106/1993 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

106
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 23. apríla 1993,
ktorým sa mení a dopĺňa devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb. a v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 10 ods. 2 a 3 znejú:
„(2)
Devízový tuzemec - právnická osoba je povinná zabezpečiť, aby suma zaplatená v tretej krajine na úhradu jej pohľadávky, realizovanej prostredníctvom devízového cudzozemca z druhej krajiny, bola prevedená do tuzemska v devízových prostriedkoch tretej krajiny, pokiaľ bola uzavretá medzinárodná zmluva o platbách v národnej mene, ktorou je Slovenská republika viazaná, a je publikovaná v Zbierke zákonov; sprostredkovateľskú odmenu pre devízového cudzozemca zaplatí devízový tuzemec - právnická osoba v národnej mene devízového cudzozemca.
(3)
Vykonávací predpis môže ustanoviť, kedy devízový tuzemec - právnická osoba nemá povinnosť uvedenú v odsekoch 1 a 2. V odôvodnených prípadoch môže byť devízový tuzemec - právnická osoba zbavená tejto povinnosti udelením devízového povolenia.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1993.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.