102/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.05.1993 do 31.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

102
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 19. apríla 1993
o majetku, ktorý sa neuvádza v majetkovom priznaní
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov ustanovuje:
§ 1
V majetkovom priznaní sa neuvádza tento majetok:
a)
hnuteľné veci osobnej potreby, ktoré preukázateľne neslúžia podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti, ak ich úhrnná hodnota u jednej fyzickej osoby neprevyšuje 100 000 Sk,
b)
obvyklé zariadenie domácnosti, ak jeho úhrnná hodnota neprevyšuje 300 000 Sk,
c)
vklady fyzických osôb v peňažných ústavoch v zahraničnej mene1),
d)
peňažné prostriedky fyzických osôb v hotovosti v domácej a v zahraničnej mene,
e)
majetok sanitárneho charakteru, ktorý slúži výlučne invalidným osobám a zdravotne ťažko postihnutým osobám,
f)
originály vlastných umeleckých diel,
g)
vlastné nehmotné práva priemyslového vlastníctva 2),
h)
autorské práva,
ch)
nevymožiteľné pohľadávky.
§ 2
(1)
Hnuteľnými vecami osobnej potreby podľa § 1 písm. a) sú najmä odevy, obuv, bielizeň, doplnky odevov (okrem šperkov), knihy a hudobné nástroje.
(2)
Obvyklým zariadením domácnosti podľa § 1 písm. b) je najmä nábytok, koberce, televízor, video, rozhlasový prijímač, magnetofón, gramofón, práčka, chladnička, mraznička, vysávač, kuchynský robot, kuchynský riad a príbory.
(3)
Za hnuteľné veci osobnej potreby a obvyklé zariadenie domácnosti sa nepovažujú predmety zbierkovej alebo starožitnej povahy.
(4)
Majetkom sanitárneho charakteru podľa § 1 písm. e) sú najmä zdravotnícke pomôcky, kompenzačné pomôcky a zdravotnícke potreby vrátane špeciálne upravených vozidiel.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Július Tóth v. r.
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona.
2)
Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch.