175/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.08.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

175
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. júla 1993
o finančnom hospodárení štátnych podnikov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 1 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Finančné hospodárenie štátneho podniku
§ 1
Vlastné finančné zdroje štátneho podniku
Vlastnými finančnými zdrojmi štátneho podniku (ďalej len „podnik“) sú
a)
základné imanie a rezervný fond,
b)
zisk vytvorený z celej činnosti podniku zistený z účtovnej závierky (ďalej len „zisk“) a z neho vytvárané fondy,
c)
odpisy hmotného a nehmotného majetku1).
§ 2
Základné imanie
(1)
Základné imanie je dlhodobý vlastný finančný zdroj na krytie majetku podniku.
(2)
Základné imanie sa ku koncu roka zvyšuje podľa § 3 ods. 3 alebo znižuje podľa § 6 písm. d).
§ 3
Rezervný fond
(1)
Rezervný fond vytvára podnik podľa § 9 ods. 1 zákona.
(2)
Minimálna výška doplnenia rezervného fondu zo zisku ročne je až do doby dosiahnutia minimálneho zostatku tohto fondu 5 %. Minimálny zostatok rezervného fondu je 20 % základného imania podniku.
(3)
Zostatok rezervného fondu, ktorý koncom roka prevyšuje minimálny zostatok určený podľa odseku 2, môže podnik použiť na zvýšenie základného imania.
§ 4
Použitie zisku
Podnik používa zisk v tomto poradí:
a)
na doplnenie rezervného fondu,
b)
na poskytnutie príspevku alebo jeho pomernej časti pracovníkovi, ak tak ustanovuje osobitný predpis2),
c)
na prídely do fondov vytváraných podľa § 9 ods. 3 zákona,
d)
na prevody nerozdeleného zisku do ďalšieho roka.
§ 5
Prostriedky fondov môže podnik čerpať len do výšky vytvorených zdrojov týchto fondov.
§ 6
Strata vo finančnom hospodárení ku koncu bežného roka
Stratu zistenú z účtovnej závierky vyrovná podnik v tomto poradí:
a)
z nerozdeleného zisku minulých rokov,
b)
z rezervného fondu,
c)
zo zostatkov ďalších fondov vytvorených podľa § 9 ods. 3 zákona,
d)
zo základného imania.
Záverečné ustanovenia
§ 7
Zrušuje sa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 577/1990 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.
§ 8
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 28 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z.
2)
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov.