171/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

171
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. júla 1993
o Policajnom zbore
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Úvodné ustanovenia
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)
Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti vrátane jej organizovaných foriem a medzinárodných foriem a úlohy, ktoré pre Policajný zbor vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.
(2)
Činnosť Policajného zboru kontroluje Národná rada Slovenskej republiky a vláda.
(3)
Policajný zbor sa vo svojej činnosti riadi ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
PRVÁ HLAVA
ÚLOHY, ORGANIZÁCIA A RIADENIE POLICAJNÉHO ZBORU
§ 2
Úlohy Policajného zboru
(1)
Policajný zbor plní tieto úlohy:
a)
spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku,
b)
odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov,
c)
spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií, legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu,1)
d)
vykonáva vyšetrovanie o trestných činoch1a) a skrátené vyšetrovanie o trestných činoch,1a)
e)
vedie boj proti terorizmu a organizovanému zločinu,
f)
zaisťuje osobnú bezpečnosť osôb podľa § 72a ods. 1 až 4, ďalších osôb ustanovených osobitným zákonom1aa) alebo určených vládou (ďalej len „určená osoba“),
g)
zaisťuje ochranu objektov podľa § 72b ods. 1 až 3, ďalších objektov ustanovených osobitným zákonom1aa) alebo určených vládou (ďalej len „určený objekt“) a spolupôsobí pri fyzickej ochrane jadrových zariadení,1b)
h)
zabezpečuje kontrolu hraníc Slovenskej republiky,1c)
i)
spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku; ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie,
j)
dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení,
k)
odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňuje2) a prejednáva,
l)
vykonáva pátranie po osobách a pátranie po veciach,
m)
poskytuje ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi,2a)
n)
vykonáva kriminalisticko-expertíznu a znaleckú činnosť,
o)
spolupôsobí pri zabezpečovaní ochrany civilného letectva,2b)
p)
oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
q)
dohliada na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy v obvode železničných dráh,
r)
podieľa sa na zisťovaní a objasňovaní príčin ohrozovania bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy v obvode železničných dráh,
s)
spolupôsobí pri zabezpečovaní bezpečnosti železničnej prepravy jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadení2c) v súčinnosti s prepravcom a dopravcom.
(2)
Policajný zbor plní úlohy štátnej správy3) a iné úlohy,4) ak tak ustanovujú osobitné predpisy.
(3)
Policajný zbor plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom.
(4)
Policajný zbor je úradom pre vyhľadávanie majetku podľa osobitného predpisu.2d)
(5)
Pri plnení úloh Policajný zbor používa technické prostriedky, dopravné prostriedky vrátane leteckých dopravných prostriedkov.
§ 3
Spolupráca Policajného zboru
Policajný zbor pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi verejnej moci, ozbrojenými silami, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, ozbrojenými zbormi, Slovenskou informačnou službou, s právnickými osobami a fyzickými osobami; s orgánmi územnej samosprávy spolupracuje najmä pri určovaní priorít prevencie kriminality, ochrany verejného poriadku a zamerania boja s kriminalitou.
Organizácia Policajného zboru
§ 4
(1)
Policajný zbor sa člení na službu kriminálnej polície, službu finančnej polície, službu poriadkovej polície, službu dopravnej polície, službu železničnej polície, službu ochrany objektov, službu hraničnej a cudzineckej polície, službu osobitného určenia, službu ochrany určených osôb a inšpekčnú službu.
(2)
Ak v § 4a nie je ustanovené inak, služby Policajného zboru pôsobia v rámci útvarov Policajného zboru, ktoré na návrh prezidenta Policajného zboru zriaďuje a zrušuje minister vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „minister vnútra“); minister zároveň na návrh prezidenta Policajného zboru určuje náplň ich činností a vnútornú organizáciu.
(3)
Útvarmi Policajného zboru podľa odseku 2 sú
a)
Prezídium Policajného zboru,
b)
útvary s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky,
c)
útvary s miestnou pôsobnosťou.
(4)
Útvarom Policajného zboru je aj Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, ktorý je znaleckým ústavom na vykonávanie odbornej činnosti a znaleckej činnosti najmä pre orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány verejnej moci;4a) ústav plní aj iné úlohy určené podľa odseku 2.
§ 4a
(1)
Zriaďuje sa Úrad inšpekčnej služby, ktorý je osobitnou súčasťou Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, na odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov. V pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby je aj vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov colníkov.
(2)
Úrad inšpekčnej služby plní tiež v rozsahu vymedzenom ministrom vnútra úlohy na úseku vnútornej kontroly, finančnej kontroly, ochrany osobných údajov, vybavovania sťažností, vybavovania petícií a úlohy zodpovednej osoby podľa osobitných predpisov5a) v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(3)
Úrad inšpekčnej služby riadi riaditeľ. Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde.
(4)
Vnútornú organizáciu Úradu inšpekčnej služby určuje minister vnútra na návrh riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.
§ 5
Celkové početné stavy Policajného zboru určuje vláda.
§ 6
Riadenie Policajného zboru
(1)
Policajný zbor je podriadený ministrovi vnútra.
(2)
Služby Policajného zboru okrem inšpekčnej služby a útvary Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a 2 riadi prezident Policajného zboru, ak minister vnútra neurčí inak. Minister vnútra nemôže vyčleniť z riadiacej pôsobnosti prezidenta Policajného zboru útvary Policajného zboru, v ktorých pôsobnosti je odhaľovanie, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie trestných činov.
(3)
Prezident Policajného zboru je zodpovedný za výkon svojej funkcie ministrovi vnútra.
DRUHÁ HLAVA
VYŠETROVANIE A SKRÁTENÉ VYŠETROVANIE
§ 7
(1)
Príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“) vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní6a) je vo veciach, ktoré vyšetruje, procesne samostatný a je viazaný iba ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v rozsahu ustanovenom Trestným poriadkom aj pokynmi a príkazmi prokurátora a súdu.
(2)
Policajt vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní je vo veciach, ktoré vyšetruje, oprávnený vyžadovať od služieb Policajného zboru v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi zabezpečenie vykonania úkonov a opatrení nevyhnutných pre vyšetrovanie, ktoré vzhľadom na ich povahu nemôže vykonať sám.
(3)
Policajt zaradený na Úrade inšpekčnej služby je vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní vo veciach, ktoré vyšetruje, oprávnený vyžadovať od Zboru väzenskej a justičnej stráže v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi zabezpečenie vykonania úkonov a opatrení nevyhnutných pre vyšetrovanie, ktoré vzhľadom na ich povahu nemôže vykonať sám; rovnaké oprávnenie má policajt zaradený na Úrade inšpekčnej služby aj voči finančnej správe.
TRETIA HLAVA
POVINNOSTI, OPRÁVNENIA A PROSTRIEDKY POLICAJTA A POLICAJNÉHO ZBORU
Prvý oddiel
Povinnosti policajta
§ 8
(1)
Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto jeho činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho služobnou činnosťou. Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dodržiavať etický kódex policajta, ktorý vydá minister vnútra.
(2)
Policajt je pri vykonávaní služobnej činnosti spojenej so zásahom do práv alebo slobôd osoby povinný túto osobu hneď, ako je to možné, poučiť o jej právach, ktoré sú ustanovené v tomto zákone alebo v inom všeobecne záväznom právnom predpise.
(3)
Služobnou činnosťou sa podľa odseku 1 rozumie činnosť policajta spojená s plnením úloh podľa tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
§ 9
(1)
Policajt v službe je povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok alebo je dôvodné podozrenie z ich páchania.
(2)
Policajt je aj v čase mimo služby povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok.
(3)
Služobný zákrok je zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť policajta, pri ktorom sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd osoby.
§ 10
(1)
Policajt nie je povinný vykonať služobný zákrok, ak
a)
jeho zdravotný stav a vplyv liekov alebo iných látok podstatne znižuje jeho schopnosť konať,
b)
na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo vycvičený a ak povaha služobného zákroku také odborné vyškolenie alebo vycvičenie vyžaduje,
c)
tomu bráni dôležitý záujem služby,
d)
vzhľadom na konkrétnu situáciu nie je predpoklad, že zákrok bude úspešne vykonaný.
(2)
Ak policajtovi vo vykonaní služobného zákroku bránia dôvody uvedené v odseku 1, vyrozumie o potrebe vykonať služobný zákrok najbližší útvar Policajného zboru.
§ 11
(1)
Dôležitým záujmom služby podľa § 10 ods. 1 písm. c) sa rozumie, ak policajt vykonáva alebo zabezpečuje
a)
bezprostredné sledovanie páchateľa trestnej činnosti,
b)
operatívno-pátraciu činnosť alebo používa informačno-technické prostriedky,
c)
služobný zákrok pod jednotným velením,
d)
bezpečnosť určených osôb, ochranu určených objektov alebo ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi alebo chránenému svedkovi podľa osobitného predpisu,
e)
šifrovú alebo kuriérnu službu, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu včasného odovzdania šifrovaných správ alebo k ohrozeniu prepravovaných vecí,
f)
leteckú činnosť,
g)
pyrotechnickú činnosť,
h)
služobný zákrok, ktorého nedokončenie by malo vážnejšie dôsledky než nevykonanie nového služobného zákroku alebo opatrenia nevyhnutného na odstránenie bezprostredného ohrozenia.
(2)
Pri plnení úloh podľa odseku 1 je však policajt okrem policajta konajúceho podľa § 39a ods. 2 a 3 povinný vykonať služobný zákrok na odstránenie bezprostredného ohrozenia, ak je zrejme ohrozený
a)
život alebo hrozí závažná škoda na majetku,
b)
vyšší záujem, ako je ten, ktorý plní.
(3)
Závažnou škodou podľa odseku 2 písm. a) sa rozumie taká škoda, ktorá je zrejme väčšia ako škoda, ktorá by vznikla nevykonaním služobného zákroku.
§ 12
(1)
Policajt je pri vykonávaní služobného zákroku povinný, ak to povaha a okolnosti dovoľujú, použiť výzvu zodpovedajúcu zákroku.
(2)
Ak to povaha služobného zákroku vyžaduje, pred výzvou použije slová „V mene zákona“.
Preukazovanie príslušnosti k Policajnému zboru
§ 13
(1)
Policajt je povinný pred služobným zákrokom preukázať svoju príslušnosť k Policajnému zboru, ak to povaha a okolnosti služobného zákroku dovoľujú.
(2)
Príslušnosť k Policajnému zboru preukazuje policajt
a)
služobnou rovnošatou s identifikačným číslom,
b)
služobným preukazom,
c)
odznakom služby kriminálnej polície, alebo finančnej polície, alebo
d)
ústnym vyhlásením „Polícia“ (ďalej len „ústne vyhlásenie“).
(3)
Ústnym vyhlásením preukazuje policajt svoju príslušnosť k Policajnému zboru iba vo výnimočných prípadoch, keď okolnosti služobného zákroku neumožňujú túto príslušnosť preukázať služobnou rovnošatou s identifikačným číslom, služobným preukazom alebo odznakom služby kriminálnej polície alebo finančnej polície. Služobnou rovnošatou s identifikačným číslom, služobným preukazom alebo odznakom služby kriminálnej polície alebo finančnej polície sa policajt preukáže ihneď, len čo to okolnosti služobného zákroku dovolia.
§ 14
(1)
Policajt v služobnej rovnošate s identifikačným číslom preukazuje príslušnosť k Policajnému zboru tiež služobným preukazom a podľa okolností tiež ústnym vyhlásením.
a)
pri vstupe do objektov, kde je vstup kontrolovaný oprávnenou osobou,
b)
ak je o to pri služobnom zákroku požiadaný.
(2)
Policajt uvedený v odseku 1 sa nepreukazuje služobným preukazom
a)
ak zakročuje pod jednotným velením,
b)
pri ochrane určených objektov, objektov osobitného významu alebo iných strážených objektov (ďalej len „strážený objekt“),
c)
pri služobnom zákroku proti osobe, ktorá podľa zistených skutočností môže byť svojím konaním nebezpečná pre život alebo zdravie zakročujúceho policajta alebo iných osôb, najmä ak ide o páchateľa trestného činu ozbrojeného zbraňou podľa odseku 3, páchateľa zločinu, ušlú zadržanú osobu, ušlú zatknutú osobu, osobu ušlú z výkonu väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody (ďalej len „nebezpečný páchateľ“), zrejme podnapitej, pristihnutej pri páchaní trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu, ozbrojenej zbraňou, osobe predvedenej alebo zaistenej, osobe, ktorá nedovolene prekročila štátnu hranicu, alebo ak to okolnosti služobného zákroku neumožňujú.
(3)
Zbraňou podľa odseku 2 písm. c) sa rozumie čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším.
§ 15
(1)
Policajt v občianskom odeve povinne preukazuje príslušnosť k Policajnému zboru pred začatím služobného zákroku ústnym vyhlásením a služobným preukazom alebo odznakom služby kriminálnej polície, alebo finančnej polície.
(2)
V prípadoch uvedených v § 14 ods. 2 policajt v občianskom odeve preukazuje príslušnosť k Policajnému zboru iba ústnym vyhlásením; služobným preukazom alebo odznakom služby kriminálnej polície alebo finančnej polície len v prípade, keď to okolnosti a podmienky služobného zákroku dovoľujú.
§ 16
Policajt pri preukazovaní príslušnosti k Policajnému zboru nesmie služobný preukaz alebo odznak služby kriminálnej polície alebo finančnej polície vydať z rúk; na požiadanie dá iba na nahliadnutie ich prednú stranu.
Druhý oddiel
Oprávnenia policajta
§ 17
Oprávnenie požadovať vysvetlenie
(1)
Policajt je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu a na zistenie jeho páchateľa, ako aj na vypátranie hľadaných alebo nezvestných osôb a vecí. V prípade potreby je policajt oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na útvar Policajného zboru na spísanie zápisnice o podaní vysvetlenia alebo, ak ide o objasňovanie priestupku, na spísanie záznamu alebo zapísania výsledkov úkonov do správy o výsledku objasňovania priestupku.
(2)
Ak osoba bez dostatočného ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa odseku 1 nevyhovie, môže ju policajt predviesť na útvar Policajného zboru za účelom podania vysvetlenia. O predvedení spíše policajt úradný záznam.
(3)
Úradný záznam o predvedení, zápisnica o podaní vysvetlenia a záznam o úkone pri objasňovaní priestupku musia byť spísané ihneď po predvedení osoby.
(4)
Vysvetlenie môže odmietnuť iba osoba, ktorá by ním sebe alebo blízkej osobe8) spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania alebo osoba, ktorá by ním porušila spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá jej bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.
(5)
Vysvetlenie sa nesmie požadovať od osoby, ktorá upozornila, že by ním porušila zákonom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, a nebola od tejto povinnosti oslobodená.
(6)
Policajt je povinný poučiť osobu o možnosti odmietnuť vysvetlenie podľa odsekov 4 a 5.
(7)
Policajt je povinný predvedenú osobu odovzdať orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie, inak musí osobu ihneď prepustiť, čo vyznačí v úradnom zázname o predvedení.
(8)
Kto sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu nutných výdavkov a na náhradu ušlého zárobku (ďalej len „náhrada“). Náhradu poskytuje Policajný zbor. Nárok na náhradu nemá ten, kto sa dostavil len vo vlastnom záujme alebo pre svoje protiprávne konanie.
(9)
Nárok na náhradu podľa odseku 8 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do ôsmich dní odo dňa, keď sa na výzvu podľa odseku 1 dostavila; oprávnenú osobu o tom treba poučiť.
§ 17b
Oprávnenie na predvedenie osoby na základe dožiadania
(1)
Policajt je oprávnený predviesť osobu na základe dožiadania súdu, orgánu činného v trestnom konaní, správneho orgánu alebo iného orgánu podľa osobitných predpisov.8a) Dožiadanie o predvedenie musí obsahovať osobné údaje podľa § 76a ods. 8 v rozsahu, v akom sú pre dožiadajúci orgán dostupné, ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého má byť osoba predvedená, a dôvod predvedenia.
(2)
O predvedení policajt spíše úradný záznam, v ktorom uvedie osobné údaje podľa § 76a ods. 8, dôvod predvedenia, ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého bola osoba predvedená, a čas obmedzenia osobnej slobody predvedenej osoby. Prevzatie predvedenej osoby s uvedením miesta a času potvrdí dožiadajúci orgán na úradnom zázname.
§ 18
Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti
(1)
Policajt je oprávnený vyzvať osobu, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona, aby preukázala svoju totožnosť dokladom totožnosti9).
(2)
Namiesto dokladu totožnosti podľa odseku 1 môže osoba predložiť
a)
preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
preukaz člena vlády,
c)
služobný preukaz sudcu,
d)
služobný preukaz prokurátora,
e)
služobný preukaz príslušníka ozbrojeného zboru,
f)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,
g)
potvrdenie o odovzdaní, strate alebo odcudzení občianskeho preukazu.
(3)
Ak vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2, policajt je oprávnený takúto osobu predviesť na útvar Policajného zboru za účelom zistenia jej totožnosti.
(4)
Ak vyzvaná osoba nemôže preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2 a ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti nemôže hodnoverne preukázať svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska, policajt je oprávnený postupovať podľa odseku 3. Hodnovernosť preukázania mena a priezviska, dátumu narodenia a adresy bydliska posudzuje policajt podľa dôvodu zisťovania totožnosti osoby.
(5)
Policajt je povinný odovzdať predvedenú osobu orgánom činným v trestnom konaní, inému príslušnému orgánu alebo príslušnému zariadeniu, ak zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie, inak osobu ihneď prepustí.
(6)
Ak ide o osobu vyhlásenú za nezvestnú, policajt o jej nájdení vyrozumie toho, kto nezvestnosť tejto osoby oznámil. Ak táto osoba nie je plnoletá, odovzdá ju zákonnému zástupcovi alebo príslušnému orgánu alebo príslušnému zariadeniu; ak ide o osobu pozbavenú spôsobilosti na právne úkony, odovzdá túto osobu jej zákonnému zástupcovi alebo príslušnému zariadeniu, a ak ide o osobu duševne chorú, odovzdá ju príslušnému zariadeniu.
(7)
Ak policajt nezistí totožnosť osoby do 24 hodín od jej predvedenia, je povinný túto osobu prepustiť.
(8)
O predvedení a odovzdaní osoby spíše policajt úradný záznam.
(9)
Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáže podľa osobitného predpisu svoju príslušnosť k Slovenskej informačnej službe alebo k Vojenskému spravodajstvu, policajt preverí túto príslušnosť v evidencii Slovenskej informačnej služby alebo Vojenského spravodajstva. Ak sa preverením potvrdí príslušnosť osoby k Slovenskej informačnej službe alebo k Vojenskému spravodajstvu, policajt ďalej totožnosť nepreveruje.
§ 19
Oprávnenie na zaistenie osoby
(1)
Policajt je oprávnený zaistiť osobu,
a)
ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo svoje zdravie alebo život a zdravie iných osôb alebo majetok,
b)
pristihnutú pri páchaní priestupku alebo iného správneho deliktu, ak je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať, alebo ak je to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie alebo objasnenie veci,
c)
ktorá sa pokúsila o útek pri predvedení podľa § 17 alebo § 18, a dôvodná obava z jej úteku trvá,
d)
ktorá na útvare Policajného zboru uráža policajta alebo inú osobu alebo sa správa inak agresívne,
e)
na ktorú bolo vyhlásené medzinárodné policajné pátranie,
f)
ktorá sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní a je potrebné zistiť jej súvislosť s trestným činom,
g)
pred zistením jej totožnosti podľa § 18, ak sa nachádza na mieste, na ktorom hrozí teroristický útok, alebo na mieste, kde došlo k teroristickému útoku,
h)
pred zistením jej totožnosti podľa § 18, ak sa nachádza v priestore, v ktorom sa zakročuje pod jednotným velením za podmienok podľa § 66 proti nebezpečnému páchateľovi a použitie výzvy na preukázanie totožnosti podľa § 18 môže ohroziť život alebo zdravie zakročujúceho policajta alebo osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore,
i)
ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy.
(2)
Zaistenú osobu policajt odovzdá útvaru Policajného zboru spolu s úradným záznamom, v ktorom uvedie dôvod a presný čas zaistenia osoby. Policajt bezodkladne vydá zaistenej osobe potvrdenie o zaistení, v ktorom uvedie dôvod a presný čas zaistenia. Ak zaistená osoba odmietne potvrdenie prevziať, policajt túto skutočnosť uvedie v úradnom zázname.
(3)
Policajt je povinný odovzdať zaistenú osobu orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak po vykonaní úkonov zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie, a ak ide o zaistenie osoby podľa odseku 1 písm. f) v súvislosti s trestnými činmi terorizmu alebo o zaistenie osoby podľa odseku 1 písm. g), nesmie zaistenie osoby trvať viac ako 48 hodín od obmedzenia osobnej slobody.
(4)
Ak policajt neodovzdá osobu orgánom činným v trestnom konaní, alebo inému príslušnému orgánu, musí osobu ihneď prepustiť. Zaistenie osoby z dôvodov uvedených v odseku 1 nesmie trvať viac ako 24 hodín od obmedzenia osobnej slobody.
(5)
Osobe zaistenej podľa odseku 1 sa umožní bez zbytočného odkladu na jej požiadanie vyrozumieť o zaistení niektorú z blízkych osôb8) a požiadať advokáta o poskytnutie právnej pomoci. Ak ide o vojaka, policajt vyrozumie najbližší vojenský útvar, a ak ide o osobu, ktorá nie je plnoletá, zákonného zástupcu tejto osoby.
(6)
O odovzdaní osoby policajt bezodkladne spíše úradný záznam.
§ 20
Oprávnenie použiť služobného psa na pachové práce
(1)
Policajt je pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona oprávnený použiť služobného psa na pachové práce najmä pri sledovaní stopy osoby, vyhľadávaní osôb a vecí a identifikácii osôb a vecí.
(2)
Odoberanie pachovej stopy z osoby možno vykonať, len ak ide o osobu, ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu.
(3)
Policajt je pri používaní služobného psa na pachové práce povinný postupovať tak, aby osobe nebola spôsobená ujma na zdraví, nebola ponižovaná jej ľudská dôstojnosť a boli dodržané základné hygienické pravidlá.
§ 20a
Oprávnenie na snímanie identifikačných znakov
(1)
Policajt je oprávnený osobe predvedenej podľa § 18 ods. 3 a 4, ak na základe oznámených údajov ani v evidencii obyvateľov nemožno zistiť jej totožnosť, osobe zaistenej podľa § 19, osobe zadržanej, osobe zatknutej, osobe obvinenej zo spáchania trestného činu, osobe nájdenej alebo vypátranej odobrať daktyloskopické odtlačky, zisťovať telesné znaky, vykonať meranie tela, vyhotoviť obrazové, zvukové a obdobné záznamy a odobrať vzorky biologických materiálov. Policajt je oprávnený snímať identifikačné znaky aj inej osobe na účely ich vyhľadávania a porovnávania v informačných systémoch Policajného zboru; takto zosnímané identifikačné znaky sa neuchovávajú. Policajt je oprávnený snímať identifikačné znaky cudzincovi,
a)
ktorý neoprávnene prekročil vonkajšiu hranicu Slovenskej republiky,
b)
ktorý má na území Slovenskej republiky neoprávnený pobyt,
c)
proti ktorému sa začalo konanie o administratívnom vyhostení z územia Slovenskej republiky alebo konanie o zákaze vstupu na územie Slovenskej republiky,
d)
ktorý je nežiaducou osobou,
e)
na účel určenia jeho veku, ak nie je celkom zjavné, že ide o maloletého cudzinca,
f)
staršiemu ako 14 rokov na účel konania o udelenie azylu podľa osobitného predpisu,10aa) alebo
g)
na účely kontroly pobytu cudzincov.
(2)
Policajt je oprávnený odobrať daktyloskopické odtlačky aj osobe, ktorá o to písomne požiadala.
(3)
Zisťovanie telesných znakov a meranie tela podľa odseku 1 vykonáva policajt rovnakého pohlavia alebo na jeho písomnú žiadosť odborne spôsobilý zdravotnícky pracovník; odber krvi a odber vzoriek biologických materiálov z intímnych častí ľudského tela vykonáva na základe písomnej žiadosti policajta len odborne spôsobilý zdravotnícky pracovník. Odber vzoriek biologických materiálov sa vykonáva spôsobom, ktorý nesmie ohroziť zdravie osoby.
§ 21
Oprávnenie zaistiť vec
(1)
Policajt je oprávnený zaistiť na vykonanie potrebných úkonov vec, ak má podozrenie, že tá súvisí so spáchaním trestného činu alebo priestupku a jej zaistenie je potrebné na zistenie skutkového stavu veci alebo na rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní, alebo na rozhodnutie orgánu v konaní o priestupku alebo ak ide o vec, po ktorej pátra polícia iného štátu. Policajt neodkladne vydá osobe, ktorej bola vec zaistená, potvrdenie o zaistení veci s presným opisom veci, ktorý umožní zaistenú vec identifikovať. Zaistenie veci môže trvať najviac 90 dní, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak sa vykonanými úkonmi potvrdí, že zaistená vec súvisí s trestným činom alebo s priestupkom, policajt je povinný zaistenú vec neodkladne odovzdať príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo orgánu príslušnému na prejednanie priestupku. Zaistenú vec, po ktorej pátra polícia iného štátu, odovzdá policajt polícii iného štátu. Ak si príslušný orgán činný v trestnom konaní, orgán príslušný na prejednanie priestupku alebo polícia iného štátu zaistenú vec neprevezme, postupuje sa podľa odsekov 3 až 12. Ak je zaistenou vecou vozidlo, ktoré má neoprávnene pozmenený identifikátor vozidla, a vozidlo sa nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov, spracuje policajt návrh na jeho vyradenie z príslušnej evidencie.
(3)
Ak pominuli dôvody na zaistenie veci podľa odseku 1, vec sa vráti osobe, ktorej bola zaistená. Prevzatie vrátenej veci potvrdí táto osoba svojím podpisom na úradnom zázname o vrátení veci.
(4)
Ak sa vykonanými úkonmi zistí, že zaistená vec patrí inej osobe ako osobe, ktorej bola zaistená, útvar Policajného zboru túto inú osobu písomne vyzve v lehote najneskôr do 90 dní po zaistení veci, aby si vec prevzala.
(5)
Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nepoužijú, ak vecou je tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu; takýto tovar útvar Policajného zboru neodkladne odovzdá colnému orgánu.
(6)
Ak si osoba zaistenú vec neprevezme podľa odseku 3 alebo 4 do jedného roka odo dňa zaistenia veci, stáva sa majetkom štátu a útvar Policajného zboru ju odovzdá ministerstvu do správy okrem bezcenných vecí a vecí nepatrnej hodnoty, ktoré zlikviduje.
(7)
Ak vlastník alebo iný oprávnený držiteľ zaistenej veci (ďalej len „oprávnená osoba“) nie je známy, útvar Policajného zboru neodkladne vyhlási verejný opis zaistenej veci okrem bezcenných zaistených vecí a zaistených vecí nepatrnej hodnoty, ktoré zlikviduje aj bez predchádzajúceho vyhlásenia verejného opisu. Vyhlásenie sa urobí najúčelnejším spôsobom na zistenie oprávnenej osoby, a to spolu s výzvou, aby sa oprávnená osoba prihlásila do jedného roka odo dňa zaistenia veci; ak sa neprihlási o zaistenú vec žiadna osoba, stáva sa majetkom štátu a útvar Policajného zboru ju neodkladne odovzdá ministerstvu do správy. Ak sa v lehote podľa predchádzajúcej vety oprávnená osoba prihlási o zaistenú vec, útvar Policajného zboru jej zaistenú vec odovzdá. Oprávnená osoba je pri prevzatí zaistenej veci povinná uhradiť útvaru Policajného zboru nevyhnutné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s jej zaistením a úschovou.10a)
(8)
Ak oprávnená osoba, ktorá sa podľa odseku 7 prihlásila o zaistenú vec, túto odmietla prevziať, útvar Policajného zboru ju neodkladne písomne vyzve, aby si v lehote do 60 dní od doručenia výzvy zaistenú vec prevzala. Ak oprávnená osoba napriek výzve v lehote uvedenej vo výzve zaistenú vec neprevezme, vec sa stáva majetkom štátu a útvar Policajného zboru ju neodkladne odovzdá ministerstvu do správy.
(9)
Ak si na zaistenú vec uplatňuje právo iná osoba, vydá sa vlastníkovi veci alebo jej oprávnenému držiteľovi, ktorého právo na vec je nepochybné. Pri pochybnostiach útvar Policajného zboru zaistenú vec uloží do úschovy10a) a písomne to oznámi osobe, ktorej bola vec zaistená a osobe, ktorá si na ňu uplatňuje právo, pričom v písomnom oznámení im odporučí, aby si v lehote do 60 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia uplatnili právo v civilnom procese. Osoba, ktorá si uplatnila právo na zaistenú vec v civilnom procese, je povinná v lehote podľa predchádzajúcej vety oznámiť útvaru Policajného zboru, ktorý zaistenú vec uložil do úschovy, na ktorom súde si toto právo uplatnila. Ak si osoba na príslušnom súde v lehote podľa druhej vety nárok neuplatnila, zaistená vec sa stáva majetkom štátu a útvar Policajného zboru ju neodkladne odovzdá ministerstvu do správy. Na možnosť postupu podľa predchádzajúcej vety musí útvar Policajného zboru osobu upozorniť.
(10)
Ministerstvo s vecami, ktoré sa stali majetkom štátu podľa tohto zákona, naloží podľa osobitného predpisu.10b)
(11)
Ak ministerstvo alebo útvar Policajného zboru nemôže zabezpečiť úschovu zaistenej veci, zabezpečí ju prostredníctvom ministerstvom na to určenej právnickej osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa s obdobným predmetom podnikania.11)
(12)
Na konanie a rozhodovanie o zaistenej veci sa nevzťahuje správny poriadok.
§ 22
Oprávnenie odňať zbraň
(1)
Policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti ktorej vykonáva služobný zákrok, nemá pri sebe zbraň (§ 14 ods. 3), a ak ju má, odňať ju.
(2)
Policajt vykonávajúci službu pri ochrane strážených objektov má oprávnenia podľa odseku 1 aj voči osobe, ktorá vstupuje do týchto objektov alebo z nich odchádza. Za tým účelom je policajt oprávnený vyzvať osobu, aby sa podrobila kontrole batožiny, kontrole motorového alebo iného vozidla, prípadne pri vstupe do stráženého objektu alebo pri odchode z neho prešla zariadením na zisťovanie predmetov.
(3)
Zbraň odňatú podľa odsekov 1 a 2 je policajt povinný vrátiť po skončení služobného zákroku alebo pri odchode osoby zo stráženého objektu. Ak zákonné dôvody nedovoľujú odňatú zbraň vrátiť, policajt vydá osobe potvrdenie o odňatí zbrane.
§ 23
Oprávnenie na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku
(1)
Pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona je policajt oprávnený dávať pokyny na zastavenie dopravného prostriedku, zakázať jazdu, plavbu alebo let na nevyhnutne potrebný čas alebo prikázať smer dopravného prostriedku. Dopravným prostriedkom podľa predchádzajúcej vety sa rozumie aj lietadlo spôsobilé lietať bez pilota.11a)
(2)
Policajt je oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku, vecí, batožiny a nákladu, ktoré sa v ňom prepravujú, alebo elektronickú kontrolu vozidla prepojením kontrolovaného vozidla so zariadením určeným na kontrolu identifikačných údajov vozidla,
a)
ak je podozrenie, že používaním dopravného prostriedku, na dopravnom prostriedku alebo v súvislosti s dopravným prostriedkom bol spáchaný trestný čin,
b)
pri pátraní po hľadanej alebo nezvestnej osobe, zbraniach, strelive, výbušninách, omamných latkách, psychotropných látkach, jedoch, prekurzoroch, jadrových alebo iných rádioaktívnych materiáloch, vysokorizikových chemických látkach a vysoko rizikových biologických agensoch a toxínoch a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo súvisiacich s trestnou činnosťou,
c)
pri odhaľovaní neoprávneného prechodu štátnej hranice alebo neoprávneného pobytu.
§ 24
Oprávnenie pri zaisťovaní bezpečnosti civilnej leteckej dopravy a inej hromadnej dopravy
(1)
Pri zaisťovaní bezpečnosti civilnej leteckej dopravy a inej hromadnej dopravy pred teroristickými útokmi je policajt oprávnený vykonať prehliadku lietadla a prostriedku inej hromadnej dopravy, ako aj prehliadku osôb, batožiny, nákladu a iných predmetov, aby zistil, či osoby neprepravujú vec, ktorá by mohla byť použitá na teroristický útok, alebo či sa takáto vec nenachádza v lietadle alebo v prostriedku inej hromadnej dopravy.
(2)
Vecou podľa odseku 1 sa rozumie najmä strelná, bodná, sečná zbraň, výbušnina, výbušný predmet alebo žieravina.
§ 25
Oprávnenie pri zaisťovaní bezpečnosti určených osôb
(1)
V súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti určených osôb, ohrozených svedkov a chránených svedkov je policajt oprávnený vykonať prehliadku osôb, batožiny, vecí, dopravných prostriedkov a objektov nachádzajúcich sa v priestore, z ktorého by bolo možné ohroziť bezpečnosť určených osôb, ohrozených svedkov alebo chránených svedkov.
(2)
Policajt je oprávnený vykonať prehliadku osôb iba vtedy, ak tieto osoby na jeho výzvu uvedený priestor ihneď neopustia alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.
(3)
Prehliadka osôb, batožiny, vecí, dopravných prostriedkov a objektov nesmie sledovať iný záujem než zaistenie bezpečnosti určených osôb, ohrozených svedkov a chránených svedkov.
(4)
Činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota je zakázaná do výšky 120 m nad úrovňou zeme nad
a)
pracoviskom, bydliskom alebo rezidenciou prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky a predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
b)
objektom, v ktorom sa konajú pravidelné rokovania pléna Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky alebo zasadnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky.
(5)
Zákaz podľa odseku 4 neplatí na činnosti vykonávané s písomným súhlasom ministerstva a na činnosti uskutočňované vo verejnom záujme lietadlami spôsobilými lietať bez pilota, ktoré vykonávajú lety v štátnom záujme. Zákaz podľa odseku 4 musí byť na objektoch uvedených v odseku 4 vhodným spôsobom vyznačený.
§ 25a
Oprávnenie zakázať sprístupňovanie, poskytovanie a zverejňovanie osobných údajov určených osôb
(1)
Policajt služby ochrany určených osôb je oprávnený zakázať sprístupňovanie, poskytovanie a zverejňovanie osobných údajov11b) určených osôb a ich blízkych osôb z informačných systémov prevádzkovateľov a sprostredkovateľov,11ba) ktorí spracúvajú11bb) osobné údaje podľa osobitného predpisu.11bc)
(2)
Ak je potrebné na základe osobitného zákona11bd) sprístupniť, poskytnúť alebo zverejniť osobné údaje osôb podľa odseku 1, je prevádzkovateľ a sprostredkovateľ informačného systému povinný to vopred prerokovať so službou ochrany určených osôb.
§ 26
Oprávnenie pri zabezpečovaní kontroly hraníc Slovenskej republiky
(1)
Pri zabezpečovaní kontroly vonkajšej hranice je policajt oprávnený vykonávať kontrolu cestovných dokladov osôb prekračujúcich vonkajšiu hranicu. Policajt je oprávnený vykonávať kontrolu ostatných sprievodných dokladov a preverovať skutočnosti súvisiace s prekračovaním vonkajšej hranice, ak to ustanovuje osobitný predpis.11bda)
(2)
V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu osobou prekračujúcou vonkajšiu hranicu je policajt oprávnený vykonať prehliadku osoby, vecí a dopravného prostriedku. Také isté oprávnenia má policajt aj v prípade podozrenia zo spáchania priestupku súvisiaceho s prekročením vonkajšej hranice a priestupku na úseku pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky.
(3)
Oprávnenia podľa odsekov 1 a 2 sa uplatňujú na vnútornej hranici v prípade dočasného obnovenia kontroly hraníc na vnútornej hranici podľa osobitného predpisu.11bdb)
§ 27
Oprávnenie zakázať vstup na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste
Ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu zdravia alebo ochranu práv a slobôd, policajt je oprávnený každému prikázať, aby
a)
v nevyhnutne potrebnom čase nevstupoval na určené miesto, ani sa na ňom nezdržiaval,
b)
na nevyhnutne potrebný čas zotrval na určenom mieste.
§ 27a
Oprávnenie vykázať zo spoločného obydlia
(1)
Policajt je oprávnený vykázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného okolia (ďalej len „spoločné obydlie“) osobu, u ktorej možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky; súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoločného obydlia počas 14 dní od vykázania, pričom do tejto doby sa počíta aj deň vykázania. Policajt je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia takúto osobu aj počas jej neprítomnosti.
(2)
Počas vykázania zo spoločného obydlia je vykázaná osoba povinná nepribližovať sa k ohrozenej osobe na vzdialenosť menšiu ako 50 metrov.
(3)
Vykázanie zo spoločného obydlia oznámi policajt ústne. Vykázanej osobe policajt presne oznámi priestor, na ktorý sa vykázanie zo spoločného obydlia vzťahuje. Rozsah priestoru policajt určí podľa potreby preventívnej ochrany osoby, ktorá je ohrozená útokom podľa odseku 1.
(4)
Policajt vyhotoví potvrdenie o vykázaní zo spoločného obydlia, ktoré odovzdá vykázanej osobe a ohrozenej osobe. V potvrdení o vykázaní zo spoločného obydlia policajt uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia vykázanej osoby a ohrozenej osoby, priestor, na ktorý sa vykázanie zo spoločného obydlia vzťahuje a čas, kedy policajt osobu zo spoločného obydlia vykázal. Súčasne s vydaním potvrdenia o vykázaní, vykázaná osoba oznámi policajtovi adresu a telefónne číslo, na ktorom bude zastihnuteľná počas trvania účinkov vykázania, až do vydania rozhodnutia súdu o neodkladnom opatrení.11be) Telefónne číslo poskytne prípadne policajtovi tiež ohrozená osoba. Ak vykázaná osoba alebo ohrozená osoba odmietne potvrdenie o vykázaní zo spoločného obydlia prevziať, policajt túto skutočnosť uvedie v úradnom zázname.
(5)
Ak je s vykázaním zo spoločného obydlia spojené ohrozenie prevádzky objektu alebo znemožnenie výkonu zamestnania vykázanej osoby podľa osobitného predpisu,11bf) útvar Policajného zboru o tejto skutočnosti bezodkladne vyrozumie zamestnávateľa alebo prevádzkovateľa objektu, ktorý prijme príslušné opatrenia na náhradné zaistenie prevádzky objektu.
(6)
Policajt vyzve vykázanú osobu na vydanie kľúčov od spoločného obydlia, poučí ju o následkoch neuposlúchnutia tejto výzvy11bg) a súčasne vykázanej osobe umožní vziať si zo spoločného obydlia veci slúžiace výlučne jej osobným potrebám, osobné cennosti a dokumenty a prípadne v lehote do 24 hodín od oznámenia vykázania zo spoločného obydlia aj ďalšie osobné veci a veci nevyhnutné pre jej podnikanie alebo výkon povolania. Policajt vykázanej osobe poskytne informácie o možnostiach ubytovania a písomné poučenie o ďalšom postupe a následkoch nedostavenia sa na súdne pojednávanie o neodkladnom opatrení, vrátane spôsobu predvolávania na súdne pojednávanie a spôsobu doručenia súdneho rozhodnutia.11bh) Písomné poučenie poskytne policajt tiež ohrozenej osobe.
(7)
Policajt je povinný poučiť ohrozenú osobu o možnosti podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podľa Civilného sporového poriadku11be) a poskytnúť jej, podľa možností v písomnej forme, informácie o organizáciách na pomoc obetiam a intervenčných centrách11bea) vrátane informácií o službách nimi poskytovaných a kontaktných údajoch. Policajt osobitne informuje ohrozenú osobu o činnosti intervenčného centra, poskytnutí údajov obsiahnutých v potvrdení o vykázaní a o poskytnutí telefónneho čísla ohrozenej osoby intervenčnému centru.
