslovkou „18“ a suma „Kčs 100“ sa nahrádza sumou „500 Sk“.
24.
Za položku 11 sa vkladá oslobodenie, ktoré znie:
„Oslobodenie:
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie prvého občianskeho preukazu a vydanie občianskeho preukazu z úradnej moci.“.
25.
V poznámke k položke 11 sa za slovo „vydanie“ vkladá slovo „náhradného“.
26.
V oslobodení č. 1 k položke 12 sa slovo „horári“ nahrádza slovom „lesníci“.
27.
Oslobodenie č. 2 k položke 12 znie:
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom vlády Slovenskej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky.“.
28.
Položka 14 znie:
„Položka 14“.
Podanie žiadosti o vydanie povolenia na výrub stromov rastúcich mimo lesa
a) fyzickým osobám 50 Sk
b) právnickým osobám 500 Sk".
29.
Splnomocnenie k položke 14 sa vypúšťa a nahrádza sa oslobodením, ktoré znie:
„Oslobodenie:
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ktorí žiadajú výrub stromov chorých, ohrozujúcich bezpečnosť, zdravie alebo majetok občanov.“.
30.
V položke 15 sa slovo „osôb“ nahrádza slovom „osoby“, za ktoré sa vkladá čiarka a slová „držiteľovi občianskeho preukazu“.
Zároveň sa suma „Kčs 20“ nahrádza sumou „50 Sk“.
31.
V položke 16 písm. a) sa suma „Kčs 20“ nahrádza sumou „50 Sk“.
32.
V oslobodení č. 2 k položke 16 sa slovo „mena“ nahrádza slovom „priezviska“.
33.
V položke 17 písm. a) sa suma „Kčs 100“ nahrádza sumou „200 Sk“ a v písm. d) sa suma „Kčs 230“ nahrádza sumou „500 Sk“.
34.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7) znie:
7) Zákon č. 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.".
35.
V položke 18 písm. b) sa číslovka „16“ nahrádza číslovkou „25“.
36.
V položke 18 písm. c) sa za prvú zátvorku vkladá čiarka.
37.
V položke 18 písm. f) sa za slovo „vydáva“ vkladá slovo „samostatné“.
38.
Poznámka č. 3 k položke 18 znie:
3. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne, vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117 a § 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb. a zákona č. 262/1992 Zb.“.
39.
V poznámke k položke 19 sa čiarka za slovom „ním“ nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „pri ktorom došlo k prekročeniu zastavanej plochy alebo obstavaného priestoru“.
40.
V položke 21 písm. d) sa k sume „50 Sk“ dopĺňajú slová „za každé jednotlivé zariadenie“.
41.
Za položku 21 sa vkladá nová položka 21a, ktorá vrátane splnomocnenia znie:
„Položka 21a“.
Vydanie oprávnenia na projektovú činnosť právnickým osobám 1 000 Sk
Splnomocnenie:
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 50 %, ak ide o zmenu v rozsahu oprávnenia na projektovú činnosť.
2. Ak ide o zmenu sídla právnickej osoby, priezviska alebo bydliska štatutárneho zástupcu alebo vedúceho projektovej zložky, vyberie sa poplatok 20 Sk.“.
42.
Položka 22 znie:
„Položka 22“.
Miestne zisťovanie (komisionálne konanie), ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníkov konania za každú aj začatú hodinu pracovného času vrátane doby strávenej na ceste 50 Sk".
43.
V poznámke č. 1 k položke 22 sa za skratku „SNR“ dopĺňa číslo právneho predpisu „č. 511/1992 Zb.“ a za slovo „poplatkov“ sa vkladajú slová „a o zmenách v sústave územných finančných orgánov“.
44.
V poznámke č. 2 k položke 22 sa za číslovku 18 vkladá čiarka a číslovka 20.
45.
V položke 23 písm. b) sa suma „Kčs 20 000“ nahrádza sumou „40 000 Sk“.
46.
Položka 23 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
Zmena povolenia vydaného podľa písmena c)
1 000 Sk“.
47.
Za položku 25 sa vkladajú nové položky 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h a 25i, ktoré znejú:
„Položka 25a“.
Podanie žiadosti o povolenie vzniku investičnej spoločnosti alebo investičného fondu vrátane povolenia na vydávanie podielových listov8a) 50 000 Sk
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a) znie:
8a) Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch.
Položka 25b
Schválenie štatútu investičného alebo podielového fondu 5 000 Sk
Položka 25c
Schválenie zmeny štatútu investičného alebo podielového fondu 1 000 Sk
Položka 25d
Podanie žiadosti o schválenie zmien údajov v prospekte verejne obchodovateľného cenného papiera 1 000 Sk
Položka 25e
Žiadosť o povolenie zlúčenia, splynutia, rozdelenia investičných spoločností alebo investičných fondov 10 000 Sk
Položka 25f
Podanie žiadosti o udelenie povolenia na vydanie podielových listov vrátane schválenia štatútu podielového fondu 10 000 Sk
Položka 25g
Vydanie povolenia
a) na emisiu verejne obchodovateľných cenných papierov8b) vrátane premeny neverejne obchodovateľných cenných papierov na verejne obchodovateľné cenné papiere 0,5 ‰ hodnoty emisie
najmenej 2 000 Sk
najviac 1 mil. Sk
Poznámka pod čiarou k odkazu8b) znie:
8b) Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch.
b) na predaj alebo verejné obchodovanie so zahraničným cenným papierom 20 000 Sk
c) pre tlačiareň na tlač cenných papierov 50 000 Sk
d) na organizovanie trhu s cennými papiermi
  1. pre burzy8c) 100 000 Sk
  2. pre mimoburzový trh 20 000 Sk
Poznámka pod čiarou k odkazu 8c) znie:
8c) Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov.
e) na vykonávanie činnosti
  1. obchodníka s cennými papiermi 50 000 Sk
  2. makléra 5 000 Sk
Položka 25h
Podanie žiadosti
a) o udelenie povolenia na podnikanie v poisťovníctve8d) 50 000 Sk
Poznámka pod čiarou k odkazu 8d) znie:
8d) Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1992 Zb.
b) o udelenie povolenia na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti pre zahraničné poisťovne
1. fyzické osoby 2 000 Sk
2. právnické osoby 10 000 Sk
c) o udelenie povolenia na zmenu v predmete podnikania v poisťovníctve 20 000 Sk
d) o udelenie povolenia na zlúčenie alebo splynutie poisťovní 20 000 Sk
e) o schválenie všeobecných poistných podmienok alebo ich zmeny, ak nejde súčasne o udelenie povolenia podnikania v poisťovníctve 20 000 Sk
Položka 25i
Podanie žiadosti
a) o udelenie devízového povolenia v zmysle devízového zákona8e)
1. devízoví tuzemci - fyzické osoby 200 Sk
2. devízoví tuzemci - právnické osoby 500 Sk
3. devízoví cudzozemci 500 Sk
Poznámka pod čiarou k odkazu 8e) znie:
8e) Devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
b) o vyjadrenie k udeleniu devízového povolenia na majetkovú účasť v zahraničí8f)
1. fyzické osoby 500 Sk
2. právnické osoby 1 000 Sk
Poznámka pod čiarou k odkazu 8f) znie:
8f) § 34 Devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.".
48.
V položke 27 sa na konci pripájajú slová „a ich rozšírenie".
49.
Poznámka k položke 27 sa vypúšťa.
50.
V položke 28 sa v písmene a) suma „Kčs 100" a „Kčs 200" nahrádza sumou „300 Sk" a v písmene c) „Kčs 100" sumou „300 Sk".
51.
Poznámka č. 3 k položke 28 znie:
3. Poplatok za zápis prvého držiteľa alebo zápis zmeny držiteľa zníži správny orgán na 50 Sk, ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie ťažko zdravotne postihnutými osobami alebo ak je poplatníkom osoba ťažko zdravotne postihnutá, ktorá je držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.".
52.
Poznámka č. 5 k položke 28 sa vypúšťa.
53.
Položka 29 znie:
„Položka 29
Schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla alebo prípojného vozidla zostaveného zo súčiastok, po prestavbe alebo dostavbe, dovezeného z cudziny, ak ide o novovyrobené vozidlá, ktoré neboli prevádzkované na komunikáciách a neboli evidované 2 000 Sk".“.
54.
V splnomocnení č. 1 k položke 29 sa vypúšťajú slová „písmen b) až d)".
55.
Splnomocnenie č. 2 k položke 29 znie:
2. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 50 % sadzby v prípadoch, ak ide o schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla alebo prípojného vozidla po dostavbe.".
56.
Za položku 29 sa vkladajú nové položky 29a a 29b, ktoré vrátane poznámok znejú:
„Položka 29a
Podanie žiadosti o dočasné vyradenie motorového alebo prípojného vozidla z premávky 200 Sk
Položka 29b
Vykonanie skúšky
a) na získanie alebo rozšírenie vodičského oprávnenia 500 Sk
b) pri preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia 500 Sk
c) na získanie alebo rozšírenie osvedčenia pre učiteľov motorových vozidiel 1 000 Sk
Poznámky:
1. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 50 % sadzby, ak ide o skúšku na predĺženie platnosti osvedčenia pre učiteľa vodičov motorových vozidiel alebo o opakované skúšky.
2. Za vydanie preukazu (osvedčenia) po vykonaní skúšky sa vyberie poplatok podľa položky 27.".“.
57.
V položke 30 písm. c) sa suma „Kčs 40" nahrádza sumou „100 Sk".
Zároveň sa vypúšťa písmeno e).
58.
Položka 31 znie:
„Položka 31
a) Povolenie individuálneho výcviku vodičov na získanie oprávnenia na vedenie motorového vozidla 2 000 Sk
b) Registrácia výcvikového zariadenia na prípravu žiadateľov o oprávnenie na vedenie motorového vozidla 5 000 Sk
c) Registrácia výcvikového zariadenia na prípravu žiadateľov o získanie preukazu učiteľa vodičov motorových vozidiel 5 000 Sk".“.
59.
Položka 32 vrátane poznámky znie:
„Položka 32
a) Vydanie zbrojného preukazu
1. pre štátnych občanov Slovenskej republiky 750 Sk
2. pre cudzincov 2 500 Sk
b) Vydanie hromadného zbrojného preukazu 2 000 Sk
c) Zaregistrovanie každej zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných častí do zbrojného preukazu
1. štátnemu občanovi Slovenskej republiky 450 Sk
2. cudzincovi 1 500 Sk
d) Zaregistrovanie každej zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných častí do hromadného zbrojného preukazu 900 Sk
Poznámka:
Za predĺženie platnosti preukazu sa vyberie poplatok vo výške jednej desatiny sadzby. Poplatok podľa písmena c) sa nevyberie, ak sa vybral podľa položky 33. Od cudzincov, ktorí majú na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt, sa vyberie poplatok podľa písmen a) a c) tejto položky ako u štátneho občana Slovenskej republiky.".“.
60.
Položka 33 vrátane poznámky znie:
„Položka 33
a) Vydanie povolenia na nákup zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných častí a streliva
1. pre štátnych občanov Slovenskej republiky 450 Sk
2. pre cudzincov 1 500 Sk
b) Prevod vlastníctva (s výnimkou dedičstva) alebo zapožičanie zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných častí a streliva
1. pre štátnych občanov Slovenskej republiky 450 Sk
2. pre cudzincov 1 500 Sk
c) Vydanie povolenia na vývoz, prevoz a dovoz každej zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných častí
1. pre štátnych občanov Slovenskej republiky 450 Sk
2. pre cudzincov 1 500 Sk
d) Vydanie povolenia na vývoz, prevoz a dovoz streliva
1. pre štátnych občanov Slovenskej republiky 150 Sk
2. pre cudzincov 1 000 Sk
e) Vydanie povolenia na znehodnotenie zbrane 50 Sk
Poznámka:
Od cudzincov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, sa vyberie správny poplatok v sadzbe ako od štátnych občanov Slovenskej republiky.".“.
61.
Doterajšie oslobodenie k položke 33 sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa novými bodmi 2, 3 a 4, ktoré znejú:
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sa zúčastnia medzinárodnej súťaže v športovej streľbe alebo inej súťaže, ktorej súčasťou je športová streľba, a tiež zbrane získané ako ceny v týchto súťažiach.
3.
Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa medzinárodných zmlúv poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana, a členovia ozbrojených doprovodov týchto osôb.
4.
Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodení príslušníci policajných zborov iných štátov, ak vyvážajú alebo dovážajú zbrane a strelivo pri plnení bezpečnostných úloh v rámci spolupráce s Policajným zborom Slovenskej republiky.".
62.
Za oslobodenie k položke 33 sa vkladá splnomocnenie, ktoré znie:
„Splnomocnenie:
Ak povolenie podľa tejto položky vydáva útvar Policajného zboru vykonávajúci pasovú kontrolu na colnom priechode, príslušný poplatok sa zvyšuje o 20 %.“.
63.
Položka 34 znie:
„Položka 34
a) Vydanie súhlasu na zriadenie a prevádzku jednorazovej strelnice 2 000 Sk
b) Vydanie súhlasu na zriadenie a prevádzku stálej strelnice 3 000 Sk".“.
64.
Položka 35 vrátane splnomocnenia a poznámok znie:
„Položka 35
a) Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností alebo z parcelného protokolu bývalého pozemkového katastra, kópie z katastrálnej mapy alebo z mapy bývalého pozemkového katastra formátu A4, evidenčných údajov o pozemkoch s vyjadrením ich bonitných tried a identifikácie parciel za každých aj začatých 20 parciel katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra pri identifikácii parciel v rámci jednej pozemkovoknižnej vložky 100 Sk
b) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu za každú aj začatú stranu písomných dokladov uvedených v písmene a) 20 Sk
c) Vydanie kópie z katastrálnej mapy doplnenej o stav mapy bývalého pozemkového katastra za každých aj začatých 20 parciel mapy bývalého pozemkového katastra 100 Sk
d) Poskytnutie časti katastrálneho operátu alebo operátu bývalého pozemkového katastra na nahliadnutie pre potreby vyhotovenia odpisu, výpisu alebo náčrtu za každých aj začatých 20 parciel písomnej informácie a za každú grafickú informáciu v rámci jedného katastrálneho územia a pre jeden geometrický plán 50 Sk
e) Overenie geometrického plánu 100 Sk
f) Overenie kópie geometrického plánu 100 Sk
Splnomocnenie:
Správny orgán nevyberie poplatky, ak ide o úkony spojené s navrátením majetku pôvodným vlastníkom podľa osobitných predpisov.
Poznámky:
1. Poplatky podľa tejto položky vyberajú orgány Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
2. Správny úkon spoplatňovaný podľa písmena d) nezahŕňa poskytovanie súradníc podrobných bodov.".“.
65.
V položke 36 písm. b) sa na konci pripájajú slová „zo sumy poskytnutého úveru a v prípade, že sa úver neposkytol, z ceny nehnuteľnosti".
66.
Položka 36 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
zámennej zmluvy, z tej ceny nehnuteľnosti, ktorá je vyššia
0,1 %
najmenej 200 Sk najviac 2 500 Sk“.
67.
Za položku 36 sa vkladá oslobodenie, ktoré znie:
„Oslobodenie:
Podľa tejto položky poplatky neplatí Fond národného majetku Slovenskej republiky.“.
68.
