147/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.07.1993 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

147
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 8. júla 1993
o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 568/1992 Zb.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1992 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 568/1992 Zb., sa mení takto:
2.
§ 22 ods. 3 znie:
(3) Cudzozemské motorové vozidlo, na ktoré sa vzťahuje povinnosť platiť poistné podľa § 20:
&nbsp Mesačné poistné
za každý i začatý
mesiac pobytu v Sk
a) jednostopové motorové vozidlo a motorová trojkolka 1 000
b) osobný automobil do celkovej hmotnosti 3 500 kg vrátane 3 000
c) ostatné motorové vozidlá nezahrnuté pod písmenom a) alebo b) 5 000
d) poistné za prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami
uvedenými v písmenách a) až c) je zahrnuté v sadzbách poistného
za tieto motorové vozidlá.“.
&nbsp
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 8. júlom 1993.
Július Tóth v. r.