120/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018 do 11.04.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

120
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. apríla 1993
o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
§ 1
Účel zákona
Účelom tohto zákona je upraviť platy, funkčné príplatky, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, členov vlády Slovenskej republiky, sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, ostatných sudcov Slovenskej republiky, predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len „ústavní činitelia Slovenskej republiky“) tak, aby bola zvýraznená reálna deľba štátnej moci a rovnosť jej jednotlivých zložiek.
DRUHÁ ČASŤ
§ 2
Platové pomery poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
(1)
Poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec“) patrí plat vo výške trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok znížený podľa odseku 2, zaokrúhlený nahor na celé euro (ďalej len „plat poslanca“), začínajúc dňom, zvolenia za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.1) V závislosti od času výkonu poslaneckému mandátu patrí po zániku poslaneckého mandátu poslancovi ešte plat počas dvoch mesiacov, ak vykonával mandát poslanca najmenej päť mesiacov a menej ako päť rokov, alebo troch mesiacov, ak vykonával mandát poslanca aspoň päť rokov; toto ustanovenie sa nevzťahuje na poslanca, ktorý bol zvolený za poslanca v nasledujúcom volebnom období, a na poslanca, ktorý bezprostredne po zániku mandátu začal vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa Slovenskej republiky podľa § 1 alebo ktorý bol zvolený do Európskeho parlamentu, alebo začal vykonávať funkciu podľa osobitného predpisu.1aa) Ak poslanec vykonával mandát ako náhradník, patrí mu nárok podľa druhej vety len raz počas toho istého volebného obdobia.
(2)
Zníženie podľa odseku 1 sa rovná
a)
0,15 násobku trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa plat poslanca vypočítava, ak podiel schodku rozpočtu verejnej správy Slovenskej republiky a hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa plat poslanca vypočítava, zverejneného Európskou komisiou (Eurostatom) v apríli kalendárneho roka, na ktorý sa plat poslanca vypočítava,1a) je rovný alebo vyšší ako 0,07,
b)
0,1 násobku trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa plat poslanca vypočítava, ak podiel schodku rozpočtu verejnej správy Slovenskej republiky a hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa plat poslanca vypočítava, zverejneného Európskou komisiou (Eurostatom) v apríli kalendárneho roka, na ktorý sa plat poslanca vypočítava, je rovný alebo vyšší ako 0,05 a nižší ako 0,07,
c)
0,05 násobku trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa plat poslanca vypočítava, ak podiel schodku rozpočtu verejnej správy Slovenskej republiky a hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa plat poslanca vypočítava, zverejneného Európskou komisiou (Eurostatom) v apríli kalendárneho roka, na ktorý sa plat poslanca vypočítava, je rovný alebo vyšší ako 0,03 a nižší ako 0,05.
(3)
Peňažné nároky podľa odseku 1, ak k zániku mandátu došlo smrťou poslanca, sa vyplatia postupne priamo jeho manželke, deťom a rodičom, ak s ním žili v čase jeho smrti v spoločnej domácnosti; predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet týchto osôb.
(4)
Ak poslanec vykonáva, okrem funkcie uvedenej v § 3, aj inú funkciu za výkon ktorej mu vzniká nárok na príjem z verejných prostriedkov,1ab) patrí mu počas poberania platu poslanca za výkon každej inej funkcie príjem najviac v sume minimálnej mzdy.
(5)
Za príjem podľa odseku 4 sa na účely tohto zákona považuje
a)
plat alebo odmena predsedu samosprávneho kraja a jeho zástupcu, starostu obce alebo primátora mesta a ich zástupcov,
b)
plat zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu,
c)
odmena od samosprávneho kraja za výkon funkcie poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja,
d)
mzda alebo odmena generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne,
e)
plat, mzda alebo iná odmena z verejných prostriedkov za výkon funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu
1.
právnickej osoby zriadenej zákonom alebo na základe zákona štátnym orgánom, samosprávnym krajom alebo obcou, alebo
2.
verejnoprávnej inštitúcie, alebo
f)
iný obdobný príjem z verejných prostriedkov.
(6)
Odsek 4 sa nevzťahuje na poskytovanie náhrad výdavkov alebo iných obdobných plnení za výkon inej funkcie, ako aj na príjem z
a)
výkonu funkcie poslanca obecného zastupiteľstva,
b)
činnosti, vykonávanie ktorej je podmienené členstvom alebo registráciou v stavovskej organizácii, alebo
c)
vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti.
§ 3
Funkčné príplatky
(1)
Okrem platu podľa § 2 patrí poslancovi, ktorý vykonáva v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) niektorú z funkcií uvedených v nasledujúcich ustanoveniach, mesačný funkčný príplatok, a to začínajúc dňom, v ktorom bol do funkcie zvolený.
(2)
Predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „predseda národnej rady“) patrí funkčný príplatok vo výške 497,91 eura.
(3)
Podpredsedovi Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „podpredseda národnej rady“) patrí funkčný príplatok vo výške 331,94 eura.
(4)
Predsedovi výboru Národnej rady Slovenskej republiky patrí funkčný príplatok vo výške 165,97eura.
(5)
Podpredsedovi výboru Národnej rady Slovenskej republiky patrí funkčný príplatok vo výške 82,99 eura.
Paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov
§ 4
(1)
Poslancovi patria diéty a náhrady ďalších výdavkov spojených s výkonom jeho funkcie (ďalej len „paušálne náhrady“) vo výške 1,8-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, ak má trvalý pobyt v Bratislavskom kraji, zaokrúhlené nahor na celé euro a vo výške 2,1-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, ak má trvalý pobyt mimo Bratislavského kraja, zaokrúhlené nahor na celé euro.
(2)
Poslancovi okrem toho patrí náhrada za ubytovanie v preukázanej výške, ak cestu vykonal v súvislosti s výkonom poslaneckej funkcie.
(3)
Výšku cestovných náhrad pri cestách do zahraničia, ktoré súvisia s výkonom poslaneckej funkcie, určí národná rada uznesením.
(4)
Poslancovi patria technické prostriedky potrebné na výkon jeho mandátu v rozsahu a za podmienok ustanovených uznesením národnej rady; po skončení volebného obdobia mu zostávajú.
(5)
Poslanec s trvalým pobytom mimo Bratislavského kraja má právo na ubytovanie v zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária národnej rady“) alebo na úhradu nákladov kanceláriou národnej rady v ubytovacích zariadeniach, ktoré určí kancelária národnej rady.
§ 4a
(1)
Na zabezpečenie výkonu poslaneckého mandátu poskytne kancelária národnej rady poslancovi primerane vybavenú kanceláriu v priestoroch kancelárie národnej rady. Poslanec si môže zriadiť aj inú kanceláriu okrem kancelárie uvedenej v prvej vete.
(2)
Na výkon odborných a administratívnych prác spojených s činnosťou poslaneckej kancelárie poskytne kancelária národnej rady poslancovi asistenta, s ktorým po dohode s poslancom uzavrie zmluvu o zabezpečení služieb asistenta poslanca.1b) Predpokladom na výkon funkcie asistenta poslanca je minimálne ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.1ba) Poslanec môže mať najviac troch asistentov. Odmena pre asistentov poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie nesmú presiahnuť sumu ustanovenú v odseku 3. Asistent môže vykonávať funkciu len pre jedného poslanca.
(3)
Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie podľa odseku 1 druhej vety predstavuje počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov spolu 2,7-násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlené nahor na celé euro s platnosťou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, keď bude podľa § 27 potvrdená výška priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky; uhrádza ich kancelária národnej rady. Podrobnosti uhrádzania ustanoví národná rada uznesením.
§ 5
Poslanec môže bezplatne používať prostriedky osobnej železničnej dopravy toho železničného podniku, ktorý má uzavretú zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.1c)
§ 6
(1)
Predseda národnej rady má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt.
(2)
Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky má právo podľa odseku 1 len vtedy, ak má trvalý pobyt mimo sídla národnej rady.
(3)
Okrem toho majú poslanci uvedení v odsekoch 1 a 2 počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne používať služobné motorové vozidlo a právo na zriadenie a bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice.
§ 7
Strata nárokov
(1)
Ak sa poslanec bez riadneho ospravedlnenia nezúčastní najmenej dvoch rokovacích dní schôdzí národnej rady alebo jej výborov, do ktorých bol zvolený, v období jedného kalendárneho mesiaca, stráca nárok na polovicu platu, polovicu funkčného príplatku a polovicu paušálnych náhrad (§ 2, 3 a 4), ktoré by mu inak patrili na nasledujúci mesiac alebo na kalendárny mesiac po ukončení konania podľa osobitného predpisu.1d)
(2)
Ak sa poslanec bez riadneho ospravedlnenia nezúčastní najmenej štyroch rokovacích dní schôdzí národnej rady alebo jej výborov, do ktorých bol zvolený, v období jedného kalendárneho mesiaca, stráca nárok na plat, funkčný príplatok a paušálne náhrady (§ 2, 3 a 4), ktoré by mu inak patrili na nasledujúci mesiac alebo na kalendárny mesiac po ukončení konania podľa osobitného predpisu.1d)
(3)
Spôsob rozhodovania o strate nárokov podľa odsekov 1 a 2 ustanoví osobitný predpis.
Úprava niektorých nárokov vyplývajúcich z pracovného pomeru poslanca
§ 8
(1)
Ak poslanec o to požiada, poskytne mu zamestnávateľ pracovné voľno.2) Náhrada mzdy od zamestnávateľa mu nepatrí.
(2)
Poslancovi, ktorý je v pracovnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu, patrí za vykonanú prácu mzda (odmena) podľa osobitných predpisov,3) ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.
(3)
Pracovný alebo obdobný pracovný vzťah poslanca možno skončiť proti jeho vôli len s predchádzajúcim súhlasom predsedu národnej rady, ktorý ho môže udeliť po predchádzajúcom prerokovaní v Mandátovom a imunitnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky. Inak je skončenie pracovného alebo obdobného pracovného vzťahu neplatné. To platí aj počas 12 mesiacov po zániku poslaneckého mandátu.
§ 9
(2)
Poslanec má nárok na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v mieste rokovania národnej rady.
TRETIA ČASŤ
§ 10
Platové pomery prezidenta Slovenskej republiky
(1)
Prezidentovi Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) patrí plat vo výške 4-násobku platu poslanca mesačne, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom zložil ústavou predpísaný sľub.4)
(2)
Prezidentovi po skončení výkonu jeho funkcie patrí doživotne plat vo výške platu poslanca podľa § 2 ods. 1 a 2.
§ 11
Paušálne náhrady
(1)
Prezidentovi patria paušálne náhrady vo výške 1 327,76 eura mesačne.
(2)
Prezident má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt a právo na zriadenie a bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice.
(3)
Prezident má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne používať služobné motorové vozidlo.
(4)
Výška cestovných náhrad pri cestách do zahraničia, ktoré súvisia s výkonom funkcie prezidenta, je 1,5-násobok cestovných náhrad určených uznesením národnej rady pre predsedu národnej rady.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Platové pomery členov vlády Slovenskej republiky
§ 12
Plat člena vlády Slovenskej republiky
Členovi vlády Slovenskej republiky (ďalej len „člen vlády“) patrí plat vo výške 1,5-násobku platu poslanca mesačne, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom zložil ústavou predpísaný sľub.5) Plat mu patrí ešte tri mesiace po skončení výkonu funkcie člena vlády; toto ustanovenie sa nevzťahuje na člena vlády, ktorý bol vymenovaný za člena vlády v nasledujúcom funkčnom období, a člena vlády, ktorý bezprostredne po skončení výkonu funkcie začal vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa Slovenskej republiky podľa § 1 alebo si uplatnil mandát poslanca.
§ 13
Funkčné príplatky
(1)
Okrem platu podľa § 12 patrí členovi vlády, ktorý vykonáva niektorú z funkcií uvedených v nasledujúcich ustanoveniach, mesačný funkčný príplatok, a to začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol do tejto funkcie vymenovaný.
(2)
Predsedovi vlády patrí funkčný príplatok vo výške 746,87 eura.
(3)
Podpredsedovi vlády patrí funkčný príplatok vo výške 497,91 eura.
§ 14
Paušálne náhrady
(1)
Členovi vlády patria paušálne náhrady vo výške, ktorú určí vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) uznesením.
(2)
Výšku náhrady pri zahraničných cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie člena vlády, určí vláda uznesením.
§ 15
(1)
Predseda vlády Slovenskej republiky má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt.
(2)
Člen vlády má právo podľa odseku 1 len vtedy, ak má trvalý pobyt mimo sídla vlády.
(3)
Člen vlády má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne používať služobné motorové vozidlo a právo na zriadenie a bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice.
PIATA ČASŤ
Platové pomery sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
§ 16
Plat sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
(1)
Sudcovi Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) patrí plat vo výške 1,3-násobku platu poslanca mesačne, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom zložil ústavou predpísaný sľub.6) Plat mu patrí ešte tri mesiace po skončení výkonu jeho funkcie; toto ustanovenie sa nevzťahuje na sudcu ústavného súdu, ktorý bol vymenovaný za sudcu ústavného súdu v nasledujúcom funkčnom období, a sudcu ústavného súdu, ktorý bezprostredne po skončení výkonu funkcie začal vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa Slovenskej republiky podľa § 1.
(2)
Sudca ústavného súdu môže bezplatne používať prostriedky pozemnej hromadnej dopravy. Sudca ústavného súdu, ktorý má trvalý pobyt mimo sídla ústavného súdu, má právo počas výkonu svojej funkcie na cestu do sídla ústavného súdu z miesta svojho trvalého pobytu a späť bezplatne používať jedenkrát týždenne služobné motorové vozidlo.
§ 17
Funkčné príplatky
(1)
Okrem platu podľa § 16 patrí sudcovi ústavného súdu, ktorý vykonáva niektorú z funkcií uvedených v nasledujúcich ustanoveniach, funkčný príplatok, a to začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol do tejto funkcie vymenovaný.
(2)
Predsedovi ústavného súdu patrí funkčný príplatok vo výške 331,94 eura.
(3)
Podpredsedovi ústavného súdu patrí funkčný príplatok vo výške 248,96 eura.
(4)
Predsedovi senátu ústavného súdu patrí funkčný príplatok vo výške 165,97 eura.
§ 18
Paušálne náhrady
(1)
Sudcovi ústavného súdu patria paušálne náhrady vo výške, ktorú určí plénum ústavného súdu uznesením.7)
(2)
Výšku náhrady pri zahraničných cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie, určí plénum ústavného súdu uznesením.
§ 19
(1)
Predseda ústavného súdu má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt.
(2)
Sudca ústavného súdu má právo podľa odseku 1 len vtedy, ak má trvalý pobyt mimo sídla ústavného súdu, a to až do uzavretia nájomnej zmluvy k bytu v sídle ústavného súdu, najdlhšie však 12 mesiacov.
(3)
Predseda ústavného súdu a podpredseda ústavného súdu majú právo počas výkonu svojej funkcie bezplatne používať služobné motorové vozidlo a právo na zriadenie a používanie účastníckej telefónnej stanice.
ŠIESTA ČASŤ
PLATOVÉ POMERY PREDSEDU SÚDNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
§ 19a
(1)
Predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky patrí plat vo výške 1,5 násobku platu poslanca mesačne, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol ustanovený do funkcie, a paušálne náhrady podľa § 4 ods. 1.
(2)
Okrem platu podľa odseku 1 patrí predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky mesačný príplatok vo výške, ktorú určí Súdna rada Slovenskej republiky uznesením, a to začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol ustanovený do funkcie.