V položke 37 písm. a), b) a c) znejú:
„a)
na prevádzkovanie vnútroštátnej cestnej motorovej dopravy pre cudziu potrebu, ktorá nie je živnosťou, na dobu najviac 2 mesiacov
200 Sk
b)
na cestnú dopravu nebezpečných vecí na dobu najviac 1 roka
1 000 Sk
c)
na dopravu osôb cestnými vozidlami určenými na nákladnú motorovú dopravu po dobu najviac 6 mesiacov
200 Sk“.
69.
V položke 37 v písmene e) sa skratka „ČSFR" nahrádza skratkou „SR".
70.
V položke 37 v písmene ch) sa za slovo „dopravy" vkladajú slová „zahraničným prevádzkovateľom".
71.
Splnomocnenie k položke 37 sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie:
3. Za dodatočne vydávané povolenie môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.".
72.
V položke 38 sa na konci uvádzanej vety vypúšťa dvojbodka a pripájajú sa slová „jednotlivo pre každú prepravnú trasu a prepravný zámer".
73.
Splnomocnenie k položke 38 sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie:
3. Zahraničnému dopravcovi sa zvyšuje príslušná sadzba poplatku podľa písmena b) na trojnásobok.".
74.
Za položku 46 sa vkladajú nové položky 46a, 46b, 46c, 46d a 46e, ktoré vrátane poznámky a splnomocnenia znejú:
„Položka 46a
a) Vydanie námorníckej knižky 200 Sk
b) Vydanie preukazu spôsobilosti námorníka a námorného dôstojníka 100 Sk
Položka 46b
Zápis plavidla do námorného registra alebo jeho výmaz 50 Sk
Položka 46c
a) Za kontrolu a potvrdenie lodných dokladov 200 Sk
b) Za potvrdenie zápisov o nalodení a vylodení v denníku posádky 200 Sk
c) Za potvrdenie zápisu o nalodení a vylodení v námorníckej knižke 100 Sk
d) Za potvrdenie námorného protestu 600 Sk
e) Za vystavenie dočasného sprievodného listu na prevádzku lode 2 000 Sk
Poznámka:
Poplatok podľa písmena b) sa vyberie len raz bez ohľadu na počet odtlačkov pečiatok vyznačených v denníku posádky.
Položka 46d
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej leteckej dopravy osôb alebo nákladov udeleného zahraničnému podniku (podnikateľovi) 100 000 Sk
b) Predĺženie povolenia podľa písmena a) tejto položky 30 000 Sk
Splnomocnenie:
Správny orgán môže na základe vzájomnosti poplatok podľa písmen a) a b) tejto položky znížiť až o 50 %, prípadne od jeho vybratia upustiť.
Položka 46e
a) Zápis civilného lietadla alebo leteckého pozemného zariadenia do slovenského leteckého registra 500 Sk
b) Výmaz civilného lietadla alebo leteckého pozemného zariadenia zo slovenského registra 50 Sk".“.
75.
Za položku 63 sa vkladá nová položka 63a, ktorá vrátane poznámky znie:
„Položka 63a
a) Vydanie potvrdenia (oprávnenia) podľa osobitných predpisov12a) v oblasti určených technických zariadení na dráhach a pri opravách kontajnerov ISO radu 1 vrátane miestneho zisťovania na účely overenia odbornej spôsobilosti za každú začatú hodinu pracovného času 250 Sk
najviac 10 000 Sk
b) Vydanie osvedčenia (preukazu) podľa osobitných predpisov12a) v oblasti činnosti na určených technických zariadeniach na dráhach a pri opravách kontajnerov ISO radu 1 vrátane overenia odbornej spôsobilosti 500 Sk
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a) znie:
12a) Zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach.
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky vyberajú orgány štátneho odborného technického dozoru na dráhach.".“.
76.
Za položku 64 sa vkladá nová položka 64a, ktorá vrátane splnomocnenia a poznámky znie:
„Položka 64a
a) Vydanie odborného vyjadrenia (osvedčenia) podľa osobitných predpisov v oblasti určených technických zariadení na dráhach na ich dovoz 500 Sk
b) Vydanie odborného vyjadrenia (osvedčenia) podľa osobitných predpisov v oblasti určených zariadení na dráhach na výrobu prototypu 300 Sk
c) Posúdenie technickej dokumentácie určeného technického zariadenia a vydanie odborného stanoviska 300 Sk
Splnomocnenie:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť.
Poznámka:
Poznámka k položke 63a tu platí obdobne.".“.
77.
V položke 65 sa pred splnomocnenie dopĺňa oslobodenie, ktoré znie:
„Oslobodenie:
Správny poplatok sa nevyberie pri zabezpečovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.“.
78.
V položke 66 sa pred splnomocnenie dopĺňa oslobodenie, ktoré znie:
„Oslobodenie:“.
1.
Oslobodenie k položke 65 tu platí obdobne.
2.
Poplatok podľa položky sa neplatí v prípade, že ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.".
79.
Za položku 67 sa vkladajú nové položky 67a a 67b, ktoré vrátane splnomocnenia a poznámok znejú:
„Položka 67a
a) Vydanie výnimky zo zákazu stavieb v ochrannom pásme celoštátnych dráh a vlečiek
1. fyzickým osobám 500 Sk
2. právnickým osobám 1 000 Sk
b) Vydanie výnimky zo zákazu činnosti v obvode dráhy 1 000 Sk
Splnomocnenie:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo odpustiť.
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky vyberá dráhový správny orgán.
Položka 67b
a) Vydanie rozhodnutia o zriadení železničného priecestia 1 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o spôsobe zabezpečenia, zmeny zabezpečenia železničného priecestia 500 Sk
c) Vydanie rozhodnutia o zrušení železničného priecestia 100 Sk
Poznámky:
1. Poznámka k položke 67a tu platí obdobne.
2. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie.".“.
80.
Položka 72 vrátane poznámky sa vypúšťa.
81.
V položke 73 sa vypúšťa písmeno a), písmená b), c), d) a e) sa označujú ako a), b), c) a d).
Novo označené písmeno b) znie:
„b)
o nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky cudzincom, ktoré vzniklo manželstvom so štátnym občanom Slovenskej republiky
50 Sk“.
82.
Novo označené písmeno d) v položke 73 znie:
„d)
o vydanie výnimky z ochranných podmienok chránených území (národných parkov, štátnych prírodných rezervácií, chránených nálezísk, chránených parkov a záhrad, chránených študijných plôch), chránených prírodných výtvorov a chránených prírodných pamiatok“.
1.
fyzickým osobám
50 Sk
2.
právnickým osobám
500 Sk".
83.
Položka 73 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
o vydanie výnimky z ochranných podmienok chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov, skamenelín“.
1.
fyzickým osobám
50 Sk
2.
právnickým osobám
100 Sk".
84.
Oslobodenie k položke 73 znie:
„Oslobodenie:“.
1.
Od poplatku podľa písmena d) tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ktorí vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť a činnosť v záujme ochrany chráneného územia, chráneného prírodného výtvoru a chránenej prírodnej pamiatky.
2.
Od poplatku podľa písmena e) tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ktorí zabezpečujú vedecko-výskumnú činnosť a činnosť v záujme ochrany, záchrany a zachovania chráneného druhu.".
85.
Splnomocnenie k položke 73 sa vypúšťa.
86.
Za položku 73 sa vkladajú nové položky 73a, 73b, 73c, 73d, 73e, 73f, 73g, 73h a 73i, ktoré vrátane splnomocnení a poznámok znejú:
„Položka 73a
a) Vydanie rozhodnutia o určení prieskumného územia 1 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o zmene prieskumného územia 800 Sk
c) Vydanie rozhodnutia o zrušení prieskumného územia 200 Sk
d) Predĺženie platnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia 500 Sk
e) Vydanie výpisu z evidencie prieskumných území za každú aj začatú stranu 70 Sk
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i miestne zisťovanie (komisionálne konanie) a zapísanie do evidencie prieskumných území.
Položka 73b
a) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti (alebo jeho duplikátu) na projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác 200 Sk
b) Rozšírenie preukazu odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác 100 Sk
Položka 73c
a) Vydanie rozhodnutia o povolení na vykonávanie geologických prác 1 000 Sk
b) Vydanie výpisu z evidencie povolení na vykonávanie geologických prác za každú aj začatú stranu 70 Sk
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže v prípade, keď je na vykonávanie geologických prác potrebné i živnostenské oprávnenie (koncesná listina) podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, znížiť poplatok až o 80 %.
2. Správny orgán môže znížiť sadzbu poplatku až o 50 %, ak ide o vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na vykonávanie geologických prác.
3. Správny orgán môže znížiť sadzbu poplatku až na desatinu sadzby, ak ide iba o predĺženie časovej platnosti rozhodnutia o povolení na vykonávanie geologických prác.
Poznámka:
V prípade, že správny orgán v rozhodnutí o vydaní povolenia na vykonávanie geologických prác nariadi i komisionálne konanie spojené s miestnym zisťovaním, sadzba zahŕňa i poplatky za toto konanie. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i zapísanie do evidencie vydaných povolení na vykonávanie geologických prác.
Položka 73d
Vydanie rozhodnutia o tom, že určitá činnosť je geologickou prácou 50 Sk
Položka 73e
Vydanie rozhodnutia pri pochybnostiach o tom, či niektorý nerast je vyhradeným alebo nevyhradeným nerastom 100 Sk
Položka 73f
a) Vydanie osvedčenia o výpočte zásob výhradných ložísk 600 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o odpise zásob výhradných ložísk 300 Sk
Splnomocnenie:
Správny orgán môže znížiť sadzbu poplatku podľa písmena a) až o 50 % v prípade, že ide o jednoduché výpočty zásob výhradných ložísk.
Položka 73g
Vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku 300 Sk
Položka 73h
a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb vydávajúcich odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia 1 000 Sk
b) Udelenie oprávnenia právnickým a fyzickým osobám na vykonanie merania emisií a imisií 5 000 Sk
Splnomocnenie:
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 50 %, ak ide o zmenu osvedčenia alebo oprávnenia.
2. Ak ide o zmenu priezviska alebo trvalého pobytu fyzickej osoby, zmenu obchodného mena, resp. názvu a sídla právnickej osoby, vyberie sa poplatok vo výške 20 Sk.
3. Odňatie a zánik osvedčenia alebo oprávnenia sa nespoplatňuje.
4. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch odpustiť poplatok podľa tejto položky.
Položka 73i
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb vydávajúcich odborné posudky vo veciach odpadov 5 000 Sk
Splnomocnenie:
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 50 %, ak ide o zmenu osvedčenia.
2. Ak ide o zmenu priezviska alebo trvalého pobytu fyzickej osoby, zmenu obchodného mena, resp. názvu a sídla právnickej osoby, vyberie sa poplatok vo výške 20 Sk.
3. Odňatie a zánik osvedčenia sa nespoplatňuje.
4. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch odpustiť poplatok podľa tejto položky.".“.
87.
Položka 74 vrátane oslobodenia znie:
„Položka 74
a) Vydanie súhlasu
1. na umiestnenie stavby na lesných pozemkoch
2. o vyňatí alebo obmedzení využívania lesných pozemkov
3. o využití územia do 50 m od okraja lesných pozemkov
4. o určení dobývacích priestorov
5. o určení lesných pozemkov v prípade pochybnosti
1. fyzickým osobám 100 Sk
2. právnickým osobám 500 Sk
b) Zvolanie miestneho šetrenia vyvolaného v dôsledku povolenia zásahov do integrity lesných pozemkov 400 Sk
c) Podanie žiadosti o povolenie zmeny predpisov lesného hospodárskeho plánu alebo na poskytnutie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky s počtom lesných porastov do 10 100 Sk
do 30 200 Sk
nad 30 400 Sk
d) Povolenie výnimky zo zákazu niektorých činností v lesoch 200 Sk
e) Povolenie výnimky na správu národného majetku 1 000 Sk
f) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti lesného hospodára 300 Sk
Oslobodenie:
Správny poplatok sa nevyrubuje v prípadoch podľa písmen b) a c), ak sa úkon vykonáva vo všeobecnom záujme z dôvodu mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd.".“.
88.
Za položku 74 sa vkladajú nové položky 75 až 100, ktoré vrátane oslobodení, splnomocnení a poznámok znejú:
„Položka 75
a) Rozhodnutie o uznanie poľovného revíru 500 Sk
b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru 1 000 Sk
Oslobodenie:
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené úkony, ktoré sa vykonávajú v záujme štátnej ochrany prírody, ochrany genofondu zveri, ako aj vo verejnom záujme. Oslobodenie od poplatku povoľuje ústredný orgán štátnej správy poľovníctva na základe žiadosti navrhovateľa a stanoviska príslušného lesného úradu.
Položka 76
Vydanie povolenia na vykonávanie prípravných školení uchádzačov o prvý poľovný lístok 1 000 Sk
Oslobodenie:
Od poplatku sú oslobodené odborné školy, na ktorých je výučba poľovníctva súčasťou učebných osnov.
Položka 77
Vydanie potvrdenia na dovoz a prevoz rádiových staníc 600 Sk
Oslobodenie:
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len v prípade, ak slovenské spoje nevydali povolenie na prevádzku alebo odovzdanie rádiovej stanice.
Položka 78
a) Za úradné povolenie na vývoz licencovaného tovaru (vývozná licencia okrem vývoznej automatickej licencie na vývoz kontrolovaného tovaru) 0,2 % z celkovej hodnoty vyvážaného tovaru alebo poskytovanej služby
b) Za úradné povolenie na dovoz licencovaného tovaru (dovozná licencia okrem dovoznej automatickej licencie a licencie na dovoz kontrolovaného tovaru)
1. pri priamych platbách 0,1 % z celkovej hodnoty dovážaného tovaru
2. pri bartrových obchodoch do teritória krajín bývalého východného bloku 0,01 % z celkovej hodnoty dovážaného tovaru
c) Za úradné povolenie na dovoz a vývoz tovaru v rámci autolimitačných dohôd uzavretých na medzivládnej úrovni, ako aj na dovoz a vývoz tovaru v rámci automatických licencií 500 Sk
d) Za úradné povolenie na dovoz alebo vývoz kontrolovaného tovaru 500 Sk
e) Za udelenie pracovnej licencie právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, na práce do zahraničia v rámci zmluvy o diele 0,1 % z hodnoty kontraktu
Splnomocnenie:
V prípade podania neúplnej alebo nejasnej žiadosti môže správny orgán zvýšiť sadzbu poplatku až do výšky dvojnásobku. Za vydanie duplikátu úradného povolenia môže správny orgán vybrať poplatok v rovnakej výške ako pri vydaní prvého úradného povolenia. Pri predĺžení platnosti pracovnej licencie môže správny orgán vybrať poplatok do výšky 50 % sadzby poplatku vyberaného pri vydávaní pracovnej licencie.
Položka 79
Podanie prihlášky na ochranu, odrody rastlín alebo plemena zvierat 500 Sk
Položka 80
1. Vydanie šľachtiteľského osvedčenia
a) za prvých 5 rokov 3 000 Sk
b) za ďalšie 3 roky 2 000 Sk
c) za každý ďalší rok 800 Sk
Poznámky:
1. Poplatok za prvých päť rokov platnosti šľachtiteľského osvedčenia vyrubí správny orgán.
2. Poplatok za ďalšie tri roky je splatný pred uplynutím piatehoroku platnosti šľachtiteľského osvedčenia.
3. Poplatok za každý ďalší rok je splatný vždy pred uplynutím predchádzajúceho roku platnosti šľachtiteľského osvedčenia.