(8)
Na vykonanie úkonov súvisiacich s vykázaním zo spoločného obydlia policajt zabezpečí prítomnosť nezúčastnenej osoby; nemusí tak urobiť, ak by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.
(9)
Vykázanie zo spoločného obydlia končí uplynutím 14 dní od vykázania zo spoločného obydlia, ak ďalej nie je ustanovené inak. Doručením návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na súd11be) počas vykázania zo spoločného obydlia sa trvanie vykázania zo spoločného obydlia predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu, o čom sa vykázaná osoba upovedomí v rámci poučenia podľa odseku 6; útvar Policajného zboru poskytne ohrozenej osobe súčinnosť pri doručovaní návrhu neodkladného opatrenia.
(10)
Ak sa počas vykázania zo spoločného obydlia zistí, že neboli splnené podmienky vykázania zo spoločného obydlia podľa odseku 1, vykázanie zo spoločného obydlia útvar Policajného zboru ukončí, o čom sa ohrozená osoba a vykázaná osoba neodkladne upovedomí. Upovedomenie ohrozenej osoby musí predchádzať upovedomeniu vykázanej osoby.
(11)
Útvar Policajného zboru preveruje dodržiavanie vykázania zo spoločného obydlia.
(12)
O vykonanom postupe podľa odsekov 1 až 11 policajt spíše neodkladne úradný záznam, ktorý obsahuje aj údaje podľa odseku 4 vrátane telefónneho čísla ohrozenej osoby. Do 24 hodín od vykázania zašle policajt v elektronickej podobe kópiu záznamu príslušnému intervenčnému centru. Ak v spoločnom obydlí žije dieťa alebo dieťa je ohrozenou osobou, kópia záznamu sa do 24 hodín zašle v elektronickej podobe aj orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.11bi)
§ 28
Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta
(1)
Pri pátraní po páchateľoch úmyselných trestných činov, hľadaných osobách, zbraniach, strelive, výbušninách, omamných a psychotropných látkach a jedoch alebo po veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti, prípadne súvisiacich s trestnou činnosťou, sú policajti oprávnení uzatvoriť verejne prístupné miesta a vykonať ich prehliadku s cieľom zistiť, či sa uvedené osoby alebo veci v nich nenachádzajú.
(2)
Policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, ktorá sa nachádza na verejne prístupnom mieste uzatvorenom podľa odseku 1, nemá pri sebe zbraň (§ 14 ods. 3), a ak ju má, odňať ju. Ak po skončení uzatvorenia verejne prístupného miesta nedovoľujú zákonné dôvody zbraň vrátiť, policajt vydá osobe potvrdenie o odňatí zbrane.
(3)
Oprávnenia uvedené v odsekoch 1 a 2 má policajt aj vtedy, ak na verejne prístupnom mieste hrozí hromadné porušenie verejného poriadku alebo teroristický útok alebo ak došlo k hromadnému porušeniu verejného poriadku alebo k teroristickému útoku.
§ 29
Oprávnenie otvoriť byt
(1)
Ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo vážne ohrozené zdravie osoby, alebo ak hrozí závažná škoda (§ 11 ods. 3) na majetku a vec neznesie odklad alebo ak sa v byte alebo v inom uzavretom priestore (ďalej len „byt“) zdržuje páchateľ úmyselného trestného činu a nerešpektuje výzvy polície na jeho opustenie, policajt je oprávnený otvoriť byt, vstúpiť doň a vykonať opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva.
(2)
Oprávnenia uvedené v odseku 1 má policajt aj v prípade, ak vznikne dôvodné podozrenie, že sa v byte nachádza zomretá osoba.
(3)
Na vykonanie oprávnenia podľa odseku 1 alebo 2 policajt zabezpečí prítomnosť nezúčastnenej osoby; nemusí tak urobiť, ak by mohlo dôjsť k ohrozeniu jej života alebo zdravia alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.
(4)
Po vykonaní opatrení podľa odseku 1 policajt okamžite vyrozumie nájomcu bytu alebo vlastníka užívajúceho byt a zabezpečí uzavretie bytu, ak to nemôže vykonať nájomca bytu, vlastník užívajúci byt alebo iná oprávnená osoba.
(5)
Otvorením bytu sa nesmie sledovať iný účel, než je uvedený v odseku 1 alebo 2.
(6)
O otvorení bytu a vykonaných opatreniach spíše policajt úradný záznam.
§ 29a
Oprávnenie pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií, legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
(1)
Policajt služby finančnej polície a služby kriminálnej polície pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných finančných operácií alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu s predpokladanou značnou škodou alebo škodou veľkého rozsahu11c) je oprávnený
a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti alebo miesta slúžiaceho na podnikanie, ako aj do dopravných prostriedkov používaných na podnikanie,11e)
b)
vstupovať aj do obydlia, ak obydlie slúži na podnikanie,
c)
nazerať do evidencií, účtovných písomností, listín a iných dokladov, spisov a záznamov na technickom nosiči dát, robiť si z nich výpisky, poznámky a kópie, žiadať vydanie týchto vecí alebo ich zaistiť podľa § 21. V prípade zaistenia veci vydá potvrdenie o zaistenej veci dotknutej osobe a zamestnancovi správcu dane, ktorým je daňový úrad. Potvrdenie musí obsahovať presný súpis zaistených vecí, odtlačok úradnej pečiatky a podpisy oprávnených osôb.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije pri trestnom čine spáchanom v súvislosti s používaním colných predpisov alebo daňových predpisov v pôsobnosti colnej správy; to neplatí, ak je trestný čin páchaný v súbehu s iným trestným činom.
(3)
Pri vykonávaní úkonov podľa odseku 1 je policajt služby finančnej polície a služby kriminálnej polície povinný umožniť prítomnosť dotknutých osôb.
(4)
Pri odhaľovaní daňových únikov alebo nezákonných finančných operácií alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu a s nimi súvisiacich trestných činov a ich páchateľov podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c) a na účely podľa § 2 ods. 4 je policajt služby finančnej polície, policajt služby kriminálnej polície a policajt inšpekčnej služby oprávnený písomne žiadať od bánk a pobočiek zahraničných bánk správy, ktoré sa týkajú klientov bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, aj keď sú predmetom bankového tajomstva.11f)
(5)
Osobitný útvar služby finančnej polície plní úlohy pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu podľa osobitného predpisu.1)
§ 29b
Oprávnenie na odstránenie teroristického obsahu online
(1)
Policajt je oprávnený vydať poskytovateľovi hostingových služieb príkaz na odstránenie teroristického obsahu alebo na znemožnenie prístupu k nemu podľa osobitného predpisu.11g)
(2)
Policajt je oprávnený skontrolovať príkaz na odstránenie vydaný iným členským štátom Európskej únie podľa osobitného predpisu.11h)
(3)
Iným členským štátom Európskej únie podľa odseku 2 sa rozumie aj iný zmluvný štát Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(4)
Na vydávanie príkazu podľa odseku 1 a na kontrolu príkazu podľa odseku 2 sa nevzťahuje správny poriadok.
§ 30
Oprávnenie na používanie výbušnín a výbušných predmetov
Určený policajt je oprávnený v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti osôb a ochrany majetku, najmä pri likvidácii nastražených výbušných systémov a pri likvidácii nálezu munície, používať výbušniny a výbušné predmety.
§ 31
Oprávnenie na držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí
Určený policajt je oprávnený najmä na účely výučby, výcviku, skúšok, expertíznej činnosti alebo v súvislosti s plnením úloh uvedených v § 36 ods. 1 držať, skladovať a používať nebezpečné látky a zakázané veci. Takými látkami a vecami sa rozumejú najmä strelné alebo hromadne účinné zbrane, strelivo, výbušniny, výbušné predmety, omamné a psychotropné látky, mŕtvolné pachy, prekurzory, jedy, jadrové a iné obdobné rádioaktívne materiály, pornografické diela, detské pornografické diela, falzifikáty peňazí, známok a cenných papierov.
§ 32
Oprávnenie pri objasňovaní priestupkov
(1)
Policajt je pri objasňovaní priestupkov v prípadoch podľa osobitného predpisu12) oprávnený vyžadovať lekárske vyšetrenie na zistenie požitého množstva alkoholu alebo inej užitej návykovej látky.
(2)
Policajt je oprávnený vykonať ohliadku miesta priestupku, ohliadku veci, ktorá môže súvisieť so spáchaním priestupku a v súvislosti s tým zisťovať a zaisťovať stopy.
(3)
Odber krvi osoby podozrivej zo spáchania priestupku sa musí vykonať, ak o to táto osoba požiada.
§ 32a
Oprávnenie na zistenie požitia alkoholu alebo iných návykových látok
Policajt je oprávnený vyzvať osobu, aby sa podrobila vyšetreniu, či nie je ovplyvnená alkoholom alebo inou návykovou látkou, ak je dôvodný predpoklad, že by vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu vykonávaného úkonu.
§ 33
Oprávnenia pri zaisťovaní bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy
(1)
Pri plnení úloh Policajného zboru je policajt v obvode železničných dráh oprávnený
a)
kontrolovať v miestach, ktoré nie sú verejnosti prístupné, oprávnenosť vstupu a výstupu osôb, ich batožiny, vjazd a výjazd dopravných prostriedkov a ich náklad,
b)
prikázať každému, kto sa v obvode železničných dráh zdržiava neoprávnene, aby miesto v obvode železničných dráh opustil,
c)
presvedčiť sa v súvislosti s pátraním po odcudzených zásielkach, po veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo súvisiacich s trestnou činnosťou alebo súvisiacich so spáchaním priestupku, či zásielka alebo vec nie je v dopravných prostriedkoch, prípadne v železničných dopravných prostriedkoch a v iných priestoroch v obvode železničných dráh,
d)
vykonať prehliadky zásielok, kontrolu dokladov, písomností a k nim patriacich dopravných a sprievodných listín, zisťovať druh a množstvo tovaru a ďalšie skutočnosti potrebné na posúdenie, či sa preprava tovaru po železničných dráhach uskutočňuje v súlade s prepravným poriadkom a s tarifou,
e)
vykonať v obvode železničných dráh po predchádzajúcej márnej výzve na vydanie veci osobnú prehliadku zamestnancov Železníc Slovenskej republiky a zamestnancov dopravcov,12a) ich batožín a dopravných prostriedkov v prípade odôvodneného podozrenia, že zamestnanec u seba, v batožine alebo v dopravnom prostriedku ukrýva veci pochádzajúce zo zásielky alebo z majetku cestujúcich,
f)
vylúčiť zo železničnej prepravy osoby a veci, ktorých preprava je prepravným poriadkom na železničnej dráhe vylúčená alebo ktoré možno prepravovať len za osobitných podmienok, a tieto podmienky nie sú splnené.
(2)
Určený policajt je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený bezplatne sa prepravovať vlakmi, a to aj vlakmi určenými výlučne na medzinárodnú prepravu, miestenkovými vlakmi vrátane prepravy služobného psa, na jazdu na stanovišti osoby, ktorá vedie dráhové vozidlo, v služobnom vozni a v nákladnom vlaku, ako aj bezplatne používať oznamovacie zariadenia Železníc Slovenskej republiky12b) a železničných spoločností.
(3)
Policajt je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený vstupovať do vyhradených priestorov objektov a zariadení, do dopravných prostriedkov a ostatných priestorov v obvode železničných dráh.
(4)
Oprávnenia podľa odsekov 2 a 3 sa rovnako vzťahujú aj na príslušníkov Vojenskej polície a Zboru väzenskej a justičnej stráže, ak sú pri policajných opatreniach v obvode železničných dráh zaradení do spoločného výkonu služby s policajtmi.
§ 34
Spoločné ustanovenie
Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku policajta alebo strpieť výkon jeho oprávnení podľa ustanovení § 17 až 33 a oprávnení podľa osobitných predpisov.13)
Tretí oddiel
Informačno-technické prostriedky a operatívno-pátracia činnosť
Informačno-technické prostriedky
§ 36
Pri plnení úloh v boji proti terorizmu alebo extrémizmu, v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu1) pri odhaľovaní trestnej činnosti a financovaniu terorizmu organizovanej v spojení s cudzinou a organizovanej trestnej činnosti a financovaniu terorizmu súvisiacej s nedovolenou výrobou, držaním a rozširovaním omamných a psychotropných látok, jedov, prekurzorov a jadrových materiálov, s falšovaním a pozmeňovaním peňazí, známok a cenných papierov, pri odhaľovaní iných zločinov,18) pri poskytovaní ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi podľa osobitného predpisu,2a) pri operatívnej ochrane legalizanta a agenta, pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných finančných operácií, pri odhaľovaní úmyselných trestných činov podľa druhého a tretieho dielu ôsmej hlavy druhej časti Trestného zákona, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej dva roky, alebo iných úmyselných trestných činov, ktorých stíhanie upravuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, a pri zisťovaní ich páchateľov a pátraní po nich je Policajný zbor oprávnený používať informačno-technické prostriedky. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije, ak ide o styk medzi obvineným a jeho obhajcom.
Operatívno-pátracia činnosť
§ 38a
(1)
Operatívno-pátracia činnosť je systém spravidla utajených, spravodajských opatrení vykonávaných Policajným zborom na účely predchádzania, zamedzovania, odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti a zisťovania jej páchateľov, zabezpečovania ochrany určených osôb a strážených objektov, technicky chránených objektov, zabezpečovania a poskytovania ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi, kontroly hraníc Slovenskej republiky a vypátrania osôb a vecí.
(2)
Operatívno-pátraciu činnosť vykonávajú na to určené služby Policajného zboru.
§ 39
Prostriedky operatívno-pátracej činnosti
(1)
Prostriedkami operatívno-pátracej činnosti sa na účely tohto zákona rozumejú sledovanie osôb a vecí, monitorovanie osôb a vecí, kontrolovaná dodávka18a) kriminálne spravodajstvo, používanie krycích dokladov, nástrahová a zabezpečovacia technika a využívanie osôb konajúcich v prospech Policajného zboru, objekty a miesta používané pod legendou a predstieraný prevod veci.
(2)
Policajný zbor je oprávnený používať prostriedky operatívno-pátracej činnosti pri odhaľovaní úmyselných trestných činov a pri zisťovaní ich páchateľov, pri ochrane legalizanta a agenta, pri zabezpečovaní ochrany určených osôb, ochrany strážených objektov, kontroly hraníc Slovenskej republiky a v prípadoch uvedených v § 36 a osobitnom predpise;18aa) prostriedky operatívno-pátracej činnosti je Policajný zbor v súvislosti s činnosťou kriminálneho spravodajstva oprávnený používať pri vykonávaní bezpečnostnej previerky podľa osobitného predpisu.18ab)
(3)
Monitorovaním osôb a vecí sa na účely tohto zákona rozumie spracúvanie informácií o osobách a veciach podľa osobitného predpisu,18ac) ktoré získali útvary Policajného zboru pri plnení svojich úloh.
§ 39a
Kriminálne spravodajstvo, legalizant a agent
(1)
Kriminálnym spravodajstvom sa na účely tohto zákona rozumie činnosť, ktorou sa utajeným spôsobom získavajú, sústreďujú a vyhodnocujú informácie o trestných činoch a ich páchateľoch a vytvárajú sa podmienky na použitie agenta.
(2)
Na plnenie úloh na úseku kriminálneho spravodajstva možno použiť policajta-legalizanta, ktorý koná pod trvalou legendou alebo dočasnou legendou.
(3)
Policajt, ktorý koná pod trvalou legendou alebo dočasnou legendou, môže byť pri plnení úloh na úseku kriminálneho spravodajstva, za podmienok ustanovených v osobitnom predpise, použitý ako agent.
(4)
Policajný zbor je pre kriminálne spravodajstvo oprávnený používať informačno-technické prostriedky pri vykonávaní bezpečnostných previerok podľa osobitného predpisu.18ab)
§ 39b
Ochrana policajta
Ak je to pri plnení úloh kriminálneho spravodajstva a použití agenta na ochranu policajta nevyhnutné, na zakrytie jeho činnosti možno vytvoriť legendu18b) a v súvislosti s tým v informačných systémoch Policajného zboru (§ 69), informačných systémoch štátnych orgánov a informačných systémoch orgánov samosprávy zaznamenávať a vyberať potrebné údaje; používať zvláštne spôsoby vykazovania údajov pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu vrátane devízového hospodárenia, pri priznávaní dane z príjmov, vykazovaní poistného všeobecného zdravotného poistenia a poistného na sociálne zabezpečenie a príspevku do poistenia v nezamestnanosti.
§ 39c
Osobitné nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu
(1)
Osobitné finančné prostriedky sú vyčlenené rozpočtové prostriedky ministerstva, ktoré Policajný zbor používa na úhradu výdavkov spojených s vykonávaním operatívno-pátracej činnosti, s vykonávaním kriminálneho spravodajstva, s používaním agenta a s ochranou svedka.
(2)
Osobitné finančné prostriedky sa vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte ministerstva.
(3)
Pri používaní osobitných finančných prostriedkov Policajný zbor nepostupuje podľa osobitných predpisov, ktoré upravujú spôsoby vykazovania údajov pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu, priznávanie dane z príjmov, vykazovanie zdravotného poistenia, nemocenského poistenia, poistného na sociálne zabezpečenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti.
(4)
Policajný zbor je oprávnený používať osobitné spôsoby vykazovania použitia osobitných finančných prostriedkov aj pri poskytovaní súhrnných údajov príslušným štátnym orgánom na základe ich požiadaviek; v takýchto prípadoch Policajný zbor poskytne požadované súhrnné údaje takým spôsobom a v takom rozsahu, aby nedošlo k ohrozeniu plnenia úloh Policajného zboru alebo k ohrozeniu bezpečnosti policajtov.
(5)
Policajný zbor je oprávnený pri vykonávaní operatívno-pátracej činnosti, vykonávaní kriminálneho spravodajstva, v súvislosti s používaním agenta a pri ochrane svedka používať osobitné spôsoby nakladania s majetkom štátu, ktorý je v správe ministerstva.
(6)
Používanie osobitných finančných prostriedkov a ich kontrolu a osobitné spôsoby nakladania s majetkom štátu, ktorý je v správe ministerstva upraví minister vnútra.
§ 40
Krycie doklady
(1)
Krycími dokladmi sa na účely tohto zákona rozumejú listiny a predmety slúžiace na utajenie skutočnej totožnosti alebo príslušnosti k orgánom verejnej moci policajta, svedka,18c) chráneného svedka,2a) agenta a osoby konajúcej v prospech Policajného zboru (§ 41). Na zakrytie činnosti policajta, svedka, chráneného svedka a agenta možno vytvoriť legendu a v súvislosti s tým v informačných systémoch Policajného zboru (§ 69), v informačných systémoch štátnych orgánov, v informačných systémoch verejnoprávnych inštitúcií, v informačných systémoch orgánov samosprávy a v informačných systémoch iných právnických osôb alebo fyzických osôb podnikateľov zaznamenávať a vyberať potrebné údaje. Na ten účel sú štátne orgány, orgány verejnoprávnych inštitúcií, orgány samosprávy a iné právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia povinné poskytnúť Policajnému zboru nevyplnené tlačivá nimi vydávaných dokladov vrátane ďalších komponentov a zložiek potrebných na ich vyhotovenie.
(2)
Krycím dokladom nesmie byť
a)
preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
preukaz člena vlády Slovenskej republiky,
c)
služobný preukaz sudcu,
d)
služobný preukaz prokurátora,
e)
diplomatický pas.
(3)
Krycie doklady vydáva Policajný zbor na základe rozhodnutia ministra vnútra alebo ním poverenej osoby. Tieto doklady vyhotovuje Policajný zbor na základe žiadosti aj iným štátnym orgánom, ktorým ich použitie umožňujú osobitné zákony.18d)
(4)
Policajný zbor vedie evidenciu krycích dokladov.
§ 41
Osoby konajúce v prospech Policajného zboru
(1)
Osobou konajúcou v prospech Policajného zboru sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá dobrovoľne, utajovaným spôsobom poskytuje informácie a služby Policajnému zboru pri odhaľovaní trestnej činnosti.
(2)
Policajný zbor môže viesť evidenciu osôb konajúcich v jeho prospech len počas plnenia jednotlivých úloh.
(3)
Osobou konajúcou v prospech Policajného zboru nesmie byť príslušník Slovenskej informačnej služby, príslušník Vojenského spravodajstva a príslušník Národného bezpečnostného úradu.