SIEDMA ČASŤ
§ 20
Platové pomery predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
Predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda kontrolného úradu") patrí plat vo výške 1,5-násobku platu poslanca mesačne, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol zvolený. Podpredsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „podpredseda kontrolného úradu") patrí plat vo výške 1,3-násobku platu poslanca mesačne, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol zvolený. Predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kontrolného úradu patrí plat ešte tri mesiace po skončení výkonu ich funkcie; toto ustanovenie sa nevzťahuje na predsedu kontrolného úradu alebo podpredsedu kontrolného úradu, ktorý bol vymenovaný za predsedu kontrolného úradu alebo podpredsedu kontrolného úradu v nasledujúcom funkčnom období, a predsedu kontrolného úradu alebo podpredsedu kontrolného úradu, ktorý bezprostredne po skončení výkonu funkcie začal vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa Slovenskej republiky podľa § 1.
§ 21
Funkčné príplatky
(1)
Okrem platu podľa § 20 patrí predsedovi kontrolného úradu príplatok vo výške 331,94 eura, a to začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol zvolený.
(2)
Okrem platu podľa § 20 patrí podpredsedovi kontrolného úradu funkčný príplatok vo výške 248,96 eura, a to začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol zvolený.
§ 21a
Paušálne náhrady a cestovné náhrady pri zahraničných cestách
(1)
Predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kontrolného úradu patria paušálne náhrady vo výške, ktorú určí národná rada uznesením.
(2)
Výšku náhrady pri zahraničných cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie predsedu kontrolného úradu a podpredsedu kontrolného úradu, určí národná rada uznesením.
§ 22
(1)
Predseda kontrolného úradu má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt.
(2)
Podpredseda kontrolného úradu má právo podľa odseku 1 len vtedy, ak má trvalý pobyt mimo sídla Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
(3)
Predseda kontrolného úradu a podpredseda kontrolného úradu majú právo počas výkonu svojej funkcie bezplatne používať služobné motorové vozidlo a právo na zriadenie a bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice.
ÔSMA ČASŤ
Platové pomery generálneho prokurátora Slovenskej republiky
§ 22a
Plat generálneho prokurátora Slovenskej republiky
Generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky8a) (ďalej len „generálny prokurátor“) patrí plat vo výške 1,3-násobku platu poslanca mesačne, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol do funkcie vymenovaný. Plat mu patrí ešte tri mesiace po skončení výkonu funkcie generálneho prokurátora; toto ustanovenie sa nevzťahuje na generálneho prokurátora, ktorý bol vymenovaný za generálneho prokurátora v nasledujúcom funkčnom období, a generálneho prokurátora, ktorý bezprostredne po skončení výkonu funkcie začal vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa Slovenskej republiky podľa § 1.
§ 22b
Funkčný príplatok
Okrem platu podľa § 22a patrí generálnemu prokurátorovi mesačný funkčný príplatok vo výške 331,94 eura, a to začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol do funkcie generálneho prokurátora vymenovaný.
§ 22c
Paušálne náhrady a cestovné náhrady pri zahraničných cestách
(1)
Generálnemu prokurátorovi patria paušálne náhrady vo výške 50 % mesačného platu.
(2)
Výšku náhrady pri zahraničných cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie generálneho prokurátora, určí národná rada uznesením.
§ 22d
(1)
Generálny prokurátor má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt len vtedy, ak má trvalý pobyt mimo sídla Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.
(2)
Generálny prokurátor má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne používať služobné motorové vozidlo a právo na zriadenie a bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice.
§ 22e
Generálnemu prokurátorovi patria náležitosti a náhrady vyplývajúce z osobitného zákona.8b)
DEVIATA ČASŤ
§ 23
Platové pomery ostatných sudcov Slovenskej republiky
(1)
Priemerným platom sudcu Slovenskej republiky je plat poslanca uvedený v § 2.
(2)
Platové pomery sudcov Slovenskej republiky ustanoví podľa zásady uvedenej v odseku 1 osobitný predpis.