4. Poplatky za ďalšie roky sa platia bez vyrubenia vo výške určenej zákonom platným v čase splatnosti poplatku.
2. Zápis prevodu šľachtiteľského osvedčenia 400 Sk
3. Návrh na zrušenie šľachtiteľského osvedčenia 300 Sk
Položka 81
Vydanie veterinárneho povolenia na dovoz, prevoz a vývoz zvierat, potravín a surovín živočíšneho pôvodu, krmív a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz alebo ohroziť zdravie zvierat 200 Sk
Splnomocnenie:
Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 50 %, ak ide o predĺženie platnosti, zmenu alebo rozšírenie povolenia.
Položka 82
Vydanie osvedčenia o spôsobilosti podmienok na výrobu, spracovanie, ošetrovanie, skladovanie a prepravu živočíšnych produktov 200 Sk
Položka 83
Vydanie súhlasu
a) na overenie výroby, dovoz a uvádzanie do obehu krmív doteraz nepoužívaných z hľadiska ich zdravotnej nezávadnosti 200 Sk
b) na overenie výroby, dovoz a uvádzanie do obehu veterinárnych liečiv a ostatných veterinárnych prípravkov 200 Sk
Položka 84
Vydanie záväzného posudku podľa § 24 ods. 1 písm. b) k bodu 2 zákona č. 215/1992 Zb. o veterinárnej starostlivosti (úplné znenie) 200 Sk
Položka 85
Povolenie na vykonávanie zvodu zvierat 100 Sk
Položka 86
Vydanie povolenia na činnosť podľa § 12 zákona č. 11/1992 Zb. o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky 200 Sk
Položka 87
Vydanie veterinárneho osvedčenia
a) na vývoz zvierat, potravín a surovín 100 Sk
b) na premiestňovanie živočíšnych produktov 100 Sk
c) na premiestňovanie zvierat 100 Sk
Položka 88
a) Vydanie cestovného dokladu alebo cestovného preukazu totožnosti 500 Sk
- osobám do 15 rokov 200 Sk
b) Vydanie cestovného preukazu alebo preukazu pre prekračovanie štátnych hraníc 200 Sk
c) Predĺženie platnosti alebo vykonanie zmien v cestovnom doklade (za každý správny úkon) 100 Sk
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené vydanie pohraničnej priepustky deťom do 15 rokov.
Splnomocnenie:
1. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky až do výšky desaťnásobku príslušnej sadzby, ak vydáva cestovný doklad ako náhradu za stratený, zničený alebo poškodený, a až do výšky štvornásobku, ak vydáva cestovný doklad urýchlene na výslovnú žiadosť poplatníka.
2. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena a) tejto položky vo výške polovice sadzby, ak vydáva cestovný doklad, ktorému bola skrátená platnosť do 31. 12. 1997.
Položka 89
a) Udelenie povolenia na dlhodobý alebo trvalý pobyt cudzincovi 2 000 až 5 000 Sk
b) Predĺženie doby pobytu cudzincovi 1 000 Sk až 3 000 Sk
c) Vydanie náhradného preukazu povolenia na pobyt 500 Sk
Splnomocnenie:
1. Poplatky v rámci určeného rozpätia v písmenách a) a b) určí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
2. Správny orgán môže od vybratia poplatkov podľa tejto položky upustiť alebo poplatok znížiť z humanitného dôvodu, alebo ak je zachovaná vzájomnosť.
3. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky až vo výške štvornásobku sadzby, ak cudzinec žiada o predĺženie povolenia na pobyt po uplynutí stanovenej lehoty.
4. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena c) tejto položky až vo výške štvornásobku sadzby, ak vydáva preukaz na pobyt ako náhradu za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený, ak bolo odcudzenie zavinené nedbanlivosťou cudzinca.
Položka 90
Udelenie víza Slovenskej republiky alebo jeho predĺženie cudzincovi s povolením pobytu v Slovenskej republike 500 Sk
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené udelenie a predĺženie víza Slovenskej republiky
a) do diplomatických a služobných pasov, ak je zachovaná vzájomnosť a
b) z dôvodu zdravotníckej alebo charitatívnej pomoci a pri vyhostení.
Položka 91
Udeľovanie víza na území Slovenskej republiky 1 500 Sk
Oslobodenie:
Od správnych poplatkov sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udeľuje vízum z humanitných dôvodov, zdravotníckej alebo charitatívnej pomoci, alebo ak sa vízum udeľuje cudzincovi za účelom nutného pobytu na území Slovenskej republiky. Oslobodenie sa vzťahuje aj na cudzincov vo veku do 15 rokov.
Ak vízum udeľuje cudzincovi orgán cudzineckej polície na colnom priechode, poplatok sa zvyšuje o 20 %.
Položka 92
Overenie pozvania cudzinca do Slovenskej republiky 1 000 Sk
Položka 93
Podanie návrhu na registráciu
a) politickej strany alebo politického hnutia 1 000 Sk
b) združenia občanov 300 Sk
Položka 94
Vydanie povolenia na vývoz vecí mimo rámca zahraničnoobchodnej činnosti štátnym občanom Slovenskej republiky
a) uvedených v osobitnom predpise11a) 150 %
b) vyvážaných v súvislosti s vysťahovaním na trvalý pobyt v cudzine, a to vrátane vecí uvedených v osobitnom predpise11a) používaných sťahujúcou sa osobou na primeranú vlastnú potrebu alebo preukázateľne dovezených z cudziny alebo preukázateľne zakúpených v slovenských organizáciách oprávnených na predaj tovaru za devízové prostriedky 3 %
c) zakúpených v súvislosti s vysťahovaním alebo vyvážaných v množstve alebo hodnote nezodpovedajúcej primeranému uspokojovaniu potrieb sťahujúcej sa osoby 20 %
d) neuvedených v osobitnom predpise11a) 20 %
e) vyvážaných pre potrebu slovenských fyzických osôb pôsobiacich dočasne v cudzine z poverenia slovenských právnických osôb, a to vrátane vecí uvedených v osobitnom predpise11a) 3 %
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a) znie:
11a) Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 41/1965 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení neskorších právnych predpisov.
Oslobodenie:
Od poplatkov sú oslobodené povolenia na vývoz vecí slúžiacich humanitnému poslaniu.
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže poplatok za vydanie povolenia podľa tejto položky znížiť alebo od jeho vyberania upustiť, ak by zaplatenie viedlo k neprimeraným tvrdostiam.
2. Ústredná colná správa Slovenskej republiky môže určiť, aby sa poplatok za vydanie povolenia podľa tejto položky vyruboval z dôvodu všeobecného záujmu až do výšky dvojnásobku určenej sadzby.
3. Ústredná colná správa Slovenskej republiky môže v jednotlivých prípadoch rozhodnúť o vrátení zaplateného poplatku, ak to vyžaduje spoločenský záujem, aj keď bol už úkon vykonaný, prípadne došlo aj k jeho realizácii.
Položka 95
Vydanie povolenia na vývoz vecí mimo rámca zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnej osobe
a) uvedených v osobitnom predpise11a) 150 %
b) neuvedených v osobitnom predpise11a), nadobudnutých darom alebo zakúpených za slovenskú menu dovezenú alebo zamenenú v súlade so slovenskými devízovými predpismi 20 %
c) zakúpených za slovenskú menu vyplácanú na území Slovenskej republiky právnickými osobami 10 %
d) nadobudnutých dedičstvom, a to vrátane vecí uvedených v osobitnom predpise 3 %
Poznámka:
Oslobodenie a splnomocnenie k položke 94 platia tu obdobne.
