Chronologický register predpisov ročníka 1993

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
2/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení armády Slovenskej republiky
4/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
5/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok
6/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok
7/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia
8/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Fonde nemocenského poistenia a Fonde dôchodkového poistenia a ich hospodárení
9/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zdravotnom poistení a hospodárení s Fondom zdravotného poistenia
10/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
11/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov
12/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov)
13/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch
14/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov
15/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi
16/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky
17/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým a mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
18/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy
19/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodár- skeho pôdneho fondu
20/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
21/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov
22/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náhrade cestovných, sťahovacích a iných výdavkov poskytovaných príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
23/1993 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky o udelení amnestie vo veciach priestupkov
24/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o postupe pri uplatnení nároku na odpočet zaplatenej dane z obratu a dovoznej dane pri zásobách materiálu a tovaru pri prechode na systém dane z pridanej hodnoty
25/1993 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1993
26/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona
27/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie prechodu na slovenskú menu
28/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona
29/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 10 Sk
30/1993 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa určuje postup devízových bánk pri uskutočňovaní niektorých úhrad voči devízovému cudzozemcovi
31/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách notárov
32/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku v znení neskorších predpisov
33/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecíi Slovenskej republiky o uzavretí Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou a Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o používaní peňažných prostriedkov v národných menách v oblasti vzájomného cestovného ruchu
34/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách pre ceny špeciálnej techniky
35/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. decembra 1992
36/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky základnej náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pri pracovných cestách
37/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách do Českej republiky
38/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
39/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky
40/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom občianstve Slovenskej republiky
41/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 268/1949 Zb. o matrikách
42/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnej pokladnici
43/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
44/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb.
45/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva
46/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Slovenskej informačnej službe
47/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení zákona č. 468/1991 Zb.
48/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov
49/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na organizačné zabezpečenie vysporiadania pohľadávok a záväzkov v Českej republike
50/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
51/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štandarde prezidenta Slovenskej republiky
52/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách
53/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
54/1993 Z. z. Nariadeni vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 1993 a 1994
55/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa oslobodzujú od dane z príjmov dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu pre podnikateľské subjekty v odvetví poľnohospodárstva
56/1993 Z. z. Nariadeni vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh požiarnej ochrany
57/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov
58/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností
59/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
60/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb.
61/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení polície Slovenskej republiky
62/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
63/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
64/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o technickom vyhotovení verejne obchodovateľných listinných cenných papierov
65/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov vykonané v Slovenskej republike do 31. decembra 1992
66/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o použití prostriedkov osobitného účtu štátneho rozpočtu na krytie výdavkov spojených so správou daní a poplatkov
67/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
68/1993 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
69/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a poskytovanie bezplatných odborných veterinárnych činností
70/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o hospodárení so zostatkom prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb
71/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
72/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb.
73/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb.
74/1993 Z. z. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslanie vojakov vyčlenených z Armády Slovenskej republiky do zahraničia v rámci mierových síl Organizácie Spojených národov, pozorovateľských misií Organizácie Spojených národova monirtorovacej misie Európskych spoločenstiev
75/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa podrobnejšie upravuje postup pri uplatňovaní a vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku
76/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa podrobnejšie upravujú podmienky a spôsob poskytovania prostriedkov Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu
77/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 1 Sk, 2 Sk a 5 Sk vzoru 1993
78/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín
79/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov
80/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ Zboru požiarnej ochrany vykonané v Slovenskej republike do 31. decembra 1992
81/1993 Z. z. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o amnestii z 12. apríla 1993
82/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky
83/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o štátnych prírodných rezerváciách
84/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky stravného a základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
85/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, zdravotného poisteniaa dôchodkového poistenia
86/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 190/1992 Zb. o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
87/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností
88/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení 25. marca za pamätný deň Slovenskej republiky
89/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch
90/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o opatreniach v oblasti priemyselného vlastníctva
91/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o dočasnom obmedzení postupu podľa zákona o konkurze a vyrovnaní
92/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov
93/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o povinných výtlačkoch periodických publikácií a neperiodických publikácií
94/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
95/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o kolkových známkach
96/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona č. 150/1992 Zb.
97/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zvýšení dôchodkov v roku 1993
98/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obci vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov
99/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov
100/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku
101/1993 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1993 (dodatok)
102/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o majetku, ktorý sa neuvádza v majetkovom priznaní
103/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 70/1993 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
104/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
105/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
106/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z.
107/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vrátení majetku Matici slovenskej
108/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/1992 Zb. o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Česko-slovenskom Červenom kríži a o nástupníctve Červeného kríža
109/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
110/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/1993 Z. .z.
111/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydávaní odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia alebo odpadov, ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb
112/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov
113/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení neskorších predpisov
114/1993 Z. z. Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky
115/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje doba trvania základnej služby
116/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 79/1991 Zb. o prijímaní na štúdium na stredných školách
117/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o kontrole výroby a obehu liehu
118/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1986 a mincí po 10 Kčs vzoru 1990, 1991 a 1992 z obehu
119/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na dofinancovanie družstevnej a individuálnej bytovej výstavby
120/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
121/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe vykonania maklérskej skúšky
122/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní
123/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotrníctva Slovenskej republiky o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami elektromagnetického poľa
124/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb.
125/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o orgánoch štátnej správy Slovenskej republiky na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov
126/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
127/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
128/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vykonáva bod B ods. 3 uznesenia vlády Slovenskej republiky zo 16. marca 1993 č. 171 k správe o vecnom zameraní a princípoch privatizácie v podmienkach zakladateľských rezortov
129/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve účtovných jednotiek na území Slovenskej republiky v súvislosti s oddelením meny Slovenskej republiky od česko-slovenskej meny
130/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
131/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1992 Zb. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov
132/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o menovom usporiadaní
133/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom postupe v otázkach pobytu cudzincov z tretích štátov na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky
134/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky v oblasti vzdelávania
135/1993 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu Slovenskej volebnej komisie na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
136/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o puncových poplatkoch
137/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1993
138/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú. v. o premávke na cestách v znení neskorších predpisov
139/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky pre oblasť zdravotníckej starostlivosti
140/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
141/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
142/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre rozpoč- tové a príspevkové organizácie a obce
143/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatreniana predkladanie účtovnej závierky pre rozpočtových a príspevkových organizácií a obce
144/1993 Z. z. Nariadenie vlády lovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/1992 Zb.
145/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach oslobodenia daňových subjektov od dane z príjmov
146/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 77/1993 Z. z. o vydaní mincí po 1 Sk, 2 Sk a 5 Sk vzoru 1993
147/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podminky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 568/1992 Zb.
148/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov
149/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 412/1991 Zb. o kárnej zodpovednosti sudcov
150/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z.
151/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
152/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
153/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Štátnom fonde cestného hospodárstva
154/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 264/1992 Zb. a zákona č. 267/1992 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 312/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 492/1992 Zb.
155/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
156/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o výkone väzby
157/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 36/1970 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce v znení vyhlášky 15/1977 Zb.
158/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
159/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov
160/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach pri vzájomnom započítavaní pohľadávok podnikateľov
161/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
162/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o občianskych preukazoch
163/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí mincí po 1 halieri vzoru 1953, 1962 a 1991 a mincí po 5 halierov vzoru 1977 a 1991 z obehu
164/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o osobných dokladoch, cestovných dokladoch, vodičských dokladoch a evidencii vozidiel
165/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 618/1992 Zb. Colný zákon
166/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania
167/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci orgánov prípravného konania trestného
168/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Dohode medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky a Národnou bankou Slovenska a Českou národnou bankou o vykonávaní niektorých druhov platieb v devízovej oblasti
169/1993 Z. z. Nariadenie vlády lovenskej republiky o platových pomeroch zamestnancov zahraničnej služby
170/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby
171/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
172/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
173/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby
174/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov
175/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o finančnom hospodárení štátnych podnikov
176/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pe politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobové organizácie
177/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon
178/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok
179/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 50 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 50 Kčs z obehu
180/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnychvecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
181/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch
182/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
183/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony o lesoch a ich obhospodarovaní
184/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o krmivách
185/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, o zmene názvu Vysokej vojenskej leteckej školy Slovenského národného povstania v Košiciach a o vojenskom školstve Armády Slovenskej republiky
186/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
187/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
188/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 270/1991 Zb. o štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z.