§ 24
Funkčné príplatky
(1)
Okrem platu podľa § 23 patrí sudcovi Slovenskej republiky, ktorý vykonáva niektorú z funkcií uvedených v nasledujúcich ustanoveniach, mesačný funkčný príplatok, a to začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol do tejto funkcie ustanovený.
(2)
Predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky patrí funkčný príplatok vo výške 331,94 eura.
(3)
Podpredsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky patrí funkčný príplatok vo výške 248,96 eura.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 25
(1)
Ústavní činitelia uvedení v § 1 zákona sú počas výkonu svojho mandátu alebo výkonu svojej funkcie zúčastnení na zdravotnom, nemocenskom a dôchodkovom poistení9) rovnako ako zamestnanci v pracovnom pomere.
(2)
Ústavným činiteľom patria prídavky na deti vo výške a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.
§ 26
(1)
Platy, funkčné príplatky a odmeny ústavných činiteľov sa zdaňujú podľa osobitných predpisov.10)
(2)
Paušálne náhrady ústavných činiteľov zdaneniu nepodliehajú.
(3)
Platy a paušálne náhrady ústavných činiteľov sa zaokrúhľujú na najbližších desať eurocentov nahor, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 27
Výšku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok na účely stanovenia platu niektorých ústavných činiteľov potvrdzuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
§ 27a
Ustanovenia tohto zákona o úprave platov členov vlády sa použijú, ak osobitný predpis neustanoví inak.10a)
§ 28
Poslancovi nepatria nároky podľa tohto zákona v čase, v ktorom je členom vlády. Platí to rovnako aj vtedy, ak je vedúcim ďalšieho ústredného orgánu štátnej správy.
§ 28a
Poslanec a poslanec, ktorý po skončení volebného obdobia odíde do dôchodku, má právo na užívanie účelových zariadení kancelárie národnej rady podľa ich kapacitných možností.
§ 29
Poslancom, ktorí vykonávajú poslaneckú funkciu ku dňu účinnosti tohto zákona, patria nároky podľa tohto zákona od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom tento zákon nadobudol účinnosť.
§ 29a
(1)
Ústavným činiteľom Slovenskej republiky uvedeným v § 1 patrí v roku 1995 plat vo výške určenej v roku 1994 podľa § 2 a 27.
(2)
V roku 1995 sa pri úprave platov ústavných činiteľov Slovenskej republiky uvedeným v § 1 nebude postupovať podľa § 27.
§ 29b
(1)
Ústavným činiteľom Slovenskej republiky uvedeným v § 1 patrí od 1. apríla 1999 do 31. decembra 1999 plat vo výške určenej v roku 1998 podľa § 2 a 27.
(2)
Pri úprave platov ústavných činiteľov Slovenskej republiky uvedených v § 1 sa od 1. apríla 1999 do 31. decembra 1999 nebude postupovať podľa § 27.
(3)
Paušálne náhrady určené poslancovi podľa § 4 ods. 1, členovi vlády podľa § 14 ods. 1 a sudcovi ústavného súdu podľa § 18 ods. 1 patria od 1. apríla 1999 do 31. decembra 1999 vo výške určenej v roku 1998.
(4)
Náhrada pri zahraničných pracovných cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie, určená poslancovi podľa § 4 ods. 3, členovi vlády podľa § 14 ods. 2 a sudcovi ústavného súdu podľa § 18 ods. 2 patrí vo výške určenej v roku 1998.
§ 29c
Predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kontrolného úradu, ktorí už vykonávajú funkciu ku dňu účinnosti tohto zákona, patria nároky podľa tohto zákona od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom tento zákon nadobudol účinnosť.
§ 29d
(1)
Ústavným činiteľom Slovenskej republiky uvedeným v § 1 patrí v roku 2003 plat vo výške určenej v roku 2002 podľa § 2 a 27.
(2)
V roku 2003 sa pri úprave platov ústavných činiteľov Slovenskej republiky uvedených v § 1 nebude postupovať podľa § 27. Zvýšenie platov poslancov v roku 2003 ustanoví zákon o štátnom rozpočte na rok 2003.
§ 29e
(1)
Poslancovi, poslancovi Európskeho parlamentu, prezidentovi a členovi vlády patrí v roku 2009 plat vo výške určenej v roku 2008.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na ostatných ústavných činiteľov a osoby, s výnimkou odseku 3, ktorých plat sa odvodzuje z platu poslanca; ich plat v roku 2009 sa určí podľa § 2 a 27.
(3)
Na predstaveného v politickej funkcii, ktorým je ministerstvo,11) okrem predstaveného, ktorý je veľvyslancom, a predstaveného v politickej funkcii, ktorý je na čele ostatného ústredného orgánu štátnej správy11) a asistenta poslanca (§ 4a ods. 4) sa vzťahuje ustanovenie odseku 1.
§ 29f
(1)
Poslancovi, prezidentovi a členovi vlády patrí v roku 2010 plat vo výške určenej v roku 2008.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na ostatných ústavných činiteľov a osoby, s výnimkou odseku 3, ktorých plat sa odvodzuje z platu poslanca; ich plat v roku 2010 sa určí podľa § 2 a 27.
(3)
Na štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo,12) okrem veľvyslanca, a vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej správy12) a asistenta poslanca (§ 4a ods. 4) sa vzťahuje ustanovenie odseku 1.
§ 29g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)
V roku 2011 zníženie podľa § 2 ods. 2 je 15 %.
(2)
V roku 2011 patrí mesačne prezidentovi plat vo výške 4-násobku platu poslanca.
(3)
V roku 2011 patrí mesačne členovi vlády plat vo výške 1,5-násobku platu poslanca zníženého ešte o 5 %.
(5)
V roku 2011 patrí mesačne predsedovi kontrolného úradu plat vo výške 1,5-násobku platu poslanca zvýšeného o 5 %.
(6)
V roku 2011 patrí mesačne podpredsedovi kontrolného úradu plat vo výške 1,3-násobku platu poslanca zvýšeného o 5 %.
(7)
V roku 2011 patrí mesačne generálnemu prokurátorovi plat vo výške 1,3-násobku platu poslanca zvýšeného o 5 %.
(10)
V roku 2011 patrí štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo,12) okrem veľvyslanca, a vedúcemu ostatného ústredného orgánu štátnej správy14) funkčný plat vo výške platu poslanca zníženého ešte o 5 %.
(11)
V roku 2011 sú platové pomery verejného ochrancu práv, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov súvisiacich s vykonávaním tejto funkcie rovnaké ako platové pomery, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov poslanca národnej rady vo funkcii podpredsedu národnej rady, pričom plat verejného ochrancu práv sa zvýši o 5 %.
§ 29h
(1)
Poslancovi, prezidentovi, členovi vlády, predsedovi kontrolného úradu, podpredsedovi kontrolného úradu a generálnemu prokurátorovi patrí v roku 2012 plat a paušálne náhrady vo výške určenej v roku 2011.
(2)
Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej podľa § 4a ods. 1 druhej vety sú v roku 2012 rovnaké ako v roku 2011.
(3)
V roku 2012 patrí štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo,12) okrem veľvyslanca, a vedúcemu ostatného ústredného orgánu štátnej správy14) funkčný plat vo výške určenej v roku 2011.
(4)
V roku 2012 sú platové pomery verejného ochrancu práv, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov súvisiacich s vykonávaním tejto funkcie rovnaké ako v roku 2011.
§ 29i
(1)
Poslancovi, prezidentovi, členovi vlády, predsedovi kontrolného úradu, podpredsedovi kontrolného úradu a generálnemu prokurátorovi patrí v roku 2013 plat a paušálne náhrady vo výške určenej v roku 2011 (§ 29g).
(2)
Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej podľa § 4a ods. 1 druhej vety sú v roku 2013 rovnaké ako v roku 2011.
(3)
V roku 2013 patrí sudcovi ústavného súdu plat vo výške určenej v roku 2012.
(4)
Priemerný plat sudcu vo výške určenej v roku 2012 podľa tohto zákona je priemerným platom sudcu aj v roku 2013.
(5)
Platové pomery sudcov v roku 2013 ustanovuje podľa zásady uvedenej v odseku 4 osobitný predpis.
§ 29j
(1)
Poslancovi, prezidentovi, členovi vlády, predsedovi kontrolného úradu, podpredsedovi kontrolného úradu a generálnemu prokurátorovi patrí v roku 2014 plat a paušálne náhrady vo výške určenej v roku 2011 (§ 29g).
(2)
Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej podľa § 4a ods. 1 druhej vety sú v roku 2014 rovnaké ako v roku 2011.
(3)
V roku 2014 patrí sudcovi ústavného súdu plat vo výške určenej v roku 2012.
(4)
Priemerný plat sudcu vo výške určenej v roku 2012 podľa tohto zákona je priemerným platom sudcu aj v roku 2014.
(5)
Platové pomery sudcov v roku 2014 ustanovuje podľa zásady uvedenej v odseku 4 osobitný predpis.
§ 29k
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2014
Ustanovenie § 19a sa vzťahuje na predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky zvoleného do tejto funkcie podľa čl. 141a ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
§ 29l
(1)
Poslancovi, prezidentovi, členovi vlády, predsedovi kontrolného úradu, podpredsedovi kontrolného úradu a generálnemu prokurátorovi patrí v roku 2015 plat a paušálne náhrady vo výške určenej v roku 2011 (§ 29g).
(2)
Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej podľa § 4a ods. 1 druhej vety sú v roku 2015 rovnaké ako v roku 2011.
§ 29m
(1)
Predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky ustanovenému do funkcie pred 1. januárom 2015 plat a príplatok podľa § 19a v znení účinnom od 1. januára 2015 patrí od 1. januára 2015.
(2)
V roku 2015 sa na určenie platu podľa odseku 1 použije plat poslanca ustanovený na rok 2015 (§ 29l ods. 1). V roku 2015 predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky patria paušálne náhrady ustanovené na rok 2014.
§ 29n
(1)
Poslancovi, prezidentovi, členovi vlády, predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kontrolného úradu patrí v roku 2016 plat a paušálne náhrady vo výške určenej v roku 2011 (§ 29g).
(2)
Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej podľa § 4a ods. 1 druhej vety sú v roku 2016 rovnaké ako v roku 2011.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na generálneho prokurátora, predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a ostatných sudcov; ich plat sa v roku 2016 určí podľa § 2 a 27.
§ 29o
(1)
Poslancovi, prezidentovi, členovi vlády, predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kontrolného úradu patrí v roku 2017 plat a paušálne náhrady vo výške určenej v roku 2011 (§ 29g).
(2)
Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej podľa § 4a ods. 1 druhej vety sú v roku 2017 rovnaké ako v roku 2011.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na generálneho prokurátora, predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a ostatných sudcov; ich plat sa v roku 2017 určí podľa § 2 a 27.
§ 29p
(1)
Poslancovi, prezidentovi, členovi vlády, predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kontrolného úradu patrí v roku 2018 plat vo výške určenej v roku 2011 (§ 29g) zvýšený o jedno euro a paušálne náhrady vo výške určenej v roku 2011 (§ 29g).
(2)
Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej podľa § 4a ods. 1 druhej vety sú v roku 2018 rovnaké ako v roku 2011 zvýšené o jedno euro.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na generálneho prokurátora, predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a ostatných sudcov; ich plat sa v roku 2018 určí podľa § 2 a 27.
§ 30
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 356/1990 Zb. o plate a náhradách výdavkov poslancov Slovenskej národnej rady.
§ 31
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1a)
Čl. 14 nariadenia Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 145, 10. 6. 2009) v platnom znení.
1aa)
§ 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1ab)
§ 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1ba)
§ 16 ods. 4 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1c)
§ 21 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
1d)
§ 63 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3)
Napr. zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.
8b)
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia.
10)
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
10a)
Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
11)
§ 78 ods. 5 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 83 ods. 4 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
§ 66 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
Napríklad § 71a zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 83 ods. 4 zákona č. 400/2009 Z. z.