§ 41a
Predstieraný prevod veci
Predstieraným prevodom veci sa na účely tohto zákona rozumie predstieranie kúpy, predaja alebo iného spôsobu prevodu veci, na ktorej držanie sa vyžaduje osobitné povolenie alebo ktorej držanie je zakázané.
Štvrtý oddiel
Cela policajného zaistenia
§ 42
(1)
Policajt je oprávnený osobu zaistenú podľa § 19 umiestniť do cely policajného zaistenia (ďalej len „cela“) zriadenej na tento účel na útvare Policajného zboru.
(2)
Policajt je ďalej oprávnený umiestniť do cely aj osobu, ak
a)
je zadržaná,
b)
je zatknutá na základe príkazu na zatknutie, medzinárodného zatýkacieho rozkazu alebo európskeho zatýkacieho rozkazu,
c)
ide o svedka, ktorého osobná sloboda bola obmedzená na základe príkazu súdu,
d)
je prevzatá policajtom na vykonanie procesných úkonov z väzby, z výkonu trestu odňatia slobody alebo
e)
má byť dodaná do väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody.
§ 43
(1)
Pred umiestnením osoby do cely odoberie policajt, ktorý vykonáva ochranu cely, tejto osobe veci, ktorými by mohla ohroziť vlastný život alebo zdravie alebo život a zdravie inej osoby.
(2)
Policajt spíše zoznam odobratých vecí, ktorý podpíše spolu s osobou umiestňovanou do cely. Pri prepustení osoby z cely jej odobraté veci vráti. Vrátenie vecí potvrdí osoba svojím podpisom.
§ 44
(1)
Do cely sa vždy umiestňujú oddelene osoby
a)
rôzneho pohlavia,
b)
mladšie ako 18 rokov a dospelé,
c)
zadržané alebo zatknuté na základe príkazu na zatknutie, u ktorých možno predpokladať, že sa proti nim bude viesť spoločné trestné konanie alebo ich trestné činy spolu súvisia.
(2)
Ak policajt zistí, že osoba, ktorá má byť umiestnená do cely, je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená, alebo osoba upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, policajt zariadi jej lekárske ošetrenie a vyžiada vyjadrenie lekára, či môže byť umiestnená v cele.
§ 45
(1)
Cela musí byť hygienicky nezávadná a zodpovedať účelu zaistenia osoby.
(2)
Cela môže byť vybavená prostriedkami zvukovej a obrazovej techniky na zabezpečenie spojenia s policajtom, ktorý vykonáva ochranu cely.
(3)
V cele nesmú byť také predmety, ktoré by mohli byť zneužité na ohrozenia života a zdravia umiestnenej osoby alebo policajta.
§ 46
Ak osoba, ktorá má byť umiestnená do cely, nemá dostatočný odev alebo jej odev je hygienicky závadný, požičia jej odev útvar Policajného zboru, pri ktorom je cela zriadená.
§ 48
(1)
Ak osoba umiestnená v cele ochorie, ublíži si na zdraví alebo sa pokúsi o samovraždu, urobí policajt, ktorý vykonáva ochranu cely, potrebné opatrenia smerujúce k ochrane jej zdravia a života; poskytne jej najmä prvú pomoc a privolá lekára.
(2)
O skutočnostiach uvedených v odseku 1, ako aj o prípade úmrtia osoby umiestnenej v cele policajt bez meškania vyrozumie veliteľa útvaru Policajného zboru, pri ktorom je cela zriadená. Veliteľ útvaru Policajného zboru o týchto prípadoch neodkladne vyrozumie lekára, príslušného prokurátora a o úmrtí vyrozumie niektorú z blízkych osôb8) zomrelého.
§ 49
(1)
Osoba umiestnená v cele môže podávať návrhy, podnety a sťažnosti. Písomné návrhy, podnety a sťažnosti sa odovzdávajú veliteľovi útvaru Policajného zboru na ďalšie riešenie. Ústne podané návrhy, podnety a sťažnosti policajt, ktorý vykonáva ochranu cely, spíše a odovzdá ich tomuto veliteľovi na ďalšie riešenie.
(2)
Dozor prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti pri umiestňovaní a pobyte osôb v cele sa riadi osobitnými predpismi.19)
§ 49a
Určený priestor
(1)
Namiesto do cely je policajt oprávnený umiestniť osobu uvedenú v § 42 do určeného priestoru, ak je takýto priestor na útvare Policajného zboru vytvorený a nie je účelné túto osobu umiestniť do cely.
(2)
Ak je to nevyhnutné pre ochranu života, zdravia, majetku, ochranu práv a slobôd alebo ak je dôvodná obava z úteku, policajt je oprávnený umiestniť do určeného priestoru aj predvedenú osobu, a to len na vykonanie úkonu, ktorý neznesie odklad.
(3)
Osoba môže byť v určenom priestore umiestnená len na nevyhnutne potrebný čas. O umiestnení osoby do určeného priestoru spíše policajt úradný záznam, v ktorom uvedie dôvod a presný čas umiestnenia.
(4)
Ak policajt zistí, že osoba, ktorá má byť umiestnená do určeného priestoru, je zranená alebo ak osoba upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, policajt zariadi jej lekárske ošetrenie a vyžiada vyjadrenie lekára, či môže byť táto osoba umiestnená v určenom priestore. Na umiestnenie osoby do určeného priestoru sa primerane vzťahujú ustanovenia § 43, § 44 ods. 1, § 45, § 48 a 49.
Piaty oddiel
Použitie donucovacích prostriedkov policajtom
§ 50
Donucovacie prostriedky
(1)
Donucovacími prostriedkami sú
a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku,
c)
putá,
d)
spútavací opasok,
e)
spútavacie popruhy,
f)
služobný pes,
g)
vytláčanie motorovými vozidlami a vytláčanie koňmi,
h)
technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku,
i)
zastavovací pás a iné prostriedky na násilné zastavenie dopravného prostriedku,
j)
špeciálna vodná striekačka,
k)
zásahová výbuška,
l)
úder strelnou zbraňou,
m)
hrozba zbraňou,
n)
varovný výstrel do vzduchu,
o)
použitie špeciálneho streliva,
p)
použitie lietadla,
r)
zbraň.
(2)
Prostriedkami na prekonanie odporu a odvrátenie útoku sú obušky, obranné tyče, obranné štíty, slzotvorné prostriedky a elektrické paralyzátory.
(3)
Pred použitím donucovacích prostriedkov je policajt povinný osobu, proti ktorej zakročuje, vyzvať, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť iba v prípade, keď je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad, alebo tomu bránia iné okolnosti.
(4)
O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov policajt použije, rozhoduje podľa konkrétnej situácie tak, aby dosiahol účel sledovaný služobným zákrokom a použitý donucovací prostriedok a intenzita jeho použitia neboli zjavne neprimerané nebezpečnosti útoku.
§ 51
Použitie hmatov, chvatov, úderov, kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie útoku
(1)
Policajt je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery, kopy sebaobrany a prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku, aby
a)
zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
b)
zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým je porušovaný verejný poriadok,
c)
predviedol, zaistil, zatkol, zadržal alebo dodal do väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
e)
prekonal aktívny odpor vykázanej osoby podľa § 27a,
f)
zabránil nebezpečnému konaniu, ktorým sa bezprostredne ohrozuje alebo narušuje bezpečnosť alebo plynulosť dopravy,
g)
prekonal aktívny odpor poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorého má na základe pokynu predsedajúceho vyviesť z rokovacej sály.19a)
(2)
Hmaty a chvaty je policajt oprávnený použiť, aby
a)
predviedol, zaistil, zatkol alebo zadržal osobu, ktorá kladie pasívny odpor alebo ktorá kladie odpor pri snímaní identifikačných znakov podľa § 20a,
b)
prekonal pasívny odpor vykázanej osoby podľa § 27a,
c)
prekonal pasívny odpor poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorého má na základe pokynu predsedajúceho vyviesť z rokovacej sály.19a)
§ 52
Použitie pút a spútavacieho opasku
(1)
Policajt je oprávnený použiť putá
a)
na spútanie predvádzanej, zaistenej, zadržanej alebo zatknutej osoby alebo osoby, ktorá má byť dodaná do väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody a kladie aktívny odpor alebo napáda iné osoby alebo policajta, alebo poškodzuje majetok, po márnej výzve, aby od takého konania upustila,
b)
na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých predvádzaných, zaistených, zadržaných alebo zatknutých osôb za podmienok uvedených v písmene a),
c)
pri vykonávaní služobných zákrokov alebo procesných úkonov s predvedenými, zaistenými, zadržanými, zatknutými osobami alebo s osobami, ktoré sú vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, ak je dôvodná obava, že sa pokúsia o útek,
d)
pri vykonávaní policajných prevozov cudzincov cez územie Slovenskej republiky na štátnu hranicu susedného štátu,
e)
na spútanie osoby, ktorá má byť na základe rozhodnutia lekára umiestnená v zdravotníckom zariadení a kladie aktívny odpor alebo napáda iné osoby, alebo ohrozuje svoj život alebo zdravie alebo poškodzuje majetok, po márnej výzve, aby od takého konania upustila.
(2)
Osoba uvedená v odseku 1 môže byť, ak to okolnosti vyžadujú, pripútaná aj k vhodnému predmetu, avšak iba na čas, pokiaľ trvajú dôvody uvedené v odseku 1.
(3)
Policajt je oprávnený použiť spútavací opasok na účely uvedené v odsekoch 1 a 2, ak je podozrenie, že použitie pút môže byť neúčinné.
§ 52a
Použitie spútavacích popruhov
(1)
Policajt je oprávnený použiť spútavacie popruhy, ak osoba umiestnená v cele neovláda svoje konanie.
(2)
Po celý čas použitia spútavacích popruhov musí byť osoba umiestnená v cele pod kontrolou policajta, ktorý musí dbať, aby nedošlo k narušeniu krvného obehu spútanej osoby.
§ 53
Použitie služobného psa
(1)
Policajt je oprávnený použiť služobného psa
a)
aby zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby, ak sa po výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
b)
aby zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje verejný poriadok alebo nebezpečnému konaniu, ktorým sa bezprostredne ohrozuje alebo narušuje bezpečnosť alebo plynulosť dopravy,
c)
aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
d)
na prenasledovanie osoby na úteku, ak má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná do väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody,
e)
aby donútil ukrývajúcu sa osobu, ktorá má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná do väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, opustiť úkryt,
f)
na stráženie predvedenej, zaistenej, zdržanej, zatknutej osoby alebo osoby, ktorá má byť dodaná do väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody,
g)
na prenasledovanie osoby, ktorá sa v blízkosti štátnej hranice na výzvu nezastaví, snaží sa uniknúť a nemôže byť iným spôsobom zadržaná,
h)
na zaistenie svojej bezpečnosti alebo bezpečnosti inej osoby pri policajných prevozoch cudzincov cez územie Slovenskej republiky na štátnu hranicu susedného štátu.
(2)
Policajt používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu osoby alebo charakter služobného zákroku vyžaduje, môže použiť služobného psa bez náhubku.
§ 54
Vytláčanie motorovými vozidlami a vytláčanie koňmi
Policajti môžu účastníkov zhromaždenia,20) športových21) a verejných kultúrnych podujatí22) (ďalej len „podujatie“) vytláčať motorovými vozidlami alebo koňmi, ak
a)
dochádza k narušovaniu pokojného priebehu podujatia a zvolávateľovi, organizátorovi alebo usporiadateľovi sa nepodarilo zabezpečiť nápravu,
b)
sa účastníci po skončení podujatia pokojne nerozídu,
c)
účastníci podujatia páchajú trestné činy a nápravu nemožno zaistiť iným spôsobom, najmä zákrokom proti jednotlivým páchateľom.
§ 55
Použitie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku
Policajt je oprávnený použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku v prípade, ak
a)
dopravný prostriedok stojí na mieste, kde je to zakázané,23) a vodič sa v blízkosti nezdržuje,
b)
sa vodič dopravného prostriedku aj po opakovanej výzve odmieta podrobiť služobným zákrokom vykonávaným policajtom a z jeho konania je zrejmé, že chce s dopravným prostriedkom z miesta odísť,
c)
ide o dopravný prostriedok, o ktorom sa zistilo, že je odcudzený,
d)
je dôvodné podozrenie, že dopravný prostriedok sa môže použiť na odvoz páchateľa trestného činu,
e)
je dôvodné podozrenie, že vodič dopravného prostriedku mal účasť na dopravnej nehode a nezotrval na mieste dopravnej nehody a nezdržuje sa v blízkosti dopravného prostriedku.
§ 56
Použitie zastavovacieho pásu alebo iných prostriedkov na násilné zastavenie dopravného prostriedku
(1)
Policajt je oprávnený použiť zastavovací pás alebo iné prostriedky na násilné zastavenie dopravného prostriedku, ktorého vodič po opakovanej výzve alebo na znamenie dané podľa osobitných predpisov24) nezastaví a ak je
a)
bezohľadnou jazdou vážne ohrozený život, zdravie alebo majetok,
b)
dôvodné podozrenie, že sa v dopravnom prostriedku prepravujú páchatelia úmyselných trestných činov, hľadané osoby, zbrane, strelivo, výbušniny, omamné a psychotropné látky a jedy, veci pochádzajúce z trestnej činnosti alebo súvisiace s trestnou činnosťou,
c)
zrejmé, že sa pokúsi o násilné vniknutie do strážených objektov lebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
d)
dôvodné podozrenie, že sa pokúsi o násilný prechod štátnej hranice.
(2)
Iným prostriedkom podľa odseku 1 sa rozumie najmä služobné vozidlo, povoz alebo stavebné mechanizmy.
§ 57
Použitie špeciálnej vodnej striekačky
Špeciálnu vodnú striekačku môžu policajti použiť na rozptýlenie účastníkov podujatia za podmienok uvedených v § 54.
§ 58
Použitie zásahovej výbušky
Policajt je oprávnený použiť zásahovú výbušku proti nebezpečnému páchateľovi, ktorý sa na výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt. Policajt je oprávnený použiť zásahovú výbušku aj pri hromadnom narušení verejného poriadku a pri výtržnostiach na športových podujatiach.
§ 59
Použitie úderu strelnou zbraňou
Policajt je oprávnený použiť úder strelnou zbraňou v nutnej obrane,25) spravidla pri zápase s útočníkom, ak jeho odpor nemôže prekonať iným spôsobom.
§ 60
Použitie hrozby zbraňou a varovného výstrelu do vzduchu
Policajt je oprávnený použiť hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu, aby
a)
zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude nasledovať,
b)
predviedol, zaistil, zatkol, zadržal, dodal do väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
c)
zabránil výtržnosti, ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje verejný poriadok,
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
e)
zabránil úteku prenasledovanej alebo stráženej osoby, ak má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná do väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody,
f)
zabránil násilnému prekročeniu štátnej hranice.
§ 61
Použitie zbrane
(1)
Policajt je oprávnený použiť zbraň iba
a)
v nutnej obrane25) a krajnej núdzi,26)
b)
ak sa nebezpečný páchateľ, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt,
c)
ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku,
d)
aby zamedzil útek nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať,
e)
ak osoba, proti ktorej sa použila hrozba zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, neuposlúchne výzvu policajta smerujúcu na zaistenie bezpečnosti inej alebo jeho vlastnej osoby,
f)
ak nemožno inak zadržať dopravný prostriedok, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozuje život a zdravie osôb a na opakovanú výzvu alebo znamenie dané podľa osobitných predpisov24) nezastaví,
g)
aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje strážený objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby sa upustilo od útoku,
h)
aby zneškodnil zviera ohrozujúce život alebo zdravie osôb,
i)
aby v bezprostrednom priestore štátnej hranice prinútil zastaviť dopravný prostriedok, ktorého vodič na opakovanú výzvu alebo znamenie dané podľa osobitných predpisov24) nezastaví.
(2)
Zbraňou podľa odseku 1 a § 50 ods. 1 písm. r) sa rozumie strelná zbraň vrátane doplnkov zbrane a streliva, bodná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti.
(3)
Pred použitím zbrane je policajt povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitá zbraň. Pred použitím strelnej zbrane je policajt povinný použiť tiež varovný výstrel. Od výstrahy a varovného výstrelu do vzduchu môže policajt upustiť len v prípade, keď je sám napadnutý alebo ak je ohrozený život alebo zdravie inej osoby alebo vec neznesie odklad.
(4)
Pri použití zbrane je policajt povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život iných osôb a aby čo najviac šetril život osoby, proti ktorej zákrok smeruje.
§ 61a
Použitie špeciálneho streliva
(1)
Špeciálnym strelivom sa na účely tohto zákona rozumie strelivo s gumovým projektilom, strelivo s projektilom naplneným značkovacím farbivom, strelivo s projektilom naplneným slzotvornou látkou.
(2)
Policajt je pri služobných zákrokoch oprávnený použiť
a)
gumové projektily
1.
v nutnej obrane25) alebo v krajnej núdzi,26) ak nie sú podmienky na použitie zbrane, na zaistenie bezpečnosti inej osoby alebo vlastnej osoby, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku,
2.
ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu služobného zákroku,
b)
projektily naplnené značkovacím farbivom na označenie iniciátorov útoku alebo iného protiprávneho konania,
c)
projektily naplnené slzotvornou látkou na rozptýlenie účastníkov podujatí za podmienok uvedených v § 54, ak sa páchateľ, proti ktorému zákrok smeruje, na výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt, alebo ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu služobného zákroku.
(3)
Pri použití špeciálneho streliva je policajt povinný dbať na potrebnú opatrnosť a najmä na to, aby nebol ohrozený život osôb a aby čo najviac šetril zdravie osôb, proti ktorým zákrok smeruje, a zdravie nezúčastnených osôb.
§ 61b
Použitie lietadiel
(1)
Policajný zbor je oprávnený použiť lietadlo pri služobnej činnosti a služobných zákrokoch proti páchateľom zločinov na
a)
vykonávanie služobného zákroku,
b)
využívanie špeciálnych palubných zariadení počas vykonávania služobnej činnosti, pri ktorej je Policajný zbor oprávnený používať prostriedky operatívno-pátracej činnosti,
c)
vykonávanie leteckej činnosti špeciálnych zásahových jednotiek,
d)
zastavovanie dopravného prostriedku,
e)
vrhanie prostriedkov na obmedzenie alebo zabránenie páchaniu trestných činov.
(2)
Policajný zbor je oprávnený použiť lietadlo aj na špecializovaný výcvik činností uvedených v odseku 1 písm. a) až e).
§ 62
Špeciálne donucovacie prostriedky, špeciálne zbrane a ich použitie
(1)
Špeciálne donucovacie prostriedky a špeciálne zbrane sú:
a)
dočasne zneschopňujúce prostriedky,
b)
špeciálne vrhacie a úderné prostriedky, ak nemajú povahu zbrane,
c)
špeciálne upravené strelné zbrane,
d)
špeciálne výbušné predmety a špeciálne nálože.
(2)
Policajt je oprávnený použiť špeciálne donucovacie prostriedky a špeciálne zbrane. Na použitie špeciálnych donucovacích prostriedkov a špeciálnych zbraní sa primerane vzťahujú ustanovenia § 50 ods. 3 a 4, § 51, § 59 až 61 a § 63 až 65.
Šiesty oddiel
Povinnosti policajta po použití donucovacích prostriedkov
§ 63
Ak policajt zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, je povinný, ak to okolnosti dovolia, poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc a zabezpečiť jej lekárske ošetrenie.
§ 64
(1)
Policajt je povinný neodkladne hlásiť svojmu nadriadenému každý služobný zákrok, pri ktorom použil donucovacie prostriedky.
(2)
Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia donucovacích prostriedkov alebo ak pri ich použití bola spôsobená smrť, ujma na zdraví alebo škoda na majetku, je nadriadený povinný zistiť, či boli použité v súlade so zákonom. O výsledku zistenia spíše úradný záznam.
(3)
Ak policajt použije donucovacie prostriedky mimo miesta svojho služobného pôsobiska, ohlási ich použitie na najbližší útvar Policajného zboru. Na ďalší postup sa primerane vzťahuje odsek 2.