189/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Fonde detí a mládeže
190/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 100 Sk k vzniku Slovenskej republiky
191/1993 Z. z. Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času a určení nepretržitého odpočinku v práci
192/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o spoločenskom ohodnotení vybraných častí prírody
193/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektroých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach
194/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o generálnom vymedzení spoločných štátnych hraníc
195/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach
196/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní učebníc žiakom
197/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a doplĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 383/1992 Zb. o škole v prírode
198/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Rakúskou spolkovou vládou a vládou Slovenskej republiky o hospodárskej, priemyselnej, technickej a vedecko-technickej spolupráci
199/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie
200/1993 Z. z. Oznámenie spoločnom postupe pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zo štátnych orgánov a štátnych organizácií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
201/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom využívaní stanovených informačných a archívnych fondov vzniknutých z činnosti ministerstiev vnútra v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti
202/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti telekomunikačných služieb ministerstiev vnútra a šifrovej služby
203/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o banskomerečskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom
204/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu na koordináciu hospodárskej mobilizácie
205/1993 Z. z. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o prenesení právomoci dojednávať niektoré medzinárodné zmluvy
206/1993 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky
207/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami
208/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o požiadavkách na kvalifikáciu a overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti vykonávanej banským spôsobom
209/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 20 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 20 Kčs z obehu
210/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 20 halieroch vzoru 1993 a o stiahnutí mincí po 20 halieroch vzoru 1972 a 1991 z obehu
211/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí mincí po 50 halieroch vzoru 1978 a 1991 a mincí po 1 Kčs vzoru 1957, 1961 a 1991 z obehu
212/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci
213/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky o vzájomnom usporiadaní niektorých vzťahov v devízovej oblasti po zániku federácie
214/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky o spolupráci v doprave a spojoch
215/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
216/1993 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu Slovenskej volebnej komisie na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
217/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác
218/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 100 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 100 Kčs z obehu
219/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Slovenského banského úradu č. 388/1990 Zb. o banskomeračskej dokumentácii pri niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom
220/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Liečebný poriadok
221/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam
222/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov
223/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 10 halieroch vzoru 1993 do obehu a o stiahnutí mincí po 10 halieroch vzoru 1974 a 1991 z obehu
224/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí mincí po 2 Kčs vzoru 1972 a 1991 a mincí po 5 Kčs vzoru 1966 a 1991 z obehu
225/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky o vzrušení vízovej povinnosti
226/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia
227/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
228/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o tiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu
229/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku
230/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore dane dedičskej a darovacej
231/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
232/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Platobnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
233/1993 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska o rozšírení úhrad vo voľne vymeniteľnej mene pri reexportných operáciách
234/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
235/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané vládou Slovenskej republiky do 7. júla 1993
236/1993 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú klasifikácie, číselník a register v oblasti štátnej štatistiky
237/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o registri trestov
238/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1974 o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov
239/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých zmenách v poskytovaní štátnych sociálnych dávok
240/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zmenách súvisiacich so zabezpečovaním sociálnej starostlivosti
241/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
242/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného znečistenia vôd
243/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sociálnej odkázanosti
244/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov
245/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o financovaní a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť,
246/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zbraniach a strelive
247/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č, 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov
248/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č.53/1992 Zb o minimálnej mtde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb.
249/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č.53/1992 Zb o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb.
250/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb v ústavoch sociálnej starostlivosti, o úhrade služby a o vreckovom
251/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah a podmienky poskytovania poradenskej činnosti úradmi práce
252/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
253/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení neskorších predpisov
254/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o úzmených finančných orgánoch
255/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 238/1991 Zb. o odpadoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení neskorších predpisov
256/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
257/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
258/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Železniciach Slovenskej republiky
259/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Slovenskej lesníckej komore
260/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 500 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 500 Kčs z obehu
261/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla
262/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru proti dopingu
263/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní)
264/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Štátnom fonde telesnej kultúry
265/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania po- zemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vylášky č. 608/1992 Zb.
