159/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1996 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

159
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. júla 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov sa mení takto:
V § 17 v druhej vete sa slová „do 31. decembra 1992“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1993“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 38 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Národná banka Slovenska odvádza preddavok na odvod zostávajúceho zisku štvrťročne, a to do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroku.“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov sa dopĺňa takto:
§ 32 sa dopĺňa odsekmi 4, 5, 6 a 7, ktoré znejú:
„(4)
Ak je zamestnávateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia a cirkevná škola, neplatia v roku 1993 príspevok podľa § 17 ods. 1.
(5)
Nesplnenie poistnej povinnosti za rok 1993 podľa odseku 4 vo vzťahu k zamestnancom štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií a cirkevných škôl nemá vplyv na evidenčné započítanie roku 1993 ako usporiadaného.
(6)
Finančné prostriedky spravované Fondom zamestnanosti sa v roku 1993 prevádzajú na osobitný účet štátneho rozpočtu, z ktorého budú uvoľňované do výšky určenej osobitným predpisom.13a)
(7)
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva prevažne zdravotne postihnuté osoby, platí príspevok podľa § 17 ods. 1 vo výške 1 % z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu13a) znie:
„“.
13a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov.“.
Čl. VII
Zákon č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení zákona č. 595/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 28 vrátane nadpisu znie:
㤠28
Sadzby dane
Sadzby dane sú určené takto:
Číselný
kód
nomenklatúry
colného
sadzobníka
Text Sadzba dane
2207 lieh 210 Sk/11a
lieh syntetický,
lieh rafinovaný technický,
lieh rafinovaný osobitne denaturovaný,
lieh bezvodý, lieh bezvodý osobitne denaturovaný,
lieh obyčajne denaturovaný,
predné frakcie,
zadné frakcie
0 Sk/11a
2208 ovocné destiláty z pestovateľského pálenia22) 90 Sk/11a
liehoviny, destiláty 210 Sk/11a.“.
2.
§ 33 vrátane nadpisu znie:
㤠33
Sadzby dane
Sadzby dane sú určené takto:
Číselný kód
nomenklatúry
colného
sadzobníka
Text Sadzba dane
2203 pri pive do 10 % pôvodnej stupňovitosti vrátane 154 Sk/ hl
pri pive viac ako 10 % do 12 % pôvodnej stupňovitosti vrátane 340 Sk/hl
pri pive viac ako 12 % pôvodnej stupňovitosti 423 Sk/hl.“.
3.
§ 40 vrátane nadpisu znie:
㤠40
Sadzby dane
Sadzby dane sú určené takto:
Číselný kód
nomenklatúry
colného
sadzobníka
Text Sadzba dane
2402 cigarety filtrové s dĺžkou nad 70 mm 0,64 Sk/kus
cigarety povrazcové a cigarety filtrové s dĺžkou do 70 mm vrátane 0,39 Sk/kus
cigary, cigarilos 0,00 Sk/ kus
2403 cigaretový tabak narezaný pre ručnú výrobu cigariet 320,00 Sk/kg
tabakové vložky z cigaretového tabaku pre ručnú výrobu cigariet 0,46 Sk/kus
ľuľkové, fajkové, šňupavé a žuvacie tabaky 35,00 Sk/kg.“.
Čl. VIII
Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 11 ods. 5 znie:
„Správca dane môže podľa miestnych podmienok zvýšiť alebo znížiť sadzbu dane podľa odseku 1 písm. a) až g) až o 50 %.“.
2.
V § 18 ods. 11 sa slová „50 Kčs“ nahrádzajú slovami „70 Sk“.
3.
Za § 22 sa vkladá nový § 22a, ktorý znie:
㤠22a
(1)
Daň z pozemkov a daň zo stavieb vypočítaná v daňovom priznaní, prípadne správcom dane na rok 1993 sa zvyšuje o 25 %.
(2)
Daň podľa odseku 1 uhradí daňovník na základe platobného výmeru, prípadne dodatočného platobného výmeru, ktorý vydá správca dane.“.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1993.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.