§ 65
Osobitné obmedzenia
Pri služobnom zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou chybou alebo chorobou a proti osobe mladšej ako 15 rokov je policajt oprávnený použiť z donucovacích prostriedkov iba hmaty, chvaty a putá. Ostatné donucovacie prostriedky je policajt oprávnený použiť len vtedy, keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie iných osôb alebo policajta alebo hrozí závažná škoda na majetku a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.
§ 66
Služobné zákroky a použitie donucovacích prostriedkov pod jednotným velením
(1)
Ak zakročujú policajti pod jednotným velením, rozhoduje o použití donucovacích prostriedkov za podmienok uvedených v tomto zákone veliteľ zakročujúcej jednotky. O použití donucovacích prostriedkov môže na mieste zákroku rozhodnúť aj nadriadený tohto veliteľa. Rozhodnutie veliteľa zakročujúcej jednotky alebo jeho nadriadeného o použití donucovacích prostriedkov musí byť uchované na zvukovom alebo písomnom zázname.
(2)
Na veliteľa zakročujúcej jednotky, ktorý rozhodol o použití donucovacích prostriedkov podľa odseku 1, alebo na jeho nadriadeného sa primerane vzťahujú ustanovenia § 63 a 64 ods. 1 a 2.
Služobné zákroky a použitie donucovacích prostriedkov policajtom v službe osobitného určenia
§ 67
(1)
Policajt v službe osobitného určenia vykonáva služobné zákroky proti
a)
teroristom,
b)
únoscom osôb a dopravných prostriedkov,
c)
nebezpečným páchateľom organizovanej trestnej činnosti a páchateľom úmyselných zločinov.18)
(2)
Policajta v službe osobitného určenia možno nasadiť aj na záchranné akcie, najmä pri živelných pohromách a katastrofách, veľkých dopravných nehodách a priemyselných haváriách.
(3)
O nasadení policajtov v službe osobitného určenia rozhoduje prezident Policajného zboru alebo ním poverená osoba.
§ 68
(1)
Služobné zákroky policajtov v službe osobitného určenia sa vykonávajú pod priamym velením veliteľa zákroku.
(2)
O použití donucovacích prostriedkov, špeciálnych donucovacích prostriedkov alebo špeciálnych zbraní pri služobných zákrokoch rozhoduje veliteľ zákroku. Rozhodnutia veliteľa zákroku musia byť uchované na zvukovom alebo písomnom zázname.
(3)
Na veliteľa zákroku, ktorý rozhodol podľa odseku 2, a na jeho nadriadeného sa primerane vzťahujú ustanovenia § 63 a 64 ods. 1 a 2.
(4)
Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti policajtov v službe osobitného určenia a osôb im blízkych,8) sú oprávnení použiť pri služobnom zákroku ochranné kukly. O použití ochranných kukiel rozhoduje veliteľ zákroku.
§ 68a
Osobitné prípady použitia ochrannej kukly policajtom
(1)
Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti policajta a osoby jemu blízkej, policajt je oprávnený použiť pri služobnom zákroku proti osobe podozrivej zo spáchania zločinu alebo pri služobnom zákroku proti nebezpečnému páchateľovi ochrannú kuklu. Pri takomto zákroku musí mať na viditeľnom mieste umiestnený nápis „POLÍCIA“ a identifikačné číslo zakročujúceho policajta. O použití ochrannej kukly rozhoduje riaditeľ útvaru.
(2)
Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti policajtov určených útvarov Policajného zboru a osôb im blízkych, policajti sú oprávnení použiť pri služobnej činnosti ochranné kukly. O použití ochranných kukiel rozhoduje veliteľ.
ŠTVRTÁ HLAVA
SPRACÚVANIE INFORMÁCIÍ POLICAJNÝM ZBOROM
§ 69
(1)
Policajný zbor spracúva podľa tohto zákona a osobitného predpisu11bc) informácie a osobné údaje zhromaždené pri plnení úloh Policajného zboru vrátane informácií a osobných údajov poskytnutých zo zahraničia v rozsahu nevyhnutnom na ich plnenie.
(2)
Policajný zbor je oprávnený, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh, vyhotovovať zvukové, obrazové alebo iné záznamy z miest verejne prístupných a zvukové, obrazové alebo iné záznamy o priebehu služobnej činnosti alebo služobného zákroku.
(3)
Ak sú na vyhotovovanie záznamov podľa odseku 2 zriadené automatické technické systémy, je Policajný zbor povinný vhodným spôsobom uverejniť informáciu o zriadení takých systémov.
(4)
Informácie a osobné údaje, ktoré vedie Policajný zbor podľa odseku 1, ako aj zvukové, obrazové alebo iné záznamy z miest verejne prístupných, ktoré vedie Policajný zbor podľa odseku 2, sa poskytujú prokuratúre, súdom, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu, Vojenskej polícii, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colnej správe, Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky, Národnému bezpečnostnému úradu na plnenie ich úloh a obecnej polícii podľa osobitného predpisu;27b) iným orgánom alebo osobám a do zahraničia podľa § 69d a 69da a ďalším právnickým osobám a fyzickým osobám, len ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh podľa osobitného zákona.
(5)
Informácie a osobné údaje podľa odseku 4 nie sú verejne prístupné a osoby uvedené v odseku 4 ich môžu poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim súhlasom Policajného zboru.
(6)
Policajný zbor spracúva v Schengenskom informačnom systéme informácie a osobné údaje zhromaždené pri plnení úloh Policajného zboru spolu s informáciami a osobnými údajmi zhromaždenými zmluvnými stranami a pridruženými štátmi Schengenského dohovoru;18aa) výmenu doplňujúcich informácií a osobných údajov zabezpečuje prostredníctvom svojho osobitného útvaru SIRENE.
(7)
Pri spracúvaní informácií a osobných údajov v Schengenskom informačnom systéme postupuje Policajný zbor podľa osobitného predpisu.18ad)
(8)
Policajný zbor spracúva v osobitnom informačnom systéme a v automatizovanej databáze Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície (ďalej len „Interpol“) informácie a osobné údaje zhromaždené pri plnení úloh Policajného zboru spolu s informáciami a osobnými údajmi zhromaždenými orgánmi členských štátov Interpolu; výmenu informácií a osobných údajov zabezpečuje prostredníctvom Národnej ústredne Interpol.
(9)
Informácie a osobné údaje zo Schengenského informačného systému v rozsahu podľa osobitného predpisu18ad) sa poskytujú
a)
ministerstvu,
b)
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
d)
súdu,
e)
prokuratúre,
f)
finančnej správe,
g)
Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
h)
Dopravnému úradu.
(10)
Informácie a osobné údaje zo Schengenského informačného systému v rozsahu podľa osobitného predpisu18ad) Policajný zbor poskytuje Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu, ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh na úseku boja proti činnosti súvisiacej s terorizmom alebo s iným ohrozením bezpečnosti štátu.
(11)
Informácie a osobné údaje z osobitného informačného systému a automatizovanej databázy Interpolu sa poskytujú
a)
ministerstvu,
b)
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
d)
súdu,
e)
prokuratúre,
f)
finančnej správe.
(12)
Prevádzkovateľom informačných systémov Policajného zboru, v ktorých sú spracúvané osobné údaje, je ministerstvo.
(13)
Ak Policajný zbor spracúva osobné údaje, ktoré boli poskytnuté alebo sprístupnené s lehotou, po uplynutí ktorej sa musia poskytnuté alebo sprístupnené osobné údaje zlikvidovať, blokovať alebo preveriť, či sú na plnenie úloh Policajného zboru naďalej potrebné, je Policajný zbor touto lehotou viazaný; to neplatí, ak v čase uplynutia lehoty sú poskytnuté alebo sprístupnené osobné údaje potrebné na prebiehajúce predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov, stíhanie trestných činov a výkon rozhodnutí v trestnom konaní.
(14)
O každom poskytnutí a sprístupnení osobných údajov Policajný zbor vedie dokumentáciu na účely overenia zákonnosti spracúvania osobných údajov, vnútornej kontroly a zabezpečenia ochrany a bezpečnosti osobných údajov.
§ 69a
Spracúvanie osobných údajov pri plnení úloh Policajného zboru na účely trestného konania
(1)
Pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľov trestných činov, vyšetrovaní trestných činov, stíhaní trestných činov a výkone rozhodnutí v trestnom konaní vrátane ochrany pred ohrozením verejného poriadku a predchádzania takému ohrozeniu (ďalej len „plnenie úloh Policajného zboru na účely trestného konania“) je Policajný zbor pri získavaní a spracúvaní osobných údajov povinný
a)
písomne určiť účel, na ktorý sa majú osobné údaje spracúvať,
b)
zhromažďovať osobné údaje zodpovedajúce len určenému účelu a v rozsahu nevyhnutnom na určený účel,
c)
uchovávať osobné údaje len na čas, ktorý je nevyhnutný na účely ich spracúvania,
d)
spracúvať osobné údaje získané na tieto účely oddelene od osobných údajov spracúvaných pri plnení iných úloh Policajného zboru.
(2)
Policajný zbor je pri spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh Policajného zboru na účely trestného konania oprávnený v rozsahu potrebnom na plnenie úloh Policajného zboru v súvislosti s trestným konaním
a)
zlučovať osobné údaje, ktoré sa získali na rozdielne účely,
b)
spracúvať nepravdivé osobné údaje; tieto osobné údaje sa musia takto označiť.
(3)
Policajný zbor je oprávnený pri spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh Policajného zboru v súvislosti s trestným konaním spracúvať osobitné kategórie osobných údajov,28l) ak je to vzhľadom na povahu trestného činu nevyhnutné. Policajný zbor je oprávnený spracúvať osobitné kategórie osobných údajov aj o osobách určitej komunity, ktoré spáchali trestný čin, ak sa hromadne vyskytujú trestné činy páchané osobami tejto komunity.
(4)
Policajný zbor nezlikviduje osobné údaje, ktoré sa uchovávajú v spisovom materiáli a nespracúvajú sa automatizovane.
(5)
Policajný zbor je oprávnený osobné údaje spracúvané podľa odseku 1 ďalej spracúvať aj na iný účel, ak to je zlučiteľné s účelom, na ktorý sa zhromaždili, a ak spracúvanie je na tento iný účel potrebné a primerané. Policajný zbor môže osobné údaje spracúvané podľa odseku 1 a osobné údaje, ktoré anonymizoval, spracúvať na historické, štatistické alebo vedecké účely.
§ 69b
Spracúvanie osobných údajov pri pátraní po osobách
(1)
Pri pátraní po osobách je Policajný zbor oprávnený
a)
zlučovať v potrebnom rozsahu osobné údaje, ktoré sa získali na rozdielne účely,
b)
spracúvať osobitné kategórie osobných údajov takých osôb, ak je to nevyhnutné na ich vypátranie.
(2)
Po vypátraní nezvestnej osoby alebo hľadanej osoby Policajný zbor bez zbytočného odkladu zlikviduje osobné údaje takej osoby. Likvidácia osobných údajov sa nemusí vykonať, ak
a)
osoba bola nezvestná alebo sa hľadala opakovane,
b)
možno dôvodne predpokladať, že osoba bude opäť nezvestná alebo hľadaná,
c)
osobné údaje o osobe sa spracúvajú pri plnení úloh Policajného zboru v súvislosti s trestným konaním.
§ 69c
Informovanie o osobných údajoch
(1)
Policajný zbor je oprávnený požiadať toho, komu poskytol alebo sprístupnil osobné údaje podľa osobitného predpisu, aby bez predchádzajúceho súhlasu Policajného zboru neinformoval dotknutú osobu o spracúvaní poskytnutých alebo sprístupnených osobných údajov.
(2)
Ak je Policajný zbor požiadaný o poskytnutie informácie o osobných údajoch podľa osobitného predpisu a osobné údaje boli poskytnuté alebo sprístupnené orgánom členského štátu Európskej únie (ďalej len „orgán členského štátu“) oprávneným na predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov, stíhanie trestných činov alebo na výkon rozhodnutí v trestnom konaní vrátane ochrany pred ohrozením verejného poriadku a predchádzania takému ohrozeniu alebo od orgánu členského štátu s podmienkou, aby dotknutá osoba nebola informovaná o spracúvaní osobných údajov bez jeho súhlasu, Policajný zbor poskytne takej osobe informácie o spracúvaných osobných údajoch len s predchádzajúcim súhlasom orgánu členského štátu, ktorý osobné údaje poskytol alebo sprístupnil.
(3)
Policajný zbor je oprávnený spracúvať kópie dokladov a dokumentov, ktoré dotknutá osoba poskytla Policajnému zboru pri uplatnení svojich práv podľa osobitného predpisu.
§ 69d
Poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov
(1)
Policajný zbor poskytuje a sprístupňuje osobné údaje iným orgánom alebo osobám, ak
a)
to ustanovuje zákon,27dc)
b)
je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje, a ak táto osoba dala na poskytnutie alebo sprístupnenie súhlas,
c)
je poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nevyhnutné na odstránenie bezprostredného závažného ohrozenia bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku alebo
d)
to ustanovuje osobitný predpis27dd) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)
Policajný zbor na základe písomnej žiadosti poskytne členskému štátu Európskej únie osobné údaje o osobe, ktoré môžu byť dôležité na posúdenie, či táto osoba nepredstavuje nebezpečenstvo pre jeho verejný poriadok alebo bezpečnosť. Policajný zbor poskytne osobné údaje najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia písomnej žiadosti.
(3)
Policajný zbor poskytne alebo sprístupní podľa odseku 1 písm. a), b) a d) osobné údaje na základe písomnej žiadosti alebo zmluvy, ktoré musia obsahovať účel, na aký sa majú osobné údaje poskytnúť alebo sprístupniť; ak o poskytnutie žiada Slovenská informačná služba, účel, na ktorý sa majú osobné údaje poskytnúť alebo sprístupniť, sa v žiadosti neuvádza. Osobné údaje podľa odseku 1 písm. c) môže Policajný zbor poskytnúť alebo sprístupniť iným orgánom alebo osobám aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti; orgán alebo osoba, ktorej sa údaje poskytli alebo sprístupnili, je povinná do troch dní po odpadnutí prekážky, ktorá bránila doručeniu písomnej žiadosti, predložiť písomnú žiadosť Policajnému zboru.
(4)
K poskytovaným a sprístupňovaným osobným údajom musia byť pripojené informácie o právoplatných rozhodnutiach orgánov činných v trestnom konaní, ak s týmito údajmi súvisia.
(5)
Príjemca údajov podľa odsekov 1 až 4 je oprávnený spracúvať osobné údaje na iný účel, než na aký sa poskytli alebo sprístupnili, len s predchádzajúcim súhlasom Policajného zboru; to neplatí, ak sa účel v žiadosti neuvádza. Ak je príjemca údajov podľa odsekov 1 až 4 Policajným zborom požiadaný o informáciu, ako je nakladané s týmito údajmi, je povinný do 14 dní písomne informovať Policajný zbor.
(6)
Do zahraničia možno poskytovať a sprístupňovať osobné údaje i bez písomnej žiadosti, ak tak ustanovuje zákon, osobitný predpis27dd) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Aj bez písomnej žiadosti možno poskytovať a sprístupňovať osobné údaje Interpolu pri predchádzaní, odhaľovaní a vyšetrovaní trestných činov, zisťovaní páchateľov trestných činov, vyšetrovaní trestných činov alebo pri zabezpečovaní verejného poriadku.
(7)
Policajný zbor môže pri poskytovaní a sprístupnení osobných údajov iným orgánom alebo osobám určiť lehotu, po uplynutí ktorej je príjemca povinný osobné údaje zlikvidovať, blokovať alebo preveriť, či sú pre neho naďalej potrebné.
(8)
Policajný zbor môže osobné údaje prijaté od orgánu členského štátu poskytnúť alebo sprístupniť osobám, ktoré nie sú orgánmi verejnej moci, iba s predchádzajúcim súhlasom orgánu členského štátu, ktorý osobné údaje poskytol alebo sprístupnil, ak poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nie je v rozpore so záujmami dotknutej osoby a ak je toto poskytnutie alebo sprístupnenie nevyhnutné na
a)
splnenie úlohy podľa zákona,
b)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov, stíhanie trestných činov a výkon rozhodnutí v trestnom konaní,
c)
predchádzanie bezprostrednému závažnému ohrozeniu verejného poriadku alebo bezpečnosti štátu alebo
d)
predchádzanie závažnému porušeniu práv fyzických osôb.
(9)
Policajný zbor poučí iný orgán alebo osobu, ktorým poskytol alebo sprístupnil osobné údaje, o tom, že ich môžu spracúvať len na účel, na ktorý im boli poskytnuté alebo sprístupnené.
(10)
Členským štátom Európskej únie podľa odseku 2 sa rozumie aj iný zmluvný štát Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska konfederácia.
§ 69da
Výmena informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie pri plnení úloh Policajného zboru na účely trestného konania
(1)
Policajný zbor je oprávnený pri plnení úloh Policajného zboru na účely trestného konania žiadať a prijímať informácie a osobné údaje od orgánu členského štátu.
(2)
Ak boli informácie alebo osobné údaje Policajnému zboru poskytnuté alebo sprístupnené od orgánu členského štátu s podmienkou osobitného spôsobu spracúvania, je Policajný zbor touto podmienkou viazaný.
(3)
Policajný zbor poskytuje a sprístupňuje na účely predchádzania a odhaľovania trestných činov, zisťovania páchateľov trestných činov, vyšetrovania trestných činov, stíhania trestných činov a výkonu rozhodnutí v trestnom konaní informácie a osobné údaje orgánu členského štátu
a)
na jeho požiadanie alebo
b)
bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím alebo sprístupnením informácie alebo osobného údaja sa pomôže pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činov, zisťovaní páchateľa trestného činu, vyšetrovaní trestného činu, stíhaní trestného činu alebo výkone rozhodnutia v trestnom konaní, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona.27e)
(4)
Na žiadosť o informácie alebo osobné údaje Policajný zbor odpovie
a)
najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie alebo osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má Policajný zbor priamy prístup,
b)
najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie alebo osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má Policajný zbor priamy prístup,
c)
najneskôr do 14 dní, ak ide o inú žiadosť než podľa písmen a) a b).
(5)
Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, Policajný zbor poskytne žiadateľovi vysvetlenie, v ktorom mu oznámi dôvody predĺženia lehoty.
(6)
Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie informácií presiahnuť tri dni.
(7)
Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu, bol získaný služobnou činnosťou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, Policajný zbor na takéto poskytnutie alebo sprístupnenie potrebuje predchádzajúci súhlas tohto súdu alebo prokurátora. Ak súd alebo prokurátor nepovolí poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja orgánu členského štátu, Policajný zbor mu poskytnutie alebo sprístupnenie odmietne.
(8)
Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu, získal Policajný zbor od iného orgánu členského štátu, Policajný zbor na takéto poskytnutie alebo sprístupnenie potrebuje predchádzajúci súhlas orgánu členského štátu, ktorý informáciu alebo osobný údaj poskytol alebo sprístupnil. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu, získal Policajný zbor od medzinárodného orgánu alebo orgánu štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie (ďalej len „tretí štát“), a na poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja je potrebný súhlas tohto tretieho štátu, Policajný zbor o tento súhlas požiada. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť medzinárodnému orgánu alebo tretiemu štátu, získal Policajný zbor od orgánu členského štátu, Policajný zbor ich môže poskytnúť alebo sprístupniť, ak
a)
je to nevyhnutné na predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov, stíhanie trestných činov a výkon rozhodnutí v trestnom konaní,
b)
prijímajúci orgán v treťom štáte alebo prijímajúci medzinárodný orgán zodpovedá za predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov, stíhanie trestných činov a výkon rozhodnutí v trestnom konaní,
c)
dotknutý tretí štát alebo medzinárodný orgán zaručí primeranú úroveň ochrany pri plánovanom spracúvaní týchto informácií a osobných údajov a
d)
orgán členského štátu, od ktorého sa informácie a osobné údaje získali, súhlasil s ich poskytnutím alebo sprístupnením; bez predchádzajúceho súhlasu je poskytnutie alebo sprístupnenie prípustné, ak je to nevyhnutné, aby sa predišlo bezprostrednému závažnému ohrozeniu bezpečnosti členského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu alebo základných záujmov členského štátu Európskej únie, a ak sa predchádzajúci súhlas nedá získať včas; orgán členského štátu príslušný na vydanie predchádzajúceho súhlasu musí byť o tom bezodkladne informovaný.
