159/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1993 do 31.12.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

159
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. júla 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov sa mení takto:
V § 17 v druhej vete sa slová „do 31. decembra 1992“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1993“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 38 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Národná banka Slovenska odvádza preddavok na odvod zostávajúceho zisku štvrťročne, a to do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroku.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky se mení takto:
1.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Obec môže vytvárať fond rozvoja bývania. Zdrojom fondu bývania sú okrem zdrojov podľa odseku 1 najmä príjmy obce z predaja bytov podľa osobitného zákona.“.
2.
§ 29 ods. 2 znie:
„(2)
Rozpočtová organizácia môže vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec svojej hlavnej činnosti so súhlasom zriaďovateľa, alebo ak tak ustanoví osobitný predpis.9)“.
3.
§ 32 ods. 2 znie:
„(2)
Obec zmení obecný podnik do 31. decembra 1993 buď na podnikateľský subjekt podľa osobitného predpisu8), alebo na príspevkovú organizáciu podľa tohto zákona.“.
4.
V § 37 sa slová „6 mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 2 prvá veta znie:
„Výkonné orgány uvedené v odseku 1 písm. b) až e) sú právnickými osobami.“.
2.
V § 22 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Na účely tohto zákona sa za príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období považujú aj náhrady mzdy.“.
3.
V § 22 ods. 6 druhá veta znie:
„To neplatí, ak ide o zamestnancov a vymeriavací základ nedosiahne minimálnu výšku podľa predchádzajúcej vety z dôvodu čerpania náhradného voľna za prácu nadčas alebo vo sviatok.21)“.
4.
V § 41 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Ak je zamestnávateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia a cirkevná škola, neplatia v roku 1993 poistné podľa § 21 ods. 4; rovnako v roku 1993 neplatí štát poistné podľa § 18 ods. 7 až 9.“.
5.
V § 41 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Nesplnenie poistnej povinnosti za rok 1993 podľa odseku 1 vo vzťahu k zamestnancom štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií a cirkevných škôl, ako aj k osobám uvedeným v § 18 ods. 7 až 9 nemá vplyv na evidenčné započítanie roku 1993 ako usporiadaného.“.
6.
V § 41 sa doterajšie odseky 2, 3, 4, 5, 6 a 7 označujú ako odseky 3, 4, 5, 6, 7 a 8.
7.
V § 41 ods. 6 sa slová „k 1. januáru 1993“ nahrádzajú slovami „k 1. januáru 1994“, slová „pre rok 1993“ sa nahrádzajú slovami „pre rok 1994“ a slová „v mesiaci december 1992 za mesiac január 1993“ sa nahrádzajú slovami „v mesiaci december 1993 za mesiac január 1994“.
8.
§ 41 ods. 8 znie:
„(8)
Finančné prostriedky spravované Správou Fondu zdravotného poistenia, Správou Fondu nemocenského poistenia a Správou Fondu dôchodkového poistenia sa v roku 1993 prevádzajú na osobitný účet štátneho rozpočtu, z ktorého budú uvoľňované do výšky určenej osobitným predpisom.26a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu26a) znie:
„26a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov.“.
9.
V § 41 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva prevažne zdravotne postihnuté osoby, platí poistné podľa § 21 ods. 4 vo výške 9 % z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov, z toho 2,6 % na zdravotné poistenie, 1,1 % na nemocenské poistenie a 5,3 % na dôchodkové poistenie.“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov sa dopĺňa takto:
§ 32 sa dopĺňa odsekmi 4, 5, 6 a 7, ktoré znejú:
„(4)
Ak je zamestnávateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia a cirkevná škola, neplatia v roku 1993 príspevok podľa § 17 ods. 1.
(5)
Nesplnenie poistnej povinnosti za rok 1993 podľa odseku 4 vo vzťahu k zamestnancom štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií a cirkevných škôl nemá vplyv na evidenčné započítanie roku 1993 ako usporiadaného.
(6)
Finančné prostriedky spravované Fondom zamestnanosti sa v roku 1993 prevádzajú na osobitný účet štátneho rozpočtu, z ktorého budú uvoľňované do výšky určenej osobitným predpisom.13a)
(7)
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva prevažne zdravotne postihnuté osoby, platí príspevok podľa § 17 ods. 1 vo výške 1 % z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu13a) znie:
„“.
13a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov.“.
Čl. VI
Zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Sadzby dane
(1)
Sadzba dane pri tovare je 25 %. Pri tovare uvedenom v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto zákona, a pri tepelnej energii je sadzba dane 6 %.
(2)
Správca dane uzná na účely správneho zatriedenia tovaru do číselného kódu podľa prílohy č. 1 tohto zákona záväznú informáciu o sadzobnom zatriedení tovaru colnými orgánmi.
(3)
Sadzba dane pri službách je 6 %. Pri službách uvedených v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto zákona, je sadzba dane 25 %.
(4)
Sadzba dane pri stavbách vrátane stavebných objektov a stavebných prác zaradených podľa osobitného predpisu11) do príslušných odborov je 6 %.
(5)
Sadzba dane pri prevode a využití práv je 6 %, s výnimkou prenájmu, kde sa po skončení nájomnej zmluvy prenajatá hnuteľná vec vracia prenajímateľovi, kde je sadzba dane 25 %.
(6)
Sadzba dane pri službách zaradených podľa osobitného predpisu12) do príslušných odborov, ako výkony nákupu poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov, výkony odbytu a zásobovania (vrátane skladového hospodárstva), výkony zahraničného obchodu a výkony vnútorného obchodu, je rovnaká ako pri dodávanom tovare, prípadne službách, na ktoré sa uvedený výkon vzťahuje.
(7)
Pri zmluvách o kúpe prenajatej veci sa zo vstupnej ceny uplatní rovnaká sadzba ako pri tovare alebo nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, a z prirážky, ktorá je na účely zákona určená ako rozdiel medzi celkovou dohodnutou sumou splátok a vstupnej ceny predmetu bez dane, je sadzba 6 %.“.
2.
Názov prílohy č. 1 zákona č. 222/1992 Zb. znie:
„Zoznam tovaru podliehajúceho sadzbe dane 6 %“.
3.
Názov prílohy č. 2 zákona č. 222/1992 Zb. znie:
„Zoznam služieb podliehajúcich sadzbe dane 25 %“.
Čl. VII
Zákon č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení zákona č. 595/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 28 vrátane nadpisu znie:
㤠28
Sadzby dane
Sadzby dane sú určené takto:
Číselný
kód
nomenklatúry
colného
sadzobníka
Text Sadzba dane
2207 lieh 210 Sk/11a
lieh syntetický,
lieh rafinovaný technický,
lieh rafinovaný osobitne denaturovaný,
lieh bezvodý, lieh bezvodý osobitne denaturovaný,
lieh obyčajne denaturovaný,
predné frakcie,
zadné frakcie
0 Sk/11a
2208 ovocné destiláty z pestovateľského pálenia22) 90 Sk/11a
liehoviny, destiláty 210 Sk/11a.“.
2.
§ 33 vrátane nadpisu znie:
㤠33
Sadzby dane
Sadzby dane sú určené takto:
Číselný kód
nomenklatúry
colného
sadzobníka
Text Sadzba dane
2203 pri pive do 10 % pôvodnej stupňovitosti vrátane 154 Sk/ hl
pri pive viac ako 10 % do 12 % pôvodnej stupňovitosti vrátane 340 Sk/hl
pri pive viac ako 12 % pôvodnej stupňovitosti 423 Sk/hl.“.
3.
§ 40 vrátane nadpisu znie:
㤠40
Sadzby dane
Sadzby dane sú určené takto:
Číselný kód
nomenklatúry
colného
sadzobníka
Text Sadzba dane
2402 cigarety filtrové s dĺžkou nad 70 mm 0,64 Sk/kus
cigarety povrazcové a cigarety filtrové s dĺžkou do 70 mm vrátane 0,39 Sk/kus
cigary, cigarilos 0,00 Sk/ kus
2403 cigaretový tabak narezaný pre ručnú výrobu cigariet 320,00 Sk/kg
tabakové vložky z cigaretového tabaku pre ručnú výrobu cigariet 0,46 Sk/kus
ľuľkové, fajkové, šňupavé a žuvacie tabaky 35,00 Sk/kg.“.
Čl. VIII
Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 11 ods. 5 znie:
„Správca dane môže podľa miestnych podmienok zvýšiť alebo znížiť sadzbu dane podľa odseku 1 písm. a) až g) až o 50 %.“.
2.
V § 18 ods. 11 sa slová „50 Kčs“ nahrádzajú slovami „70 Sk“.
3.
Za § 22 sa vkladá nový § 22a, ktorý znie:
㤠22a
(1)
Daň z pozemkov a daň zo stavieb vypočítaná v daňovom priznaní, prípadne správcom dane na rok 1993 sa zvyšuje o 25 %.
(2)
Daň podľa odseku 1 uhradí daňovník na základe platobného výmeru, prípadne dodatočného platobného výmeru, ktorý vydá správca dane.“.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1993.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.