159/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

159
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. júla 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov sa mení takto:
V § 17 v druhej vete sa slová „do 31. decembra 1992“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1993“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 38 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Národná banka Slovenska odvádza preddavok na odvod zostávajúceho zisku štvrťročne, a to do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroku.“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov sa dopĺňa takto:
§ 32 sa dopĺňa odsekmi 4, 5, 6 a 7, ktoré znejú:
„(4)
Ak je zamestnávateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia a cirkevná škola, neplatia v roku 1993 príspevok podľa § 17 ods. 1.
(5)
Nesplnenie poistnej povinnosti za rok 1993 podľa odseku 4 vo vzťahu k zamestnancom štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií a cirkevných škôl nemá vplyv na evidenčné započítanie roku 1993 ako usporiadaného.
(6)
Finančné prostriedky spravované Fondom zamestnanosti sa v roku 1993 prevádzajú na osobitný účet štátneho rozpočtu, z ktorého budú uvoľňované do výšky určenej osobitným predpisom.13a)
(7)
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva prevažne zdravotne postihnuté osoby, platí príspevok podľa § 17 ods. 1 vo výške 1 % z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu13a) znie:
„“.
13a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov.“.
Čl. VII
Zákon č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení zákona č. 595/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 28 vrátane nadpisu znie:
㤠28
Sadzby dane
Sadzby dane sú určené takto:
Číselný
kód
nomenklatúry
colného
sadzobníka
Text Sadzba dane
2207 lieh 210 Sk/11a
lieh syntetický,
lieh rafinovaný technický,
lieh rafinovaný osobitne denaturovaný,
lieh bezvodý, lieh bezvodý osobitne denaturovaný,
lieh obyčajne denaturovaný,
predné frakcie,
zadné frakcie
0 Sk/11a
2208 ovocné destiláty z pestovateľského pálenia22) 90 Sk/11a
liehoviny, destiláty 210 Sk/11a.“.
2.
§ 33 vrátane nadpisu znie:
㤠33
Sadzby dane
Sadzby dane sú určené takto:
Číselný kód
nomenklatúry
colného
sadzobníka
Text Sadzba dane
2203 pri pive do 10 % pôvodnej stupňovitosti vrátane 154 Sk/ hl
pri pive viac ako 10 % do 12 % pôvodnej stupňovitosti vrátane 340 Sk/hl
pri pive viac ako 12 % pôvodnej stupňovitosti 423 Sk/hl.“.
3.
§ 40 vrátane nadpisu znie:
㤠40
Sadzby dane
Sadzby dane sú určené takto:
Číselný kód
nomenklatúry
colného
sadzobníka
Text Sadzba dane
2402 cigarety filtrové s dĺžkou nad 70 mm 0,64 Sk/kus
cigarety povrazcové a cigarety filtrové s dĺžkou do 70 mm vrátane 0,39 Sk/kus
cigary, cigarilos 0,00 Sk/ kus
2403 cigaretový tabak narezaný pre ručnú výrobu cigariet 320,00 Sk/kg
tabakové vložky z cigaretového tabaku pre ručnú výrobu cigariet 0,46 Sk/kus
ľuľkové, fajkové, šňupavé a žuvacie tabaky 35,00 Sk/kg.“.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1993.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.