173/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

173
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. júla 1993
o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Tento zákon upravuje výšku náhrady poskytovanej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) povinnej osobe, ktorá uspokojila reštitučný nárok oprávnenej osoby vydaním majetku,1) ako aj niektoré s tým súvisiace otázky.
§ 2
Povinnej osobe, ktorá podľa osobitného predpisu2) vydala oprávnenej osobe majetok nadobudnutý podľa osobitného predpisu3) alebo jeho časť, poskytne ministerstvo peňažnú náhradu vo výške vypočítanej podľa vzorca
kde N je peňažná náhrada za vydaný majetok,
C je kúpna cena celého majetku nadobudnutého povinnou osobou,
H je účtovná hodnota celého majetku nadobudnutého povinnou osobou v čase prevodu (prechodu) majetku na povinnú osobu,
Z je účtovná hodnota vydávaného majetku v čase prevodu (prechodu) na povinnú osobu.
§ 3
Ak ministerstvo vložilo majetok, ktorý je predmetom vydania, do obchodnej spoločnosti, poskytne tejto obchodnej spoločnosti alebo jej právnemu nástupcovi peňažnú náhradu, ktorej nominálna hodnota zodpovedá účtovnej hodnote, v akej bol vydaný majetok vložený do obchodnej spoločnosti.
§ 4
(1)
Nárok na poskytnutie náhrady podľa § 2 a 3 uplatní povinná osoba na ministerstve písomne do šiestich mesiacov odo dňa vydania majetku oprávnenej osobe, inak právo zaniká; k žiadosti je povinná pripojiť doklady preukazujúce, že majetok vydala oprávnenej osobe v súlade s osobitnými predpismi.4)
(2)
Ministerstvo poskytne povinnej osobe náhradu do troch mesiacov od uplatnenia nároku podľa odseku 1.
§ 5
Ak povinná osoba nadobudla majetok, ktorým uspokojila reštitučný nárok oprávnenej osoby, od Slovenského pozemkového fondu, poskytne jej náhradu podľa tohto zákona Slovenský pozemkový fond.5)
§ 5a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Ak je nárok na poskytnutie náhrady uplatnený povinnou osobou na Fonde národného majetku Slovenskej republiky, ktorý neposkytol finančnú náhradu do 31. decembra 2015, o náhrade rozhodne ministerstvo.
(2)
Právnická osoba podľa osobitného predpisu,6) ako právny nástupca Fondu národného majetku postúpi dokumentáciu súvisiacu s konaniami podľa odseku 1 ministerstvu do 31. januára 2016.
§ 6
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 3 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z.
2)
§ 3 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 14 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
4)
Napr. zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení zákona č. 458/1990 Zb., zákona č. 528/1990 Zb., zákona č. 137/1991 Zb. a zákona č. 264/1992 Zb.
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 267/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1993 Z. z.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb. a zákona č. 93/1992 Zb.
5)
§ 2 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/1993 Z. z., ktorým sa podrobnejšie upravuje postup pri uplatňovaní a vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku.
6)
§ 2 ods. 2 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.