Položka 96
a) Predĺženie platnosti povolenia na vývoz vecí mimo rámca zahraničnoobchodnej činnosti 50 Sk
b) Predĺženie platnosti colného dokladu pred uplynutím jeho platnosti 20 Sk
c) Overenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány súčasne s prechodom tovaru cez slovenské štátne hranice 20 Sk
d) Dodatočné predĺženie platnosti colného dokladu alebo overenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány po prechode tovaru 100 Sk
Položka 97
Vydanie osvedčenia o pôvode tovaru vrátane overenia, že vyvážaný tovar je tuzemského pôvodu 50 Sk
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky vyberajú orgány colnej správy. Doklady sú určené na konanie colných orgánov v cudzine.
Položka 98
Za vydanie colno-tarifného rozhodnutia o nomenklatúrnom a sadzobnom zaradení tovaru do položiek colného sadzobníka 350 Sk
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky vyberá Ústredná colná správa Slovenskej republiky.
Položka 99
Vydanie osvedčenia orgánmi colnej správy o spôsobilosti dopravných prostriedkov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou 200 Sk
Položka 100
Vydanie náhradného povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej dopravy pre zahraničného prevádzkovateľa 15 000 Sk
Splnomocnenie:
Orgány colnej správy môžu na základe vzájomnosti upustiť od vybratia poplatku alebo znížiť sadzbu poplatku, prípadne z dôvodu zabezpečenia zásad dopravnej politiky zvýšiť sadzbu poplatku až na dvojnásobok.".“.
89.
Za I. časť sa vkladá II., III. a IV. časť, ktoré znejú:
„II. ČASŤ
KONZULÁRNE POPLATKY
Splnomocnenie k II. časti:“.
1.
Správne orgány, ktoré vyrubujú a vyberajú poplatky podľa tejto časti sadzobníka, môžu určenú sadzbu poplatku znížiť alebo upustiť od vybratia poplatku z dôvodu vzájomnosti, z dôvodu všeobecného záujmu alebo vo vzťahu k devízovému tuzemcovi.
2.
Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže vybrať popri poplatku aj náhradu skutočných výdavkov spojených s vykonaním úkonu.
3.
Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky vyberá poplatky za úkony a konania od devízových cudzozemcov podľa osobitného predpisu v sadzbách podľa zvyklostí a cenovej úrovne štátu, v ktorom má svoje sídlo.
4.
Podľa bodu 3 sa budú poplatky vyberať aj od devízových tuzemcov, ktorí pracujú v štáte, v ktorom má zastupiteľský úrad Slovenskej republiky svoje sídlo.
Poznámka k II. časti:
Poplatky podľa tejto časti sadzobníka vyrubuje a vyberá Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky a zastupiteľské úrady Slovenskej republiky od štátnych občanov Slovenskej republiky.
Položka 101
Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky 3 000 Sk
Oslobodenie:
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení štátni občania Slovenskej republiky zdržujúci sa služobne v zahraničí.
Položka 102
Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky 750 Sk
Poznámka:
Podľa tejto položky sa nepostupuje, ak je žiadaný úkon spoplatnený podľa iných položiek tejto časti sadzobníka.
Položka 103
Vybratie pohľadávky, renty a podobne, s výnimkou požitkov zo sociálneho zabezpečenia, úkony v konaní o dedičstve (vrátane intervencie na príslušných orgánoch, vymáhanie a doručenie dedičstva) z vybratej sumy (ceny) alebo hodnoty dedičstva 4 %
najmenej 150 Sk
Poznámky:
1. Ak je na vybavenie žiadosti veriteľa (príjemcu) alebo dediča vykonávaný iba úkon na zabezpečenie pohľadávky, renty alebo dedičstva, vyrubí sa poplatok za podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky.
2. Poplatok za úkony v konaní o dedičstve podľa tejto položky sa vyrubuje z hodnoty dedičstva nezníženej o honorár právneho zástupcu.
Položka 104
Úradná úschova
a) peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov zo sumy alebo ceny predmetu za každý rok 1 %
najmenej 150 Sk
b) listín alebo spisov za každý rok 200 Sk
Poznámka:
Poplatok sa nevyberie v prípade, ak predmet je uložený na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky len za účelom doručenia.
Položka 105
a) Spísanie písomností o právnych úkonoch, najmä zmlúv, závetov a pod. 600 Sk
b) Spísanie plnomocenstva s overením podpisu 300 Sk
Poznámka:
Poplatok sa nevyberá za vyplnenie pasových, vízových a ďalších tlačív, ktoré slúžia pre úradnú potrebu alebo potrebu zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.
Položka 106
Vidovanie listín bez overenia 150 Sk
Položka 107
a) Overenie podpisu na listine a na jej rovnopise za každý podpis 100 Sk
b) Overenie úradných pečiatok a úradných podpisov na listinách vydaných cudzozemskými orgánmi na použitie v Slovenskej republike (superlegalizácia) 200 Sk
c) Overenie úradných pečiatok a úradných podpisov na listinách vydaných orgánmi Slovenskej republiky na použitie v cudzine 200 Sk
Položka 108
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) vrátane overenia 250 Sk
b) Overenie správnosti predloženého odpisu (fotokópie) 250 Sk
c) Overenie správnosti predloženého prekladu 250 Sk
Poznámka:
Poplatky podľa tejto položky sa vyberajú v polovičnej výške, ak ide o zápis do zvláštnej matriky (matričná udalosť v cudzine). Poplatok sa vyberie za každú aj začatú stranu.
Položka 109
Za potvrdenie vydané zastupiteľským úradom pre devízového tuzemca 150 Sk
Položka 110
Vyhotovenie prekladu spisového materiálu
a) do slovenského jazyka 600 Sk
za každú aj začatú stranu
b) zo slovenského jazyka 650 Sk
za každú aj začatú stranu
c) z jedného cudzieho jazyka do druhého 1 000 Sk
za každú aj začatú stranu
d) z čínskeho, japonského, kórejského jazyka a iných znakových jazykov za každý slovný znak 30 Sk
e) do čínskeho, japonského, kórejského jazyka a iných znakových jazykov za každý slovný znak 30 Sk
Položka 111
a) Za vystavený matričný doklad 300 Sk
b) Za vyhotovenie prekladu matričného dokladu a jeho overenie 700 Sk
Poznámka:
Poplatok podľa písmena a) sa nevyberie, ak ide o doručenie prvopisu matričného dokladu.
Položka 112
Za podanie žiadosti o zápis matričnej udalosti v cudzine do zvláštnej matriky 200 Sk
Položka 113
Vydanie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie a úradných záznamov, registrov, evidencií, listín alebo spisov 150 Sk
Položka 114
a) Vydanie cestovného pasu 750 Sk
- osobám do 15 rokov 250 Sk
b) Vystavenie cestovného preukazu (náhradného cestovného dokladu) na cestu do Slovenskej republiky a späť 250 Sk
c) Predĺženie platnosti alebo vykonanie zmien v cestovnom pase 150 Sk
d) Predĺženie platnosti alebo vykonanie zmien v cestovnom preukaze (náhradnom cestovnom doklade) na cestu do Slovenskej republiky a späť 50 Sk
e) Vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov človeka 100 Sk
Splnomocnenie:
Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky až do výšky dvojnásobku príslušnej sadzby, ak vydáva cestovný doklad ako náhradu za stratený, zničený alebo poškodený.
Položka 115
Vystavenie cestovného preukazu na návrat do Slovenskej republiky osobám s trvalým bydliskom v Slovenskej republike 75 Sk
Poznámka:
Vo výnimočných prípadoch možno od vyrubenia poplatku upustiť.
Položka 116
Vydanie potvrdenia pre dovoz a prevoz rádiových staníc 600 Sk
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len v prípadoch, ak slovenské spoje nevydali povolenie na prevádzku alebo odovzdanie rádiovej stanice.
Položka 117
Potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte osoby 150 Sk
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie za potvrdenie alebo písomné oznámenie údajov o každej osobe v ňom uvádzanej.
Položka 118
Vydanie osvedčenia o slovenskom štátnom občianstve 300 Sk
Položka 119
Za prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky 3 000 Sk
Poznámka:
Poplatok za prepustenie detí vo veku do 18 rokov zo štátneho zväzku Slovenskej republiky sa vyberie vo výške 50 % sadzby.
Položka 120
Za udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky 2 000 Sk
Poznámka:
Poplatok sa vyberie za jednu udeľovaciu listinu a je splatný pred odovzdaním udeľovacej listiny.
Položka 121
Vydanie povolenia na vývoz, prevoz alebo dovoz
a) každej zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných častí 300 Sk
b) streliva 100 Sk
Oslobodenie:
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na vývoz, prevoz alebo dovoz zbrane získanej ako cena v streleckých alebo iných podobných súťažiach.
Položka 122
a) Za vydanie námorníckej knižky 200 Sk
b) Za vydanie preukazu spôsobilosti námorníka a námorného dôstojníka 100 Sk
Položka 123
a) Za kontrolu a potvrdenie lodných dokladov 200 Sk
b) Za potvrdenie zápisov v denníku posádky o nalodení a vylodení 200 Sk
c) Za potvrdenie zápisu v námorníckej knižke o nalodení a vylodení 100 Sk
d) Za potvrdenie námorného protestu 600 Sk
e) Za vystavenie dočasného sprievodného listu na prevádzku lode 2 000 Sk
Poznámka:
Poplatok podľa písmena b) sa vyberie len raz bez ohľadu na počet odtlačkov pečiatok vyznačených v denníku posádky.
III. ČASŤ
POPLATKY ZA PRIEMYSELNÉ PRÁVA
Splnomocnenie k III. časti:
Úrad priemyselného vlastníctva (ďalej len „Úrad“) môže určenú sadzbu poplatku znížiť alebo od jeho vybratia upustiť na základe vzájomnosti.
Poznámky k III. časti
1.
Poplatky za úkony vykonané Úradom sa platia vo výške ustanovenej zákonom platným v čase splatnosti poplatku.
2.
Poplatky podľa tejto časti sadzobníka sa platia pri podaní s výnimkou poplatku ustanoveného v položkách 126 písm. d), 128 písm. a), 133 písm. c) a 134.
3.
Poplatok za prvých päť rokov udržiavania patentu sa platí vo výške ustanovenej zákonom v čase rozhodnutia o udelení patentu. Rozhodnutie o udelení patentu obsahuje aj platobný výmer na poplatok. Poplatky za udržiavanie patentu pre ďalšie obdobie sa platia bez vyrubenia vo výške ustanovenej zákonom platným v čase platenia poplatku. Ak poplatník zaplatil poplatok vopred na dobu, keď začiatok lehoty poplatku začína plynúť až v čase platnosti nového zákona, musí poplatok platiť vo výške ustanovenej týmto zákonom. Prípadný nedoplatok sa dodatočne vyrubí a preplatok vráti poplatníkovi. Ak poplatník platí poplatok v ďalšej lehote šiestich mesiacov podľa bodu 3 poznámky k položke 128, použije sa zákon platný v čase splatnosti poplatku v predchádzajúcej (uplynulej) lehote splatnosti.
Položka 124
Vydanie rovnopisu (fotokópie), odpisu, výpisu z registra, zo spisov, úradných listín a záznamov za každú aj začatú stranu 100 Sk
Položka 125
Podanie žiadosti
a) o predĺženie lehoty 150 Sk
b) o odpustenie zameškania lehoty 800 Sk
VYNÁLEZY
Položka 126
a) Podanie prihlášky vynálezu
1. ak je (sú) prihlasovateľom(mi) výlučne pôvodca(ovia) 600 Sk
2. ostatným prihlasovateľom 1 200 Sk
b) Podanie žiadosti
1. o zverejnenie prihlášky vynálezu pred zákonom ustanovenou lehotou 400 Sk
2. o zapísanie prevodu prihlášky vynálezu na iného prihlasovateľa alebo prevodu patentu
na iného majiteľa
600 Sk
3. o zápis ďalšieho pôvodcu vynálezu alebo prihlasovateľa vynálezu 300 Sk
4. o zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena alebo názvu sídla prihlasovateľa vynálezu alebo pôvodcu vynálezu, majiteľa patentu alebo jeho zástupcu oprávneného konať pred Úradom za každú prihlášku alebo patentu 100 Sk
5. o utajenie alebo odtajenie vynálezu 500 Sk
6. o zápis licencie k vynálezu do patentového registra 200 Sk
7. o nútenú licenciu k vynálezu 5 000 Sk
8. o prevedenie autorského osvedčenia na patent 2 000 Sk
9. o zápis ďalšieho rozhodného údaja do patentového registra 100 Sk
c) Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu prihlášky vynálezu
1. do 10 uplatnených patentových nárokov 2 500 Sk
2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu 400 Sk
d) Vydanie patentovej listiny v rozsahu
1. do 10 strojom napísaných strán 800 Sk
2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu 200 Sk
Oslobodenie:
Od poplatku vybraného podľa písmena b) tejto položky sú oslobodené žiadosti o zápis prevodov práv z priemyselného vlastníctva v súvislosti s transformáciou na nové právne subjekty na základe privatizačných projektov schválených Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, a to podľa § 11 ods. 6 a § 16 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Poznámka:
Poplatok za utajenie alebo odtajnenie vynálezu podľa písmena b) tejto položky sa nevzťahuje na vynálezy utajované z dôvodov ochrany štátneho tajomstva.
Položka 127
a) Podanie žiadosti o určenie, či technické riešenie spadá do rozsahu patentu 3 000 Sk
b) Podanie návrhu na zrušenie patentu po uplynutí 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti patentu 800 Sk
Položka 128
Udržiavanie platnosti patentu
a) za 3. až 5. rok................................. 4 500 Sk
b) za 6. rok.......................................... 1 700 Sk
c) za 7. rok.................................... 2 100 Sk
d) za 8. rok..................................... 2 700 Sk
e) za 9. rok................................... 3 500 Sk
f) za 10. až 15. rok sa poplatok uvedený pod písm. e) zvyšuje ročne vždy o 1 000 Sk
g) za 16. rok........................................ 11 000 Sk
h) za 17. až 20. rok sa poplatok uvedený pod písm. g) zvyšuje ročne vždy o 1 500 Sk
Poznámky:
1. a) Poplatok za tretí až piaty rok platnosti patentu je splatný najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti patentu.
b) Poplatok za šiesty a každý ďalší rok platnosti patentu je splatný pred uplynutím predchádzajúceho roka platnosti patentu.
2. Ak lehota uvedená pod bodom 1 písm. b) uplynula pred nadobudnutím účinnosti patentu, sú poplatky v týchto prípadoch splatné v lehote ustanovenej pod bodom 1 písm. a).
3. Ak sa poplatok nezaplatí v lehotách uvedených pod bodom 1 a 2, možno ho zaplatiť ešte v ďalšej lehote šiestich mesiacov, v takom prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.
4. Za udržiavanie platnosti patentu, na ktorý dáva majiteľ ponuku licencie, sa platia poplatky do jednej štvrtiny.
Položka 129
Za udržiavanie platnosti autorského osvedčenia podľa § 18 ods. 1 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch sa vyrubuje správny poplatok vo výške ako v položke 128.
Položka 130
Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o práve prednosti (prioritný doklad) 200 Sk
Položka 131
Za úkony Úradu spojené s podaním medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci 1 200 Sk
ÚŽITKOVÉ VZORY
Položka 132
a) Podanie prihlášky úžitkového vzoru
1. ak je (sú) prihlasovateľom(mi) výlučne pôvodca(ovia) 500 Sk
2. ostatnými prihlasovateľmi 1 000 Sk
b) Podanie žiadosti
1. o odklad zápisu úžitkového vzoru do registra 400 Sk
2. o prevod prihlášky na iného prihlasovateľa alebo prevod úžitkového vzoru na iného majiteľa 500 Sk
3. o zápis ďalšieho pôvodcu alebo prihlasovateľa úžitkového vzoru 300 Sk
4. o zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena alebo názvu, sídla prihlasovateľa alebo jeho zástupcu oprávneného konať pred Úradom za každú prihlášku alebo zápis úžitkového vzoru 100 Sk
5. o zápis licencie k úžitkovému vzoru do registra úžitkových vzorov 200 Sk
6. o nútenú licenciu k úžitkovému vzoru 5 000 Sk
7. o zápis ďalšieho rozhodného údaja do registra úžitkových vzorov 100 Sk
Položka 133
a) Podanie žiadosti o určenie, či technické riešenie spadá do rozsahu zapísaného úžitkového vzoru 3 000 Sk
b) Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra úžitkových vzorov 500 Sk
c) Konanie o výmaze úžitkového vzoru 2 500 Sk
Poznámka:
Podľa písmena c) tejto položky sa vyberie poplatok za konanie o návrhu na výmaz začaté v dôsledku vyjadrenia majiteľa úžitkového vzoru. Poplatok sa vyberie po uskutočnenom konaní a poplatníkom je ten, kto nemal v konaní úspech.
Položka 134
Podanie žiadosti o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru
1. po prvý raz o tri roky 3 000 Sk
2. po druhý raz o tri roky 6 000 Sk
Poznámky:
1. Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatok za predĺženie splatný do 2 mesiacov od vydania osvedčenia.
2. Ak sa poplatok nezaplatil v určenej lehote, možno ho zaplatiť ešte v ďalšej lehote šiestich mesiacov, v takom prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.
Položka 135
Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o práve prednosti (prioritný doklad) 200 Sk
PRIEMYSELNÉ VZORY
Položka 136
a) Podanie prihlášky priemyselného vzoru
1. ak je (sú) prihlasovateľom(mi) výlučne pôvodca(ovia) 500 Sk
2. ostatnými prihlasovateľmi 900 Sk
b) Podanie hromadnej prihlášky priemyselného vzoru
1. ak je (sú) prihlasovateľom(mi) výlučne pôvodca(ovia) 500 Sk
2. ak je každé ďalšie vyriešenie vonkajšej úpravy výrobku obsiahnuté v prihláške 100 Sk
3. ak je (sú) prihlasovateľom(mi) výlučne pôvodca(ovia) 50 Sk
c) Podanie žiadosti
1. o prevod prihlášky na iného prihlasovateľa alebo prevodu zapísaného priemyselného vzoru na iného majiteľa 400 Sk
2. o zápis ďalšieho pôvodcu alebo prihlasovateľa priemyselného vzoru 300 Sk
3. o zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena alebo názvu, sídla prihlasovateľa, majiteľa alebo pôvodcu priemyselného vzoru alebo jeho zástupcu oprávneného konať pred Úradom do registra priemyselných vzorov 100 Sk
4. o zápis licencie do registra priemyselných vzorov 200 Sk
Oslobodenie:
Oslobodenie k položke 126 tu platí obdobne.
Položka 137
a) Podanie žiadosti o určenie, či vyriešenie vonkajšej úpravy výrobku spadá do rozsahu zapísaného priemyselného vzoru 1 500 Sk
b) Podanie návrhu na výmaz priemyselného vzoru z registra priemyselných vzorov 500 Sk
c) Podanie návrhu na výmaz každého ďalšieho vyriešenia vonkajšej úpravy výrobku obsiahnutého v priemyselnom vzore 100 Sk
Položka 138
Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o práve prednosti (prioritný doklad) 200 Sk
Položka 139
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu priemyselného vzoru
1. po prvý raz o päť rokov 1 000 Sk
2. po druhý raz o päť rokov 2 000 Sk
Poznámka:
Ak sa poplatok nezaplatil v určenej lehote, možno ho zaplatiť ešte v ďalšej lehote šiestich mesiacov, v takom prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.
Položka 140
Žiadosť o odklad zápisu priemyselného vzoru do registra 500 Sk
OCHRANNÉ ZNÁMKY
Položka 141
a) Podanie prihlášky
1. individuálnej ochrannej známky do troch tried výrobkov alebo služieb 2 000 Sk
2. kolektívnej ochrannej známky do troch tried výrobkov alebo služieb 2 500 Sk
3. za každú triedu výrobku alebo služieb nad tri triedy 100 Sk
b) Žiadosť
1. o obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky 1 200 Sk
2. o obnovu zápisu kolektívnej ochrannej známky 1 500 Sk
3. o obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr do šiestich mesiacov od tohto dátumu 1 800 Sk
4. o obnovu zápisu kolektívnej ochrannej známky podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu 2 300 Sk
5. o zápis prevodu prihlášky na iného prihlasovateľa alebo prevodu či prechodu práva k ochrannej známke na iného majiteľa 500 Sk
6. o zápis licencie k ochrannej známke do registra 500 Sk
7. o vyhlásenie ochrannej známky za chýrnu 10 000 Sk
8. o zmenu v ochrannej známke, o zmenu mena, priezviska - názvu, trvalého pobytu - sídla, zúženie zoznamu výrobkov a služieb, o zápis alebo zmenu zástupcu, o zmenu licenčnej zmluvy alebo zmluvy o prihláške a používaní kolektívnej ochrannej známky, ak sa žiada len o tento úkon 200 Sk
c) Návrh na výmaz ochrannej známky z registra ochranných známok 600 Sk
d) Žiadosť
1. o medzinárodný zápis ochrannej známky 500 Sk
2. o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 500 Sk
3. o územné rozšírenie alebo zúženie medzinárodného zápisu ochrannej známky 200 Sk
4. o prevod medzinárodne zapísanej ochrannej známky, o zmenu mena, priezviska - názvu, trvalého pobytu - sídla majiteľa medzinárodne zapísanej ochrannej známky, o zúženie zoznamu výrobkov alebo služieb medzinárodne zapísanej ochrannej známky, ak sa žiada len o tento úkon 200 Sk
Oslobodenie:
Oslobodenie k položke 126 tu platí obdobne.
OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV
Položka 142
a) Podanie prihlášky označenia pôvodu 2 000 Sk
b) Žiadosť
1. o zápis ďalšieho užívateľa označenia pôvodu 2 000 Sk
2. o zmenu mena, priezviska - názvu, trvalého pobytu - sídla užívateľa označenia pôvodu, ak sa žiada len o tento úkon 100 Sk
3. o prevod označenia pôvodu 500 Sk
c) Žiadosť o medzinárodný zápis označenia pôvodu 500 Sk
Položka 143
Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o práve prednosti (prioritný doklad) 200 Sk
Poznámka:
Poplatky podľa položky 141 písm. d) a položky 142 písm. c) sa vyberajú za úkony vykonávané podľa Madridskej dohody o medzinárodnom zápise továrenských a obchodných známok, prípadne podľa Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodnom zápise na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve.
TOPOGRAFIA POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV
Položka 144
Podanie prihlášky topografie polovodičových výrobkov 3 000 Sk
Položka 145
Návrh na výmaz topografie polovodičových výrobkov z registra 2 500 Sk
Položka 146
Podanie žiadosti
1. o zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena alebo názvu, sídla prihlasovateľa, majiteľa topografie polovodičových výrobkov alebo jeho zástupcu oprávneného konať pred Úradom 100 Sk
2. o zápis prevodu topografie polovodičových výrobkov na iného majiteľa 200 Sk
3. o zápis licencie do registra topografie polovodičových výrobkov 100 Sk
4. o nútenú licenciu na topografiu polovodičových výrobkov 2 000 Sk
IV. ČASŤ
MIERY
Položka 147
Registrácia výrobcu alebo opravcu meradiel 200 Sk
Položka 148
Autorizácia organizácie na úrade merania 1 000 Sk".