166/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.07.1993 do 18.11.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

166
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. júla 1993
o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
(1)
Slovenskej televízii ako prevádzkovateľovi zo zákona sa vyhradzujú prenosové cesty (časť kmitočtového spektra) a sieť vysielačov umožňujúcich pokryť územie Slovenskej republiky celoplošným televíznym programom, prostredníctvom ktorých k 31. decembru 1992 Česko-slovenská televízia vysielala na území Slovenskej republiky na programe označovanom ako program F 1.
(2)
Vysielací okruh označovaný k 31. decembru 1992 ako okruh STV budú využívať do 31. decembra 1998 Slovenská televízia ako doplnkový program prevádzkovateľa zo zákona a prevádzkovateľ na základe licencie, a to rovnakým podielom na celkovom rozsahu vysielacieho času, najmenej však každý z prevádzkovateľov televízneho vysielania šesť hodín denne.
(3)
Konkrétne rozdelenie vysielacieho času prevádzkovateľom televízneho vysielania určí Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.
(4)
Prenosové cesty (časť kmitočtového spektra) a sieť vysielača označované k 31. augustu 1992 ako TA-3 sa vyhradzujú prevádzkovateľom na základe licencie.
(5)
Slovenskému rozhlasu ako prevádzkovateľovi zo zákona sa vyhradzujú prenosové cesty (časť kmitočtového spektra) a sieť vysielačov, ktoré umožňujú celoplošné pokrytie územia Slovenskej republiky dvoma okruhmi v pásme stredných vĺn a dvoma vysielacími okruhmi v pásme VKV II. Slovenský rozhlas využíva aj doterajšie okruhy v pásme VKV I. O ďalších požiadavkách na vysielanie rozhodne Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, ak zákon neustanoví inak.
(6)
Držiteľ licencie na rozhlasové a televízne vysielanie je povinný oznámiť prevádzkovateľom zo zákona deň začatia svojho vysielania, najneskôr 90 dní pred dňom začatia vysielania.
§ 2
(1)
Právnym nástupcom Česko-slovenského rozhlasu na území Slovenskej republiky je Slovenský rozhlas, a to v rozsahu práv ustanovených zákonom.1)
(2)
Výkon práv2) k rozhlasovým programom, ktoré vyrobili štúdiá Česko-slovenského rozhlasu na Slovensku, patrí Slovenskému rozhlasu.
(3)
Slovenský rozhlas má právo využívať rozhlasové programy vyrobené Česko-slovenským rozhlasom k 1. júlu 1991.3) Slovenský rozhlas má právo využívať aj rozhlasové programy vyrobené Česko-slovenským rozhlasom po 1. júli 1991 v rozsahu určenom na základe zmlúv uzavretých s Česko-slovenským rozhlasom a Českým rozhlasom. Autorské práva, práva výkonných umelcov a s nimi súvisiace majetkové práva usporiada tak, ako to vyplýva zo zmlúv s Česko-slovenským rozhlasom, ak z týchto zmlúv nevyplýva niečo iné.
(4)
Právo využívať rozhlasové programy, ku ktorým právo využívania nadobudol Česko-slovenský rozhlas od zahraničných subjektov, prechádza na Slovenský rozhlas.
§ 3
(1)
Právnym nástupcom Česko-slovenskej televízie na území Slovenskej republiky je Slovenská televízia, a to v rozsahu práv ustanovených zákonom.1)
(2)
Výkon práv2) k televíznym programom, ktoré vyrobila Česko-slovenská televízia na Slovensku, patrí Slovenskej televízii.
(3)
Slovenská televízia má právo využívať televízne programy vyrobené Česko-slovenskou televíziou k 1. júlu 1991.4) Slovenská televízia má právo využívať televízne programy vyrobené Česko-slovenskou televíziou po 1. júli 1991 v rozsahu určenom na základe zmlúv uzavretých s Česko-slovenskou televíziou a Českou televíziou. Autorské práva, práva výkonných umelcov a s nimi súvisiace majetkové práva usporiada tak, ako to vyplýva zo zmlúv s Česko-slovenskou televíziou a Českou televíziou, ak z týchto zmlúv nevyplýva niečo iné.
(4)
Právo využívať televízne programy, ku ktorým právo využívania nadobudla Česko-slovenská televízia od zahraničných subjektov, prechádza na Slovenskú televíziu.
§ 4
K majetku, ku ktorému mali právo hospodárenia Česko-slovenský rozhlas a Česko-slovenská televízia, ktorý prešiel do vlastníctva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,1) má právo hospodárenia Slovenský rozhlas a Slovenská televízia.
Čl. II
Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona č. 597/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 a v celom texte zákona sa vypúšťajú slová „zákon Českej národnej rady“ vo všetkých tvaroch.
2.
V § 5 písmeno a) sa vypúšťajú slová „a s Listinou ľudských práv a slobôd“; súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 1).
3.
V § 5 písmeno f) sa vypúšťa.
4.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťa odkaz 4) a poznámka pod čiarou k odkazu 4).
5.
V § 7 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie: „(3) Prevádzkovateľ zo zákona môže vysielať reklamy v pásme VKV II do času prechodu vysielania z normy OIRT (VKV I) do CCIR (VKV II) v rozsahu 0,5 %“.
6.
V § 9 ods. 2 písm. c) a v § 10 ods. 4 sa slovo „národov“ nahrádza slovom „národa“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5) sa pripájajú slová „v znení neskorších predpisov“.
8.
V § 10 odsek 3 znie: „(3) Licencie udeľuje Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len “rada„). Licencie s vysielacím dosahom na celé územie Slovenskej republiky na návrh rady schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky a po schválení udeľuje rada. Na udelenie licencie nie je právny nárok.“.
9.
V § 12 odsek 7 sa vypúšťa.
10.
V § 15 ods. 1 úvodná veta znie: „Rada odníme držiteľovi licenciu, ak“.
11.
V § 15 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „už“.
12.
V § 15 ods. 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie: „e) držiteľ licencie závažným spôsobom porušuje podmienky určené v licencii, povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.“.
13.
V § 15 ods. 2 úvodná veta znie: „Rada môže licenciu odňať, ak“.
14.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a). Ďalšie ustanovenia sa primerane preznačia.
15.
V § 15 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú slová „ak však v podmienkach licencie bola určená iná lehota, platí táto lehota“.
16.
Štvrtá časť zákona sa vypúšťa.
17.
V § 19 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Prevádzkovateľ káblového rozvodu je povinný túto skutočnosť oznámiť prevádzkovateľovi zo zákona; rovnako je povinný oznámiť mu všetkých účastníkov príjmu signálu káblového rozvodu.“.
18.
V § 20 odsek 1 znie: „(1) Ak rada zistí, že prevádzkovateľ porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo podmienky udelenej licencie, určí mu primeranú lehotu na nápravu; ak nedôjde v určenej lehote k náprave, rada mu uloží pokutu. Ustanovenia § 15 tým nie sú dotknuté.“.
19.
V § 20 ods. 3 písm. a) sa slová v zátvorke „ods. 4“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
20.
V § 20 ods. 3 písm. b) sa slová v zátvorke „§ 5 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 5 písm. e)“.
21.
V § 20 ods. 4 písm. a) sa slová „§ 5 ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „§ 5 písm. a) a b)“.
22.
V § 20 odsek 10 znie: „(10) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“.
23.
V § 23 odsek 3 sa vypúšťa.
24.
Kde sa v tomto zákone používajú slová „Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“, „Federálne zhromaždenie“ a „Slovenská národná rada“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „Národná rada Slovenskej republiky“.
25.
Kde sa v tomto zákone používajú slová „orgán udeľujúci licenciu“ alebo „federálna rada“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „rada“.
26.
Kde sa v tomto zákone používajú slová „česko-slovenské“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „slovenské“.
27.
Kde sa v tomto zákone používajú slová „Česká a Slovenská Federatívna Republika“, rozumie sa tým „Slovenská republika“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmeno a) sa vypúšťa.
2.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „v spolupráci s federálnou radou“.
3.
V § 2 ods. 1 písm. d), ako aj poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťajú.
4.
V § 2 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa časť vety za čiarkou a poznámka pod čiarou k odkazu 4).
5.
V § 2 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „informovať o nich federálnu radu“.
6.
V § 2 odsek 2 znie: „(2) Činnosť rady je upravená štatútom, ktorý na návrh rady schvaľuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky.“.
7.
V § 3 odsek 2 sa vypúšťa.
8.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
9.
V § 5 ods. 2 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie: „c) ak mu na základe návrhu najmenej desatiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vysloví nedôveru nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.“.
10.
V § 6 odsek 2 znie: „(2) Po prvej voľbe všetkých členov rady sa žrebom určia mená troch členov, ktorých funkčné obdobie sa skončí po dvoch rokoch, a troch členov, ktorých funkčné obdobie sa skončí po štyroch rokoch.“.
11.
V § 9 odsek 1 sa bodka na konci vety vypúšťa a pripájajú sa slová „alebo Federálnou radou pre rozhlasové a televízne vysielanie“.
12.
V § 9 odsek 2 znie: „(2) Licencie vydané podľa odseku 1 v čase účinnosti zákona č. 468/1991 Zb. sú platné, ak pri ich vydaní boli dodržané ustanovené podmienky. Ich platnosť sa skončí 31. decembra 1995, čo však rade nebráni rozhodnúť o skoršom odňatí licencie za podmienok ustanovených v § 15 uvedeného zákona.“.
13.
Kde sa v tomto zákone používajú slová „Slovenská národná rada“, rozumie sa tým „Národná rada Slovenskej republiky“.
14.
Kde sa v tomto zákone používajú slová „Česká a Slovenská Federatívna Republika“, rozumie sa tým „Slovenská republika“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 483/1992 Zb. sa dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie: „c) šíriť vysielanie na krátkych vlnách do zahraničia. Náklady s týmto spojené sa uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“.
2.
V § 7 ods. 2 sa dopĺňa písmeno d), ktoré znie: „d) ak mu na základe návrhu najmenej desatiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vysloví nedôveru Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.“.
Čl. V
Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 482/1992 Zb. sa dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 1 sa dopĺňa písmeno d), ktoré znie: „d) ak mu na základe návrhu najmenej desatiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vysloví nedôveru Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Čl. VII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákonov, ako to vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom a neskoršími zákonmi.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákon č. 597/1992 Zb. o zrušení Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie.
2)
Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb., zákona č. 468/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z.
3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase.
4)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.