113/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1993 do 31.03.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

113
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 3. mája 1993,
ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 24/1990 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 619/1992 Zb. sa mení takto:
1.
V § 16 ods. 3 znie:
„(3)
V obci smie ísť vodič rýchlosťou najviac 50 km.h-1, a ak ide po diaľnici v obci alebo ceste pre motorové vozidlá v obci, najviac 80 km.h-1, pokiaľ nie je dopravnou značkou č. B 20a dovolená vyššia rýchlosť.“.
2.
V § 34 ods. 1, 2, 3 a 4 znejú:
„(1)
Na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá, na ceste I. triedy a na ceste pre medzinárodnú premávku je zakázaná jazda motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a nákladným automobilom s prípojným vozidlom v dňoch pracovného voľna alebo pracovného pokoja v čase od 15.00 hodiny prvého dňa pracovného voľna alebo pracovného pokoja do 22.00 hodiny posledného dňa pracovného voľna alebo pracovného pokoja. Ak ide iba o jeden deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, platí tento zákaz v čase od 7.00 do 22.00 hodiny.
(2)
Na ceste I. triedy a na ceste pre medzinárodnú premávku mimo obce je v období od 1. júla do 31. augusta zakázaná jazda zvláštnym motorovým vozidlám, záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm
a)
v posledný pracovný deň pred dňom pracovného voľna alebo pracovného pokoja v čase od 15.00 do 21.00 hodiny,
b)
v prvý deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja v čase od 7.00 do 11.00 hodiny,
c)
v posledný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja v čase od 15.00 do 21.00 hodiny.
(3)
Ak ide iba o jeden deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zákaz uvedený v odseku 2 platí v čase od 7.00 do 11.00 hodiny a v čase od 15.00 do 21.00 hodiny.
(4)
Zákaz jazdy podľa odseku 1 neplatí pre
a)
autobusy, obytné automobily, vozidlá ozbrojených síl a ozbrojených zborov,
b)
vozidlá použité na nevyhnutnú poľnohospodársku sezónnu prepravu, na prepravu tovaru podliehajúceho rýchlej skaze a na prepravu hospodárskych zvierat,
c)
vozidlá použité na nakládku a vykládku lodí alebo železničných vagónov,
d)
vozidlá použité na zabezpečovanie športových a kultúrnych podujatí (napr. preprava športových lodí, motocyklov, dostihových koní, vtáctva, kulís a pod.),
e)
vozidlá použité na odstraňovanie havárií a ich následkov, ako aj pri živelných pohromách.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1993.
Jozef Tuchyňa v. r.