14/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

14
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. decembra 1992
o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Štátny rozpočet Slovenskej republiky na rok 1993
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1993 (ďalej len „štátny rozpočet“) sa určujú sumou 158 149 800 000 Kčs, celkové výdavky štátneho rozpočtu sa určujú sumou 158 149 800 000 Kčs.
(2)
Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu je uvedený v prílohe č. 1 tohto zákona.
(3)
Rozdelenie určených rozpočtových výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu je uvedené v prílohe č. 2 tohto zákona.
(4)
Zo štátneho rozpočtu sa poskytujú dotácie do rozpočtov obcí v Slovenskej republike v celkovej sume 1 523 000 000 Kčs, a to
a)
neinvestičné dotácie na krytie samosprávnych funkcií obcí s počtom obyvateľov do 5000 podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 3. marcu 1991 v sume 213 000 000 Kčs,
b)
neinvestičné dotácie pre mestskú hromadnú dopravu v sume 880 000 000 Kčs,
c)
investičné dotácie pre mestskú hromadnú dopravu v sume 430 000 000 Kčs.
(5)
Poskytovanie dotácií podľa odseku 4 a hospodárenie s nimi sa riadia osobitným predpisom.1)
(6)
Rezervy štátneho rozpočtu a ďalšie účelové prostriedky sa rozpočtujú v celkovej sume 15 264 568 000 Kčs. Ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 3 tohto zákona.
§ 2
(1)
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné limity a úlohy štátneho rozpočtu uvedené v prílohe č. 2 tohto zákona.
(2)
Opatreniami podľa odseku 1 môžu byť prekročené celkové výdavky štátneho rozpočtu najviac o 5 % sumy uvedenej v § 1 ods. 1 tohto zákona a nesmie sa narušiť vyrovnanosť štátneho rozpočtu; o viac ako 5 % možno tieto výdavky prekročiť po predchádzajúcom súhlase Národnej rady Slovenskej republiky.
§ 3
(1)
Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov2) je vo výške 30 % príjmov štátneho rozpočtu a vo výške 70 % je príjmom rozpočtov obcí v Slovenskej republike.
(2)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo ním poverené územné finančné orgány Slovenskej republiky rozdelia časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtu obcí podľa odseku 1, a poukážu obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 3. marcu 1991.
(3)
Výnos dane z nehnuteľností3) je príjmom rozpočtu obce, ktorá vykonáva správu tejto dane.
(4)
Výnos penále vyrubeného územnými finančnými orgánmi4) podľa osobitných predpisov5) je vo výške 50 % príjmom obce za podmienky, že orgány obecnej samosprávy porušenie daňových povinností písomne oznámili územným finančným orgánom.4)
§ 4
Výnos pokút a odvodov uložených za porušenie cenových predpisov, nevráteného majetkového prospechu získaného v súvislosti s porušením cenových predpisov od rozpočtových a príspevkových organizácií a od fyzických a právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky je príjmom štátneho rozpočtu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.
§ 5
Vláda sa splnomocňuje schvaľovať štátne záruky za bankové úvery poskytované podnikom, obchodným spoločnostiam a obciam na území Slovenskej republiky na realizáciu vládou schválených rozvojových programov a priorít maximálne do výšky 10 % určených príjmov štátneho rozpočtu na rok 1993.
§ 6
Štátna prémia poskytovaná stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu6) sa určuje na rok 1993 maximálnou sumou 6000 Kčs.
DRUHÁ ČASŤ
Vydanie štátnych dlhopisov
§ 7
(1)
Na finančné krytie rozostavaných vodárenských nádrží Málinec a Turček a výstavby vodárenskej nádrže Selice sa vydávajú štátne dlhopisy podľa osobitného predpisu7) v rozsahu 1,2 mld Kčs s dobou splatnosti do 5 rokov.
(2)
Na finančné krytie rozostavaných investícií komplexnej bytovej výstavby sa vydávajú štátne dlhopisy podľa osobitného predpisu7) v rozsahu 1,0 mld Kčs s dobou splatnosti do 5 rokov.
ÔSMA ČASŤ
Zmena zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku
§ 14
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku sa mení takto:
1.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťa ustanovenie písmena c). Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
2.
V § 36 ods. 1 sa vypúšťajú slová „s výnimkou fondu kultúrnych a sociálnych potrieb“.
JEDENÁSTA ČASŤ
Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 17
Prídely do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb za rok 1992 sa vykonajú podľa doterajších predpisov. Zostatok fondu kultúrnych a sociálnych potrieb po vykonaní prídelov za rok 1992 vrátane splátok pôžičiek poskytnutých do 31. decembra 1993 vyčerpajú právnické osoby, ktoré tento fond povinne tvorili podľa doterajších predpisov, postupne do konca roku 1993. Podrobnosti upraví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
DVANÁSTA ČASŤ
Zrušovacie ustanovenia
§ 20
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 210/1989 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb;
2.
čl. IV bod 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 193/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení neskorších predpisov, o zmenách v správe dôchodkovej dane a poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu a správe dane z príjmov obyvateľstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb.;
3.
zákon Slovenskej národnej rady č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 95/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 193/1990 Zb.;
4.
zákon Slovenskej národnej rady č. 211/1988 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 193/1990 Zb.
TRINÁSTA ČASŤ
Účinnosť
§ 21
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.
Príloha č. 1 zákona NR SR č. 14/1993 Z. z.
CELKOVÝ PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR NA ROK 1993
(v mil. Kčs)
PRÍJMY
Daňové príjmy 94667,8
Daň z pridanej hodnoty 30500,0
Spotrebné dane 20100,0
Clo 4100.0
Daň z príjmov právnických osôb 32400,0
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 2029,8
Daň z príjmov fyzických osôb z ostatnej činnosti 3338,0
Ostatné daňové príjmy 2200,0
Nedaňové príjmy 12464,0
Príjmy rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 3500,0
Iné príjmy 8964,0
Príspevky na dôchodkové, nemocenské a zdravotné poistenie a do fondu zamestnanosti 51018,0
v tom od: zamestnávateľov 32392,0
zamestnancov 13154,0
samostatne ekonomicky činných osôb 5472,0
Príjmy spolu 158149,8
VÝDAVKY
Transfery podnikateľskému sektoru 19896,4
- neinvestičné 17218,5
z toho: Ministerstvo pôdohospodárstva SR 9200,0
Ministerstvo hospodárstva SR 1210,2
Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR 2628,0
- Investičné 2677,9
Neinvestičné výdavky rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 127976,4
z toho: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 51407,3
Ministerstvo vnútra SR 10167,4
Ministerstvo školstva a vedy SR 17237,8
Ministerstvo zdravotníctva SR 15212,3
Ministerstvo kultúry SR 2321,2
Investičné výdavky rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 8754,0
Dotácie do rozpočtov obcí 1523,0
Výdavky spolu 158149,8
Prebytok (+), schodok (-) 0,0

Príloha č. 2 zákona NR SR č. 14/1993 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR PODĽA KAPITOL
(v tis. Kčs)
Kapitola Výdavky spolu v tom
Výdavky rozpočtových organizácií Príspevky a dotácie nevýrobnej sfére Dotácie podnikáteľskej sfére
Investičné výdavky Neinvestičné výdavky z toho: mzdové prostr.
neinvest. investičné neinvest. investičné
a 1 2 3 4 5 6 7 8
Kancelária prezidenta SR 123792 18600 105192 14328
Kancelária Národnej rady SR 193736 20000 173736 50055
Úrad vlády SR 115456 14500 99887 36412 1069
Ministerstvo hospodárstva SR 2622036 7000 748351 63341 68585 248000 1210200 339900
Ministerstvo zahraničných vecí SR 1258700 343000 911100 66311 4500 100
Ministerstvo obrany SR 8211600 535800 7675800
Ministerstvo financií SR 1880811 591445 1268416 821533 13450 7500
Min. práce, soc. vecí a rodiny SR 51558257 118000 12245554 486297 39161703 33000
Ministerstvo vnútra SR 10944331 776900 10146977 1514280 20454
Min. životného prostredia SR 1482785 40000 992185 238571 450600
Min. pre správu a privát. nár. maj. SR 30782 1000 29782 14782
Min. dopr., spoj. a verej. prác SR 7413547 1413300 2551639 488431 122408 498200 2628000 200000
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 12757064 60000 1140718 316379 448311 270000 9200000 1638035
Ministerstvo školstva a vedy SR 18437794 1120000 16451459 9806297 786335 80000
Ministerstvo kultúry SR 2600224 50000 268109 105147 2053115 229000
Ministerstvo zdravotníctva SR 16692343 70000 1100929 455086 14111414 1410000
Ministerstvo spravodlivosti SR 1345128 102360 1242568 302816 200
Slovenský protimonopolný úrad 13415 1300 12115 6943
Úrad pre norm., metr. a skúšob. SR 220535 113400 105900 33071 1235
Úrad priemysel, vlastníctva SR 24859 24859 11359
Slovenský štatistický úrad 201920 4200 166003 98780 29217 2500
Slov. úrad geod., kartogr. a katastra 348690 22800 324663 163411 227 1000
Ústavný súd SR 21320 6000 15320 8000
Najvyšší kontrolný úrad SR 25071 1400 23671 13532
Generálna prokuratúra SR 189646 25000 164646 125734
Slovenská akadémia vied 473311 25000 248951 176131 169360 30000
Tlačová agentúra SR 45000 40000 5000
Slovenský rozhlas 84890 84890
Slovenská televízia 66150 66150
Štátny dlh SR 7819400 7819400
Úrad jadrového dozoru SR 49500 1000 48500 6153
Správa štát. hmotných rezerv SR 915600 57700 857900 12211
Všeobecnápokladničná správa 8459107 3346807 115867 32000 400000 4180300 500000
SPOLU 156626800 5539705 70311137 15551258 57665223 3214300 17218500 2677935
Dotácie do rozpočtov obcí 1523000
SPOLU 158149800 5539705 70311137 15551258 57665223 3214300 17218500 2677935
Príloha č. 3 zákona NR SR č. 14/1993 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL
(v tis. Kčs)
1. Rezervy štátneho rozpočtu
Účelové rezervy spolu 2 965 867
- rezerva vlády na stabilizáciu ekonomiky a štrukturálne programy 2 800 000
- rezerva predsedu vlády SR 50 000
- rezerva na mzdy pre správu daní a organizácie prechádzajúce do pôsobnosti SR 115 867
2. Účelové prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zapracované v kapitolách
Kancelária Národnej rady SR
- na obnovu Bratislavského hradu 20 339
- pre potreby Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie 2 897
Ministerstvo zahraničných vecí SR
- účasť v medzinárodných inštitúciách a na mnohostranných rokovaniach 220 000
Ministerstvo vnútra SR
- na dávky sociálnej starostlivosti 2 359 500
- výdavky na príspevky na zachovanie a obnovu kultúrnych pamiatok 30 700
- na riešenie problematiky utečencov a presídlencov 232 100
Ministerstvo životného prostredia SR
- dotácia do Štátneho fondu
životného prostredia 440 000
- na projektovú činnosť 59 300
- na geologickú činnosť 388 335
- na ochranu prírody 49 500
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
- dotácia do Štátneho fondu ochrany a zveľaďovania pôdneho fondu 55 000
- dotácia do Štátneho fondu zveľaďovania lesa 55 000
Ministerstvo školstva a vedy SR
- na úhradu výdavkov v SOU podľa zákona č. 171/1990 Zb. 1 700 000
- na športovú reprezentáciu Slovenskej republiky 20 000
Ministerstvo kultúry SR
- na obnovu kultúrnych pamiatok 193 000
- pre cirkev a náboženské spoločnosti 391 000
- na dotovanie tlače a umeleckej tvorby určenej pre detskú literatúru a detské časopisy 25 000
- pre Maticu slovenskú 95 500
z toho investície 2 500
- pre národnostné kultúrne zväzy na národnostnú tlač a aktivity pre národnosti v rámci PO 130 000
- dotácia do štátneho fondu kultúry Pro Slovakia 250 000
Ministerstvo zdravotníctva SR
- na lieky a špeciálny zdravotnícky materiál 5 549 030
Slovenský rozhlas
- na zabezpečenie zahraničného vysielania 20 000
Tlačová agentúra Slovakia
- na zabezpečenie zahraničného spravodajstva 10 000
Spolu v kapitolách 12 298 701
Rezervy a účelové prostriedky spolu 15 264 568

1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.
2)
§ 6 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.
3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností.
4)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 136/1992 Zb.
5)
§ 16 zákona č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach.
§ 42 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty.
§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.
§ 62 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.
6)
§ 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.
7)
§ 18 ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.
1)
§ 4 a 5 zákona č. 463/1991 Zb. o životnom minime.
5a)
§ 4 a 5 zákona č. 463/1991 Zb. o životnom minime.
5b)
§ 12 a nasl. zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 450/1992 Zb.).
8)
Zákon č. 88/1952 Zb. o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl v znení neskorších predpisov.
10a)
10b)
§ 12 a nasl. zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 450/1992 Zb.).
5a)
5b)
§ 12 a nasl. zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 450/1992 Zb.).
9)