109/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.05.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

109
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. apríla 1993,
ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. sa mení takto:
§ 11 ods. 5 znie:
„(5)
Primátora zastupujú jeho námestníci, ktorých zvolí mestské zastupiteľstvo z radov svojich poslancov. Mestské zastupiteľstvo vymedzí v štatúte okruh právomocí primátora, ktoré nie sú oprávnení vykonávať námestníci.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.