(9)
Policajný zbor môže poskytnúť alebo sprístupniť osobné údaje medzinárodnému orgánu alebo tretiemu štátu, ktorý nezaručuje primeranú úroveň ochrany podľa odseku 8 písm. c), ak tento poskytne iné primerané záruky alebo je to v záujme dotknutej osoby, alebo z dôvodu iného dôležitého verejného záujmu.
(10)
Policajný zbor môže pri poskytovaní alebo sprístupňovaní informácií a osobných údajov určiť podmienky ich osobitného spôsobu spracúvania v rozsahu podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.
(11)
Policajný zbor môže odmietnuť poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja podľa odseku 3 písm. a), ak by poskytnutie alebo sprístupnenie
a)
ohrozilo bezpečnosť osôb,
b)
poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,
c)
ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania, vyšetrovania trestného činu, stíhania trestného činu alebo výkonu rozhodnutia v trestnom konaní,
d)
bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,
e)
sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby jeden rok alebo menej.
(12)
Policajný zbor môže osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené od orgánov členských štátov spracúvať okrem účelu, na ktorý sa poskytli alebo sprístupnili, na
a)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov, stíhanie trestných činov a výkon rozhodnutí v trestnom konaní iných, ako sú tie, na ktoré sa poskytli alebo sprístupnili,
b)
iné súdne konanie, trestné konanie, správne konanie a konanie o priestupku, ktoré priamo súvisia s predchádzaním a odhaľovaním trestných činov, zisťovaním páchateľov trestných činov, vyšetrovaním trestných činov, stíhaním trestných činov a výkonom rozhodnutí v trestnom konaní,
c)
predchádzanie bezprostrednému závažnému ohrozeniu verejného poriadku alebo bezpečnosti,
d)
akýkoľvek iný účel len s predchádzajúcim súhlasom orgánu členského štátu, ktorý poskytol alebo sprístupnil osobné údaje alebo so súhlasom dotknutej osoby,
e)
historické, štatistické alebo vedecké účely, ak ich Policajný zbor anonymizoval.
(13)
Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov od ich podpisu.
(14)
Podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(15)
Ak sa výmena informácií a osobných údajov podľa odseku 1 týka vykonávania príslušných ustanovení schengenského acquis, za členský štát Európskej únie sa považuje aj tretí štát podľa medzinárodnej zmluvy.27ea)
§ 69e
Zverejňovanie osobných údajov
Policajný zbor je oprávnený zverejňovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh Policajného zboru na účely trestného konania alebo pri pátraní po osobách.
§ 69g
Spoločné ustanovenie
Ustanoveniami štvrtej hlavy nie je dotknuté spracúvanie a výmena osobných údajov a informovanie dotknutej osoby o nich podľa osobitných predpisov.27eb)
PIATA HLAVA
ZÁZNAMY O CESTUJÚCICH LETECKOU DOPRAVOU
§ 69h
Základné ustanovenia
(1)
Záznamy o cestujúcich sa môžu spracúvať len na účely predchádzania, odhaľovania alebo stíhania trestných činov priradených k jednej alebo k viacerým kategóriám trestných činov uvedených v prílohe č. 3, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky (ďalej len „vybraný trestný čin“), na účely pátrania po páchateľoch vybraných trestných činov a na účely uľahčenia hraničnej kontroly a boja s nelegálnou migráciou.
(2)
Národná ústredňa informácií o pasažieroch (ďalej len „národná ústredňa“) je osobitným útvarom Policajného zboru, ktorý zabezpečuje plnenie úloh podľa tejto hlavy.
(3)
Záznamom o cestujúcom sa rozumejú informácie a osobné údaje o cestujúcom,27ec) ktoré letecký dopravca27ed) zhromažďuje počas bežného výkonu svojich činností na účely spracovania rezervácie a jej následujúcej kontroly a ktoré ukladá do rezervačných systémov, systémov kontroly odletov alebo iných rovnocenných systémov poskytujúcich také funkcie v obchodnej leteckej doprave.27ee)
(4)
Letom mimo Európskej únie sa rozumie let s odletom z krajiny mimo Európskej únie a plánovaným pristátím na území Slovenskej republiky vrátane medzipristátia alebo let s odletom z územia Slovenskej republiky a plánovaným pristátím v krajine mimo Európskej únie vrátane medzipristátia.
(5)
Letom v rámci Európskej únie sa rozumie let s odletom z územia Slovenskej republiky a plánovaným pristátím na území iného členského štátu Európskej únie bez medzipristátia na území mimo Európskej únie alebo let s odletom z územia iného členského štátu Európskej únie a plánovaným pristátím na území Slovenskej republiky bez medzipristátia na území mimo Európskej únie.
(6)
Príslušným orgánom sa rozumie ministerstvo, Policajný zbor okrem národnej ústredne, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, súd, prokuratúra, Kriminálny úrad finančnej správy, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Vojenská polícia, Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo.
(7)
Na postup podľa tejto hlavy sa nevzťahujú osobitné predpisy o medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných veciach.
§ 69i
Povinnosti leteckého dopravcu
(1)
Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom pri každom lete mimo Európskej únie aj pri každom lete v rámci Európskej únie.
(2)
Ak ide o let so spoločnými letovými kódmi jedného alebo viacerých leteckých dopravcov, záznam o cestujúcom je povinný poskytnúť ten letecký dopravca, ktorý let prevádzkuje.
(3)
Letecký dopravca je povinný zaslať národnej ústredni záznam o cestujúcom
a)
48 až 24 hodín pred plánovaným časom odletu a
b)
bezodkladne po tom, ako cestujúci nastúpili na palubu lietadla pripraveného na odlet a žiaden cestujúci už nemôže nastúpiť alebo vystúpiť.
(4)
Letecký dopravca je povinný bezodkladne zaslať záznam o cestujúcom aj kedykoľvek na základe žiadosti národnej ústredne, ak je to potrebné z dôvodu konkrétnej a skutočnej hrozby súvisiacej s vybraným trestným činom.
(5)
Letecký dopravca môže pri zasielaní záznamu o cestujúcom zaslať len tie údaje, ktoré boli doplnené alebo zmenené oproti predchádzajúcemu zaslanému záznamu.
(6)
Záznam o cestujúcom sa zasiela v rozsahu údajov, ktoré má letecký dopravca v danom čase k dispozícii; najviac však v rozsahu podľa prílohy č. 4. Záznam o cestujúcom v rozsahu údajov podľa prílohy č. 4 písm. a) až g) je letecký dopravca povinný zaslať vždy pri prílete alebo odlete cez vonkajšiu hranicu; tento záznam o cestujúcom je letecký dopravca povinný vymazať do 24 hodín od pristátia daného letu.
(7)
Záznam o cestujúcom sa zasiela jedným z možných formátov údajov prostredníctvom podporovaného protokolu ustanoveného osobitným predpisom.27eg) Letecký dopravca je povinný oznámiť národnej ústredni spoločný protokol a formát údajov, ktorými bude poskytovať záznam o cestujúcom.
(8)
Ak nastane technická porucha pri komunikácii s informačným systémom záznamov o cestujúcich, letecký dopravca je povinný bezodkladne zaslať tieto údaje iným vhodným spôsobom so zachovaním rovnakej úrovne bezpečnosti ako pri zasielaní záznamu o cestujúcom podľa odseku 7.
§ 69j
Spracúvanie záznamu o cestujúcom
(1)
Národná ústredňa pri spracúvaní záznamu o cestujúcom
a)
posudzuje cestujúceho automatizovaným spôsobom pred jeho plánovaným príletom na územie Slovenskej republiky alebo odletom z územia Slovenskej republiky a poskytuje výsledok posudzovania podľa odseku 2,
b)
poskytuje výsledok spracúvania príslušnému orgánu alebo Europolu na základe jeho žiadosti,
c)
analyzuje záznam o cestujúcom na účely aktualizácie alebo vytvárania nových kritérií, ktoré sa majú používať pri posúdeniach vykonávaných podľa písmena a).
(2)
Posudzovanie záznamu o cestujúcom podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva na účel identifikácie osoby na prijatie ďalších opatrení príslušným orgánom alebo Europolom v súvislosti s vybraným trestným činom alebo na účel pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu. Výsledky posudzovania cestujúceho, ktoré by sa mali ďalej preskúmať príslušným orgánom alebo Europolom, národná ústredňa najskôr preskúma individuálne neautomatizovanými prostriedkami a po preskúmaní ich poskytne príslušnému orgánu alebo Europolu na prijatie ďalších opatrení, ak je to potrebné.
(3)
Posudzovanie cestujúcich podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva nediskriminačným spôsobom na základe kritérií vopred určených národnou ústredňou v spolupráci s príslušnými orgánmi. Kritériá musia byť cielené, primerané a konkrétne a nesmú sa zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov.
(4)
Žiadosť podľa odseku 1 písm. b) musí byť založená na individuálnom základe a riadne odôvodnená.
(5)
Záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania podľa odseku 1 písm. b) môže byť poskytnutý národnou ústredňou príslušnému orgánu a Europolu výlučne na prijatie ďalších opatrení pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného trestného činu alebo pri pátraní po páchateľovi vybraného trestného činu.
(6)
Pri postupoch podľa odseku 1 je národná ústredňa oprávnená porovnávať záznam o cestujúcom s údajmi v iných informačných systémoch.
§ 69k
Výmena informácií medzi členskými štátmi Európskej únie
(1)
Národná ústredňa môže žiadať útvar informácií o cestujúcich iného členského štátu Európskej únie o záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania, ktoré uchováva a ešte nebol pseudonymizovaný, ak je to potrebné pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného trestného činu alebo na účely pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu. Ak je to potrebné z dôvodu konkrétnej a skutočnej hrozby súvisiacej s vybraným trestným činom, národná ústredňa môže kedykoľvek žiadať útvar informácií o cestujúcich iného členského štátu Európskej únie, aby získal a poskytol záznam o cestujúcom od leteckého dopravcu.
(2)
Ak je záznam o cestujúcom alebo výsledok jeho spracúvania pseudonymizovaný, národná ústredňa môže postupovať podľa odseku 1 len na základe žiadosti, ktorá musí byť založená na individuálnom základe a riadne odôvodnená.
(3)
Ak národná ústredňa prijme záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania od iného členského štátu Európskej únie, poskytne tento záznam a výsledok jeho spracúvania príslušnému orgánu, ak možno predpokladať, že sú potrebné pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného trestného činu alebo na účely pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu.
(4)
Ak národná ústredňa pri spracúvaní a analýze záznamu o cestujúcom identifikuje osobu podľa § 69j ods. 2, poskytne tento záznam a výsledok jeho spracúvania útvaru informácií o cestujúcich iného členského štátu Európskej únie, ak možno predpokladať, že sú potrebné pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného trestného činu alebo na účely pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu.
(5)
Národná ústredňa bezodkladne poskytne útvaru informácií o cestujúcich iného členského štátu Európskej únie alebo orgánu členského štátu na základe ich žiadosti záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania, ktoré uchováva v informačnom systéme záznamov o cestujúcich a ešte neboli pseudonymizované, ak je to potrebné pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného trestného činu alebo na účely pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu.
§ 69l
Prenos informácií do tretieho štátu
(1)
Národná ústredňa môže preniesť záznam o cestujúcom alebo výsledok jeho spracúvania orgánu tretieho štátu, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo ak
a)
je to potrebné pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného trestného činu alebo na účely pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu,
b)
sú splnené podmienky podľa § 69k ods. 5, § 69m ods. 3 a podmienky o prenose osobných údajov do tretích štátov podľa osobitného predpisu27eh) a
c)
dotknutý tretí štát súhlasí s tým, že prenesie záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania inému tretiemu štátu len vtedy, ak je to potrebné pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného trestného činu alebo na účely pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu a len so súhlasom národnej ústredne.
(2)
Záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania, ktoré národná ústredňa získala z iného členského štátu Európskej únie, môže národná ústredňa preniesť tretiemu štátu len so súhlasom členského štátu Európskej únie, ktorý ich národnej ústredni poskytol.
(3)
Súhlas podľa odseku 2 sa nevyžaduje, ak je to potrebné z dôvodu konkrétnej a skutočnej hrozby súvisiacej s vybraným trestným činom a súhlas nemožno získať včas.
(4)
Ak národná ústredňa prenesie záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania tretiemu štátu podľa odseku 3 bez súhlasu členského štátu, ktorý ich národnej ústredni poskytol, bezodkladne o tom informuje členský štát Európskej únie, ktorý ich národnej ústredni poskytol.
(5)
Národná ústredňa bezodkladne oznámi prenos záznamu o cestujúcom a výsledku jeho spracúvania podľa odsekov 1 až 4 zodpovednej osobe.27ei)
(6)
Národná ústredňa dáva súhlas útvaru informácií o cestujúcich iného členského štátu Európskej únie alebo orgánu členského štátu na prenos záznamu o cestujúcom a výsledku jeho spracúvania tretiemu štátu, ak ide o záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania, ktoré útvaru informácií o cestujúcich iného členského štátu Európskej únie alebo orgánu členského štátu poskytla národná ústredňa.
§ 69m
Uchovávanie záznamov o cestujúcom
(1)
Záznam o cestujúcom, ktorý bol národnej ústredni poskytnutý podľa § 69i, sa uchováva v informačnom systéme záznamov o cestujúcich päť rokov. Po uplynutí tejto doby sa záznam o cestujúcom v informačnom systéme záznamov o cestujúcich zlikviduje.
(2)
Po šiestich mesiacoch od získania záznamu o cestujúcom sa pseudonymizujú tieto dátové prvky alebo väzby medzi nimi:
a)
meno a priezvisko cestujúceho vrátane mena a priezviska ďalších cestujúcich, ak sú súčasťou jedného lokalizačného údaja záznamu o cestujúcom,
b)
štátna príslušnosť, pohlavie, dátum narodenia a kontaktné údaje cestujúceho,
c)
typ, číslo, štát vydania a dátum uplynutia platnosti dokladu totožnosti alebo cestovného dokladu, ktorým sa cestujúci preukázal,
d)
informácie o všetkých spôsoboch platby vrátane fakturačnej adresy, ak obsahujú informácie, ktoré by mohli slúžiť na priamu identifikáciu cestujúceho,
e)
informácie o častých cestujúcich,
f)
všeobecné poznámky, ak obsahujú informácie, ktoré by mohli slúžiť na priamu identifikáciu cestujúceho,
g)
názov leteckého dopravcu, číslo letu, dátum, čas a miesto odletu lietadla a dátum, čas a miesto príletu lietadla.
(3)
Pseudonymizovaný záznam o cestujúcom možno použiť v úplnom rozsahu na účely uvedené v § 69j ods. 1 alebo ods. 2 alebo poskytnúť príslušnému orgánu, Europolu alebo inému štátu len na základe žiadosti, ktorá musí byť založená na individuálnom základe a riadne odôvodnená a len so súhlasom prezidenta Policajného zboru alebo ním poverenej osoby.
(4)
Výsledky spracúvania záznamu o cestujúcom sa v informačnom systéme záznamov o cestujúcich uchovávajú len na účely ich poskytnutia príslušnému orgánu, Europolu alebo inému štátu.
(5)
V rámci spracúvania záznamu o cestujúcom sa uchovávajú
a)
žiadosti podané útvarom informácií o cestujúcom iného členského štátu Európskej únie alebo orgánom členského štátu,
b)
žiadosti podané orgánmi tretích štátov o prenos záznamu o cestujúcom a prenosy týchto záznamov a výsledkov ich spracovania do tretej krajiny.
(6)
Logy v informačnom systéme záznamov o cestujúcom sa uchovávajú päť rokov.
(7)
Na spracúvanie osobných údajov podľa tejto hlavy sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov, ak v tejto hlave nie je ustanovené inak.
§ 69n
Spracúvanie informácií na účely uľahčenia hraničnej kontroly a boja s nelegálnou migráciou
(1)
Z informačného systému záznamov o cestujúcich sa poskytujú útvaru Policajného zboru na hraničnom priechode, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu údaje o cestujúcom v rozsahu podľa prílohy č. 4 písm. a) až g), ktorý bol prepravený na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu27ej) na účely uľahčenia hraničnej kontroly a boja s nelegálnou migráciou; údaje poskytuje národná ústredňa zo záznamu o cestujúcom podľa § 69i ods. 3 písm. b).
(2)
Útvar Policajného zboru na hraničnom priechode, Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo môžu údaje podľa odseku 1 spracúvať len do 24 hodín od ich poskytnutia a po uplynutí tejto lehoty musia byť vymazané; to neplatí, ak sú tieto údaje potrebné na plnenie ich iných úloh.
§ 69o
Správne delikty
(1)
Leteckému dopravcovi, ktorý neposkytne záznam o cestujúcom v súlade s § 69i, môže uložiť národná ústredňa pokutu do 20 000 eur.
(2)
Leteckému dopravcovi, ktorý poruší povinnosť zaslať záznam o cestujúcom v rozsahu údajov podľa prílohy č. 4 písm. a) až g) v súlade s § 69i ods. 6, národná ústredňa uloží pokutu od 3 000 eur do 5 000 eur.
(3)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa národná ústredňa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania a na prípadné opakované porušenie povinností alebo na to, či bolo porušených viacero povinností.
(4)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(5)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(6)
Na ukladanie pokút sa vzťahuje správny poriadok.
ŠIESTA HLAVA
VYČLENENIE VOJAKOV A PRÍSLUŠNÍKOV OZBROJENÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ZBOROV NA PLNENIE ÚLOH POLICAJNÉHO ZBORU
§ 70
(1)
Ak sily a prostriedky Policajného zboru nebudú postačovať na zabezpečenie kontroly hraníc Slovenskej republiky, stráženého objektu, verejného poriadku alebo vedenia boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, môže vláda na nevyhnutný čas vyčleniť na tieto účely v stave bezpečnosti27f) profesionálnych vojakov, ozbrojených príslušníkov finančnej správy a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a v krízovej situácii27g) profesionálnych vojakov, vojakov mimoriadnej služby27h) a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
(2)
Na profesionálnych vojakov, vojakov mimoriadnej služby, ozbrojených príslušníkov finančnej správy a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže vyčlenených podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia § 8 až 14, § 17 až 20, § 22, § 23, § 24, § 26 až 28, § 34, § 50 až 61b, § 63 až 66, § 67 a § 80 tohto zákona. Podrobnosti ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 71
Profesionálni vojaci, vojaci mimoriadnej služby, ozbrojení príslušníci finančnej správy a príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže preukazujú príslušnosť na plnenie úloh Policajného zboru svojou rovnošatou a vonkajším označením „POLÍCIA“.
SIEDMA HLAVA
VZŤAHY POLICAJNÉHO ZBORU K ŠTÁTNYM ORGÁNOM, OBCIAM, PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM A K ZAHRANIČIU
§ 72
Každý má právo obracať sa na policajtov a útvary Policajného zboru so žiadosťou o pomoc. Policajti a útvary Policajného zboru sú povinné v rozsahu tohto zákona pomoc poskytnúť.
§ 72a
(1)
Policajný zbor zaisťuje počas výkonu funkcie osobnú bezpečnosť
a)
prezidentovi Slovenskej republiky,
b)
predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
podpredsedovi Národnej rady Slovenskej republiky,
d)
poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je zároveň predsedom politickej strany alebo politického hnutia, ktoré v ostatných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získali zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky,
e)
predsedovi vlády Slovenskej republiky,
f)
predsedovi Ústavného súdu Slovenskej republiky,
g)
generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky,
h)
podpredsedovi vlády Slovenskej republiky,
i)
ministrovi.
(2)
Policajný zbor zaisťuje po skončení výkonu funkcie doživotne osobnú bezpečnosť
a)
prezidentovi Slovenskej republiky,
b)
predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a predsedovi vlády Slovenskej republiky, ktorí vykonávali túto funkciu najmenej po dobu dvakrát dlhšiu, ako je funkčné obdobie prezidenta Slovenskej republiky.
(3)
Policajný zbor zaisťuje osobnú bezpečnosť po dobu šiestich kalendárnych mesiacov odo dňa skončenia výkonu funkcie
a)
predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
predsedovi vlády Slovenskej republiky,
c)
predsedovi Ústavného súdu Slovenskej republiky,
d)
ministrovi vnútra, ministrovi obrany Slovenskej republiky a ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky.
(4)
Policajný zbor zaisťuje osobnú bezpečnosť po dobu 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia výkonu funkcie
a)
podpredsedovi Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je zároveň predsedom politickej strany alebo politického hnutia, ktoré v ostatných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získali zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky,
c)
podpredsedovi vlády Slovenskej republiky,
d)
inému ministrovi než podľa odseku 3 písm. d),
e)
generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky.
(5)
Policajný zbor zaisťuje po dobu výkonu funkcie a po dobu 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia výkonu funkcie určenej osoby podľa odseku 1 písm. a) a podľa odseku 3 osobnú bezpečnosť ich dieťaťu a manželovi alebo osobe v obdobnom vzťahu žijúcej s nimi v domácnosti, ak o to určená osoba podľa odseku 1 písm. a) alebo odseku 3 požiada.
(6)
Pri súbehu nároku na zaistenie osobnej bezpečnosti počas výkonu funkcie a po jej skončení sa osobná bezpečnosť zaisťuje formami a metódami ako počas výkonu funkcie určenej osoby.
(7)
Určená osoba, okrem určených osôb podľa odseku 1 písm. a), b), e) a f) počas výkonu funkcie, môže zaisťovanie osobnej bezpečnosti písomne odmietnuť, a to na určitú dobu alebo natrvalo.
(8)
Právo na zaistenie osobnej bezpečnosti po skončení výkonu funkcie zaniká dňom právoplatnosti odsudzujúceho rozsudku pre úmyselný trestný čin spáchaný osobou, ktorej sa osobná bezpečnosť zaisťovala.
(9)
Policajný zbor písomne informuje určenú osobu o podmienkach, rozsahu a formách zaisťovania osobnej bezpečnosti a ochrany určeného objektu.
(10)
Ak dôjde k porušeniu podmienok na zaistenie osobnej bezpečnosti alebo ochrany určeného objektu určenou osobou alebo k neposkytnutiu súčinnosti určenou osobou pri zaisťovaní osobnej bezpečnosti alebo ochrany určeného objektu, Policajný zbor informuje ministra vnútra.
(11)
O formách a metódach zaisťovania osobnej bezpečnosti určenej osoby rozhoduje Policajný zbor.
(12)
Policajný zbor a ministerstvo priebežne hodnotia bezpečnostnú situáciu vo vzťahu k jednotlivým určeným osobám, ktorým sa zaisťuje osobná bezpečnosť.
§ 72b
(1)
Policajný zbor zaisťuje ochranu
a)
objektu, v ktorom sa nachádza stále pracovisko prezidenta Slovenskej republiky,
b)
objektu Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorom sa nachádza stále pracovisko jej predsedu a v ktorom sa konajú pravidelné rokovania Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
objektu Úradu vlády Slovenskej republiky, v ktorom sa nachádza stále pracovisko predsedu vlády Slovenskej republiky a v ktorom sa konajú pravidelné rokovania vlády Slovenskej republiky,
d)
objektu Ústavného súdu Slovenskej republiky, v ktorom sa nachádza stále pracovisko predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky a v ktorom sa pravidelne konajú zasadnutia pléna a senátov Ústavného súdu Slovenskej republiky,
e)
objektu iného než podľa písmen a) až d), v ktorom rokuje alebo inak vykonáva svoju pôsobnosť ústavný orgán podľa písmen a) až d),
f)
objektu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, v ktorom sa nachádza stále pracovisko ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
g)
objektu diplomatických misií na území Slovenskej republiky, ktorým je budova alebo časť budovy a k nej priľahlý pozemok bez ohľadu na vlastníctvo, ak sa používajú na účely diplomatickej misie vrátane rezidencie vedúceho diplomatickej misie,
h)
bydliska prezidenta Slovenskej republiky,
i)
bydliska predsedu Národnej rady Slovenskej republiky,
j)
bydliska predsedu vlády Slovenskej republiky,
k)
bydliska predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
l)
bydliska generálneho prokurátora Slovenskej republiky,
m)
bydliska ministra vnútra, ministra obrany Slovenskej republiky a ministra spravodlivosti Slovenskej republiky.
(2)
Policajný zbor zaisťuje ochranu bydliska alebo iného objektu na území Slovenskej republiky, v ktorom sa zdržuje určená osoba, ak tak rozhodne Policajný zbor alebo minister vnútra s ohľadom na vývoj bezpečnostnej situácie a na poznatky smerujúce k jej možnému ohrozeniu; ustanovenia odseku 1 tým nie sú dotknuté.
(3)
Policajný zbor zaisťuje ochranu sídla diplomatickej misie Slovenskej republiky v zahraničí, ak tak rozhodne minister vnútra na základe žiadosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odôvodnenej z hľadiska bezpečnostných hrozieb voči dotknutej diplomatickej misii.
(4)
Na žiadosť určenej osoby, ktorej sa zaisťuje osobná bezpečnosť podľa § 72a ods. 1 až 5, poskytne Policajný zbor službu technickej ochrany objektu bydliska pripojením na systém centralizovanej ochrany objektov.
(5)
Policajný zbor vykonáva na žiadosť určenej osoby podľa § 72a ods. 1 komplexnú obranno-technickú prehliadku pracovísk, bytov a iných nehnuteľností určených na bývanie určených osôb.
(6)
O formách a metódach zaisťovania ochrany určených objektov rozhoduje Policajný zbor.
(7)
Policajný zbor a ministerstvo priebežne hodnotia bezpečnostnú situáciu vo vzťahu k jednotlivým určeným objektom, ktorým sa zaisťuje ochrana.
§ 72c
(1)
Minister financií Slovenskej republiky a guvernér Národnej banky Slovenska (ďalej len „guvernér“) môžu požiadať ministra vnútra o to, aby služba finančnej polície plnila úlohy, ktoré súvisia s odhaľovaním daňových únikov a nezákonných finančných operácií alebo s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, ak tieto úlohy nemôže Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo Národná banka Slovenska zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami; to neplatí, ak ide o daňové úniky a nezákonné finančné operácie alebo o legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, ktoré majú súvislosť s porušovaním colných predpisov.
(2)
Na plnenie úloh podľa odseku 1 poskytne minister financií Slovenskej republiky alebo guvernér službe finančnej polície nevyhnutné informácie.
(3)
Služba finančnej polície poskytne ministrovi financií Slovenskej republiky alebo guvernérovi informácie, ktoré získa pri plnení úloh podľa odseku 1 alebo pri ostatnej služobnej činnosti, ak sú potrebné pre činnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky alebo Národnej banky Slovenska.
§ 73
(1)
Útvary Policajného zboru poskytujú ochranu osobám povereným výkonom rozhodnutia súdu, alebo iného orgánu verejnej moci, ak tieto osoby z dôvodu ohrozenia života alebo zdravia nemôžu výkon rozhodnutia uskutočniť a ak o poskytnutie tejto ochrany písomne požiadal príslušný orgán, správca konkurznej podstaty, predbežný správca alebo súdny exekútor.4)
(2)
O poskytnutie ochrany podľa odseku 1 možno požiadať len vtedy, ak
a)
výkon rozhodnutia bol zmarený alebo
b)
z konania alebo charakteru osoby povinného vyplýva odôvodnený záver, že môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia osoby poverenej výkonom rozhodnutia.
(3)
Na požiadanie osoby ohrozenej osobou vykázanou podľa § 27a útvar Policajného zboru zabezpečuje kontrolu dodržiavania obmedzenia uloženého neodkladným opatrením súdu na ochranu osôb ohrozených násilím podľa Civilného sporového poriadku.11be) Úradný záznam o vykonaní kontroly dodržiavania obmedzenia uloženého neodkladným opatrením súdu, útvar Policajného zboru bezodkladne odošle súdu, ktorý o neodkladnom opatrení rozhodol.
§ 74
(1)
Ak nie je obec schopná zabezpečiť verejný poriadok v obci vlastnými silami a prostriedkami, môže požiadať o pomoc útvar Policajného zboru. Útvar Policajného zboru je povinný v rozsahu svojej pôsobnosti túto pomoc poskytnúť.
(2)
Policajný zbor a obecná polícia vo veciach verejného poriadku a v obecných veciach verejného poriadku28) spolupracujú.
§ 75
(1)
Ak vznikne bezprostredné nebezpečenstvo porušenia verejného poriadku, ktoré nemôže byť odstránené silami a prostriedkami príslušných orgánov, Policajný zbor je povinný zúčastniť sa na odvrátení tohto nebezpečenstva. Činnosť Policajného zboru sa v takomto prípade obmedzí na vykonanie nevyhnutných opatrení.
(2)
Ak nevyhnutné opatrenia podľa odseku 1 boli vykonané bez vedomia príslušného orgánu, Policajný zbor je povinný okamžite vyrozumieť tento orgán o vykonaných nevyhnutných opatreniach.
§ 76
(1)
Útvary Policajného zboru sú oprávnené pri plnení svojich úloh požadovať od štátnych orgánov, obcí, právnických a fyzických osôb podklady a informácie.
(2)
Štátne orgány, obce, právnické a fyzické osoby sú povinné požadované podklady a informácie neodkladne poskytnúť, ak im v tom nebránia dôvody ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(3)
Policajný zbor môže takto získané podklady a informácie použiť len na plnenie svojich úloh a je povinný chrániť ich pred vyzradením.
(4)
Policajný zbor je oprávnený pri pátraní po hľadanej osobe a nezvestnej osobe zisťovať prevádzkové a lokalizačné údaje týkajúce sa hľadanej osoby alebo nezvestnej osoby, a to aj prostredníctvom diaľkového, nepretržitého a priameho prístupu do informačného systému právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú elektronické komunikačné siete alebo poskytujú elektronické komunikačné služby.28h) Zisťovanie prevádzkových a lokalizačných údajov pri pátraní po hľadanej osobe sa vykonáva na základe právoplatného rozhodnutia príslušného súdu na obmedzenie osobnej slobody konkrétnej osoby. Zisťovanie prevádzkových a lokalizačných údajov pri pátraní po nezvestnej osobe sa vykonáva po predchádzajúcom súhlase príbuzného v priamom rade, súrodenca, osvojiteľa, manžela osvojiteľa, osvojenca, manžela alebo druha nezvestnej osoby alebo toho, komu bola zverená nezvestná osoba do výchovy, starostlivosti alebo pod dozor okrem prípadov, keď je táto osoba bezprostredne ohrozená na živote a tento súhlas nie je možné zabezpečiť.
(5)
Policajný zbor je oprávnený pri pátraní po odcudzenom motorovom vozidle, ktorého súčasťou bolo alebo v ktorom sa v čase odcudzenia nachádzalo telekomunikačné zariadenie účastníka elektronickej komunikačnej prevádzky, zisťovať prevádzkové a lokalizačné údaje týkajúce sa telekomunikačného zariadenia, a to aj prostredníctvom diaľkového, nepretržitého a priameho prístupu do informačného systému právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú elektronické komunikačné siete alebo poskytujú elektronické komunikačné služby.28h) Zisťovanie prevádzkových a lokalizačných údajov pri pátraní po odcudzenom motorovom vozidle sa vykonáva na základe písomnej žiadosti majiteľa, prevádzkovateľa alebo držiteľa telekomunikačného zariadenia.
(6)
Útvary Policajného zboru upozorňujú štátne orgány, obce, právnické a fyzické osoby na skutočnosti, ktoré sa dotýkajú ich činnosti a môžu viesť k ohrozeniu alebo porušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti železničnej dopravy.
(7)
Železnice Slovenskej republiky, dopravcovia a právnické osoby, ktoré majú objekty a prevádzkujú činnosť v obvode železničných dráh, sú povinné vytvárať nevyhnutné podmienky na činnosť Policajného zboru pri plnení úloh podľa tohto zákona a prerokúvať s ním opatrenia smerujúce na zaistenie ochrany, bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zvýšenej ochrany objektov a zariadení, dopravných prostriedkov, zásielok, verejného poriadku a bezpečnosti osôb.
§ 76a
(1)
Policajný zbor je v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh oprávnený žiadať poskytovanie informácií a osobných údajov od prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje, a od sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje,11ba) a to na jeho náklady; tento je povinný písomnej žiadosti Policajného zboru bez zbytočného odkladu vyhovieť, ak mu v tom nebránia dôvody ustanovené osobitnými predpismi.
(2)
Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ informačného systému občianskych preukazov,28d) informačného systému cestovných dokladov,28e) informačného systému obyvateľov28f) a informačného systému dopravných evidencií28g) je povinný Policajnému zboru na plnenie jeho úloh umožniť diaľkový, nepretržitý a priamy prístup k informáciám a osobným údajom z príslušného informačného systému. Na poskytovanie údajov z informačného systému elektronickej komunikačnej siete a elektronickej komunikačnej služby sa vzťahuje osobitný predpis.28c)
(3)
Policajný zbor je za podmienok ustanovených osobitným predpisom28h) oprávnený získavať prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán v boji proti terorizmu, legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu pri odhaľovaní trestnej činnosti a financovania terorizmu organizovaných v spojení s cudzinou a organizovanej trestnej činnosti a financovania terorizmu súvisiacich s nedovolenou výrobou a držaním jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysokorizikových chemických látok a vysokorizikových biologických agensov a toxínov, nedovolenou výrobou, držaním a rozširovaním omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, s nedovoleným ozbrojovaním a obchodovaním so zbraňami, s falšovaním a pozmeňovaním peňazí, známok a cenných papierov, pri poskytovaní ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi podľa osobitného predpisu, pri operatívnej ochrane legalizanta a agenta pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných finančných operácií, pri pátraní po osobách a veciach a pri odhaľovaní úmyselných trestných činov, na ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica je najmenej tri roky, trestných činov, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví alebo smrť, alebo iných úmyselných trestných činov, na stíhanie ktorých zaväzuje medzinárodná zmluva.
(4)
Policajný zbor je oprávnený využívať informácie a osobné údaje podľa odsekov 1 až 3 len v nevyhnutnej miere na služobné účely spôsobom, ktorý uchováva identifikačné údaje o útvare Policajného zboru alebo o policajtovi, ktorý o výdaj informácií žiadal, a o účele, na ktorý sa výdaj informácií žiadal, najmenej na päť rokov. O skutočnostiach podľa prvej vety je prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje, a sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje,11ba) povinný zachovávať mlčanlivosť.
(5)
Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje, a sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje,11ba) spracúvané na základe osobitného zákona je povinný poskytnúť Policajnému zboru na účely zaistenia ochrany osoby, o ktorej možno dôvodne predpokladať, že je ohrozený jej život alebo zdravie, informácie o oznamovaní každého poskytnutia osobného údaja.
(6)
Policajný zbor poskytuje alebo zverejňuje informácie, ktoré nie sú osobnými údajmi, ak je to potrebné na plnenie úloh Policajného zboru. Na poskytovanie informácií do zahraničia sa ustanovenia § 69e vzťahujú primerane.
(7)
Policajný zbor je povinný zabezpečiť ochranu informácií a osobných údajov pred ich neoprávneným zverejnením alebo poskytovaním; tým nie sú dotknuté povinnosti Policajného zboru podľa osobitných zákonov.28j) Informácie a osobné údaje získané podľa odsekov 1 až 3 a 5 možno využívať len na plnenie úloh Policajného zboru.
(8)
Osobnými údajmi podľa odsekov 1, 2 a 4 až 7 sú meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia a adresa pobytu. Ustanovenia osobitného zákona11bc) o povinnosti informovať osobu o stave spracúvania osobných údajov sa na poskytovanie údajov podľa odsekov 1 a 2 nepoužijú.
§ 77
Policajt je oprávnený v prípade nebezpečenstva bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku požiadať každého o pomoc. Kto bol o túto pomoc požiadaný, je povinný ju poskytnúť; nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby8) alebo ak tomu bránia iné dôležité okolnosti.
§ 77a
(1)
Policajný zbor spolupracuje s políciami iných štátov, s medzinárodnými policajnými organizáciami, medzinárodnými organizáciami a organizáciami pôsobiacimi na území iných štátov najmä formou výmeny informácií, výmeny styčných dôstojníkov, prípadne inými formami.
(2)
Policajný zbor môže plniť úlohy Policajného zboru aj mimo územia Slovenskej republiky, ak to vyplýva z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo na základe dohody zúčastnených strán. O vysielaní policajtov na výkon štátnej služby do zahraničia rozhoduje minister vnútra.
(3)
Ministerstvo môže na plnenie úloh Policajného zboru aj mimo územia Slovenskej republiky vysielať policajtov k medzinárodným policajným organizáciám, políciám iných štátov, medzinárodným mierovým misiám, medzinárodným operáciám civilného krízového manažmentu alebo po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky k zastupiteľským úradom Slovenskej republiky alebo k medzinárodným organizáciám.
§ 77b
(1)
Policajt je oprávnený pôsobiť na území iného štátu
a)
podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo osobitným predpisom,28ja)
b)
na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o účasti na mierových operáciách podľa rozhodnutia medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika členom alebo s ktorou má uzatvorené príslušné dohody, alebo
c)
ak je vyslaný na plnenie úloh Policajného zboru na základe rozhodnutia ministra vnútra alebo prezidenta Policajného zboru a so súhlasom príslušného orgánu cudzieho štátu alebo na žiadosť príslušného orgánu cudzieho štátu.
(2)
Pri vysielaní policajta do zahraničia podľa odseku 1 sa postupuje podľa osobitného zákona.7)
§ 77c
(1)
Príslušník polície iného štátu môže podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo osobitným predpisom, vykonávať na území Slovenskej republiky oprávnenia a povinnosti policajta. Príslušník polície iného štátu, ktorý sa zúčastňuje na území Slovenskej republiky spoločnej operácie alebo ktorý poskytuje pomoc pri riešení krízovej situácie,28jb) môže vykonávať oprávnenia a povinnosti policajta za podmienok podľa osobitného predpisu.28jc)
(2)
Ak nie je uzatvorená medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, a ak je to potrebné na plnenie úloh Policajného zboru, možno so súhlasom ministra vnútra alebo ním poverenej osoby a so súhlasom príslušného orgánu cudzieho štátu využiť v rozsahu ustanovenom týmto zákonom príslušníka polície iného štátu
a)
ako legalizanta a agenta,
b)
na vykonanie predstieraného prevodu veci,
c)
na sledovanie osôb a vecí alebo
d)
na použitie informačno-technických prostriedkov a nástrahovej a zabezpečovacej techniky.
(3)
Činnosť príslušníka polície iného štátu pri vykonávaní úloh podľa odseku 2 riadi policajt.
(4)
Pri náhrade škody vzniknutej v súvislosti s vykonávaním úloh podľa odseku 2 sa postupuje podľa § 78 a podľa osobitného zákona.7)
(5)
Za príslušníka polície iného štátu sa považuje aj člen stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.
ÔSMA HLAVA
DOBROVOĽNÝ STRÁŽCA PORIADKU
§ 77d
(1)
Dobrovoľný strážca poriadku (ďalej len „strážca poriadku“) pomáha pri plnení úloh služby poriadkovej polície Policajného zboru, služby dopravnej polície Policajného zboru a služby hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru na úseku ochrany verejného poriadku, pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a pri kontrole hraníc Slovenskej republiky. Strážcom poriadku môže byť osoba, ktorá dosiahla vek 21 rokov, je spôsobilá na právne úkony, požíva medzi občanmi dôveru a vážnosť a je bezúhonná.
(2)
Osobu na prijatie za strážcu poriadku môže navrhnúť obec, v ktorej má osoba trvalý pobyt. Návrh na prijatie za strážcu poriadku obsahuje
a)
meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu navrhovanej osoby,
b)
písomný súhlas navrhovanej osoby,
c)
údaje navrhovanej osoby potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,28jca) ktoré obec bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(3)
Osobu za strážcu poriadku prijíma a schvaľuje podľa potrieb Policajného zboru riaditeľ útvaru Policajného zboru, a to na návrh obce podľa odseku 2 alebo aj bez návrhu. Útvar Policajného zboru po schválení osoby za strážcu poriadku tejto vydá preukaz strážcu poriadku.
§ 77e
(1)
Strážca poriadku plní úlohy okrem úloh podľa odseku 4 len v prítomnosti policajta a podľa jeho pokynov. Strážca poriadku musí byť viditeľne označený preukazom strážcu poriadku a rukávovou páskou; označenie strážcu poriadku zabezpečuje útvar Policajného zboru. Za zníženej viditeľnosti strážca poriadku používa reflexnú vestu.
(2)
Strážca poriadku má pri plnení úloh preukaz strážcu poriadku viditeľne pripnutý na ľavej prednej strane horného dielu odevu. Preukaz strážcu poriadku tvorí biely polkartón rozmerov 105 mm x 75 mm zaliaty do fólie, na ktorého prednej strane na zelenom podklade je bielymi písmenami uvedený nápis DOBROVOĽNÝ STRÁŽCA PORIADKU. Pod nápisom vľavo je číslo preukazu, titul, meno a priezvisko strážcu poriadku a odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom. Pod nápisom vpravo je fotografia rozmerov 3 cm x 3,5 cm strážcu poriadku, dátum a podpis riaditeľa útvaru Policajného zboru. Vzor preukazu je uvedený v prílohe č. 1.
(3)
Rukávovú pásku tvorí pruh látky zelenej farby široký 120 mm s nápisom DOBROVOĽNÝ STRÁŽCA PORIADKU v bielej reflexnej farbe a s písmenami vysokými 25 mm. Reflexná vesta je žltej reflexnej farby s nápisom „DOBROVOĽNÝ STRÁŽCA PORIADKU“. Rukávová páska a reflexná vesta sú v čase, keď strážca poriadku neplní úlohy podľa odseku 1, uložené na miestne príslušnom útvare Policajného zboru. Vzor rukávovej pásky je uvedený v prílohe č. 2.
(4)
Strážca poriadku je oprávnený so súhlasom útvaru Policajného zboru vykonávať na úseku ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a kontroly hraníc Slovenskej republiky školenia, prednášky a inštruktáže.
(5)
Strážca poriadku je pri plnení úloh podľa odseku 1 oprávnený,
a)
ak ide o porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu na úseku ochrany verejného poriadku, ochrany bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a kontroly hraníc Slovenskej republiky, používať na odstránenie takého porušenia dohováranie a výzvu,
b)
usmerňovať účastníkov dopravy najmä pri dopravnej nehode, poškodení komunikácie a na tieto účely dávať pokyn na zastavenie vozidla.
(6)
Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn a usmernenie strážcu poriadku alebo strpieť výkon jeho oprávnení podľa ustanovenia odseku 5.
(7)
Čas a miesto plnenia úloh strážcu poriadku určuje útvar Policajného zboru po dohode so strážcom poriadku.
DEVIATA HLAVA
NÁHRADA ŠKODY
§ 78
(1)
Štát zodpovedá za škodu osobe, ktorá poskytla pomoc Policajnému zboru alebo policajtom na ich žiadosť alebo s ich vedomím (ďalej len „poškodený“). Štát sa tejto zodpovednosti môže zbaviť iba vtedy, ak si túto škodu spôsobil poškodený úmyselne.
(2)
Ak došlo k ujme na zdraví alebo k smrti poškodeného, postupuje sa podľa predpisov o odškodňovaní pracovných úrazov pracovníkov. Vláda môže nariadením ustanoviť, v ktorých prípadoch a v akom rozsahu
a)
patrí poškodenému popri nárokoch podľa pracovnoprávnych predpisov jednorazové mimoriadne odškodnenie,
b)
sa zvyšuje jednorazové odškodnenie patriace podľa pracovnoprávnych predpisov pozostalým po poškodenom a kedy možno takéto odškodnenie priznať osobám, ktoré boli na poškodeného odkázané výživou.
(3)
Poškodenému sa uhradí aj škoda na veciach, ktorá mu vznikla v súvislosti s poskytnutím pomoci podľa odseku 1. Pritom sa uhradí skutočná škoda, a to uvedením do predošlého stavu; ak to nie je možné alebo účelné, uhrádza sa škoda v peniazoch. Poškodenému sa môže priznať aj úhrada nákladov spojených s obstaraním novej veci za poškodenú vec.
(4)
Štát uhradí aj škodu, ktorú osoba spôsobila v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru alebo policajtom.
(5)
Štát zodpovedá aj za škody spôsobené Policajným zborom alebo policajtmi v súvislosti s plnením ich úloh ustanovených týmto zákonom; to neplatí, ak k spôsobeniu škody došlo v dôsledku protiprávneho konania osoby alebo oprávneného zákroku policajta.
(6)
Štát zodpovedá za škodu28jd) spôsobenú Policajným zborom alebo ministerstvom, ktorá vznikla v dôsledku nepravdivých alebo nepresných osobných údajov, ktoré boli Policajnému zboru poskytnuté alebo sprístupnené od orgánu členského štátu Európskej únie.
(7)
Náhradu škody poskytuje v zastúpení štátu ministerstvo. Ministerstvo požaduje regresnú náhradu od orgánu členského štátu, ak uhradilo škodu podľa odseku 6.
DESIATA HLAVA
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 79
Minister vnútra môže povolať na plnenie úloh ministerstva policajtov.
§ 80
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Policajti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri plnení úloh Policajného zboru alebo v súvislosti s nimi a ktoré si v záujme právnických alebo fyzických osôb vyžadujú, aby zostali utajené pred nepovolanou osobou; povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.28je)
(2)
Ak bola osoba poučená Policajným zborom alebo policajtom o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s činnosťou alebo plnením úloh Policajného zboru, je povinná uloženú mlčanlivosť zachovávať. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na skutočnosti, ktoré musia občania uviesť pri uplatňovaní svojich práv.
(3)
Od povinnosti mlčanlivosti môže oslobodiť minister vnútra alebo prezident Policajného zboru.
(4)
Policajta služby ochrany určených osôb možno zbaviť povinnosti mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa počas výkonu služby dozvedel, len so súhlasom určenej osoby alebo osoby, ktorej sa poskytla osobná ochrana.
(5)
Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane utajovaných skutočností.18ab)
§ 81
Zákaz používať označenia „Policajný zbor“ a „Polícia“ a zákaz používať služobnú rovnošatu Policajného zboru
(1)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovujú inak, zakazuje sa v ústnom vyhlásení, na odeve, v písomnom styku, v názve domény web stránky a na vozidle používať označenia „Policajný zbor“ alebo „Polícia“ vo všetkých tvaroch, vrátane zmien v ich diakritike a so začiatočnými malými písmenami.
(2)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovujú inak, zakazuje sa používať služobnú rovnošatu Policajného zboru a odev, ktorý by mohol byť zameniteľný so služobnou rovnošatou Policajného zboru.
(3)
Výnimky zo zákazov podľa odsekov 1 a 2 udeľuje Policajný zbor. Na konanie a rozhodovanie o výnimke sa nevzťahuje správny poriadok.
§ 81a
Stravovanie osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda
(1)
Stravovanie predvedenej osoby, zaistenej osoby alebo osoby umiestnenej v cele podľa tohto zákona, alebo zatknutej osoby, zadržanej osoby, predvedenej osoby, osoby, ktorá má byť dodaná do väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody, alebo odovzdanej osoby podľa osobitných predpisov28k) sa zabezpečuje podľa miestnych podmienok a v príslušnom čase v súlade so zásadami správnej výživy a s prihliadnutím na vek, zdravotný stav a náboženské vyznanie takejto osoby. Prvýkrát sa strava takejto osobe poskytne, ak obmedzenie jej osobnej slobody prekročí šesť hodín. Ak obmedzenie osobnej slobody netrvá dlhšie ako šesť hodín, stravovanie sa zabezpečuje, iba ak si to vyžaduje zdravotný stav tejto osoby alebo vek takejto osoby, alebo iná vážna okolnosť, ktorá je policajtovi známa.
(2)
Výdavky na stravovanie hradí osoba, ktorej bola strava poskytnutá; ak to jej aktuálne pomery nedovoľujú, výdavky na stravovanie znáša štát. Ak takáto osoba odmietne poskytnutie stravy, policajt o tom spíše úradný záznam, v ktorom uvedie aj dôvod odmietnutia stravy, a v prítomnosti iného policajta predloží úradný záznam na podpis osobe, ktorá poskytnutie stravy odmietla. Ak takáto osoba odmietne aj podpísanie úradného záznamu o odmietnutí stravy, túto skutočnosť zaznamenajú policajti v úradnom zázname a predložia ho svojmu nadriadenému.
(3)
Hornú hranicu výdavkov na stravovanie vrátane použitého materiálu, ktoré znáša štát, a ďalšie podrobnosti o stravovaní vrátane spôsobu zabezpečovania stravovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 81b
(1)
Hľadanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, u ktorej je daný niektorý zo zákonných dôvodov na obmedzenie osobnej slobody, miesto jej pobytu nie je známe a po tejto osobe je vyhlásené pátranie.
(2)
Nezvestnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorej nezvestnosť je oznámená Policajnému zboru, nie je páchateľom trestného činu, môže byť ohrozená na živote alebo zdraví a miesto jej pobytu nie je známe.
§ 82
Prechodné ustanovenia
(1)
Ak sa v iných zákonoch alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch hovorí o Zbore národnej bezpečnosti, Verejnej bezpečnosti alebo o príslušníkoch Zboru národnej bezpečnosti alebo Verejnej bezpečnosti , rozumie sa tým Policajný zbor alebo policajti.
(2)
Ak sa v iných zákonoch alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch hovorí o Federálnom policajnom zbore, rozumie sa tým Policajný zbor.
§ 82aa
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)
Služobná rovnošata, služobný preukaz a odznak operatívnej služby, ktoré Železničná polícia používala do 31. decembra 2010, sa do 31. decembra 2015 považujú za služobnú rovnošatu Policajného zboru, služobný preukaz Policajného zboru a odznak služby kriminálnej polície Policajného zboru s tým, že služobná rovnošata nemusí pri výkone služobnej činnosti obsahovať menovku policajta.
(2)
Policajný zbor môže do 31. decembra 2015 používať služobné motorové vozidlá s označením „Železničná polícia“.
§ 82ab
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2022
Útvar kriminalisticko-expertíznych činností podľa predpisov účinných do 31. mája 2022 sa považuje za Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru.
§ 82ac
Prechodné ustanovenie k zmenám účinným od 15. júla 2024
Právo na zaistenie doživotnej osobnej bezpečnosti sa vzťahuje aj na osoby, ktoré splnili podmienku podľa § 72a ods. 2 do 14. júla 2024.
§ 82a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
§ 83
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb.;
2.
zákon č. 384/1990 Zb. o vymedzení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti v znení zákona č. 127/1992 Zb. a čl. I zákona č. 494/1992 Zb.;
3.
zákon č. 333/1991 Zb. o Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície;
4.
§ 15 vyhlášky Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch.
§ 83a
Zrušuje sa zákon č. 382/1997 Z. z. o pomocníkoch Policajného zboru.
§ 84
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1993.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 171/1993 Z. z. v znení zákona č. 490/2001 Z. z.
VZOR
Preukaz strážcu poriadku
Preukaz má rozmery 105 mm x 75 mm.
Príloha č. 2 k zákonu č. 171/1993 Z. z. v znení zákona č. 490/2001 Z. z.
VZOR
Rukávová páska dobrovoľného strážcu poriadku
Príloha č. 3 k zákonu č. 171/1993 Z. z.
KATEGÓRIE TRESTNÝCH ČINOV
(1)
Kategórie trestných činov podľa § 69h ods. 1 sú:
a)
terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme,
b)
vražda, ublíženie na zdraví,
c)
nedovolené odoberanie orgánov, tkanív a buniek,
d)
nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi,
e)
nedovolené zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom,
f)
obchodovanie s ľuďmi,
g)
únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,
h)
lúpež,
i)
znásilnenie,
j)
sexuálne zneužívanie a výroba detskej pornografie,
k)
obchodovanie s odcudzenými vozidlami,
l)
podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskej únie, poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie,
m)
legalizácia príjmu z trestnej činnosti a financovanie terorizmu a falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov,
n)
počítačová kriminalita,
o)
poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky, poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva, falšovanie predmetov kultúrnej hodnoty a nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel,
p)
falšovanie a pozmeňovanie výrobkov vrátane konaní porušujúcich práva duševného vlastníctva alebo ich distribúcia,
q)
priemyselná špionáž a trestné činy proti priemyselným právam,
r)
nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla,
s)
nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami,
t)
účasť na zločinnom spolčení,
u)
nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov,
v)
trestné činy proti životnému prostrediu,
w)
sabotáž,
x)
korupcia,
y)
falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny a obchodovanie s takými listinami,
z)
uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu, prevádzačstvo,
aa)
trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu.
(2)
Na priradenie trestného činu k niektorej z vyššie uvedených kategórií trestných činov sa nevyžaduje, aby sa pomenovanie alebo znaky trestného činu podľa právneho poriadku iného štátu a Slovenskej republiky zhodovali.
Príloha č. 4 k zákonu č. 171/1993 Z. z.
ROZSAH ZÁZNAMU O CESTUJÚCOM
Záznam o cestujúcom obsahuje
a)
celé meno a celé priezvisko, pohlavie, dátum narodenia a štátnu príslušnosť cestujúceho,
b)
číslo a druh cestovného dokladu alebo dokladu totožnosti, ktorým sa cestujúci preukázal, názov krajiny, v ktorej bol vydaný a dátum uplynutia jeho platnosti,
c)
dátum, čas a miesto odletu a dátum, čas a miesto príletu vrátane čísla letu a názvu leteckého dopravcu,
d)
počet a mená ďalších cestujúcich v rámci jedného lokalizačného záznamu o cestujúcom,
e)
celú trasu pre konkrétny záznam o cestujúcom vrátane počiatočného letiska nastúpenia až po posledné cieľové letisko,
f)
celkový počet cestujúcich,
g)
informácie týkajúce sa spoločných letových kódov,
h)
lokalizačný údaj záznamu o cestujúcom, oddelené alebo rozdelené informácie o ďalších cestujúcich,
i)
dátum rezervácie a vystavenia letenky, ďalšie informácie o vystavení letenky vrátane čísla letenky a údajov zaznamenaných v rámci automatizovaného výpočtu cestovného, informácie o častých cestujúcich,
j)
číslo sedadla a iné informácie o sedadle,
k)
informácie o batožine,
l)
dátum plánovanej cesty,
m)
kontaktné údaje v rozsahu adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa,
n)
informácie o všetkých spôsoboch platby vrátane fakturačnej adresy, o cestovnej agentúre alebo o zástupcovi cestovnej agentúry,
o)
štádium cesty cestujúceho vrátane potvrdenia odletu, stav vybavenia, informáciu o prípadoch, keď sa cestujúci nedostavil k odletu alebo informáciu o prípadoch, keď sa cestujúci dostavil bez rezervácie,
p)
všeobecné informácie, napríklad informácie o maloletom bez sprievodu vrátane jeho mena, priezviska, pohlavia, veku a jazyka, ktorým hovorí, meno a kontaktné údaje podľa písmena m) osoby, ktorá ho sprevádza k odletu a jej vzťah k maloletému, meno, priezvisko a kontaktné údaje podľa písmena m) osoby, ktorá ho sprevádza po prílete a jej vzťah k maloletému, meno a priezvisko sprevádzajúceho pracovníka prevádzkovateľa letiska alebo leteckého dopravcu pri odlete a prílete,
q)
všetky zmeny údajov uvedených v písmenách a) až p).
Príloha č. 5 k zákonu č. 171/1993 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 (Ú. v. EÚ L 141, 27. 5. 2011).
2.
Smernica Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004 o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich (Ú. v. L 261, 6. 8. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 7).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
4.
Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).
1)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1aa)
Napríklad § 34 ods. 6 a 8 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19e ods. 1 a 3 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení zákona č. 458/2003 Z. z., § 55j ods. 1 a 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., § 25 ods. 2 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.
1b)
§ 13 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
1c)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006) v platnom znení, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku (oznámenie č. 441/2008 Z. z.).
2)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2a)
Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2b)
§ 34 a 35 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z.
2c)
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2d)
Rozhodnutie Rady 2007/845/SVV zo 6. decembra 2007 o spolupráci medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku v členských štátoch pri vypátraní a identifikácii príjmov z trestnej činnosti alebo iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2007).
3)
Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch, zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
5a)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016), zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
8)
§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
8a)
Napríklad § 101 Civilného sporového poriadku, § 77 Správneho súdneho poriadku, § 120 ods. 3 a § 128 Trestného poriadku, § 42 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
9)
Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch, zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10a)
§ 742 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
10aa)
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
11a)
§ 7 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 402/2013 Z. z.
11b)
§ 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
11ba)
§ 4 ods. 2 a 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
11bb)
§ 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
11bc)
Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
11bd)
Napríklad Trestný poriadok.
11bda)
Čl. 7 a príloha I nariadenia (ES) č. 562/2006 v platnom znení.
11bea)
§ 28a zákona č. 274/2017 z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 217/2021 Z. z.
11bf)
§ 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov.
11bi)
Šiesta časť zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11d)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
11e)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.
11f)
§ 91 ods. 4 písm. g) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11g)
Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online (Ú. v. EÚ L 172, 17. 5. 2021).
11h)
Čl. 4 nariadenia (EÚ) 2021/784.
12)
§ 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
12a)
13)
Napríklad § 54 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 49 a 50 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
15)
§ 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
16)
Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
17)
Vyhláška č. 145/1956 Ú. v. o premávke na cestách v znení neskorších predpisov.
18aa)
Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach, podpísaný v Schengene 19. júna 1990 v platnom znení. Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, zv. 2/19.
18ab)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18ac)
Čl. 36 a 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ (Ú. v. EÚ L 312, 7. 12. 2018) v platnom znení.
18ad)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1860 z 28. novembra 2018 o využívaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín (Ú. v. EÚ L 312, 7. 12. 2018).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1861 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, o zmene Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda a o zmene a zrušení nariadenia (ES) č. 1987/2006 (Ú. v. EÚ L 312, 7. 12. 2018) v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) 2018/1862 v platnom znení.
18d)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
19)
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z.
19a)
§ 150f zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 252/2022 Z. z.
20)
Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve.
21)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach.
22)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
23)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
24)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27b)
§ 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 319/1999 Z. z.
§ 28 zákona č. 335/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
27ba)
27db)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27dc)
Napríklad § 20 ods. 3 písm. f) zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 7/2022 Z. z.
27dd)
Napríklad rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008).
27e)
§ 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27ea)
Napríklad Dohoda medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 32).
27eb)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016),
rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008).
27ec)
Čl. 3 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel (Ú. v. ES L 138, 30. 4. 2004) v platnom znení.
27ed)
§ 2 písm. g) zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 2 ods. 10 a 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 293, 31. 10. 2008).
27ee)
Nariadenie (ES) č. 1008/2008.
27ef)
Čl. 2 ods. 13 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13. 10. 2012) v platnom znení.
Príloha č. 15 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.).
27eg)
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/759 z 28. apríla 2017 o spoločných protokoloch a formátoch údajov, ktoré majú používať leteckí dopravcovia pri prenose údajov zo záznamov o cestujúcich útvarom informácií o cestujúcich (Ú. v. EÚ L 113, 29. 4. 2017).
27eh)
§ 73 až 77 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27ej)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 77, 23. 3. 2016) v platnom znení.
27f)
Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
27h)
§ 2 ods. 1 písm. e) prvý bod až tretí bod zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
28c)
§ 63 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
28d)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
28e)
§ 23 zákona č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch.
28f)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z.
28g)
28h)
§ 63 ods. 6 až 13 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28j)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
28ja)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus na zriadenie rýchlych pohraničných zásahových tímov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004, pokiaľ ide o tento mechanizmus, a ktorým sa regulujú úlohy a právomoci prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže (Ú. v. EÚ L 199/30, 31. 7. 2007).
28jb)
Čl. 17 ods. 1 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008).
Čl. 3 rozhodnutia Rady 2008/617/SVV z 23. júna 2008 o zlepšení spolupráce medzi osobitnými zásahovými jednotkami členských štátov Európskej únie v krízových situáciách (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008).
28jc)
Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008). Rozhodnutie Rady 2008/617/SVV z 23. júna 2008 o zlepšení spolupráce medzi osobitnými zásahovými jednotkami členských štátov Európskej únie v krízových situáciách (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008).
28jca)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
28jd)
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28je)
§ 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
28k)
Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.
28l)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.