266/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o podmienkach, za ktorých sa colné konanie vykonáva mimo colného priestoru, o výške nákladov zy vykonanie tohto konania a o spôsobe určovania nákladov dopravy tovaru na miesto, kde tovar vstupuje do tuzemska
267/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o princípoch a spôsoboch plnenia Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe a Záverečného aktu rokovania o početných stavoch osôb v konvenčných ozbrojených silách v Európe
268/1993 Z. z. Zákon o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
269/1993 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady o rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
270/1993 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskom rozhlase (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
271/1993 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej televízii (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
272/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o osobitnom spôsobe vrátenia sumy dane z pridanej hodnoty viažucej sa na poskytnuté zdaniteľné plnenie osobám iných štátov, ktoré používajú výhody podľa medzinárodných zmlúv
273/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vyporiadaní majetku, práv a záväzkov vyplývajúcich zo zrušenia Česko-slovenského rozhlasu,Česko- slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie
274/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa
275/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení Zákonník práce a zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov
276/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia
277/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime
278/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu
279/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o školských zariadeniach
280/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky a sadzby poistného zákonného poistenia organizácie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania
281/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí v hodnote 200 Sk k 150. výročiu kodifikácie spisovnej slovenčiny
282/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam
283/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti výkonu služby vojakov pri plnení úloh Policajného zboru
284/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spôsobe vyporiadania vzťahov vyplývajúcich z rozdelenia Česko-slovenskej armády a o prechode majetku, práv, záväzkov a ďalšej spolupráci republikových armád
285/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o druhom zvýšení dôchodkov v roku 1993
286/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Agentúre pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu
287/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú záväzné vzory účtovných výkazov bánk, ich predkladacie cesty a termíny predkladania
288/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prevode vlastníctva bytov z vlastníctva štátu na nájomcu
289/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov
290/1993 Z. z. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslanie vojenských pozorovateľov do misie Organizácie spojených národov UNOMIL v Libérii, do misei UNOMUR v Ugande-Rwande a na doplnenie vojakov vyčle- nených z Armády Slovenskej republiky na posilnenie ženijného práporu Armády Slovenskej republiky do bývalej Juhoslávie v rámci mierových síl Organizácie spojených národov
291/1993 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Štátnej bynky česko-slovenskej z 9. septembra 1992, ktorým sa určuje postup devízových bánk pri uskutočňovaní niektorých úhrad voči devízovému cudzozemcovi v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 30/1993 Z. z.
292/1993 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republikyna rok 1993 (dodatok)
293/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dočasnom oprávnení na podnikanie fyzických a právnických osôb, ktoré podnikajú na území druhej republiky po 31. decembri 1992
294/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
295/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch
296/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov
297/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
298/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o dodávkach tovarov a poskytovaní služieb v roku 1993
299/1993 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenskav roku 1994
300/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o mene a priezvisku
301/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky , ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republikyč. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive
302/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Jána Kollára
303/1993 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu Slovenskej volebnej komisie na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
304/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov
305/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe a rozsahu financovania geologických prác a zabezpečenia alebo likvidácie starých banských diel a ich následkov zo štátneho rozpočtu
306/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
307/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. februára 1993, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách do Českej republiky
308/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva
309/1993 Z. z. Zákon árodnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z vína
310/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z piva
311/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z liehu
312/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov
313/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o označení niektorých tabakových výrobkov kontrolnou známkou
314/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník
315/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva za- hraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz y vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 104/1993 Z. z.
316/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív
317/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
318/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení neskorších predpisov
319/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zmenách niektorých predpisov o zamestnanosti
320/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o úprave náhrady z astratu n azárobku po skončení pracovnej neschopnosti vznik- nutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
321/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa určujú správne poplatky vyberané zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky od devízových cudzozemcov
322/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým a vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody vo vojenskom nápravnom útvare
323/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
324/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
325/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov
326/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
327/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 639/1992 Zb. o výpočte preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov na mesačné obdobie
328/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 82/1993 Z. z.. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky
329/1993 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1994
c4-r1/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby
c12-r1/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb
c14-r1/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
c17-r1/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby
c20-r1/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby
c26-r1/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb
c28-r1/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb
c37-r1/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
c40-r1/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb
c55-r1/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb
c58-r1/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
c63-r1/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb
c74-r1/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb